Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2017/1196 ze dne 3. července 2017, kterým se mění prováděcí rozhodnutí 2014/709/EU o veterinárních opatřeních pro tlumení afrického moru prasat v některých členských státech (oznámeno pod číslem C(2017) 4432) (Text s významem pro EHP. )

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu dokument 32017D1196 najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
            
               CS
            
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
            
               L 172/16
            
         
      
   
   
   PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2017/1196
   ze dne 3. července 2017,
   kterým se mění prováděcí rozhodnutí 2014/709/EU o veterinárních opatřeních pro tlumení afrického moru prasat v některých členských státech
   
      
         (oznámeno pod číslem C(2017) 4432)
      
   
   (Text s významem pro EHP)
   EVROPSKÁ KOMISE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
   s ohledem na směrnici Rady 89/662/EHS ze dne 11. prosince 1989 o veterinárních kontrolách v obchodu uvnitř Společenství s cílem dotvoření vnitřního trhu (1), a zejména na čl. 9 odst. 4 uvedené směrnice,
   s ohledem na směrnici Rady 90/425/EHS ze dne 26. června 1990 o veterinárních a zootechnických kontrolách v obchodu s některými živými zvířaty a produkty uvnitř Společenství s cílem dotvoření vnitřního trhu (2), a zejména na čl. 10 odst. 4 uvedené směrnice,
   s ohledem na směrnici Rady 2002/99/ES ze dne 16. prosince 2002, kterou se stanoví veterinární předpisy pro produkci, zpracování, distribuci a dovoz produktů živočišného původu určených k lidské spotřebě (3), a zejména na čl. 4 odst. 3 uvedené směrnice,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
      
      
      
         
            
               (1)
            
            
               Prováděcí rozhodnutí Komise 2014/709/EU (4) stanoví veterinární opatření pro tlumení afrického moru prasat v některých členských státech. Uvedená opatření zahrnují zákaz odesílání živých prasat, vepřového masa, polotovarů z vepřového masa, výrobků z vepřového masa a veškerých dalších výrobků, které sestávají z vepřového masa nebo toto maso obsahují, z některých oblastí dotčených členských států.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (2)
            
            
               Článek 6 směrnice Rady 2002/60/ES (5) uznává existenci hospodářství sestávajících z různých produkčních jednotek a umožňuje použití odchylek vztahujících se k různým úrovním rizik, která mohou být uznána příslušným orgánem. To by měly zohlednit odchylky stanovené v článku 3 prováděcího rozhodnutí 2014/709/EU.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (3)
            
            
               Přemísťování živých prasat určených na okamžitou porážku představuje menší riziko než jiné typy přemísťování živých prasat, pokud jsou zavedena opatření ke zmírnění rizika. K opatřením ke zmírnění rizika je možné zařadit porážku prasat z oblastí uvedených v části III přílohy prováděcího rozhodnutí 2014/709/EU až na konci porážkového dne, kdy následně nejsou porážena žádná jiná prasata. To by měly zohlednit odchylky od zákazu odesílání zásilek živých prasat určených na okamžitou porážku stanovené v článku 4 uvedeného prováděcího rozhodnutí.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (4)
            
            
               Článek 3 směrnice 2002/99/ES stanoví, že produkty živočišného původu se získávají ze zvířat, která nepocházejí z hospodářství, zařízení, z území nebo části území, na něž se vztahují veterinární omezení podle předpisů stanovených v příloze I uvedené směrnice, včetně opatření pro tlumení afrického moru prasat stanovených ve směrnici 2002/60/ES. V důsledku toho se na jatka, bourárny/porcovny a zařízení na zpracování masa, jež se nacházejí v ochranném pásmu a pásmu dozoru vymezených podle směrnice 2002/60/ES, vztahují omezení produkce, zpracování a distribuce vepřového masa, polotovarů z vepřového masa, výrobků z vepřového masa a veškerých dalších výrobků, které sestávají z vepřového masa nebo toto maso obsahují. Vzhledem k zanedbatelnému riziku by měla být stanovena odchylka pro jatka, bourárny/porcovny a zařízení na zpracování masa, jež se nacházejí v ochranném pásmu a pásmu dozoru, pokud produkty byly za určitých podmínek vyprodukovány, uskladněny a zpracovány v zařízeních nacházejících se v oblastech uvedených v částech I, II nebo III přílohy prováděcího rozhodnutí 2014/709/EU.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (5)
            
            
               Je nutné přezkoumat platná opatření týkající se odesílání živých prasat z oblastí uvedených v příloze prováděcího rozhodnutí 2014/709/EU do jiných členských států a třetích zemí, aby se zohlednila nepřítomnost nákazy v oblastech uvedených v části I zmíněné přílohy. Aby se zajistila udržitelnost opatření, měla by být přiměřeně uvolněna pouze v případě prasat přemísťovaných z oblasti uvedené v části I zmíněné přílohy do jiných hospodářství nacházejících se v oblasti uvedené v části I zmíněné přílohy, jestliže ostatní opatření ke zmírnění rizika zůstanou nadále v platnosti.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (6)
            
