Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2017/1178 ze dne 2. června 2017, kterým se mění prováděcí rozhodnutí (EU) 2016/2008 o veterinárních opatřeních pro tlumení nodulární dermatitidy v některých členských státech (oznámeno pod číslem C(2017) 3624) (Text s významem pro EHP. )

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu dokument 32017D1178 najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
            
               CS
            
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
            
               L 170/98
            
         
      
   
   
   PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2017/1178
   ze dne 2. června 2017,
   kterým se mění prováděcí rozhodnutí (EU) 2016/2008 o veterinárních opatřeních pro tlumení nodulární dermatitidy v některých členských státech
   
      
         (oznámeno pod číslem C(2017) 3624)
      
   
   (Text s významem pro EHP)
   EVROPSKÁ KOMISE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
   s ohledem na směrnici Rady 89/662/EHS ze dne 11. prosince 1989 o veterinárních kontrolách v obchodu uvnitř Společenství s cílem dotvoření vnitřního trhu (1), a zejména na čl. 9 odst. 4 uvedené směrnice,
   s ohledem na směrnici Rady 90/425/EHS ze dne 26. června 1990 o veterinárních a zootechnických kontrolách v obchodu s některými živými zvířaty a produkty uvnitř Společenství s cílem dotvoření vnitřního trhu (2), a zejména na čl. 10 odst. 4 uvedené směrnice,
   s ohledem na směrnici Rady 92/119/EHS ze dne 17. prosince 1992, kterou se zavádějí obecná opatření Společenství pro tlumení některých nákaz zvířat a zvláštní opatření týkající se vezikulární choroby prasat (3), a zejména na čl. 19 odst. 1 písm. a), čl. 19 odst. 3 písm. a) a čl. 19 odst. 6 uvedené směrnice,
   s ohledem na směrnici Rady 2002/99/ES ze dne 16. prosince 2002, kterou se stanoví veterinární předpisy pro produkci, zpracování, distribuci a dovoz produktů živočišného původu určených k lidské spotřebě (4), a zejména na čl. 4 odst. 3 uvedené směrnice,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
      
      
      
         
            
               (1)
            
            
               Směrnice 92/119/EHS stanoví obecná opatření pro tlumení použitelná v případě ohniska některých nákaz zvířat, včetně nodulární dermatitidy. Mezi tato opatření pro tlumení patří vymezení ochranných pásem a pásem dozoru kolem infikovaných hospodářství a rovněž nouzové očkování v případě ohniska nodulární dermatitidy.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (2)
            
            
               Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2016/2008 (5) stanoví veterinární opatření pro tlumení v souvislosti s výskytem nodulární dermatitidy v členských státech nebo jejich částech uvedených v příloze I zmíněného prováděcího rozhodnutí, včetně minimálních požadavků na programy očkování proti této nákaze, které členské státy předkládají Komisi ke schválení.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (3)
            
            
               Článek 2 prováděcího rozhodnutí (EU) 2016/2008 definuje „pásmo infekce“ jako část území členského státu uvedenou v části II přílohy I zmíněného prováděcího rozhodnutí, která zahrnuje oblast, v níž byla nodulární dermatitida potvrzena a kde lze po schválení programů očkování Komisí provádět očkování proti nodulární dermatitidě. Článek 2 uvedeného prováděcího rozhodnutí také definuje „pásmo bez výskytu nákazy, kde se provádí očkování“ jako část území členského státu uvedenou v části I přílohy I zmíněného prováděcího rozhodnutí, která zahrnuje oblasti mimo pásma infekce, kde se po schválení programů očkování Komisí provádí očkování proti nodulární dermatitidě.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (4)
            
            
               Aby se minimalizovalo riziko šíření nodulární dermatitidy, stanoví článek 3 prováděcího rozhodnutí (EU) 2016/2008 omezení týkající se odesílání skotu a volně žijících přežvýkavců chovaných v zajetí a některých živočišných produktů z oblastí uvedených v příloze I zmíněného prováděcího rozhodnutí.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (5)
            
            
               Článek 7 prováděcího rozhodnutí (EU) 2016/2008 stanoví odchylky od omezení stanovených v článku 3 uvedeného prováděcího rozhodnutí, pokud jde o odesílání spermatu, vajíček a embryí skotu a volně žijících přežvýkavců chovaných v zajetí z oblastí uvedených jako „pásma bez výskytu nákazy, kde se provádí očkování“ v části I přílohy I zmíněného prováděcího rozhodnutí.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (6)
            
