Rozhodnutí Rady (SZBP) 2017/1195 ze dne 4. července 2017, kterým se mění rozhodnutí 2014/129/SZBP o podpoře evropské sítě nezávislých analytických středisek pro nešíření na podporu provádění strategie EU proti šíření zbraní hromadného ničení

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu dokument 32017D1195 najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
            
               CS
            
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
            
               L 172/14
            
         
      
   
   
   ROZHODNUTÍ RADY (SZBP) 2017/1195
   ze dne 4. července 2017,
   kterým se mění rozhodnutí 2014/129/SZBP o podpoře evropské sítě nezávislých analytických středisek pro nešíření na podporu provádění strategie EU proti šíření zbraní hromadného ničení
   RADA EVROPSKÉ UNIE,
   s ohledem na Smlouvu o Evropské unii, a zejména na čl. 28 odst. 1 a čl. 31 odst. 1 této smlouvy,
   s ohledem na návrh vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
      
      
      
         
            
               (1)
            
            
               Dne 10. března 2014 přijala Rada rozhodnutí 2014/129/SZBP (1).
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (2)
            
            
               Rozhodnutí 2014/129/SZBP stanoví prováděcí období pro projekty týkající se konkrétních činností podle čl. 1 odst. 3 uvedeného rozhodnutí na 36 měsíců ode dne uzavření finanční dohody podle čl. 3 odst. 3 uvedeného rozhodnutí.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (3)
            
            
               Dne 3. dubna 2017 přijala Rada rozhodnutí (SZBP) 2017/632 (2), kterým se prováděcí období podle rozhodnutí 2014/129/SZBP prodloužilo do 2. července 2017.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (4)
            
            
               Dne 19. června 2017 požádal prováděcí subjekt (konsorcium Evropské unie pro nešíření) Unii, aby schválila další prodloužení prováděcího období podle rozhodnutí 2014/129/SZBP do 31. prosince 2017, aby bylo možno v roce 2017 uspořádat významnou výroční konferenci o nešíření a odzbrojení a pokračovat v údržbě a aktualizaci internetové platformy konsorcia Evropské unie pro nešíření i po 2. červenci 2017.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (5)
            
            
               Rozhodnutí 2014/129/SZBP by proto mělo být změněno, aby bylo možno plně provést činnosti v něm uvedené, a jeho použitelnost by měla být odpovídajícím způsobem prodloužena,
            
         
      
   
   PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:
   Článek 1
   Rozhodnutí 2014/129/SZBP se mění takto:
   
      
      
      
         
            
               1)
            
            
               V čl. 1 odst. 3 se písmeno c) nahrazuje tímto:
               
                  
                  
                  
                     
                        
                           „c)
                        
                        
                           poskytování prostředků pro uspořádání čtyř významných výročních konferencí se třetími zeměmi a s občanskou společností o nešíření a odzbrojení, s cílem mezinárodně propagovat strategii EU pro nešíření a strategii EU SALW, jakož i úlohy orgánů Unie a analytických středisek v Unii v této oblasti, s cílem zvýšit viditelnost politik Unie v této oblasti a předkládat zprávy nebo doporučení zástupcům vysokého představitele;“.
                        
                     
                  
               
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               2)
            
            
               V článku 3 se odstavec 1 nahrazuje tímto:
               „1.   Finanční referenční částka pro provádění projektů týkajících se činností uvedených v čl. 1 odst. 3 činí 4 034 254,15 EUR.“
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               3)
            
            
               V článku 5 se odstavec 2 nahrazuje tímto:
               „2.   Použije se ode dne 3. července 2017. Pozbývá platnosti dnem 31. prosince 2017.“
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               4)
            
            
               Oddíl 4 přílohy se nahrazuje tímto:
               „4.   Délka provádění
               Toto rozhodnutí pozbývá platnosti dnem 31. prosince 2017.“
            
         
      
   
   Článek 2
   Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem přijetí.
   
      V Bruselu dne 4. července 2017.
      
         
            Za Radu
         
         
            předseda
         
         M. MAASIKAS
      
   
   
   
      (1)  Rozhodnutí Rady 2014/129/SZBP ze dne 10. března 2014 o podpoře evropské sítě nezávislých analytických středisek pro nešíření na podporu provádění strategie EU proti šíření zbraní hromadného ničení (Úř. věst. L 71, 12.3.2014, s. 3).
   
      (2)  Rozhodnutí Rady (SZBP) 2017/632 ze dne 3. dubna 2017, kterým se mění rozhodnutí 2014/129/SZBP o podpoře evropské sítě nezávislých analytických středisek pro nešíření na podporu provádění strategie EU proti šíření zbraní hromadného ničení (Úř. věst. L 90, 4.4.2017, s. 10).
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.