            
               Je nutné zmírnit rizika, jež představuje přeprava živých volně žijících prasat z členských států uvedených v příloze prováděcího rozhodnutí 2014/709/EU. Tato praxe se týká komodity s obzvlášť vysokým rizikem a mělo by se jí zamezit posílením a rozšířením opatření, která jsou pro volně žijící prasata již zavedena.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (7)
            
            
               Aby se zajistilo, že informace o požadavcích ohledně omezení pro produkty živočišného původu z prasat, a to i z volně žijících prasat, platných podle prováděcího rozhodnutí 2014/709/EU budou účinně sděleny cestujícím, měli by cestující přepravované z oblastí uvedených v příloze zmíněného prováděcího rozhodnutí na tyto požadavky upozornit provozovatelé osobní dopravy a poštovních služeb.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (8)
            
            
               V květnu 2017 se objevilo několik případů výskytu afrického moru u prasat divokých v oblasti Tukuma novads a v některých oblastech Ventspils novads v Lotyšsku v oblasti, která je v současnosti uvedena v části II přílohy prováděcího rozhodnutí 2014/709/EU, a v blízkosti oblastí uvedených v současnosti v části I zmíněné přílohy. Výskyt těchto případů představuje zvýšení úrovně rizika, které je třeba zohlednit. V důsledku toho by nyní příslušné oblasti Lotyšska měly být uvedeny v části II namísto části I zmíněné přílohy.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (9)
            
            
               Vědecké zprávy vypracované Evropským úřadem pro bezpečnost potravin (6) dokládají, že riziko šíření afrického moru prasat u volně žijících živočichů je spojené s přirozeným pomalým šířením v rámci populací prasat divokých a rovněž se zásahem člověka. Aby se zohlednily epizootologické případy, které se v Unii od roku 2014 v souvislosti s touto nákazou vyskytly, a vzala v potaz rizika, jež africký mor prasat představuje, jakož i nutnost zaujmout proaktivní přístup při vymezování oblastí, jež mají být zahrnuty do přílohy prováděcího rozhodnutí 2014/709/EU, měly by být v případě položek pro Lotyšsko, Litvu a Polsko do části I zmíněné přílohy zahrnuty oblasti s vyšším rizikem o dostatečné rozloze okolo oblastí uvedených v částech II a III zmíněné přílohy. Tyto nově zahrnuté oblasti by měly zohledňovat sezónnost nákazy v daném regionu a oblasti by měly být v říjnu 2017 přezkoumány Komisí, až bude na základě vývoje epizootologické situace riziko šíření znovu posuzováno.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (10)
            
            
               Při posuzování rizik vyplývajících z veterinární situace v případě afrického moru prasat v Lotyšsku, Litvě a Polsku by měl být brán v potaz vývoj současné epizootologické situace v Unii, pokud jde o uvedenou nákazu. Aby bylo možné zaměřit veterinární opatření pro tlumení a předejít dalšímu šíření afrického moru prasat a zároveň i zbytečnému narušení obchodu uvnitř Unie a aby se zamezilo neopodstatněným překážkám pro obchod ze strany třetích zemí, je třeba změnit seznam Unie uvádějící oblasti podléhající veterinárním opatřením pro tlumení stanovený v části I přílohy prováděcího rozhodnutí 2014/709/EU tak, aby odrážel veterinární situaci, pokud jde o uvedenou nákazu v dotčených třech členských státech.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (11)
            
            
               Prováděcí rozhodnutí 2014/709/EU by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (12)
            
            
               Opatření stanovená tímto rozhodnutím jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,
            
         
      
   
   PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:
   Článek 1
   Prováděcí rozhodnutí 2014/709/EU se mění takto:
   
      
      
      
         
            
               1)
            
            
               v článku 3 se bod 1 nahrazuje tímto:
               
                  
                  
                  
                     
                        
                           „1)
                        
                        
                           prasata pobývala v hospodářství po dobu alespoň 30 dnů nebo od narození a žádná živá prasata z oblastí uvedených v částech II, III a IV přílohy během období alespoň 30 dnů před datem přemístění nebyla přivezena do:
                           
                              
                              
                              
                                 
                                    
                                       a)
                                    
                                    
                                       uvedeného hospodářství nebo
                                    
                                 
                              
                           
                           
                              
                              
                              
                                 
                                    
                                       b)
                                    
                                    
                                       produkční jednotky, v níž jsou chována prasata určená k odeslání podle tohoto článku; produkční jednotku může vymezit pouze příslušný orgán, pokud úřední veterinární lékař potvrdí, že struktura a velikost produkčních jednotek a vzdálenost mezi nimi a operace v nich prováděné jsou takové, že produkční jednotky poskytují zcela oddělené prostory pro ustájení, chov a krmení, aby se virus nemohl šířit z jedné produkční jednotky do druhé, a“;
                                    
                                 
                              
                           
                        
                     
                  
               
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               2)
            
            
               v článku 4 se bod 5 nahrazuje tímto:
               
                  
                  
                  
                     
                        
                           „5)
                        
