Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2017/1161 ze dne 23. června 2017, kterým se mění prováděcí rozhodnutí (EU) 2016/159, kterým se stanoví postupy pro předkládání žádostí o granty a žádostí o platbu a pro poskytování souvisejících informací, pokud jde o nouzová opatření v souvislosti se škodlivými organismy rostlin uvedenými v nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 652/2014 (oznámeno pod číslem C(2017) 4221)

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu dokument 32017D1161 najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
               
               
                  CS
               
               
                  Úřední věstník Evropské unie
               
               
                  L 167/39
               
            
         
      
      
      PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2017/1161
      ze dne 23. června 2017,
      kterým se mění prováděcí rozhodnutí (EU) 2016/159, kterým se stanoví postupy pro předkládání žádostí o granty a žádostí o platbu a pro poskytování souvisejících informací, pokud jde o nouzová opatření v souvislosti se škodlivými organismy rostlin uvedenými v nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 652/2014
      
         
            (oznámeno pod číslem C(2017) 4221)
         
      
      EVROPSKÁ KOMISE,
      s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
      s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 652/2014 ze dne 15. května 2014, kterým se stanoví pravidla pro řízení výdajů v oblasti potravinového řetězce, zdraví a dobrých životních podmínek zvířat a zdraví rostlin a rozmnožovacího materiálu rostlin, kterým se mění směrnice Rady 98/56/ES, 2000/29/ES a 2008/90/ES, nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002, (ES) č. 882/2004 a (ES) č. 396/2005, směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/128/ES a nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 a kterým se zrušují rozhodnutí Rady 66/399/EHS, 76/894/EHS a 2009/470/ES (1), a zejména na čl. 36 odst. 5 uvedeného nařízení,
      vzhledem k těmto důvodům:
      
         
         
         
            
               
                  (1)
               
               
                  Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2016/159 (2) stanoví postupy pro předkládání žádostí o granty a žádostí o platbu a pro poskytování souvisejících informací, pokud jde o nouzová opatření v souvislosti se škodlivými organismy rostlin uvedenými v nařízení (EU) č. 652/2014.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (2)
               
               
                  Podle článku 54 nařízení (EU) č. 652/2014 se čl. 18 odst. 1 písm. d) uvedeného nařízení použije od 1. ledna 2017. Aby byly náklady na odškodnění dotčených vlastníků za hodnotu zničených rostlin, rostlinných produktů nebo jiných předmětů, na které se vztahují opatření uvedená v článku 18 uvedeného nařízení, zahrnuty pod opatření stanovená v článku 1 prováděcího rozhodnutí (EU) 2016/159, je zapotřebí uvedené rozhodnutí odpovídajícím způsobem změnit.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (3)
               
               
                  Opatření stanovená tímto rozhodnutím jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,
               
            
         
      
      PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:
      Článek 1
      Změna prováděcího rozhodnutí (EU) 2016/159
      Prováděcí rozhodnutí (EU) 2016/159 se mění takto:
      
         
         
         
            
               
                  1)
               
               
                  V článku 1 se první pododstavec nahrazuje tímto:
                  „Aby členské státy mohly od Unie získat finanční příspěvek, předloží do 2 měsíců od úředního potvrzení přítomnosti škodlivého organismu uvedeného v článku 17 nařízení (EU) č. 652/2014 předběžné informace týkající se ohniska škodlivého organismu. Uvedené předběžné informace musí být předloženy prostřednictvím elektronického souboru v souladu se šablonou stanovenou v příloze I tohoto rozhodnutí. Za takové předběžné informace se považují oznámení předložená Komisi, jak je uvedeno v článcích 1 a 2 prováděcího rozhodnutí 2014/917/EU.“
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  2)
               
               
                  V článku 1 se druhý pododstavec nahrazuje tímto:
                  „Členské státy předloží Komisi žádost o grant podle čl. 16 odst. 1 nařízení (EU) č. 652/2014 nejpozději šest měsíců po úředním potvrzení přítomnosti škodlivého organismu, a to prostřednictvím elektronického souboru v souladu se šablonami 1 a 2 stanovenými v příloze II tohoto rozhodnutí.“
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  3)
               
