Rozhodnutí Rady (EU) 2017/1190 ze dne 12. června 2017 o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie ve Smíšeném výboru Evropské unie a Švýcarska pro GNSS, který byl zřízen Dohodou o spolupráci mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Švýcarskou konfederací na straně druhé týkající se evropských programů družicové navigace, k přijetí jeho jednacího řádu

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu dokument 32017D1190 najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
            
               CS
            
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
            
               L 172/1
            
         
      
   
   
   ROZHODNUTÍ RADY (EU) 2017/1190
   ze dne 12. června 2017
   o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie ve Smíšeném výboru Evropské unie a Švýcarska pro GNSS, který byl zřízen Dohodou o spolupráci mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Švýcarskou konfederací na straně druhé týkající se evropských programů družicové navigace, k přijetí jeho jednacího řádu
   RADA EVROPSKÉ UNIE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na článek 172 první pododstavec ve spojení s čl. 218 odst. 9 této smlouvy,
   s ohledem na návrh Evropské komise,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
      
      
      
         
            
               (1)
            
            
               Dohoda o spolupráci mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Švýcarskou konfederací na straně druhé týkající se evropských programů družicové navigace (1) (dále jen „dohoda“) je prozatímně prováděna ode dne 1. ledna 2014, pokud jde o prvky spadající do pravomoci Unie.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (2)
            
            
               Článek 20 dohody zřizuje Smíšený výbor Evropské unie a Švýcarska pro GNSS (dále jen „smíšený výbor“) a stanoví se, že by tento výbor měl přijmout svůj jednací řád.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (3)
            
            
               Je proto vhodné stanovit postoj, který má být zaujat jménem Unie ve smíšeném výboru k přijetí jednacího řádu smíšeného výboru,
            
         
      
   
   PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:
   Článek 1
   1.   Postoj, který má být jménem Unie zaujat ve Smíšeném výboru Evropské unie a Švýcarska pro GNSS (dále jen „smíšený výbor“), který byl zřízen podle Dohody o spolupráci mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Švýcarskou konfederací na straně druhé týkající se evropských programů družicové navigace, k přijetí jeho jednacího řádu, vychází z návrhu rozhodnutí smíšeného výboru připojeného k tomuto rozhodnutí.
   2.   Zástupci Unie ve smíšeném výboru mohou odsouhlasit drobné změny návrhu rozhodnutí bez dalšího rozhodnutí Rady.
   Článek 2
   Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem přijetí.
   
      V Lucemburku dne 12. června 2017.
      
         
            Za Radu
         
         
            předseda
         
         C. CAMILLERI
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 15, 20.1.2014, s. 3.
   
   
      NÁVRH
      ROZHODNUTÍ č. 1/2017 SMÍŠENÉHO VÝBORU EVROPSKÉ UNIE A ŠVÝCARSKA PRO GNSS
      ze dne …,
      kterým se přijímá jeho jednací řád
      SMÍŠENÝ VÝBOR EVROPSKÉ UNIE A ŠVÝCARSKA PRO GNSS,
      S ohledem na Dohodu o spolupráci mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Švýcarskou konfederací na straně druhé týkající se evropských programů družicové navigace, a zejména na článek 20 této dohody,
      vzhledem k těmto důvodům:
      
         
         
         
            
               
                  (1)
               
               
                  Dohoda o spolupráci mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Švýcarskou konfederací na straně druhé týkající se evropských programů družicové navigace (1) (dále jen „dohoda“) je prozatímně prováděna mezi Švýcarskou konfederací (dále jen „Švýcarsko“)a Unií ode dne 1. ledna 2014, pokud jde o prvky spadající do pravomoci Unie.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (2)
               
               
                  Podle čl. 20 odst. 2 dohody má smíšený výbor Evropské unie a Švýcarska pro GNSS (dále jen „smíšený výbor“) přijmout svůj jednací řád.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (3)
               
               
                  V souladu s čl. 20 odst. 4 dohody může Smíšený výbor rozhodnout o vytvoření pracovní skupiny nebo skupiny expertů, která mu bude nápomocna při plnění jeho úkolů.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (4)
               
               
                  V souladu s čl. 27 odst. 2 dohody se během prozatímniho provádění dohody smíšený výbor skládá ze zástupců Švýcarska a Unie,
               
            
         
      
      PŘIJAL TOTO ROZHODNUTÍ:
      Jediný článek
      Přijímá se jednací řád smíšeného výboru uvedený v příloze tohoto rozhodnutí.
      