                        
                           po příjezdu na jatka jsou tato prasata držena a poražena odděleně od ostatních prasat a jsou poražena v konkrétní den, kdy jsou porážena pouze tato prasata z oblastí uvedených v části III přílohy nebo na konci porážkového dne, kdy následně nejsou porážena žádná jiná prasata;“;
                        
                     
                  
               
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               3)
            
            
               v článku 8 se odst. 2 písm. a) nahrazuje tímto:
               
                  
                  
                  
                     
                        
                           „a)
                        
                        
                           pobývala v hospodářství nepřetržitě po dobu alespoň 30 dnů před datem odeslání nebo od narození a do uvedeného hospodářství nebyla přivezena žádná živá prasata z oblastí uvedených v částech II, III a IV přílohy během období alespoň 30 dnů před datem odeslání;“;
                        
                     
                  
               
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               4)
            
            
               vkládá se nový článek, který zní:
               „Článek 12a
               Odchylka pro jatka, bourárny/porcovny a zařízení na zpracování masa nacházející se v ochranném pásmu a pásmu dozoru
               Aniž jsou dotčeny články 4, 5 a 6 a články 11, 12 a 13 tohoto rozhodnutí a odchylně od zákazu stanoveného v čl. 3 odst. 3 písm. a) směrnice 2002/99/ES, mohou dotčené členské státy povolit odesílání vepřového masa, polotovarů z vepřového masa, výrobků z vepřového masa a veškerých dalších výrobků, které sestávají z vepřového masa nebo toto maso obsahují, z jatek, bouráren/porcoven a zařízení na zpracování masa, jež se nacházejí v ochranném pásmu a pásmu dozoru stanovených ve směrnici 2002/60/ES, pokud tyto produkty:
               
                  
                  
                  
                     
                        
                           a)
                        
                        
                           byly vyprodukovány, skladovány a zpracovávány v zařízeních nacházejících se v oblastech uvedených v částech I, II nebo III přílohy a schválených (= ta zařízení) v souladu s článkem 12 a
                        
                     
                  
               
               
                  
                  
                  
                     
                        
                           b)
                        
                        
                           byly získány z prasat pocházejících a dovážených z hospodářství, která se nenacházejí v oblastech uvedených v částech II, III nebo IV přílohy, nebo z prasat pocházejících a dovážených z hospodářství, která se nacházejí v oblastech uvedených v části II přílohy, za předpokladu, že splňují požadavky stanovené v čl. 3 bodě 1 a čl. 3 bodě 2 nebo 3, a
                        
                     
                  
               
               
                  
                  
                  
                     
                        
                           c)
                        
                        
                           byly označeny v souladu s článkem 16.“;
                        
                     
                  
               
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               5)
            
            
               článek 15 se mění takto:
               
                  
                  
                  
                     
                        
                           a)
                        
                        
                           v odstavci 1 se písmeno a) nahrazuje tímto:
                           
                              
                              
                              
                                 
                                    
                                       „a)
                                    
                                    
                                       se z členských států uvedených v příloze, s výjimkou oblastí prostých afrického moru prasat oddělených od oblastí zahrnutých v příloze účinnými zeměpisnými překážkami, neodesílala žádná živá volně žijící prasata do jiných členských států nebo z oblastí uvedených v příloze do jakýchkoli jiných oblastí na území téhož členského státu, bez ohledu na to, zda jsou či nejsou uvedeny v příloze;“;
                                    
                                 
                              
                           
                        
                     
                  
               
               
                  
                  
                  
                     
                        
                           b)
                        
                        
                           doplňují se nové odstavce, které znějí:
                           „3.   Odchylně od odst. 1 písm. a) mohou dotčené členské státy povolit odesílání živých volně žijících prasat z oblastí neuvedených v příloze do jiných oblastí na území téhož členského státu neuvedených v příloze a do jiných členských států za předpokladu, že:
                           
                              
                              
                              
                                 
                                    
                                       a)
                                    
                                    
                                       někdejší volně žijící prasata pobývala v hospodářství po dobu alespoň 30 dní a do uvedeného hospodářství nebyla přivezena žádná živá prasata během období alespoň 30 dnů před datem přemístění;
                                    
                                 
                              
                           
                           
                              
                              
                              
                                 
                                    
                                       b)
                                    
                                    
                                       hospodářství uplatňuje opatření biologické bezpečnosti;
                                    
                                 
                              
                           
                           
                              
                              
                              
                                 
                                    
                                       c)
                                    
                                    
                                       někdejší volně žijící prasata splňují požadavky stanovené v odstavci 1 a v odstavci 2 nebo odstavci 3 článku 3.
                                    