            
               Je vhodné rozlišit úroveň rizika šíření nodulární dermatitidy prostřednictvím zásilek spermatu, vajíček a embryí tehdy, kdy jsou takové zárodečné produkty odesílány z pásma bez výskytu nákazy, kde se provádí očkování, do jiného pásma bez výskytu nákazy, kde se provádí očkování, nebo do pásma infekce nacházejícího se v témže členském státě. Pro odchylky, jež se použijí pro takové zásilky, které zůstanou v témže členském státě, je proto nezbytné stanovit zvláštní podmínky přiměřené příslušným rizikům, pokud jsou takovéto podmínky zavedeny pro bezpečné odesílání takovýchto zárodečných produktů v rámci pásma bez výskytu nákazy, kde se provádí očkování, nebo pásma infekce v témže členském státě. Článek 7 prováděcího rozhodnutí (EU) 2016/2008 by proto měl být odpovídajícím způsobem změněn.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (7)
            
            
               Dne 2. března 2017 oznámilo Řecko nové ohnisko nodulární dermatitidy v regionální jednotce Kerkyra, ostrově v Jónském moři v nejseverozápadnější části Řecka, kde do té doby nebylo oznámeno žádné ohnisko nodulární dermatitidy. Pásma infekce Řecka, pokud jde o nodulární dermatitidu, uvedená v části II přílohy I prováděcího rozhodnutí (EU) 2016/2008, by proto měla být rozšířena tak, aby zahrnovala regionální jednotku Kerkyra. Část II přílohy I prováděcího rozhodnutí (EU) 2016/2008 by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (8)
            
            
               Dne 14. března 2017 informovalo Řecko Komisi o svém rozhodnutí rozšířit očkování proti nodulární dermatitidě na regiony Jónské ostrovy, severní a jižní Egejské moře a Kréta, oblasti, kde se nodulární dermatitida dosud nevyskytla, kromě regionální jednotky Kerkyra, kde byla nákaza potvrzena dne 2. března 2017, a regionální jednotky Limnos, kde se nákaza vyskytuje od roku 2015. Tyto regiony Řecka by proto měly být zahrnuty v pásmech bez výskytu nákazy, kde se provádí očkování, uvedených v části I přílohy I prováděcího rozhodnutí (EU) 2016/2008. Část I přílohy I prováděcího rozhodnutí (EU) 2016/2008 by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (9)
            
            
               Opatření stanovená tímto rozhodnutím jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,
            
         
      
   
   PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:
   Článek 1
   Prováděcí rozhodnutí (EU) 2016/2008 se mění takto:
   
      
      
      
         
            
               1)
            
            
               Článek 7 se nahrazuje tímto:
               „Článek 7
               Odchylky od zákazu odesílání spermatu, vajíček a embryí skotu a volně žijících přežvýkavců chovaných v zajetí z oblastí uvedených v částech I a II přílohy I a zvláštní podmínky pro odesílání těchto produktů v rámci oblastí téhož členského státu uvedených v částech I nebo II
               1.   Odchylně od zákazu stanoveného v čl. 3 písm. b) může příslušný orgán povolit odesílání spermatu, vajíček a embryí skotu a volně žijících přežvýkavců chovaných v zajetí ze středisek pro odběr spermatu nebo jiných zařízení, která se nacházejí v oblasti uvedené v části I přílohy I, do jiné oblasti jiného členského státu uvedené v části I nebo II přílohy I, pokud dárcovská zvířata a sperma, vajíčka a embrya splňují tyto podmínky:
               
                  
                  
                  
                     
                        
                           a)
                        
                        
                           dárcovská zvířata byla očkována a přeočkována proti nodulární dermatitidě v souladu s pokyny výrobce použité očkovací látky, přičemž první očkování bylo provedeno nejméně 60 dnů před datem odběru spermatu, vajíček nebo embryí; nebo dárcovská zvířata byla podrobena sérologickému testu na zjištění specifických protilátek proti viru nodulární dermatitidy v den odběru a nejméně 28 dnů po období odběru spermatu nebo po dni odběru v případě embryí a vajíček, s negativními výsledky;
                        
                     
                  
               
               
                  
                  
                  
                     
                        
                           b)
                        
                        
                           dárcovská zvířata pobývala po dobu 60 dnů před datem odběru spermatu, vajíček nebo embryí v inseminační stanici nebo jiném vhodném zařízení, kde v okruhu nejméně 20 km nebyl potvrzen výskyt nodulární dermatitidy v průběhu tří měsíců před datem odběru spermatu, vajíček nebo embryí a předtím bylo každé potvrzení infekce nodulární dermatitidy následováno likvidací a neškodným odstraněním všech vnímavých zvířat v dotčených hospodářstvích;
                        