               
                  V čl. 1 třetím pododstavci se doplňuje nové písmeno, které zní:
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              „e)
                           
                           
                              odhadované náklady na odškodnění vlastníků za hodnotu zničených rostlin, rostlinných produktů nebo jiných předmětů podle čl. 18 odst. 1 písm. d) nařízení (EU) č. 652/2014.“
                           
                        
                     
                  
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  4)
               
               
                  V článku 1 se pátý pododstavec nahrazuje tímto:
                  „Žádosti o grant na odhadované náklady nezbytné k eradikaci a/nebo omezení výskytu škodlivého organismu, které již byly předmětem žádosti zaslané v předchozích kalendářních letech, musí obsahovat aktualizovaná znění přílohy II (1 a 2) tohoto rozhodnutí.“
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  5)
               
               
                  V článku 2 se písmena a) a b) nahrazují tímto a doplňuje se nové písmeno c), které zní:
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              „a)
                           
                           
                              žádost o platbu vzniklých způsobilých nákladů s použitím elektronického souboru v souladu se šablonami 1 a 2 stanovenými v příloze III tohoto rozhodnutí; v příslušných případech by tudíž měla být použita žádost o platbu stanovená v příloze III (1);
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              b)
                           
                           
                              závěrečnou technickou zprávu v souladu s přílohou IV tohoto rozhodnutí;
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              c)
                           
                           
                              žádosti o grant na odhadované náklady na odškodnění vlastníků za hodnotu zničených rostlin, rostlinných produktů nebo jiných předmětů podle čl. 18 odst. 1 písm. d) nařízení (EU) č. 652/2014 musí obsahovat přílohu III (2) tohoto rozhodnutí.“
                           
                        
                     
                  
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  6)
               
               
                  Článek 4 se nahrazuje tímto:
                  „Článek 4
                  Toto rozhodnutí se použije s ohledem na ohniska škodlivých organismů, která byla Komisi oznámena od 1. ledna 2017.“
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  7)
               
               
                  Přílohy I, II, III a IV se mění v souladu s přílohou tohoto rozhodnutí.
               
            
         
      
      Článek 2
      Toto rozhodnutí je určeno členským státům.
      
         V Bruselu dne 23. června 2017.
         
            
               Za Komisi
            
            Vytenis ANDRIUKAITIS
            
               člen Komise
            
         
      
      
      
         (1)  Úř. věst. L 189, 27.6.2014, s. 1.
      
         (2)  Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2016/159 ze dne 4. února 2016, kterým se stanoví postupy pro předkládání žádostí o granty a žádostí o platbu a pro poskytování souvisejících informací, pokud jde o nouzová opatření v souvislosti se škodlivými organismy rostlin uvedenými v nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 652/2014 (Úř. věst. L 31, 6.2.2016, s. 51).
      
      
         PŘÍLOHA
         Přílohy prováděcího rozhodnutí (EU) 2016/159 se mění takto:
         
            
            
            
               
                  
                     1)
                  
                  
                     Příloha I se nahrazuje tímto:„
                        PŘÍLOHA I
                        
                        Text obrazu
                        
                           PŘEDBĚŽNÉ INFORMACE
                           Informace požadované do dvou měsíců od úředního potvrzení výskytu primárního ohniska škodlivého organismu:
                           Zaslat na adresu: SANTE-D4-EMERGENCY-PLANT-HEALTH@ec.europa.eu
                           1. Datum
                           DD/MM/RR
                           7. Škodlivý organismus (obecný název)
                           Latinský název
                           2. Členský stát
                           8. Plodina/strom (obecný název)
                           3. Kontaktní osoba
                           Latinský název
                           4. Region
                           9. Druh opatření
                           Eradikace
                           5. Počet hektarů (postižených)
                           Omezení výskytu (v nárazníkové zóně)
                           Další opatření
                           6. Počet ohnisek
                           10. EUROPHYT – číslo oznámení
                           11. Přehled opatření, jež mají být provedena nebo již byla provedena v postižené oblasti
                        
