Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2017/1162 ze dne 28. června 2017 o některých prozatímních ochranných opatřeních v souvislosti s africkým morem prasat v České republice (oznámeno pod číslem C(2017) 4597) (Text s významem pro EHP. )

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu dokument 32017D1162 najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
            
               CS
            
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
            
               L 167/55
            
         
      
   
   
   PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2017/1162
   ze dne 28. června 2017
   o některých prozatímních ochranných opatřeních v souvislosti s africkým morem prasat v České republice
   
      
         (oznámeno pod číslem C(2017) 4597)
      
   
   (Pouze české znění je závazné)
   (Text s významem pro EHP)
   EVROPSKÁ KOMISE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
   s ohledem na směrnici Rady 89/662/EHS ze dne 11. prosince 1989 o veterinárních kontrolách v obchodu uvnitř Společenství s cílem dotvoření vnitřního trhu (1), a zejména na čl. 9 odst. 3 uvedené směrnice,
   s ohledem na směrnici Rady 90/425/EHS ze dne 26. června 1990 o veterinárních a zootechnických kontrolách v obchodu s některými živými zvířaty a produkty uvnitř Společenství s cílem dotvoření vnitřního trhu (2), a zejména na čl. 10 odst. 3 uvedené směrnice,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
      
      
      
         
            
               (1)
            
            
               Africký mor prasat je infekční virová nákaza, která postihuje populace domácích a volně žijících prasat a může mít vážný dopad na ziskovost chovu prasat, a tím narušit obchod uvnitř Unie a vývoz do třetích zemí.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (2)
            
            
               V případě výskytu ohniska afrického moru prasat existuje riziko, že by se původce nákazy mohl rozšířit i do jiných hospodářství s chovem prasat a na volně žijící prasata. Následně by se mohl prostřednictvím obchodu s živými prasaty nebo produkty z nich rozšířit z jednoho členského státu do druhého a do třetích zemí.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (3)
            
            
               Směrnice Rady 2002/60/ES (3) stanoví minimální opatření pro tlumení afrického moru prasat, jež se mají uplatňovat uvnitř Unie. Článek 15 směrnice 2002/60/ES stanoví vymezení infikované oblasti po potvrzení jednoho či více případů afrického moru prasat u volně žijících prasat.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (4)
            
            
               Česká republika informovala Komisi o stávající situaci na svém území, pokud jde o africký mor prasat, a v souladu s článkem 15 směrnice 2002/60/ES vymezila infikovanou oblast, ve které se použijí opatření zmíněná v článku 15 uvedené směrnice.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (5)
            
            
               Aby se předešlo jakémukoli zbytečnému narušení obchodu uvnitř Unie a zamezilo neopodstatněným překážkám pro obchod ze strany třetích zemí, je nutné ve spolupráci s Českou republikou vymezit na úrovni Unie infikovanou oblast v souvislosti s africkým morem prasat v uvedeném členském státě.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (6)
            
            
               Do doby, než se uskuteční zasedání Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva, by proto měla být v příloze tohoto rozhodnutí uvedena infikovaná oblast v České republice a doba trvání takto stanovené regionalizace.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (7)
            
            
               Toto rozhodnutí bude přezkoumáno na příštím zasedání Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,
            
         
      
   
   PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:
   Článek 1
   Česká republika zajistí, aby infikovaná oblast vymezená v souladu s článkem 15 směrnice 2002/60/ES zahrnovala přinejmenším oblasti uvedené jako infikovaná oblast v příloze tohoto rozhodnutí.
   Článek 2
   Toto rozhodnutí se použije do 30. září 2017.
   Článek 3
   Toto rozhodnutí je určeno České republice.
   
      V Bruselu dne 28. června 2017.
      
         
            Za Komisi
         
         Vytenis ANDRIUKAITIS
         
            člen Komise
         
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 395, 30.12.1989, s. 13.
   
      (2)  Úř. věst. L 224, 18.8.1990, s. 29.
   
      (3)  Směrnice Rady 2002/60/ES ze dne 27. června 2002, kterou se stanoví zvláštní ustanovení pro tlumení afrického moru prasat a kterou se mění směrnice 92/119/EHS, pokud jde o těšínskou chorobu prasat a africký mor prasat (Úř. věst. L 192, 20.7.2002, s. 27).
   
   
      PŘÍLOHA
      
         
         
         
            
               
                  Oblasti vymezené jako infikovaná oblast v České republice podle článku 1
               
               
                  Datum ukončení platnosti
               
            
            
               
                  okres Zlín
               
               
                  30. září 2017
               
            
         
      
   
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.