Rozhodnutí Rady (EU) 2017/1206 ze dne 4. července 2017 o finančních příspěvcích členských států určených pro financování Evropského rozvojového fondu, včetně druhé splátky na rok 2017

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu dokument 32017D1206 najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
            
               CS
            
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
            
               L 173/15
            
         
      
   
   
   ROZHODNUTÍ RADY (EU) 2017/1206
   ze dne 4. července 2017
   o finančních příspěvcích členských států určených pro financování Evropského rozvojového fondu, včetně druhé splátky na rok 2017
   RADA EVROPSKÉ UNIE,
   s ohledem na Smlouvu o Evropské unii a Smlouvu o fungování Evropské unie,
   s ohledem na Dohodu o partnerství mezi členy skupiny afrických, karibských a tichomořských států na jedné straně a Evropským společenstvím a jeho členskými státy na straně druhé, podepsanou v Cotonou dne 23. června 2000 (1), v platném znění (dále jen „dohoda o partnerství AKT-EU“),
   s ohledem na Vnitřní dohodu mezi zástupci vlád členských států Evropské unie zasedajícími v Radě o financování pomoci Evropské unie v rámci víceletého finančního rámce na období 2014–2020 podle dohody o partnerství AKT-EU a o přidělení finanční pomoci zámořským zemím a územím, na které se vztahuje čtvrtá část Smlouvy o fungování Evropské unie (2) (dále jen „vnitřní dohoda“), a zejména na článek 7 uvedené dohody,
   s ohledem na nařízení Rady (EU) 2015/323 ze dne 2. března 2015 o finančním nařízení pro 11. Evropský rozvojový fond (3) (dále jen „finanční nařízení pro 11. ERF“), a zejména na čl. 21 odst. 3 a 4 uvedeného nařízení,
   s ohledem na návrh Evropské komise,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
      
      
      
         
            
               (1)
            
            
               V souladu s postupem uvedeným v čl. 21 odst. 3 finančního nařízení pro 11. ERF předloží Komise do 15. června 2017 návrh upřesňující: a) výši druhé splátky příspěvku na rok 2017 a b) revidovanou výši ročního příspěvku na rok 2017, pokud se tato částka liší od skutečných potřeb.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (2)
            
            
               V souladu s článkem 52 finančního nařízení pro 11. ERF zaslala Evropská investiční banka (EIB) dne 6. dubna 2017 Komisi aktualizované odhady závazků a plateb pro nástroje, jejichž správu zajišťuje.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (3)
            
            
               V čl. 22 odst. 1 finančního nařízení pro 11. ERF se stanoví, že výzvy k poskytnutí příspěvků využijí nejdříve částky vyčleněné na předchozí Evropské rozvojové fondy (ERF). Měla by být tudíž učiněna výzva k poskytnutí příspěvků podle 10. a 11. ERF.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (4)
            
            
               Na návrh Komise přijala Rada dne 11. listopadu 2016 rozhodnutí (EU) 2016/2026 (4), ve kterém stanovila strop ročního příspěvku členských států do ERF na rok 2017 na 3 850 000 000 EUR pro Komisi a na 150 000 000 EUR pro EIB.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (5)
            
            
               V rozhodnutí (EU) 2016/1337 (5) ze dne 2. srpna 2016 stanovila Rada přidělení finančních prostředků uvolněných z projektů v rámci 10. ERF pro účely doplnění afrického mírového projektu na období 2016–2018. Následně dosáhly členské státy ve Výboru stálých zástupců politické dohody, aby z prostředků uvolněných z osmého a devátého ERF byla vrácena celková částka 200 milionů EUR a aby členské státy provedly odpovídající úpravy plateb tak, aby každému členskému státu byla vrácena částka odpovídající podílu, kterým na uvedené prostředky přispěl. Úpravy plateb se uskuteční ve třetí výzvě k poskytnutí příspěvků na rok 2017 nebo v první výzvě k poskytnutí příspěvků na rok 2018.
            