                     
                  
               
               
                  
                  
                  
                     
                        
                           c)
                        
                        
                           dárcovská zvířata byla podrobena klinickému vyšetření 28 dnů před datem odběru, jakož i v průběhu celého období odběru a nevykazovala žádné klinické příznaky nodulární dermatitidy;
                        
                     
                  
               
               
                  
                  
                  
                     
                        
                           d)
                        
                        
                           dárcovská zvířata byla podrobena testu zjišťování původce nodulární dermatitidy pomocí polymerázové řetězové reakce (PCR) na krevních vzorcích odebraných při zahájení a poté přinejmenším každých 14 dní v průběhu období odběru spermatu nebo v den odběru v případě embryí a vajíček, s negativními výsledky;
                        
                     
                  
               
               
                  
                  
                  
                     
                        
                           e)
                        
                        
                           sperma bylo podrobeno testu zjišťování původce nodulární dermatitidy pomocí PCR s negativními výsledky a
                        
                     
                  
               
               
                  
                  
                  
                     
                        
                           f)
                        
                        
                           příslušný orgán v místě původu provádí program očkování proti nodulární dermatitidě, který splňuje podmínky stanovené v příloze II a který byl schválen Komisí, a informoval Komisi a ostatní členské státy o datu zahájení a datu dokončení svého programu očkování v souladu s přílohou II.
                        
                     
                  
               
               2.   Odchylně od zákazu stanoveného v čl. 3 písm. b) může příslušný orgán povolit odesílání spermatu, vajíček a embryí skotu a volně žijících přežvýkavců chovaných v zajetí ze středisek pro odběr spermatu nebo jiných zařízení, která se nacházejí v oblastech uvedených v:
               
                  
                  
                  
                     
                        
                           a)
                        
                        
                           části I přílohy I, do místa určení, které se nachází v jiné oblasti téhož členského státu uvedené v části I nebo části II přílohy I;
                        
                     
                  
               
               
                  
                  
                  
                     
                        
                           b)
                        
                        
                           části II přílohy I, do místa určení, které se nachází v jiné oblasti téhož členského státu uvedené v části II přílohy I.
                        
                     
                  
               
               Odchylka uvedená v prvním pododstavci tohoto odstavce je podmíněna splněním podmínek stanovených v odst. 1 písm. a), b) a c).
               3.   Odchylně od zákazu stanoveného v čl. 3 písm. b) může příslušný orgán povolit odesílání spermatu, vajíček a embryí skotu a volně žijících přežvýkavců chovaných v zajetí ze středisek pro odběr spermatu nebo jiných zařízení, která se nacházejí v oblastech uvedených v části I přílohy I, do jakékoli oblasti téhož nebo jiného členského státu nebo třetí země, pokud dárcovská zvířata a sperma, vajíčka a embrya splňují tyto podmínky:
               
                  
                  
                  
                     
                        
                           a)
                        
                        
                           podmínky stanovené v odst. 1 písm. a) až f);
                        
                     
                  
               
               
                  
                  
                  
                     
                        
                           b)
                        
                        
                           dárcovská zvířata splňují veškeré další vhodné veterinární záruky založené na pozitivním výsledku posouzení rizik dopadu tohoto odeslání a opatření proti šíření nodulární dermatitidy požadované příslušným orgánem členského státu místa původu a schválené před odesláním tohoto spermatu, vajíček nebo embryí příslušnými orgány zemí míst tranzitu a určení a
                        
                     
                  
               
               
                  
                  
                  
                     
                        
                           c)
                        
                        
                           členský stát místa původu musí neprodleně informovat Komisi a ostatní členské státy o veterinárních zárukách a schválení příslušnými orgány stanovených v písmeni b).
                        
                     
                  
               
               4.   Pokud se sperma, embrya a vajíčka, které splňují požadavky odstavce 1 nebo 3 tohoto článku, odesílají do jiného členského státu nebo do třetí země, uvede se v odpovídajících veterinárních osvědčeních stanovených ve směrnicích 88/407/EHS a 89/556/EHS nebo v rozhodnutí 93/444/EHS tato doplňující poznámka:
               
                  „…(sperma, vajíčka a/nebo embrya, uveďte podle situace) v souladu s ustanovením …(čl. 7 odst. 1 nebo čl. 7 odst. 3, uveďte podle situace) prováděcího rozhodnutí (EU) 2016/2008 o veterinárních opatřeních pro tlumení nodulární dermatitidy v některých členských státech“.“
               
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               2)
            
            
               Příloha I se nahrazuje zněním uvedeným v příloze tohoto rozhodnutí.
            