                                 
                              
                           
                           4.   U zásilek živých volně žijících prasat, které splňují podmínky odchylky stanovené v odstavci 3, se v odpovídajících veterinárních dokladech a/nebo veterinárních osvědčeních podle čl. 5 odst. 1 směrnice 64/432/EHS a čl. 3 odst. 1 rozhodnutí 93/444/EHS uvede tato doplňující poznámka: „Prasata splňující požadavky čl. 15 odst. 3 prováděcího rozhodnutí Komise 2014/709/EU“.“;
                        
                     
                  
               
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               6)
            
            
               vkládá se nový článek, který zní:
               „Článek 15a
               Informace, které mají poskytovat provozovatelé osobní dopravy a poštovních služeb
               Provozovatelé osobní dopravy, včetně provozovatelů letišť a přístavů, cestovních kanceláří a provozovatelů poštovních služeb, upozorní své zákazníky na pravidla stanovená tímto rozhodnutím a zejména poskytnou vhodným způsobem informace o pravidlech stanovených v článcích 2 a 15 cestujícím přepravovaným z území některého z dotčených členských států a zákazníkům poštovních služeb.“;
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               7)
            
            
               příloha se nahrazuje zněním uvedeným v příloze tohoto rozhodnutí.
            
         
      
   
   Článek 2
   Toto rozhodnutí je určeno členským státům.
   
      V Bruselu dne 3. července 2017.
      
         
            Za Komisi
         
         Vytenis ANDRIUKAITIS
         
            člen Komise
         
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 395, 30.12.1989, s. 13.
   
      (2)  Úř. věst. L 224, 18.8.1990, s. 29.
   
      (3)  Úř. věst. L 18, 23.1.2003, s. 11.
   
      (4)  Prováděcí rozhodnutí Komise 2014/709/EU ze dne 9. října 2014 o veterinárních opatřeních pro tlumení afrického moru prasat v některých členských státech a o zrušení prováděcího rozhodnutí 2014/178/EU (Úř. věst. L 295, 11.10.2014, s. 63).
   
      (5)  Směrnice Rady 2002/60/ES ze dne 27. června 2002, kterou se stanoví zvláštní ustanovení pro tlumení afrického moru prasat a kterou se mění směrnice 92/119/EHS, pokud jde o těšínskou chorobu prasat a africký mor prasat (Úř. věst. L 192, 20.7.2002, s. 27).
   
      (6)  EFSA Journal 2015;13(7):4163 [92 s.] a EFSA Journal 2017;15(3):4732 [73 s.].
   
   
      PŘÍLOHA
      „
            PŘÍLOHA
            ČÁST I
            1.   Estonsko
            
            Tyto oblasti v Estonsku:
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Hiiu maakond.
                     
                  
               
            
            2.   Lotyšsko
            
            Tyto oblasti v Lotyšsku:
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Aizputes novads,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Alsungas novads,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Auces novads,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Bauskas novada Īslīces, Gailīšu, Brunavas un Ceraukstes pagasts,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Bauskas pilsēta,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Brocēnu novads,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Dobeles novada Zebrenes, Naudītes, Penkules, Auru, Krimūnu un Bērzes pagasti, Jaunbērzes pagasta daļa, kas atrodas uz rietumiem no autoceļa P98, un Dobeles pilsēta,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Jelgavas novada Glūdas, Svētes, Platones, Vircavas, Jaunsvirlaukas, Zaļenieku, Vilces, Lielplatones, Elejas un Sesavas pagasts,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Kandavas novada Vānes un Matkules pagast,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Kuldīgas novads,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Pāvilostas novada Sakas pagasts un Pāvilostas pilsēta,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        republikas pilsēta Jelgava,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Rundāles novads,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Saldus novada Ezeres, Jaunauces, Jaunlutriņu, Kursīšu, Lutriņu, Novadnieku, Pampāļu, Rubas, Saldus, Vadakstes, Zaņas, Zirņu, Zvārdes un Šķēdes pagastis, Saldus pilsēta,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Skrundas novads,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Stopiņu novada daļa, kas atrodas uz rietumiem no autoceļa V36, P4 un P5, Acones ielas, Dauguļupes ielas un Dauguļupītes,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Talsu novada Ģibuļu pagasts,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Talsu pilsēta,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Tērvetes novads,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Ventspils novada Jūrkalnes, Ziru, Ugāles, Usmas un Zlēku pagasts.
                     
                  
               
            
            3.   Litva
            
            Tyto oblasti v Litvě:
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Joniškio rajono savivaldybė,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Jurbarko rajono savivaldybė,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Kalvarijos savivaldybė,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Kazlų Rūdos savivaldybė,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Kelmės rajono savivaldybė,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Marijampolės savivaldybė,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Pakruojo rajono savivaldybė,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Panevėžio rajono savivaldybė: Krekenavos seniūnijos dalis į vakarus nuo Nevėžio upės,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Pasvalio rajono savivaldybė: Joniškelio apylinkių, Joniškelio miesto, Namišių, Pasvalio apylinkių, Pumpėnų, Pušaloto, Saločių ir Vaškų seniūnijos,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Radviliškio rajono savivaldybė,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Raseinių rajono savivaldybė,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Šakių rajono savivaldybė,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Šiaulių miesto savivaldybė,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Šiaulių rajono savivaldybė,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Vilkaviškio rajono savivaldybė.
                     
