Rozhodnutí Rady (EU) 2017/1163 ze dne 20. června 2017 o uzavření Protokolu k Dohodě o stabilizaci a přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Bosnou a Hercegovinou na straně druhé s ohledem na přistoupení Chorvatské republiky k Evropské unii jménem Unie a jejích členských států

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu dokument 32017D1163 najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
            
               CS
            
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
            
               L 170/1
            
         
      
   
   
   ROZHODNUTÍ RADY (EU) 2017/1163
   ze dne 20. června 2017
   o uzavření Protokolu k Dohodě o stabilizaci a přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Bosnou a Hercegovinou na straně druhé s ohledem na přistoupení Chorvatské republiky k Evropské unii jménem Unie a jejích členských států
   RADA EVROPSKÉ UNIE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na článek 217 ve spojení s čl. 218 odst. 6 druhým pododstavcem písm. a) bodem i) a čl. 218 odst. 8 druhým pododstavcem této smlouvy,
   s ohledem na akt o přistoupení Chorvatské republiky, a zejména na čl. 6 odst. 2 druhý pododstavec uvedeného aktu,
   s ohledem na návrh Evropské komise,
   s ohledem na souhlas Evropského parlamentu (1),
   vzhledem k těmto důvodům:
   
      
      
      
         
            
               (1)
            
            
               V souladu s rozhodnutím Rady (EU) 2017/75 (2) byl Protokol k Dohodě o stabilizaci a přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Bosnou a Hercegovinou na straně druhé s ohledem na přistoupení Chorvatské republiky k Evropské unii (dále jen „protokol“) podepsán dne 15. prosince 2016 s výhradou uzavření.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (2)
            
            
               Pokud jde o záležitosti spadající do pravomoci Evropského společenství pro atomovou energii, řídí se uzavření protokolu zvláštním postupem.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (3)
            
            
               Protokol by měl být schválen,
            
         
      
   
   PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:
   Článek 1
   Protokol k Dohodě o stabilizaci a přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Bosnou a Hercegovinou na straně druhé s ohledem na přistoupení Chorvatské republiky k Evropské unii (3) se schvaluje jménem Unie a jejích členských států.
   Článek 2
   Předseda Rady jmenuje osobu nebo osoby zmocněné uložit jménem Unie a jejích členských států listinu o schválení podle článku 7 protokolu (4).
   Článek 3
   Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem přijetí.
   
      V Lucemburku dne 20. června 2017.
      
         
            Za Radu
         
         
            předsedkyně
         
         H. DALLI
      
   
   
   
      (1)  Souhlas ze dne 16. května 2017 (dosud nezveřejněný v Úředním věstníku).
   
      (2)  Rozhodnutí Rady (EU) 2017/75 ze dne 21. listopadu 2016 o podpisu jménem Unie a jejích členských států a prozatímním provádění Protokolu k Dohodě o stabilizaci a přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Bosnou a Hercegovinou na straně druhé s ohledem na přistoupení Chorvatské republiky k Evropské unii (Úř. věst. L 12, 17.1.2017, s. 1).
   
      (3)  Protokol byl zveřejněn v Úř. věst. L 12 ze dne 17. ledna 2017 spolu s rozhodnutím o podpisu.
   
      (4)  Den vstupu protokolu v platnost zveřejní v Úředním věstníku Evropské unie generální sekretariát Rady.
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.