                     “
               
            
         
         
            
            
            
               
                  
                     2)
                  
                  
                     Příloha II se nahrazuje tímto:„
                        PŘÍLOHA II
                        
                        Text obrazu
                        
                           Šablona 1
                           A. Eradikace
                           B. Omezení výskytu (v nárazníkové zóně)
                           C. Další ochranná opatření (1)
                           PŘEDBĚŽNÝ ROZPOČET
                           Nejpozději šest měsíců po úředním potvrzení výskytu primárního ohniska škodlivého organismu a poté každé tři měsíce.
                           Zaslat na adresu: SANTE-D4-EMERGENCY-PLANT-HEALTH@ec.europa.eu
                           První předložení
                           Aktualizace
                           Za období od
                           DD/MM/RR
                           do
                           DD/MM/RR
                           Odkaz na ohnisko
                           Členský stát / škodlivý organismus / rok
                           Region
                           EUROPHYT – datum oznámení
                           Kontaktní osoba pro tento rozpočet:
                           Telefon:
                           E-mailová adresa:
                           Způsobilá opatření
                           Odhadovaná hodinová sazba (pro úřední pracovníky)
                           Celková odhadovaná částka požadovaná členským státem (v EUR, bez DPH)
                           Spolufinancovaná částka schválená EU (v EUR, bez DPH) vyplní Komise
                           Způsobilé přímé náklady
                           A. Vizuální prohlídka, odběr vzorků & použití pastí
                           1. Náklady na úřední pracovníky (2)
                           2. Náklady na najaté pracovníky
                           3. Jiné náklady (spotřební materiál, materiály)
                        
                        
                        Text obrazu
                        
                           B. Laboratorní zkoušky
                           1. Náklady na úřední pracovníky (2)
                           2. Náklady na soukromé subjekty najaté k výkonu daného úkolu
                           3. Jiné náklady (zkušební soupravy, činidla, spotřební materiál)
                           C. Ošetření rostlin a rostlinných produktů
                           1. Náklady na úřední pracovníky (2)
                           2. Náklady na soukromé subjekty najaté k výkonu daného úkolu
                           3. Náklady na pronájem vybavení
                           4. Jiné náklady (spotřební materiál, materiály, preventivní ošetření, rostlinné produkty)
                           D. Zničení a/nebo odstranění rostlin
                           1. Náklady na úřední pracovníky (2)
                           2. Náklady na soukromé subjekty najaté k výkonu daného úkolu
                           3. Náklady na pronájem vybavení
                           4. Jiné náklady (spotřební materiál, materiály)
                           E. Čištění a/nebo dezinfekce prostor, pozemků, vody, půdy, pěstebních substrátů, strojů a vybavení
                           1. Náklady na úřední pracovníky (2)
                           2. Náklady na soukromé subjekty najaté k výkonu daného úkolu
                           3. Náklady na pronájem vybavení
                           4. Jiné náklady (spotřební materiál, materiály)
                           F. Odškodnění dotčených hospodářských subjektů / vlastníků za ošetření, zničení/odstranění, čištění/dezinfekci
                           1. Náklady na odškodnění za ošetření
                           2. Náklady na odškodnění za zničení/odstranění rostlin
                           3. Náklady na odškodnění za čištění/dezinfekci
                           G. Odškodnění dotčených vlastníků za hodnotu zničených rostlin, rostlinných produktů nebo jiných předmětů
                           1.
                        
