Rozhodnutí Rady (EU) 2017/1191 ze dne 16. června 2017, kterým se zrušuje rozhodnutí 2014/56/EU o existenci nadměrného schodku v Chorvatsku

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu dokument 32017D1191 najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
            
               CS
            
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
            
               L 172/8
            
         
      
   
   
   ROZHODNUTÍ RADY (EU) 2017/1191
   ze dne 16. června 2017,
   kterým se zrušuje rozhodnutí 2014/56/EU o existenci nadměrného schodku v Chorvatsku
   RADA EVROPSKÉ UNIE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 126 odst. 12 této smlouvy,
   s ohledem na doporučení Evropské komise,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
      
      
      
         
            
               (1)
            
            
               Rada dne 28. ledna 2014 na základě doporučení Komise svým rozhodnutím 2014/56/EU (1) v souladu s čl. 126 odst. 6 Smlouvy rozhodla, že v Chorvatsku existuje nadměrný schodek. Rada konstatovala, že schodek veřejných financí plánovaný na rok 2014 činil 5,5 %, čímž překročil referenční hodnotu 3 % HDP uvedenou ve Smlouvě. Hrubý veřejný dluh byl v roce 2014 předpovídán na 62 % HDP, což je nad referenční hodnotou 60 % HDP uvedenou ve Smlouvě.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (2)
            
            
               Dne 28. ledna 2014 vydala Rada na základě doporučení Komise v souladu s čl. 126 odst. 7 Smlouvy a čl. 3 odst. 4 nařízení Rady (ES) č. 1467/97 (2) Chorvatsku doporučení, aby nejpozději do roku 2016 nadměrný schodek odstranilo.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (3)
            
            
               Dne 2. července 2014 dospěla Komise k závěru, že Chorvatsko přijalo účinná opatření v souladu s doporučením Rady ze dne 28. ledna 2014 podle čl. 126 odst. 7 Smlouvy.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (4)
            
            
               Podle článku 4 Protokolu o postupu při nadměrném schodku připojeného ke Smlouvám poskytuje statistické údaje pro provedení postupu při nadměrném schodku Komise. V rámci uplatňování uvedeného protokolu mají členské státy oznamovat statistické údaje o výši schodku veřejných financí a veřejném dluhu a další související proměnné dvakrát ročně, totiž před 1. dubnem a 1. říjnem, v souladu s článkem 3 nařízení Rady (ES) č. 479/2009 (3).
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (5)
            
            
               Rada má na základě oznámených statistických údajů přijmout rozhodnutí o zrušení rozhodnutí o existenci nadměrného schodku. Rozhodnutí o existenci nadměrného schodku by mělo být navíc zrušeno pouze tehdy, pokud z prognóz Komise vyplývá, že v horizontu prognózy schodek nepřekročí referenční hodnotu 3 % HDP uvedenou ve Smlouvě, a poměr dluhu k HDP splňuje podmínku přibližování se k referenční hodnotě pro dluh (4).
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (6)
            
            
               Podle údajů poskytnutých Komisí (Eurostatem) v souladu s článkem 14 nařízení (ES) č. 479/2009 na základě údajů oznámených Chorvatskem v dubnu 2016, podle konvergenčního programu na roky 2017–2020 a podle prognózy Komise z jara 2017 jsou oprávněné následující závěry:
               
                  
                  
                  
                     
                        
                           —
                        
                        
                           V roce 2016 dosáhl schodek veřejných financí 0,8 % HDP, přičemž v roce 2015 činil 3,4 % HDP. Tohoto zlepšení bylo dosaženo zejména díky i) rostoucím příjmům z důvodu silného růstu HDP a ii) omezením na straně výdajů. Schodek se tedy dostal pod referenční hodnotu 3 % HDP uvedenou ve Smlouvě ve lhůtě stanovené Radou.
                        