                  
               
            
            4.   Polsko
            
            Tyto oblasti v Polsku:
            
               
               
               
                  
                     
                         
                     
                     
                        w województwie warmińsko-mazurskim:
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    —
                                 
                                 
                                    gminy Kalinowo, i Prostki, Stare Juchy i gmina wiejska Ełk w powiecie ełckim,
                                 
                              
                           
                        
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    —
                                 
                                 
                                    gmina gminy Biała Piska, Orzysz, Pisz i Ruciane Nida w powiecie piskim,
                                 
                              
                           
                        
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    —
                                 
                                 
                                    gminy Miłki i Wydminy w powiecie giżyckim,
                                 
                              
                           
                        
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    —
                                 
                                 
                                    gminy Olecko, Świętajno i Wieliczki w powiecie oleckim,
                                 
                              
                           
                        
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                         
                     
                     
                        w województwie podlaskim:
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    —
                                 
                                 
                                    gmina Brańsk z miastem Brańsk, gminy Boćki, Rudka, Wyszki, część gminy Bielsk Podlaski położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 19 (w kierunku północnym od miasta Bielsk Podlaski) i przedłużonej przez wschodnią granicę miasta Bielsk Podlaski i drogę nr 66 (w kierunku południowym od miasta Bielsk Podlaski), miasto Bielsk Podlaski, część gminy Orla położona na zachód od drogi nr 66 w powiecie bielskim,
                                 
                              
                           
                        
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    —
                                 
                                 
                                    gminy Dąbrowa Białostocka, Kuźnica, Janów, Nowy Dwór, Sidra, Sokółka, Suchowola i Korycin w powiecie sokólskim,
                                 
                              
                           
                        
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    —
                                 
                                 
                                    gminy Drohiczyn, Dziadkowice, Grodzisk i Perlejewo w powiecie siemiatyckim,
                                 
                              
                           
                        
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    —
                                 
                                 
                                    powiat kolneński,
                                 
                              
                           
                        
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    —
                                 
                                 
                                    gminy Juchnowiec Kościelny, Suraż, Turośń Kościelna, Łapy i Poświętne w powiecie białostockim,
                                 
                              
                           
                        
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    —
                                 
                                 
                                    powiat zambrowski,
                                 
                              
                           
                        
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    —
                                 
                                 
                                    gminy Bakałarzewo, Raczki, Rutka-Tartak, Suwałki i Szypliszki w powiecie suwalskim,
                                 
                              
                           
                        
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    —
                                 
                                 
                                    gminy Sokoły, Kulesze Kościelne, Nowe Piekuty, Szepietowo, Klukowo, Ciechanowiec, Wysokie Mazowieckie z miastem Wysokie Mazowieckie, Czyżew w powiecie wysokomazowieckim,
                                 
                              
                           
                        
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    —
                                 
                                 
                                    powiat augustowski,
                                 
                              
                           
                        
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    —
                                 
                                 
                                    powiat łomżyński,
                                 
                              
                           
                        
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    —
                                 
                                 
                                    powiat miejski Białystok,
                                 
                              
                           
                        
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    —
                                 
                                 
                                    powiat miejski Łomża,
                                 
                              
                           
                        
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    —
                                 
                                 
                                    powiat miejski Suwałki,
                                 
                              
                           
                        
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    —
                                 
                                 
                                    powiat sejneński,
                                 
                              
                           
                        
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                         
                     
                     
                        w województwie mazowieckim:
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    —
                                 
                                 
                                    gminy Bielany, Ceranów, Jabłonna Lacka, Sabnie, Sterdyń, Repki i gmina wiejska Sokołów Podlaski w powiecie sokołowskim,
                                 
                              
                           
                        
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    —
                                 
                                 
                                    gminy Domanice, Korczew, Kotuń, Mokobody, Przesmyki, Paprotnia, Skórzec, Suchożebry, Mordy, Siedlce, Wiśniew i Zbuczyn w powiecie siedleckim,
                                 
                              
                           
                        
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    —
                                 
                                 
                                    powiat miejski Siedlce,
                                 
                              
                           
                        
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    —
                                 
                                 
                                    gminy Rzekuń, Troszyn, Czerwin i Goworowo w powiecie ostrołęckim,
                                 
                              
                           
                        
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    —
                                 
                                 
                                    gminy Olszanka i Łosice w powiecie łosickim,
                                 
                              
                           
                        
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    —
                                 
                                 
                                    powiat ostrowski,
                                 
                              
                           
                        
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                         
                     
                     
                        w województwie lubelskim:
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    —
                                 
                                 
                                    gminy Hanna, Wyryki i gmina wiejska Włodawa w powiecie włodawskim,
                                 
                              
                           
                        
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    —
                                 
                                 
                                    gminy Kąkolewnica Wschodnia, Komarówka Podlaska, Radzyń Podlaski, Ulat-Majorat i Wohyń w powiecie radzyńskim,
                                 
                              
                           
                        
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    —
                                 
                                 
                                    gmina Międzyrzec Podlaski z miastem Międzyrzec Podlaski, gminy Drelów, Rossosz, Sławatycze, Wisznica, Sosnówka, Łomazy i Tuczna w powiecie bialskim,
                                 
                              
                           
                        
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    —
                                 
                                 
                                    gmina Trzebieszów i gmina wiejska Łuków w powiecie łukowskim,
                                 
                              
                           
                        
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    —
                                 
                                 
                                    gminy Dębowa Kłoda, Jabłoń, Milanów, Parczew, Podedwórze i Siemień w powiecie parczewskim.
                                 