                        
                        Text obrazu
                        
                           H. Výjimečné a řádně odůvodněné náklady na jiná opatření, než jsou opatření uvedená v bodech A až G (3)
                           1.
                           Vysvětlete a odůvodněte opatření a související náklady:
                           Mezisoučet:
                           — EUR
                           — EUR
                           Nepřímé náklady – 7% režijní náklady u přímých nákladů, jiné než náklady na odškodnění
                           Mezisoučet:
                           — EUR
                           — EUR
                           Celková částka (v EUR, bez DPH)
                           Celkem:
                           — EUR
                           — EUR
                           Míra spolufinancování (50 %/75 %)
                           Částka požadovaná pro spolufinancování EU
                           — EUR
                           — EUR
                           Datum:
                           DD/MM/RR
                           Jméno odpovědné osoby:
                           Podpis:
                           (1) Čl. 16 odst. 1 písm. c) nařízení č. 652/2014.
                           (2) V příslušném sloupci uveďte odhadovanou hodinovou sazbu pro všechny úřední pracovníky.
                           (3) Čl. 18 odst. 1 písm. e) nařízení č. 652/2014.
                        
                        
                        Text obrazu
                        
                           Šablona 2
                           A. Eradikace
                           B. Omezení výskytu (v nárazníkové zóně)
                           C. Další ochranná opatření (1)
                           PLÁNY ČINNOSTÍ V OBLASTI ERADIKACE / OMEZENÍ VÝSKYTU
                           Nejpozději šest měsíců po úředním potvrzení výskytu primárního ohniska škodlivého organismu a poté každé tři měsíce.
                           Zaslat na adresu: SANTE-D4-EMERGENCY-PLANT-HEALTH@ec.europa.eu
                           První předložení
                           Aktualizace
                           Za období od
                           DD/MM/RR
                           do
                           DD/MM/RR
                           Odkaz na ohnisko
                           Členský stát / škodlivý organismus / rok
                           Region
                           EUROPHYT – datum oznámení
                           Kontaktní osoba pro tento rozpočet:
                           Telefon:
                           E-mailová adresa:
                           Opatření provedená / opatření, jež mají být provedena
                           A. Podrobný popis technických opatření, jež mají být provedena (Níže popište a) plán opatření, b) činnosti, c) harmonogram, d) eradikaci nebo omezení výskytu atd.)
                        
                        
                        Text obrazu
                        
                           B. Podrobný popis cíle, jehož má být dosaženo v souvislosti s opatřeními k eradikaci / opatřeními k omezení výskytu / dalšími opatřeními v důsledku provedení opatření (Popište hlavní cíle, jichž má být dosaženo)
                           Způsobilá opatření
                           Odhadovaný počet činností
                           C. Vizuální prohlídka (Níže popište činnosti)
                           D. Odběr vzorků (Níže popište činnosti)
                           E. Použití pastí (Níže popište činnosti)
                           F. Laboratorní činnosti / zkoušky (Níže popište činnosti)
                           G. Ošetření rostlin a rostlinných produktů (Níže specifikujte činnosti)
                           H. Zničení a/nebo odstranění rostlin (Níže popište činnosti)
                           I. Čištění a/nebo dezinfekce prostor, pozemků, vody, půdy, pěstebních substrátů, strojů a vybavení (Níže popište činnosti)
                           J. Opatření k odškodnění dotčených hospodářských subjektů / vlastníků za ošetření, zničení/odstranění, čištění/dezinfekci (Níže popište činnosti)
                        
                        
                        Text obrazu
                        
                           K. Opatření k odškodnění dotčených vlastníků za hodnotu zničených rostlin, rostlinných produktů nebo jiných předmětů (Níže popište činnosti)
                           L. Výjimečné a řádně odůvodněné činnosti pro jiná opatření, než jsou opatření uvedená v bodech A až K (1) (Níže popište činnosti)
                           M. Geografické informace o ohnisku škodlivých organismů (vyplňte tabulku)
                           Mapa zamořené/vymezené oblasti
                           ANO
                           NE
                           Místo signálu GIS (geografický informační systém)
                           ANO
                           NE
                           Zeměpisné šířky a délky
                           ANO
                           NE
                           Mapa prefektury (oblast ohniska)
                           ANO
                           NE
                           Mapa členského státu (oblast ohniska)
                           ANO
                           NE
                           Datum:
                           DD/MM/RR
                           Jméno odpovědné osoby:
                           Podpis:
                           (1) Čl. 18 odst. 1 písm. e) nařízení č. 652/2014.
                           (2) Jak je vysvětleno v bodě 5.2.1 podbodě ix) Pokynů pro nouzová opatření v oblasti zdraví rostlin.
                        