         
      
   
   Článek 2
   Toto rozhodnutí je určeno členským státům.
   
      V Bruselu dne 2. června 2017.
      
         
            Za Komisi
         
         Vytenis ANDRIUKAITIS
         
            člen Komise
         
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 395, 30.12.1989, s. 13.
   
      (2)  Úř. věst. L 224, 18.8.1990, s. 29.
   
      (3)  Úř. věst. L 62, 15.3.1993, s. 69.
   
      (4)  Úř. věst. L 18, 23.1.2003, s. 11.
   
      (5)  Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2016/2008 ze dne 15. listopadu 2016 o veterinárních opatřeních pro tlumení nodulární dermatitidy v některých členských státech (Úř. věst. L 310, 17.11.2016, s. 51).
   
   
      PŘÍLOHA
      Příloha I prováděcího rozhodnutí (EU) 2016/2008 se nahrazuje tímto:
      „
            PŘÍLOHA I
            ČÁST I
            
               „Pásma bez výskytu nákazy, kde se provádí očkování“
            
            1.   Chorvatsko
            
            Celé území Chorvatska.
            2.   Bulharsko
            
            
               
               
               
               
                  
                     
                     
                        A.
                     
                     
                        Tyto provincie v Bulharsku:
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    —
                                 
                                 
                                    provincie Burgas
                                 
                              
                           
                        
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    —
                                 
                                 
                                    provincie Varna
                                 
                              
                           
                        
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    —
                                 
                                 
                                    provincie Dobrič
                                 
                              
                           
                        
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    —
                                 
                                 
                                    provincie Razgrad
                                 
                              
                           
                        
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    —
                                 
                                 
                                    provincie Silistra
                                 
                              
                           
                        
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    —
                                 
                                 
                                    provincie Ruse
                                 
                              
                           
                        
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    —
                                 
                                 
                                    provincie Plevno
                                 
                              
                           
                        
                     
                  
               
            
            
               
               
               
               
                  
                     
                     
                        B.
                     
                     
                        Tyto obce v Bulharsku:
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    —
                                 
                                 
                                    obce Opaka, Popovo a Antonovo v provincii Tărgovište
                                 
                              
                           
                        
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    —
                                 
                                 
                                    obce Šumen, Kaspičan, Novi Pazar, Nikola Kozlevo, Kaolinovo, Venec a Chitrino v provincii Šumen
                                 
                              
                           
                        
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    —
                                 
                                 
                                    obce Svištov, Polski Trămbeš a Stražica v provincii Veliko Tarnovo
                                 
                              
                           
                        
                     
                  
               
            
            3.   Řecko
            
            Tyto regiony v Řecku:
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Jónské ostrovy, kromě regionální jednotky Kerkyra
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        severní Egejské moře, kromě regionální jednotky Limnos
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        jižní Egejské moře
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Kréta
                     
                  
               
            
            ČÁST II
            
               „Pásma infekce“
            
            1.   Řecko
            
            
               
               
               
               
                  
                     
                     
                        A.
                     
                     
                        Tyto regiony v Řecku:
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    —
                                 
                                 
                                    Atika
                                 
                              
                           
                        
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    —
                                 
                                 
                                    Střední Řecko
                                 
                              
                           
                        
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    —
                                 
                                 
                                    Střední Makedonie
                                 
                              
                           
                        
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    —
                                 
                                 
                                    Východní Makedonie a Thrákie
                                 
                              
                           
                        
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    —
                                 
                                 
                                    Epirus
                                 
                              
                           
                        
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    —
                                 
                                 
                                    Peloponés
                                 
                              
                           
                        
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    —
                                 
                                 
                                    Thesálie
                                 
                              
                           
                        
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    —
                                 
                                 
                                    Západní Řecko
                                 
                              
                           
                        
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    —
                                 
                                 
                                    Západní Makedonie
                                 
                              
                           
                        
                     
                  
               
            
            
               
               
               
               
                  
                     
                     
                        B.
                     
                     
                        Tyto regionální jednotky v Řecku:
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    —
                                 
                                 
                                    regionální jednotka Limnos
                                 
                              
                           
                        
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    —
                                 
                                 
                                    regionální jednotka Kerkyra
                                 
                              
                           
                        
                     
                  
               
            
            2.   Bulharsko
            
            Celé území Bulharska mimo oblasti uvedené v části I.
         “
   
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.