                              
                           
                        
                     
                  
               
            
            ČÁST II
            1.   Estonsko
            
            Tyto oblasti v Estonsku:
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Abja vald,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Alatskivi vald,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Elva linn,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Haaslava vald,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Haljala vald,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Halliste vald,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Harju maakond (välja arvatud osa Kuusalu vallast, mis asub lõuna pool maanteest nr 1 (E20), Aegviidu vald ja Anija vald),
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Ida-Viru maakond,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Kambja vald,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Karksi vald,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Kihelkonna vald,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Konguta vald,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Kõpu vald,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Kuressaare linn,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Lääne maakond,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Lääne-Saare vald,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Laekvere vald,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Leisi vald,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Luunja vald,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Mäksa vald,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Meeksi vald,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Muhu vald,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Mustjala vald,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Nõo vald,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Orissaare vald,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        osa Tamsalu vallast, mis asub kirde pool Tallinna-Tartu raudteest,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Pärnu maakond,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Peipsiääre vald,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Piirissaare vald,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Pöide vald,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Põlva maakond,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Puhja vald,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Rägavere vald,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Rakvere linn,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Rakvere vald,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Rannu vald,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Rapla maakond,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Rõngu vald,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Ruhnu vald,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Salme vald,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Sõmeru vald,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Suure-Jaani vald,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Tähtvere vald,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Tartu linn,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Tartu vald,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Tarvastu vald,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Torgu vald,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Ülenurme vald,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Valga maakond,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Vara vald,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Vihula vald,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Viljandi linn,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Viljandi vald,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Vinni vald,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Viru-Nigula vald,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Võhma linn,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Võnnu vald,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Võru maakond.
                     
                  
               
            
            2.   Lotyšsko
            
            Tyto oblasti v Lotyšsku:
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Ādažu novads,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Aglonas novads,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Aizkraukles novads,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Aknīstes novads,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Alojas novads,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Alūksnes novads,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Amatas novads,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Apes novada Trapenes, Gaujienas un Apes pagasts, Apes pilsēta,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Babītes novads,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Baldones novads,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Baltinavas novads,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Balvu novada Vīksnas, Bērzkalnes, Vectilžas, Lazdulejas, Briežuciema, Tilžas, Bērzpils un Krišjāņu pagasts,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Bauskas novada Mežotnes, Codes, Dāviņu un Vecsaules pagasts,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Beverīnas novads,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Burtnieku novads,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Carnikavas novads,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Cēsu novads,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Cesvaines novads,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Ciblas novads,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Dagdas novads,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Daugavpils novada Vaboles, Līksnas, Sventes, Medumu, Demenas, Kalkūnes, Laucesas, Tabores, Maļinovas, Ambeļu, Biķernieku, Naujenes, Vecsalienas, Salienas un Skrudalienas pagasts,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Dobeles novada Dobeles, Annenieku, Bikstu pagasti un Jaunbērzes pagasta daļa, kas atrodas uz austrumiem no autoceļa P98,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Dundagas novads,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Engures novads,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Ērgļu novads,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Garkalnes novada daļa, kas atrodas uz ziemeļrietumiem no autoceļa A2,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Gulbenes novada Līgo pagasts,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Iecavas novads,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Ikšķiles novada Tīnūžu pagasta daļa, kas atrodas uz dienvidaustrumiem no autoceļa P10, Ikšķiles pilsēta,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Ilūkstes novads,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Jaunjelgavas novads,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Jaunpils novads,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Jēkabpils novads,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Jelgavas novada Kalnciema, Līvbērzes un Valgundes pagasts,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Kandavas novada Cēres, Kandavas, Zemītes un Zantes pagasts, Kandavas pilsēta,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Kārsavas novads,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Ķeguma novads,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Ķekavas novads,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Kocēnu novads,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Kokneses novads,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Krāslavas novads,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Krimuldas novada Krimuldas pagasta daļa, kas atrodas uz ziemeļaustrumiem no autoceļa V89 un V81, un Lēdurgas pagasta daļa, kas atrodas uz ziemeļaustrumiem no autoceļa V81 un V128,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Krustpils novads,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Lielvārdes novads,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Līgatnes novads,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Limbažu novada Skultes, Limbažu, Umurgas, Katvaru, Pāles un Viļķenes pagasts, Limbažu pilsēta,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Līvānu novads,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Lubānas novads,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Ludzas novads,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Madonas novads,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Mālpils novads,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Mārupes novads,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Mazsalacas novads,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Mērsraga novads,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Naukšēnu novads,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Neretas novads,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Ogres novads,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Olaines novads,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Ozolnieku novads,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Pārgaujas novads,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Pļaviņu novads,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Preiļu novada Saunas pagasts,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Priekuļu novads,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Raunas novada Raunas pagasts,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        republikas pilsēta Daugavpils,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        republikas pilsēta Jēkabpils,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        republikas pilsēta Jūrmala,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        republikas pilsēta Rēzekne,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        republikas pilsēta Valmiera,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Rēzeknes novads,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Riebiņu novada Sīļukalna, Stabulnieku, Galēnu un Silajāņu pagasts,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Rojas novads,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Ropažu novada daļa, kas atrodas uz austrumiem no autoceļa P10,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Rugāju novada Lazdukalna pagasts,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Rūjienas novads,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Salacgrīvas novads,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Salas novads,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Saulkrastu novads,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Siguldas novada Mores pagasts un Allažu pagasta daļa, kas atrodas uz dienvidiem no autoceļa P3,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Skrīveru novads,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Smiltenes novada Brantu, Blomes, Smiltenes, Bilskas un Grundzāles pagasts un Smiltenes pilsēta,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Strenču novads,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Talsu novada Ķūļciema, Balgales, Vandzenes, Laucienes, Virbu, Strazdes, Lubes, Īves, Valdgales, Laidzes, Ārlavas, Lībagu un Abavas pagasts, Sabiles, Stendes un Valdemārpils pilsēta,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Tukuma novads,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Valkas novads,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Varakļānu novads,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Vecpiebalgas novads,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Vecumnieku novads,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Ventspils novada Ances, Tārgales, Popes, Vārves, Užavas, Piltenes un Puzes pagastis, Piltenes pilsēta,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Viesītes novads,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Viļakas novads,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Viļānu novads,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Zilupes novads.
                     