                     “
               
            
         
         
            
            
            
               
                  
                     3)
                  
                  
                     Příloha III se nahrazuje tímto:„
                        PŘÍLOHA III
                        
                        Text obrazu
                        
                           Šablona 1
                           A. Eradikace
                           B. Omezení výskytu (v nárazníkové zóně)
                           C. Další ochranná opatření (1)
                           ŽÁDOST O PLATBU
                           podle rozhodnutí o grantu SANTE/EM/PH/ROK/Č./ČLENSKÝ STÁT
                           Zaslat na adresu: SANTE-D4-EMERGENCY-PLANT-HEALTH@ec.europa.eu
                           První předložení
                           Aktualizace
                           Za období od
                           DD/MM/RR
                           do
                           DD/MM/RR
                           Odkaz na ohnisko
                           Členský stát / škodlivý organismus / rok
                           Region
                           EUROPHYT – datum oznámení
                           Kontaktní osoba pro tento rozpočet:
                           Směnný kurz
                           Telefon:
                           E-mailová adresa:
                           Způsobilá opatření a související náklady (2)
                           Počet hodin (pro úřední pracovníky)
                           Celková částka požadovaná členským státem (v EUR, bez DPH)
                           Spolufinancovaná částka schválená EU (v EUR, bez DPH) vyplní Komise
                           Způsobilé přímé náklady
                           A. Náklady na vizuální prohlídku, odběr vzorků & použití pastí
                           1. Náklady na úřední pracovníky
                           2. Náklady na najaté pracovníky
                           3. Náklady na spotřební materiál
                           4. Náklady na materiály
                        
                        
                        Text obrazu
                        
                           B. Laboratorní zkoušky
                           1. Náklady na úřední pracovníky
                           2. Náklady na soukromé subjekty najaté k výkonu daného úkolu
                           3. Náklady na zkušební soupravy a činidla
                           4. Náklady na spotřební materiál
                           C. Ošetření rostlin a rostlinných produktů
                           1. Náklady na úřední pracovníky
                           2. Náklady na soukromé subjekty najaté k výkonu daného úkolu
                           3. Náklady na pronájem vybavení
                           4. Náklady na spotřební materiál
                           5. Náklady na materiály
                           6. Náklady na preventivní ošetření
                           7. Náklady na rostlinné produkty
                           D. Náklady na zničení a/nebo odstranění rostlin
                           1. Náklady na úřední pracovníky
                           2. Náklady na soukromé subjekty najaté k výkonu daného úkolu
                           3. Náklady na pronájem vybavení
                           4. Náklady na spotřební materiál
                           E. Čištění a/nebo dezinfekce prostor, pozemků, vody, půdy, pěstebních substrátů, strojů a vybavení
                           1. Náklady na úřední pracovníky (2)
                           2. Náklady na soukromé subjekty najaté k výkonu daného úkolu
                           3. Náklady na pronájem vybavení
                           4. Jiné náklady (spotřební materiál, materiály)
                           F. Odškodnění dotčených hospodářských subjektů / vlastníků za ošetření, zničení/odstranění, čištění/dezinfekci
                           1. Náklady na odškodnění za ošetření
                           2. Náklady na odškodnění za zničení/odstranění rostlin
                           3. Náklady na odškodnění za čištění/dezinfekci
                        