         Vyhotoveno v angličtině dne […] v Bruselu a dne […] v Bernu.
         
            
               Za smíšený výbor
            
            
               předseda
            
            
               tajemník za Evropskou unii
            
            
               tajemník za Švýcarsko
            
         
      
      
      
         (1)  Úř. věst. L 15, 20.1.2014, s. 3.
      
         PŘÍLOHA
         
            JEDNACÍ ŘÁD SMÍŠENÉHO VÝBORU EVROPSKÉ UNIE A ŠVÝCARSKA PRO GNSS (SMÍŠENÝ VÝBOR)
         
         Článek 1
         Složení smíšeného výboru
         1.   Členy smíšeného výboru jsou zástupci Evropské komise (dále jen „Komise“) a vlád členských států Evropské unie na jedné straně a zástupci federální vlády Švýcarské konfederace (dále jen „Švýcarsko“) na straně druhé. Obě strany budou dále označovány jednotlivě jako „strana“ nebo společně jako „strany“.
         2.   Zástupci mohou být doprovázeni dalšími úředníky jednajícími jménem stran.
         3.   Během prozatímního provádění dohody se smíšený výbor skládá ze zástupců Švýcarska na jedné straně a zástupců Evropské unie na straně druhé.
         Článek 2
         Předsednictví
         1.   Předsednictví smíšeného výboru se střídá mezi stranami každých 12 měsíců.
         Během roku, kdy dohoda vstoupí v platnost, vykonává předsednictví Švýcarsko.
         2.   Strana, která vykonává předsednictví, jmenuje předsedu smíšeného výboru a jeho zástupce.
         3.   Předseda řídí práci smíšeného výboru.
         4.   Během prozatímního provádění dohody se ustanovení tohoto článku uplatňují obdobně.
         Článek 3
         Pozorovatelé
         Smíšený výbor se může po vzájemné dohodě stran rozhodnout přizvat odborníky nebo zástupce jiných subjektů k účasti na zasedáních smíšeného výboru jako pozorovatele, aby poskytli informace o konkrétních tématech. Smíšený výbor se dohodne na podmínkách, za nichž se tito pozorovatelé mohou zasedání zúčastnit.
         Článek 4
         Sekretariát
         1.   Funkci tajemníků smíšeného výboru zastávají společně jeden úředník Evropské komise a jeden úředník švýcarské vlády.
         2.   Sekretariát smíšeného výboru odpovídá za komunikaci mezi stranami, včetně předávání dokumentů.
         3.   Funkcí sekretariátu spadají do příslušnosti strany, která vykonává předsednictví.
         Článek 5
         Zasedání smíšeného výboru
         1.   Smíšený výbor se schází podle potřeby, nejméně však jednou ročně.
         Předseda po konzultaci se stranami svolá zasedání smíšeného výboru po vzájemné dohodě místa a času. Pokud se na tom strany dohodnou, lze rovněž použít telefonu a video konference.
         Na žádost Evropské unie nebo Švýcarska svolá předseda zvláštní zasedání smíšeného výboru.
         Smíšený výbor se sejde do 15 dnů od vznesení žádosti podle čl. 22 odst. 2 dohody.
         2.   Smíšený výbor se schází v Bruselu nebo ve Švýcarsku, podle strany vykonávající předsednictví, pokud se strany nedohodnou jinak.
         3.   Předseda zašle zástupcům stran nejpozději 21 pracovních dnů před zasedáním oznámení o konání zasedání společně s předběžným programem a podklady. Podklady pro zasedání svolaná v souladu s čl. 22 odst. 2 dohody se zašlou nejméně sedm kalendářních dní před zahájením zasedání.
         4.   S ohledem na okolnosti konkrétního případu může předseda po dohodě se stranami lhůty uvedené v odstavci 3 zkrátit.
         5.   Nejméně sedm kalendářních dnů před každým zasedáním je předseda informován o složení delegací obou stran.
         6.   Schůze smíšeného výboru jsou neveřejné, pokud smíšený výbor nerozhodne jinak.
         Článek 6
         Program jednání
         1.   Předseda, jemuž je nápomocen generální sekretariát, vypracuje pro každé zasedání předběžný program jednání.
