Rozhodnutí Politického a bezpečnostního výboru (SZBP) 2017/1177 ze dne 26. června 2017 o jmenování velitele sil mise EU pro vojenskou výcvikovou misi Evropské unie SBOP ve Středoafrické republice (EUTM RCA) (EUTM RCA/2/2017)

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu dokument 32017D1177 najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
            
               CS
            
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
            
               L 170/96
            
         
      
   
   
   ROZHODNUTÍ POLITICKÉHO A BEZPEČNOSTNÍHO VÝBORU (SZBP) 2017/1177
   ze dne 26. června 2017
   o jmenování velitele sil mise EU pro vojenskou výcvikovou misi Evropské unie SBOP ve Středoafrické republice (EUTM RCA) (EUTM RCA/2/2017)
   POLITICKÝ A BEZPEČNOSTNÍ VÝBOR,
   s ohledem na Smlouvu o Evropské unii, a zejména článek 38 této smlouvy,
   s ohledem na rozhodnutí Rady (SZBP) 2016/610 ze dne 19. dubna 2016 o vojenské výcvikové misi Evropské unie SBOP ve Středoafrické republice (EUTM RCA) (1), a zejména na článek 5 uvedeného rozhodnutí,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
      
      
      
         
            
               (1)
            
            
               Podle čl. 5 odst. 1 rozhodnutí (SZBP) 2016/610 zmocnila Rada Politický a bezpečnostní výbor k přijímání příslušných rozhodnutí v souladu s článkem 38 Smlouvy o Evropské unii týkajících se výkonu politické kontroly a strategického řízení mise EUTM RCA, včetně rozhodnutí o jmenování následných velitelů mise EU.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (2)
            
            
               Dne 10. ledna 2017 přijal Politický a bezpečnostní výbor rozhodnutí (SZBP) 2017/112 (2), kterým jmenoval velitelem mise EU pro misi EUTM RCA brigádního generála Hermana RUYSE.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (3)
            
            
               Rozhodnutím Rady (EU) 2017/971 (3) byla změněna linie velení mise EUTM RCA. Rozhodnutí (SZBP) 2017/112 bylo tudíž zrušeno a brigádní generál Herman RUYS byl jmenován velitelem sil mise EU pro misi EUTM RCA.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (4)
            
            
               Dne 24. května 2017 doporučil Vojenský výbor EU, aby bylo schváleno jmenování brigádního generála Fernanda GARCÍI BLÁZQUEZE, navržené společným výborem Eurocorps, velitelem sil mise EU pro misi EUTM RCA jako nástupce brigádního generála Hermana RUYSE od 24. července 2017.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (5)
            
            
               V souladu s článkem 5 Protokolu č. 22 o postavení Dánska, připojeného ke Smlouvě o Evropské unii a ke Smlouvě o fungování Evropské unie, se Dánsko neúčastní vypracovávání a provádění těch rozhodnutí a činností Unie, které mají vliv na obranu. Dánsko se tedy neúčastní přijímání tohoto rozhodnutí a toto rozhodnutí pro ně není závazné ani použitelné,
            
         
      
   
   PŘIJAL TOTO ROZHODNUTÍ:
   Článek 1
   Brigádní generál Fernando GARCÍA BLÁZQUEZ je od 24. července 2017 jmenován velitelem sil mise EU pro vojenskou výcvikovou misi Evropské unie SBOP ve Středoafrické republice (EUTM RCA).
   Článek 2
   Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem přijetí.
   
      V Bruselu dne 26. června 2017.
      
         
            Za Politický a bezpečnostní výbor
         
         
            předseda
         
         W. STEVENS
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 104, 20.4.2016, s. 21.
   
      (2)  Rozhodnutí Politického a bezpečnostního výboru (SZBP) 2017/112 ze dne 10. ledna 2017 o jmenování velitele mise EU pro vojenskou výcvikovou misi Evropské unie SBOP ve Středoafrické republice (EUTM RCA) (EUTM RCA/1/2017) (Úř. věst. L 18, 24.1.2017, s. 47).
   
      (3)  Rozhodnutí Rady (EU) 2017/971 ze dne 8. června 2017, kterým se stanoví postupy plánování a vedení vojenských misí EU SBOP bez výkonných pravomocí a mění rozhodnutí 2010/96/SZBP o vojenské misi Evropské unie s cílem přispět k výcviku somálských bezpečnostních sil, rozhodnutí 2013/34/SZBP o vojenské misi Evropské unie s cílem přispět k výcviku malijských ozbrojených sil (EUTM Mali) a rozhodnutí (SZBP) 2016/610 o vojenské výcvikové misi Evropské unie SBOP ve Středoafrické republice (EUTM RCA) (Úř. věst. L 146, 9.6.2017, s. 133).
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.