                        
                        Text obrazu
                        
                           G. Odškodnění dotčených vlastníků za hodnotu zničených rostlin, rostlinných produktů nebo jiných předmětů
                           1.
                           H. Výjimečné a řádně odůvodněné náklady na jiná opatření, než jsou opatření uvedená v bodech A až G (3)
                           1.
                           Vysvětlete a odůvodněte opatření a související náklady:
                           Mezisoučet:
                           — EUR
                           — EUR
                           Nepřímé náklady – 7% režijní náklady u přímých nákladů, jiné než náklady na odškodnění
                           Mezisoučet:
                           — EUR
                           — EUR
                           Celková částka (v EUR, bez DPH)
                           Celkem:
                           — EUR
                           — EUR
                           Míra spolufinancování (50 %/75 %)
                           Částka požadovaná pro spolufinancování EU
                           — EUR
                           — EUR
                           1. Tyto výdaje skutečně vznikly a byly řádně zaúčtovány; výše uvedené náklady odpovídají zdrojům vynaloženým na danou práci, přičemž tyto zdroje byly pro danou práci přiměřené a nezbytné.
                           2. Všechny podklady týkající se výdajů jsou k dispozici pro účely kontroly.
                           3. Na toto opatření nebyl požadován žádný jiný příspěvek Unie a Komisi jsou vykázány všechny příjmy plynoucí z operací podniknutých pro účely tohoto opatření (zejména v případě programů průzkumů zaměřených na škodlivé organismy).
                           4. Používají se kontrolní postupy, zejména za účelem ověření přesnosti vykázaných částek, předcházení nesrovnalostem a jejich zjištění a nápravy.
                           5. Všechny náklady vznikly v období stanoveném rozhodnutím o grantu.
                           6. Všechny náklady byly uhrazeny před podáním žádosti o platbu.
                           Datum:
                           Jméno odpovědné osoby:
                           Podpis:
                           (1) Čl. 16 písm. c) nařízení č. 652/2014.
                           (2) Žádost o platbu musí být předložena členským státem spolu s excelovou tabulkou, ve které jsou podrobně uvedeny jednotlivé náklady a která umožňuje rekonstrukci nákladů obsažených v žádosti o platbu.
                           (3) Čl. 18 odst. 1 písm. e) nařízení č. 652/2014.
                        
                        
                        Text obrazu
                        
                           Šablona 2 – ŽÁDOST O PLATBU – ODŠKODNĚNÍ ZA ROSTLINY
                           Zaslat na adresu: SANTE-D4-EMERGENCY-PLANT-HEALTH@ec.europa.eu
                           Lhůta pro předložení:
                           Nejpozději šest měsíců od konečného data stanoveného ve finančním rozhodnutí nebo potvrzení o dokončení eradikace a/nebo omezení výskytu škodlivého organismu
                           Odkaz na ohnisko
                           ČLENSKÝ STÁT / ŠKODLIVÝ ORGANISMUS / ROK
                           ROSTLINY
                           EUROPHYT – číslo oznámení
                           Vlastník nebo pěstitel rostlin
                           Umístění zničených rostlin
                           Datum zničení
                           Metoda zničení
                           Datum platby
                           Druh
                           Množství (ha/m2/počet rostlin)
                           Částka vyplacená za tržní hodnotu rostlin
                           Příjmení
                           Jméno
                           Celkem
                           EUR 0,00
                           ROSTLINNÉ PRODUKTY
                           EUROPHYT – číslo oznámení
                           Vlastník rostlinných produktů
                           Umístění zničených rostlinných produktů
                           Datum zničení
                           Metoda zničení
                           Datum platby
                           Typ rostlinných produktů
                           Množství (počet jednotek)
                           Částka vyplacená za tržní hodnotu rostlinných produktů
                           Příjmení
                           Jméno
                           Celkem
                           EUR 0,00
                           JINÉ PŘEDMĚTY
                           EUROPHYT – číslo oznámení
                           Vlastník jiných předmětů
                           Umístění zničených jiných předmětů
                           Datum zničení
                           Metoda zničení
                           Datum platby
                           Typ předmětů
                           Množství (počet jednotek)
                           Částka vyplacená za tržní hodnotu jiných předmětů
                           Příjmení
                           Jméno
                           Celkem
                           EUR 0,00
                        
