Rozhodnutí Rady (EU) 2017/1173 ze dne 26. června 2017 o postoji, který se má zaujmout jménem Evropské unie ve Smíšeném výboru EHP ke změně Protokolu 31 k Dohodě o EHP o spolupráci v některých oblastech mimo čtyři svobody (Rozpočtová položka 04 03 01 03)

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu dokument 32017D1173 najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
               
               
                  CS
               
               
                  Úřední věstník Evropské unie
               
               
                  L 170/89
               
            
         
      
      
      ROZHODNUTÍ RADY (EU) 2017/1173
      ze dne 26. června 2017
      o postoji, který se má zaujmout jménem Evropské unie ve Smíšeném výboru EHP ke změně Protokolu 31 k Dohodě o EHP o spolupráci v některých oblastech mimo čtyři svobody (Rozpočtová položka 04 03 01 03)
      RADA EVROPSKÉ UNIE,
      s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na články 46 a 48 ve spojení s čl. 218 odst. 9 této smlouvy,
      s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 2894/94 ze dne 28. listopadu 1994 o některých prováděcích pravidlech k Dohodě o Evropském hospodářském prostoru (1), a zejména na čl. 1 odst. 3 uvedeného nařízení,
      s ohledem na návrh Evropské komise,
      vzhledem k těmto důvodům:
      
         
         
         
            
               
                  (1)
               
               
                  Dohoda o Evropském hospodářském prostoru (2) (dále jen „Dohoda o EHP“) vstoupila v platnost dne 1. ledna 1994.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (2)
               
               
                  Podle článku 98 Dohody o EHP může Smíšený výbor EHP rozhodnout mimo jiné o změně protokolu 31 k Dohodě o EHP.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (3)
               
               
                  Protokol 31 k Dohodě o EHP obsahuje zvláštní ustanovení týkající se spolupráce v některých oblastech mimo čtyři svobody.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (4)
               
               
                  Je vhodné pokračovat ve spolupráci smluvních stran Dohody o EHP na akcích Unie financovaných ze souhrnného rozpočtu Evropské unie, které se týkají volného pohybu pracovníků, koordinace systémů sociálního zabezpečení a opatření v oblasti migrujících osob, včetně migrujících osob z třetích zemí.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (5)
               
               
                  Protokol 31 k Dohodě o EHP by proto měl být změněn tak, aby umožňoval pokračování této rozšířené spolupráce po 31. prosinci 2016.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (6)
               
               
                  Postoj Unie ve Smíšeném výboru EHP by proto měl být založen na připojeném návrhu rozhodnutí,
               
            
         
      
      PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:
      Článek 1
      Postoj, který se má jménem Unie zaujmout ve Smíšeném výboru EHP k navrhované změně Protokolu 31 k Dohodě o EHP o spolupráci v některých oblastech mimo čtyři svobody, je založen na návrhu rozhodnutí Smíšeného výboru EHP připojeném k tomuto rozhodnutí.
      Článek 2
      Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem přijetí.
      
         V Lucemburku dne 26. června 2017.
         
            
               Za Radu
            
            
               předseda
            
            J. MIZZI
         
      
      
      
         (1)  Úř. věst. L 305, 30.11.1994, s. 6.
      
         (2)  Úř. věst. L 1, 3.1.1994, s. 3.
      
      
         NÁVRH
         ROZHODNUTÍ SMÍŠENÉHO VÝBORU EHP č. …/2017
         ze dne …,
         kterým se mění Protokol 31 k Dohodě o EHP o spolupráci v některých oblastech mimo čtyři svobody
         SMÍŠENÝ VÝBOR EHP,
         s ohledem na Dohodu o Evropském hospodářském prostoru (dále jen „Dohoda o EHP“) a zejména články 86 a 98 této dohody,
         vzhledem k těmto důvodům:
         
            
            
            
               
                  
                     (1)
                  
                  
                     Je vhodné pokračovat ve spolupráci smluvních stran Dohody o EHP na akcích Unie financovaných ze souhrnného rozpočtu Evropské unie, které se týkají volného pohybu pracovníků, koordinace systémů sociálního zabezpečení a opatření v oblasti migrujících osob, včetně migrujících osob z třetích zemí.
                  
               
            
         
         
            
            
            
               
                  
                     (2)
                  
                  
                     Protokol 31 k Dohodě o EHP by proto měl být změněn tak, aby umožňoval tuto rozšířenou spolupráci od 1. ledna 2017,
                  
               
            
         
         PŘIJAL TOTO ROZHODNUTÍ:
         Článek 1
         V čl. 5 odst. 5 a 13 Protokolu 31 k Dohodě o EHP se slova „a 2016“ nahrazují slovy „, 2016 a 2017“.
         Článek 2
         Toto rozhodnutí vstupuje v platnost prvním dnem po učinění posledního oznámení podle čl. 103 odst. 1 Dohody o EHP (*1).
         Použije se ode dne 1. ledna 2017.
         Článek 3
         Toto rozhodnutí bude zveřejněno v oddíle EHP a v dodatku EHP Úředního věstníku Evropské unie.
         
            V Bruselu dne
            
               
                  Za Smíšený výbor EHP
               
               
                  předseda nebo předsedkyně
               
               
                  tajemníci Smíšeného výboru EHP
               
            
         
         
         
            (*1)  [Nebyly oznámeny žádné ústavní požadavky.] [Byly oznámeny ústavní požadavky.]
      
      
   

Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.