Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2017/1197 ze dne 3. července 2017, kterým se mění prováděcí rozhodnutí 2012/340/EU o organizaci časově omezeného testu podle směrnic Rady 66/401/EHS, 66/402/EHS, 2002/54/ES, 2002/55/ES a 2002/57/ES, pokud jde o přehlídku porostu základního osiva a šlechtitelského osiva generací předcházejících základnímu osivu pod úředním dohledem (oznámeno pod číslem C(2017) 4442) (Text s významem pro EHP. )

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu dokument 32017D1197 najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
            
               CS
            
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
            
               L 172/30
            
         
      
   
   
   PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2017/1197
   ze dne 3. července 2017,
   kterým se mění prováděcí rozhodnutí 2012/340/EU o organizaci časově omezeného testu podle směrnic Rady 66/401/EHS, 66/402/EHS, 2002/54/ES, 2002/55/ES a 2002/57/ES, pokud jde o přehlídku porostu základního osiva a šlechtitelského osiva generací předcházejících základnímu osivu pod úředním dohledem
   
      
         (oznámeno pod číslem C(2017) 4442)
      
   
   (Text s významem pro EHP)
   EVROPSKÁ KOMISE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
   s ohledem na směrnici Rady 66/401/EHS ze dne 14. června 1966 o uvádění osiva pícnin na trh (1), a zejména na článek 13a uvedené směrnice,
   s ohledem na směrnici Rady 66/402/EHS ze dne 14. června 1966 o uvádění osiva obilovin na trh (2), a zejména na článek 13a uvedené směrnice,
   s ohledem na směrnici Rady 2002/54/ES ze dne 13. června 2002 o uvádění osiva řepy na trh (3), a zejména na článek 19 uvedené směrnice,
   s ohledem na směrnici Rady 2002/55/ES ze dne 13. června 2002 o uvádění osiva zeleniny na trh (4), a zejména na článek 33 uvedené směrnice,
   s ohledem na směrnici Rady 2002/57/ES ze dne 13. června 2002 o uvádění osiva olejnin a přadných rostlin na trh (5), a zejména na článek 16 uvedené směrnice,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
      
      
      
         
            
               (1)
            
            
               Prováděcí rozhodnutí Komise 2012/340/EU (6) stanoví, že 31. prosince 2017 se má ukončit organizace časově omezeného testu, jehož se může účastnit jakýkoli členský stát a v jehož rámci má možnost volby mezi úředními přehlídkami porostu a přehlídkami porostu pod úředním dohledem týkajícími se základního osiva a šlechtitelského osiva generací předcházejících základnímu osivu podle směrnic Rady 66/401/EHS, 66/402/EHS, 2002/54/ES, 2002/55/ES a 2002/57/ES.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (2)
            
            
               Posouzení otázky, zda volba mezi úředními přehlídkami porostu a přehlídkami porostu pod úředním dohledem může představovat lepší alternativu k vyžadovaným úředním přehlídkám porostu, pokud se týká základního osiva a šlechtitelského osiva generací předcházejících základnímu osivu, dosud nebylo dokončeno, neboť k dokončení testu je nutné shromáždit další údaje, zejména co se týče nejnižší úrovně úředního kontrolního testování. Proto je nezbytné prodloužit dobu platnosti časově omezeného testu.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (3)
            
            
               Opatření stanovená tímto rozhodnutím jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,
            
         
      
   
   PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:
   Článek 1
   V článku 7 prováděcího rozhodnutí 2012/340/EU se slova „31. prosince 2017“ nahrazují slovy „31. prosince 2019“.
   Článek 2
   Toto rozhodnutí je určeno členským státům.
   
      V Bruselu dne 3. července 2017.
      
         
            Za Komisi
         
         Vytenis ANDRIUKAITIS
         
            člen Komise
         
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. 125, 11.7.1966, s. 2298/66.
   
      (2)  Úř. věst. 125, 11.7.1966, s. 2309/66.
   
      (3)  Úř. věst. L 193, 20.7.2002, s. 12.
   
      (4)  Úř. věst. L 193, 20.7.2002, s. 33.
   
      (5)  Úř. věst. L 193, 20.7.2002, s. 74.
   
      (6)  Prováděcí rozhodnutí Komise 2012/340/EU o organizaci časově omezeného testu podle směrnic Rady 66/401/EHS, 66/402/EHS, 2002/54/ES, 2002/55/ES a 2002/57/ES, pokud jde o přehlídku porostu základního osiva a šlechtitelského osiva generací předcházejících základnímu osivu pod úředním dohledem (Úř. věst. L 166, 27.6.2012, s. 90).
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.