         2.   Každá smluvní strana může navrhovat další body, které mají být na program jednání zařazeny. Jakákoli taková žádost musí být řádně odůvodněna a zaslána v písemné formě předsedovi nejméně sedm kalendářních dní před zahájením jednání.
         3.   Program jednání smíšený výbor schválí na začátku každého zasedání.
         Článek 7
         Pracovní skupiny smíšeného výboru
         1.   Složení a fungování pracovních skupin a skupin odborníků, které mají být zřízeny podle čl. 20 odst. 4 dohody, se sjednává na základě mandátu stanoveného smíšeným výborem.
         2.   Pracovní skupiny a skupiny odborníků uplatňují tento jednací řád obdobně.
         3.   Pracovní skupiny a skupiny odborníků pracují pod vedením smíšeného výboru, jemuž po každém svém zasedání podávají zprávu. Nejsou oprávněny přijímat rozhodnutí, avšak mohou přijímat doporučení určená pro smíšený výbor.
         4.   Smíšený výbor může v souladu s čl. 8 jednacího řádu rozhodnout o změnách nebo o ukončení mandátu pracovní skupiny nebo skupin odborníků.
         Článek 8
         Rozhodnutí a doporučení
         1.   Smíšený výbor přijímá rozhodnutí a navrhuje doporučení po vzájemné dohodě obou stran v souladu s dohodou. Jsou označeny názvem „rozhodnutí“ nebo „doporučení“, po kterém následuje pořadové číslo, datum přijetí a uvedení předmětu.
         2.   Rozhodnutí a doporučení smíšeného výboru podepisuje předseda a tajemníci a zasílají se oběma stranám.
         3.   Každá strana může rozhodnout o zveřejnění rozhodnutí nebo doporučení smíšeného výboru ve svém příslušném úředním věstníku. Strany se o svém záměru zveřejnit rozhodnutí nebo doporučení vzájemně informují.
         4.   Smíšený výbor může přijímat rozhodnutí nebo doporučení písemným postupem, pokud se tak smluvní strany dohodnou. Písemný postup spočívá ve výměně nót mezi oběma tajemníky jednajícími se souhlasem stran. Za tímto účelem se znění návrhu rozešle podle článku 5 tohoto jednacího řádu, přičemž lhůta pro vyslovení jakýchkoli výhrad nebo provedení změn činí alespoň 21 kalendářních dní. Předseda může s ohledem na zvláštní okolnosti a po konzultaci se stranami tyto lhůty zkrátit. Jakmile je znění dohodnuto, rozhodnutí nebo doporučení podepíše předseda a tajemníci.
         5.   Rozhodnutí smíšeného výboru, jimiž se mění příloha I dohody, se přijímají v původních jazycích dohody.
         Článek 9
         Zápis ze zasedání
         1.   Sekretariát vypracuje návrh zápisu z každého zasedání. Návrh obsahuje přijatá rozhodnutí a navržená doporučení. Návrh zápisu ze zasedání se předkládá smíšenému výboru k přijetí. Jakmile je zápis přijat smíšeným výborem, podepíše jej předseda a tajemníci.
         2.   Návrh zápisu ze zasedání je vypracován nejpozději do 21 kalendářních dnů po zasedání a předložen ke schválení smíšenému výboru buď písemně, nebo na následujícím zasedání smíšeného výboru.
         Článek 10
         Ochrana důvěrných informací
         Pokud strana smíšenému výboru předloží informace označené za důvěrné, nakládá s nimi druhá strana jako s takovými.
         Článek 11
         Výdaje
         1.   Každá strana nese veškeré náklady, které vzniknou v souvislosti s její účastí na zasedáních smíšeného výboru a schůzích pracovních skupin a skupin odborníků.
         2.   Smíšený výbor se dohodne na rozdělení výdajů týkajících se služebních cest uložených odborníkům.
         3.   Výdaje související s pořádáním zasedání a rozmnožováním dokumentů hradí smluvní strana, která zasedání pořádá.
         Článek 12
         Korespondence
         Veškerá korespondence předsedy smíšeného výboru nebo jemu určená se zašle sekretariátu smíšeného výboru.
         Článek 13
         Změna jednacího řádu
         Tento jednací řád může být změněn rozhodnutím smíšeného výboru v souladu s článkem 8.
      
   
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.