                     “
               
            
         
         
            
            
            
               
                  
                     4)
                  
                  
                     Doplňuje se nová příloha IV, která zní:„
                        PŘÍLOHA IV
                        
                        Text obrazu
                        
                           A. Eradikace
                           B. Omezení výskytu (v nárazníkové zóně)
                           C. Další ochranná opatření (1)
                           ZÁVĚREČNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA
                           Zaslat na adresu: SANTE-D4-EMERGENCY-PLANT-HEALTH@ec.europa.eu
                           První předložení
                           Aktualizace
                           Data provádění opatření
                           DD/MM/RR
                           do
                           DD/MM/RR
                           Odkaz na ohnisko
                           Členský stát / škodlivý organismus / rok
                           Region
                           EUROPHYT – datum oznámení
                           Kontaktní osoba pro tento rozpočet:
                           Telefon:
                           E-mailová adresa:
                           Provedené činnosti
                           A. Podrobný popis provedených technických opatření (Níže popište a) plán opatření, b) činnosti, c) harmonogram, d) eradikaci nebo omezení výskytu atd.)
                        
                        
                        Text obrazu
                        
                           B. Podrobný popis dosaženého cíle v souvislosti s opatřeními k eradikaci / opatřeními k omezení výskytu / dalšími opatřeními v důsledku provedení opatření (Popište hlavní dosažené cíle)
                           Způsobilá opatření
                           Počet provedených činností
                           C. Vizuální prohlídka (Níže popište činnosti)
                           D. Odběr vzorků (Níže popište činnosti)
                           E. Použití pastí (Níže popište činnosti)
                           F. Laboratorní činnosti / zkoušky (Níže popište činnosti)
                           G. Ošetření rostlin a rostlinných produktů (Níže specifikujte činnosti)
                           H. Zničení a/nebo odstranění rostlin (Níže popište činnosti)
                           I. Čištění a/nebo dezinfekce prostor, pozemků, vody, půdy, pěstebních substrátů, strojů a vybavení (Níže popište činnosti)
                           J. Opatření k odškodnění dotčených hospodářských subjektů / vlastníků za ošetření, zničení/odstranění, čištění/dezinfekci (Níže popište činnosti)
                        
                        
                        Text obrazu
                        
                           K. Opatření k odškodnění dotčených vlastníků za hodnotu zničených rostlin, rostlinných produktů nebo jiných předmětů (Níže popište činnosti)
                           L. Výjimečné a řádně odůvodněné činnosti pro jiná opatření, než jsou opatření uvedená v bodech A až K (1) (Níže popište činnosti)
                           M. Geografické informace o ohnisku škodlivých organismů (vyplňte tabulku)
                           Mapa zamořené/vymezené oblasti
                           ANO
                           NE
                           Místo signálu GIS (geografický informační systém)
                           ANO
                           NE
                           Zeměpisné šířky a délky
                           ANO
                           NE
                           Mapa prefektury (oblast ohniska)
                           ANO
                           NE
                           Mapa členského státu (oblast ohniska)
                           ANO
                           NE
                           DALŠÍ POVINNÉ INFORMACE
                           Příloha č.
                           1. Další dokumenty týkající se provedených technických opatření s nejdůležitějšími číselnými údaji a tabulkami.
                           2. Podrobné mapy vymezené oblasti (vymezených oblastí) v době provádění opatření.
                           3. Další relevantní informace užitečné pro lepší pochopení provedených opatření.
                           Datum:
                           DD/MM/RR
                           Jméno odpovědné osoby:
                           Podpis:
                           (1) Čl. 18 odst. 1 písm. e) nařízení č. 652/2014.
                           (2) Jak je vysvětleno v bodě 5.2.1 podbodě ix) Pokynů pro nouzová opatření v oblasti zdraví rostlin.
                        
                     “
               
            
         
      
      
   

Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.