                  
               
            
            3.   Litva
            
            Tyto oblasti v Litvě:
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Alytaus miesto savivaldybė,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Alytaus rajono savivaldybė,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Anykščių rajono savivaldybė,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Birštono savivaldybė,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Biržų miesto savivaldybė,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Biržų rajono savivaldybė: Nemunėlio Radviliškio, Pabiržės, Pačeriaukštės ir Parovėjos seniūnijos,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Druskininkų savivaldybė,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Elektrėnų savivaldybė,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Ignalinos rajono savivaldybė,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Jonavos miesto savivaldybė,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Jonavos rajono savivaldybė,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Kaišiadorių miesto savivaldybė,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Kaišiadorių rajono savivaldybė,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Kauno miesto savivaldybė,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Kauno rajono savivaldybė,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Kėdainių rajono savivaldybė,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Kupiškio rajono savivaldybė: Noriūnų, Skapiškio, Subačiaus ir Šimonių seniūnijos,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Lazdijų rajono savivaldybė,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Molėtų rajono savivaldybė,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Prienų miesto savivaldybė,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Prienų rajono savivaldybė,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Rokiškio rajono savivaldybė,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Šalčininkų rajono savivaldybė,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Širvintų rajono savivaldybė,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Švenčionių rajono savivaldybė,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Trakų rajono savivaldybė,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Ukmergės rajono savivaldybė,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Utenos rajono savivaldybė,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Varėnos rajono savivaldybė,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Vilniaus miesto savivaldybė,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Vilniaus rajono savivaldybė,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Visagino savivaldybė,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Zarasų rajono savivaldybė.
                     
                  
               
            
            4.   Polsko
            
            Tyto oblasti v Polsku:
            
               
               
               
                  
                     
                         
                     
                     
                        w województwie podlaskim:
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    —
                                 
                                 
                                    gmina Dubicze Cerkiewne, części gmin Kleszczele i Czeremcha położone na wschód od drogi nr 66 w powiecie hajnowskim,
                                 
                              
                           
                        
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    —
                                 
                                 
                                    gmina Kobylin-Borzymy w powiecie wysokomazowieckim,
                                 
                              
                           
                        
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    —
                                 
                                 
                                    gminy Czarna Białostocka, Dobrzyniewo Duże, Gródek, Michałowo, Supraśl, Tykocin, Wasilków, Zabłudów, Zawady i Choroszcz w powiecie białostockim,
                                 
                              
                           
                        
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    —
                                 
                                 
                                    część gminy Bielsk Podlaski położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 19 (w kierunku północnym od miasta Bielsk Podlaski) i przedłużonej przez wschodnią granicę miasta Bielsk Podlaski i drogę nr 66 (w kierunku południowym od miasta Bielsk Podlaski), część gminy Orla położona na wschód od drogi nr 66 w powiecie bielskim,
                                 
                              
                           
                        
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    —
                                 
                                 
                                    gminy Szudziałowo i Krynki w powiecie sokólskim,
                                 
                              
                           
                        
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                         
                     
                     
                        w województwie mazowieckim:
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    —
                                 
                                 
                                    gmina Platerów w powiecie łosickim,
                                 
                              
                           
                        
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                         
                     
                     
                        w województwie lubelskim:
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    —
                                 
                                 
                                    gminy Piszczac i Kodeń w powiecie bialskim.
                                 