                     
                  
               
               
                  
                  
                  
                     
                        
                           —
                        
                        
                           Konvergenční program na období 2017-2020 předložený chorvatskou vládou dne 27. dubna 2017 plánuje zvýšení schodku veřejných financí na 1,3 % HDP v roce 2017 a nové snížení na 0,8 % HDP v roce 2018. Prognóza Komise z jara 2017 očekává schodek ve výši 1,1 % HDP v roce 2017 a 0,9 % HDP v roce 2018. Po celé období prognózy tedy schodek zřejmě zůstane pod referenční hodnotou 3 % HDP stanovenou Smlouvou.
                        
                     
                  
               
               
                  
                  
                  
                     
                        
                           —
                        
                        
                           Strukturální saldo, tj. cyklicky očištěné saldo veřejných financí bez vlivu jednorázových a jiných dočasných opatření, se v období 2014–2016 zlepšilo o 3,0 % HDP.
                        
                     
                  
               
               
                  
                  
                  
                     
                        
                           —
                        
                        
                           Z důvodu posílení HDP a vnitřní dynamiky dluhu snižující zadlužení dosáhl poměr dluhu k HDP v roce 2015 svého vrcholu ve výši 86,7 % a v roce 2016 klesl na 84,2 % HDP. Prognóza útvarů Komise z jara 2017 předpokládá, že míra zadlužení v roce 2018 z důvodu silného růstu nominálního HDP dále klesne na 79,4 %. Na tomto základě poměr dluhu k HDP v roce 2016 splňuje podmínku přibližování se k referenční hodnotě pro dluh.
                        
                     
                  
               
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (7)
            
            
               V souladu s čl. 126 odst. 12 Smlouvy má být rozhodnutí Rady o existenci nadměrného schodku zrušeno, byl-li podle názoru Rady nadměrný schodek v dotyčném členském státě odstraněn.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (8)
            
            
               Podle názoru Rady byl nadměrný schodek v Chorvatsku odstraněn, a rozhodnutí 2014/56/EU by proto mělo být zrušeno.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (9)
            
            
               Počínaje rokem 2017, což je rok následující po odstranění nadměrného schodku, podléhá Chorvatsko preventivní složce Paktu o stabilitě a růstu. Chorvatsko dosáhlo střednědobého cíle již v roce 2016, nemělo by se od tohoto cíle odchýlit a mělo by dodržet kritérium dluhu v souladu s čl. 2 odst. 1a nařízení (ES) č. 1467/97,
            
         
      
   
   PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:
   Článek 1
   Z celkového hodnocení vyplývá, že nadměrný schodek v Chorvatsku byl odstraněn.
   Článek 2
   Rozhodnutí 2014/56/EU se zrušuje.
   Článek 3
   Toto rozhodnutí je určeno Chorvatské republice.
   
      V Lucemburku dne 16. června 2017.
      
         
            Za Radu
         
         
            předseda
         
         E. SCICLUNA
      
   
   
   
      (1)  Rozhodnutí Rady 2014/56/EU ze dne 28. ledna 2014 o existenci nadměrného schodku v Chorvatsku (Úř. věst. L 36, 6.2.2014, s. 13).
   
      (2)  Nařízení Rady (ES) č. 1467/97 ze dne 7. července 1997 o posílení dohledu nad stavy rozpočtů a nad hospodářskými politikami a o posílení koordinace hospodářských politik (Úř. věst. L 209, 2.8.1997, s. 6).
   
      (3)  Nařízení Rady (ES) č. 479/2009 ze dne 25. května 2009 o použití Protokolu o postupu při nadměrném schodku, připojeného ke Smlouvě o založení Evropského společenství (Úř. věst. L 145, 10.6.2009, s. 1).
   
      (4)  V souladu s dokumentem Technické podmínky provádění Paktu o stabilitě a růstu a obecné zásady pro formu a obsah programů stability a konvergenčních programů, který je k dispozici na internetové adrese: http://ec.europa.eu/economy_finance/economic_governance/sgp/pdf/coc/code_of_conduct_en.pdf
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.