Rozhodnutí Rady (SZBP) 2017/1193 ze dne 4. července 2017, kterým se mění společná akce 2005/889/SZBP o zřízení mise Evropské unie pro pomoc na hranicích na hraničním přechodu Rafáh (EU BAM Rafah)

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu dokument 32017D1193 najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
            
               CS
            
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
            
               L 172/12
            
         
      
   
   
   ROZHODNUTÍ RADY (SZBP) 2017/1193
   ze dne 4. července 2017,
   kterým se mění společná akce 2005/889/SZBP o zřízení mise Evropské unie pro pomoc na hranicích na hraničním přechodu Rafáh (EU BAM Rafah)
   RADA EVROPSKÉ UNIE,
   s ohledem na Smlouvu o Evropské unii, a zejména na článek 28, čl. 42 odst. 4 a čl. 43 odst. 2 této smlouvy,
   s ohledem na návrh vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
      
      
      
         
            
               (1)
            
            
               Dne 12. prosince 2005 přijala Rada společnou akci 2005/889/SZBP (1) o zřízení mise Evropské unie pro pomoc na hranicích na hraničním přechodu Rafáh (EU BAM Rafah).
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (2)
            
            
               Dne 7. července 2016 přijala Rada rozhodnutí (SZBP) 2016/1107 (2), kterým se mění společná akce 2005/889/SZBP a prodlužuje se do 30. června 2017.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (3)
            
            
               S ohledem na výsledky strategického přezkumu EU BAM Rafah by mise měla být prodloužena o další období dvanácti měsíců do 30. června 2018.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (4)
            
            
               Společná akce 2005/889/SZBP by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (5)
            
            
               EU BAM Rafah bude probíhat za situace, která se může zhoršit a která by mohla ohrozit dosažení cílů vnější činnosti Unie stanovených v článku 21 Smlouvy,
            
         
      
   
   PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:
   Článek 1
   Společná akce 2005/889/SZBP se mění takto:
   
      
      
      
         
            
               1)
            
            
               V čl. 13 odst. 1 se doplňuje nový pododstavec, který zní:
               „Finanční referenční částka určená na pokrytí výdajů týkajících se mise EU BAM Rafah na období od 1. července 2017 do 30. června 2018 činí 1 980 000 EUR.“
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               2)
            
            
               V článku 16 se druhý pododstavec nahrazuje tímto:
               „Pozbývá platnosti dnem 30. června 2018.“
            
         
      
   
   Článek 2
   Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem přijetí.
   Použije se ode dne 1. července 2017.
   
      V Bruselu dne 4. července 2017.
      
         
            Za Radu
         
         
            předseda
         
         M. MAASIKAS
      
   
   
   
      (1)  Společná akce Rady 2005/889/SZBP ze dne 12. prosince 2005 o zřízení mise Evropské unie pro pomoc na hranicích na hraničním přechodu Rafáh (EU BAM Rafah) (Úř. věst. L 327, 14.12.2005, s. 28).
   
      (2)  Rozhodnutí Rady (SZBP) 2016/1107 ze dne 7. července 2016, kterým se mění společná akce 2005/889/SZBP o zřízení mise Evropské unie pro pomoc na hranicích na hraničním přechodu Rafáh (EU BAM Rafah) (Úř. věst. L 183, 8.7.2016, s. 64).
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.