                              
                           
                        
                     
                  
               
            
            ČÁST III
            1.   Estonsko
            
            Tyto oblasti v Estonsku:
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Aegviidu vald,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Anija vald,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Järva maakond,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Jõgeva maakond,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Kadrina vald,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Kolga-Jaani vald,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Kõo vald,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Laeva vald,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Laimjala vald,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        osa Kuusalu vallast, mis asub lõuna pool maanteest nr 1 (E20),
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        osa Tamsalu vallast, mis asub edela pool Tallinna-Tartu raudteest,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Pihtla vald,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Rakke vald,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Tapa vald,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Väike-Maarja vald,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Valjala vald.
                     
                  
               
            
            2.   Lotyšsko
            
            Tyto oblasti v Lotyšsku:
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Apes novada Virešu pagasts,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Balvu novada Kubuļu un Balvu pagasts un Balvu pilsēta,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Daugavpils novada Nīcgales, Kalupes, Dubnas un Višķu pagasts,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Garkalnes novada daļa, kas atrodas uz dienvidaustrumiem no autoceļa A2,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Gulbenes novada Beļavas, Galgauskas, Jaungulbenes, Daukstu, Stradu, Litenes, Stāmerienas, Tirzas, Druvienas, Rankas, Lizuma un Lejasciema pagasts un Gulbenes pilsēta,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Ikšķiles novada Tīnūžu pagasta daļa, kas atrodas uz ziemeļrietumiem no autoceļa P10,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Inčukalna novads,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Jaunpiebalgas novads,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Krimuldas novada Krimuldas pagasta daļa, kas atrodas uz dienvidrietumiem no autoceļa V89 un V81, un Lēdurgas pagasta daļa, kas atrodas uz dienvidrietumiem no autoceļa V81 un V128,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Limbažu novada Vidrižu pagasts,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Preiļu novada Preiļu, Aizkalnes un Pelēču pagasts un Preiļu pilsēta,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Raunas novada Drustu pagasts,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Riebiņu novada Riebiņu un Rušonas pagasts,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Ropažu novada daļa, kas atrodas uz rietumiem no autoceļa P10,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Rugāju novada Rugāju pagasts,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Salaspils novads,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Sējas novads,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Siguldas novada Siguldas pagasts un Allažu pagasta daļa, kas atrodas uz ziemeļiem no autoceļa P3, un Siguldas pilsēta,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Smiltenes novada Launkalnes, Variņu un Palsmanes pagasts,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Stopiņu novada daļa, kas atrodas uz austrumiem no autoceļa V36, P4 un P5, Acones ielas, Dauguļupes ielas un Dauguļupītes,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Vārkavas novads.
                     
                  
               
            
            3.   Litva
            
            Tyto oblasti v Litvě:
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Biržų rajono savivaldybė: Vabalninko, Papilio ir Širvenos seniūnijos,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Kupiškio rajono savivaldybė: Alizavos ir Kupiškio seniūnijos,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Panevėžio miesto savivaldybė,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Panevėžio rajono savivaldybė: Karsakiškio, Miežiškių, Naujamiesčio, Paįstrio, Raguvos, Ramygalos, Smilgių, Upytės, Vadoklių, Velžio seniūnijos ir Krekenavos seniūnijos dalis į rytus nuo Nevėžio upės,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Pasvalio rajono savivaldybė: Daujėnų ir Krinčino seniūnijos.
                     
                  
               
            
            4.   Polsko
            
            Tyto oblasti v Polsku:
            
               
               
               
                  
                     
                         
                     
                     
                        w województwie podlaskim:
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    —
                                 
                                 
                                    powiat grajewski,
                                 
                              
                           
                        
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    —
                                 
                                 
                                    powiat moniecki,
                                 
                              
                           
                        
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    —
                                 
                                 
                                    gminy Czyże, Białowieża, Hajnówka z miastem Hajnówka, Narew, Narewka i części gminy Czeremcha i Kleszczele położone na zachód od drogi nr 66 w powiecie hajnowskim,
                                 
                              
                           
                        
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    —
                                 
                                 
                                    gminy Mielnik, Milejczyce, Nurzec-Stacja, Siemiatycze z miastem Siemiatycze w powiecie siemiatyckim,
                                 
                              
                           
                        
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                         
                     
                     
                        w województwie mazowieckim:
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    —
                                 
                                 
                                    gminy Sarnaki, Stara Kornica i Huszlew w powiecie łosickim,
                                 
                              
                           
                        
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                         
                     
                     
                        w województwie lubelskim:
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    —
                                 
                                 
                                    gminy Konstantynów, Janów Podlaski, Leśna Podlaska, Rokitno, Biała Podlaska, Zalesie i Terespol z miastem Terespol w powiecie bialskim,
                                 
                              
                           
                        
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    —
                                 
                                 
                                    powiat miejski Biała Podlaska.
                                 
                              
                           
                        
                     
                  
               
            
            ČÁST IV
            
               Itálie
            
            Tyto oblasti v Itálii:
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        tutto il territorio della Sardegna.
                     
                  
               
            
         “
   
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.