Rozhodnutí Rady (EU) 2017/1192 ze dne 26. června 2017 o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie v Evropském výboru pro vypracování norem pro vnitrozemskou plavbu (CESNI) a na plenárním zasedání Ústřední komise pro plavbu na Rýně (CCNR) k přijetí norem týkajících se technických požadavků pro plavidla vnitrozemské plavby

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu dokument 32017D1192 najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
            
               CS
            
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
            
               L 172/10
            
         
      
   
   
   ROZHODNUTÍ RADY (EU) 2017/1192
   ze dne 26. června 2017
   o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie v Evropském výboru pro vypracování norem pro vnitrozemskou plavbu (CESNI) a na plenárním zasedání Ústřední komise pro plavbu na Rýně (CCNR) k přijetí norem týkajících se technických požadavků pro plavidla vnitrozemské plavby
   RADA EVROPSKÉ UNIE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 91 odst. 1 ve spojení s čl. 218 odst. 9 této smlouvy,
   s ohledem na návrh Evropské komise,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
      
      
      
         
            
               (1)
            
            
               Opatření Unie v odvětví vnitrozemské plavby by měla usilovat o to, aby byla při vypracovávání technických požadavků pro plavidla vnitrozemské plavby, které se budou uplatňovat, zajištěna jednotnost.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (2)
            
            
               Evropský výbor pro vypracování norem v oblasti vnitrozemské plavby (CESNI) byl zřízen dne 3. června 2015 v rámci Ústřední komise pro plavbu na Rýně (CCNR) za účelem vypracování technických norem pro vnitrozemskou vodní dopravu v různých oblastech, zejména pokud jde o plavidla, informační technologie a posádky.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (3)
            
            
               Pro efektivitu vnitrozemské vodní dopravy je důležité, aby byly technické požadavky na plavidla v rámci různých právních režimů v Evropě slučitelné a v maximální možné míře harmonizované. Zejména by pak členské státy, které jsou současně členy CCNR, měly být oprávněny podpořit rozhodnutí, jimiž se pravidla komise CCNR uvádějí do souladu s pravidly uplatňovanými v Unii.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (4)
            
            
               Očekává se, že CESNI přijme na svém zasedání dne 6. července 2017 evropskou normu, kterou se stanoví technické požadavky pro plavidla vnitrozemské vodní plavby 2017/1 (dále jen „norma ES-TRIN 2017/1“).
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (5)
            
            
               Norma ES-TRIN 2017/1 stanoví jednotné technické požadavky, které jsou nezbytné k zajištění bezpečnosti plavidel vnitrozemské plavby. Norma obsahuje ustanovení týkající se stavby lodí, zařízení a vybavení pro plavidla vnitrozemské plavby, zvláštní ustanovení týkající se konkrétních kategorií plavidel, jako jsou např. osobní plavidla, tlačné sestavy a kontejnerové lodě, ustanovení týkající se automatického systému zjišťování totožnosti lodí, identifikace plavidla, vzoru osvědčení a rejstříku, přechodná ustanovení i pokyny pro uplatňování technické normy.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (6)
            
            
               Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1629 (1) zruší s účinkem ode dne 7. října 2018 směrnici Evropského parlamentu a Rady 2006/87/ES (2). Příloha II směrnice (EU) 2016/1629 přímo odkazuje na technické požadavky pro plavidla jako na požadavky stanovené normou ES-TRIN 2015/1. Komisi je svěřena pravomoc aktualizovat uvedený odkaz na nejaktuálnější znění normy ES-TRIN a stanovit den jeho použitelnosti.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (7)
            
            
               Norma ES-TRIN 2017/1 proto ovlivní směrnici (EU) 2016/1629.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (8)
            
            
               Unie není členem CESNI ani CCNR. Je proto zapotřebí, aby Rada zmocnila členské státy k vyjádření postoje Unie k přijetí této normy ES-TRIN 2017/1 v uvedených orgánech,
            
         
      
   
   PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:
   Článek 1
   1.   Postojem, který má být jménem Unie zaujat v rámci Evropského výboru pro vypracování norem pro vnitrozemskou plavbu dne 6. července 2017, je souhlasit s přijetím evropské normy, kterou se stanoví technické požadavky pro plavidla vnitrozemské vodní plavby 2017/1 (dále jen „norma ES-TRIN 2017/1“), a doplňkové zkušební normy pro vnitrozemský AIS 2017/1.
   2.   Postojem, který má být jménem Unie zaujat na plenárním zasedání Ústřední komise pro plavbu na Rýně (CCNR), během něhož se rozhoduje o technických požadavcích na plavidla vnitrozemské plavby, je podpořit všechny návrhy, jimiž se technické požadavky uvádějí v soulad s požadavky normy ES-TRIN 2017/1, a to včetně vstupu v platnost a přechodných ustanovení.
   Článek 2
   1.   Postoj Unie stanovený v čl. 1 odst. 1 vyjádří členské státy, jednající společně v zájmu Unie.
   2.   Postoj Unie stanovený v čl. 1 odst. 2 vyjádří členské státy, jež jsou členy CCNR, jednající společně v zájmu Unie.
   Článek 3
   Drobné technické úpravy postojů uvedených v článku 1 lze dohodnout bez dalšího rozhodnutí Rady.
   Článek 4
   Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem přijetí.
   
      V Lucemburku dne 26. června 2017.
      
         
            Za Radu
         
         
            předseda
         
         J. MIZZI
      
   
   
   
      (1)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1629 ze dne 14. září 2016, kterou se stanoví technické požadavky pro plavidla vnitrozemské plavby, mění směrnice 2009/100/ES a zrušuje směrnice 2006/87/ES (Úř. věst. L 252, 16.9.2016, s. 118).
   
      (2)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/87/ES ze dne 12. prosince 2006, kterou se stanoví technické požadavky pro plavidla vnitrozemské plavby a zrušuje směrnice Rady 82/714/EHS (Úř. věst. L 389, 30.12.2006, s. 1).
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.