         
      
   
   PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:
   Článek 1
   Příspěvky do ERF, které mají jednotlivé členské státy uhradit Komisi a EIB v rámci druhé splátky na rok 2017, jsou uvedeny v tabulce v příloze tohoto rozhodnutí.
   Článek 2
   Příspěvky členských států stanovené v čl. 1 odst. 2 písm. a) vnitřní dohody o osmém a devátém ERF se odpovídajícím způsobem sníží o částku ve výši 200 000 000 EUR z finančních prostředků uvolněných z osmého a devátého ERF. Podle preferencí každého jednotlivého členského státu se finanční úpravy provedou ve třetí splátce na rok 2017 nebo v první splátce na rok 2018.
   Článek 3
   Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem přijetí.
   
      V Bruselu dne 4. července 2017.
      
         
            Za Radu
         
         
            předseda
         
         M. MAASIKAS
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 317, 15.12.2000, s. 3.
   
      (2)  Úř. věst. L 210, 6.8.2013, s. 1.
   
      (3)  Úř. věst. L 58, 3.3.2015, s. 17.
   
      (4)  Rozhodnutí Rady (EU) 2016/2026 ze dne 15. listopadu 2016 o finančních příspěvcích členských států určených na financování Evropského rozvojového fondu, včetně stropu na rok 2018, výše příspěvku na rok 2017, první splátky na rok 2017 a orientační nezávazné prognózy očekávaných ročních objemů příspěvků na roky 2019 a 2020 (Úř. věst. L 313, 19.11.2016, s. 25).
   
      (5)  Rozhodnutí Rady (EU) 2016/1337 ze dne 2. srpna 2016 o přidělení finančních prostředků uvolněných z projektů v rámci 10. Evropského rozvojového fondu pro účely doplnění afrického mírového projektu (Úř. věst. L 212, 5.8.2016, s. 107).
   
   
      PŘÍLOHA
      
         
         
         
         
         
         
         
         
         
            
               
                  ČLENSKÉ STÁTY
               
               
                  Klíč pro 10. ERF (v %)
               
               
                  Klíč pro 11. ERF (v %)
               
               
                  2. splátka na rok 2017
               
               
                  Celkem
               
            
            
               
                  Komise
               
               
                  Komise
               
               
                  Komise
               
               
                  EIB
               
            
            
               
                  10. ERF
               
               
                  11. ERF
               
               
                  celkem
               
               
                  10. ERF
               
            
            
               
                  BELGIE
               
               
                  3,53
               
               
                  3,24927
               
               
                  2 586 394,39
               
               
                  39 859 803,57
               
               
                  42 446 197,96
               
               
                  1 765 000,00
               
               
                  44 211 197,96
               
            
            
               
                  BULHARSKO
               
               
                  0,14
               
               
                  0,21853
               
               
                  102 576,55
               
               
                  2 680 775,34
               
               
                  2 783 351,88
               
               
                  70 000,00
               
               
                  2 853 351,88
               
            
            
               
                  ČESKÁ REPUBLIKA
               
               
                  0,51
               
               
                  0,79745
               
               
                  373 671,71
               
               
                  9 782 566,65
               
               
                  10 156 238,37
               
               
                  255 000,00
               
               
                  10 411 238,37
               
            
            
               
                  DÁNSKO
               
               
                  2,00
               
               
                  1,98045
               
               
                  1 465 379,26
               
               
                  24 294 794,82
               
               
                  25 760 174,08
               
               
                  1 000 000,00
               
               
                  26 760 174,08
               
            
            
               
                  NĚMECKO
               
               
                  20,50
               
               
                  20,5798
               
               
                  15 020 137,42
               
               
                  252 458 793,95
               
               
                  267 478 931,37
               
               
                  10 250 000,00
               
               
                  277 728 931,37
               
            
            
               
                  ESTONSKO
               
               
                  0,05
               
               
                  0,08635
               
               
                  36 634,48
               
               
                  1 059 282,25
               
               
                  1 095 916,73
               
               
                  25 000,00
               
               
                  1 120 916,73
               
            
            
               
                  IRSKO
               
               
                  0,91
               
               
                  0,94006
               
               
                  666 747,56
               
               
                  11 532 007,79
               
               
                  12 198 755,35
               
               
                  455 000,00
               
               
                  12 653 755,35
               
            
            
               
                  ŘECKO
               
               
                  1,47
               
               
                  1,50735
               
               
                  1 077 053,76
               
               
                  18 491 130,29
               
               
                  19 568 184,04
               
               
                  735 000,00
               
               
                  20 303 184,04
               
            
            
               
                  ŠPANĚLSKO
               
               
                  7,85
               
               
                  7,93248
               
               
                  5 751 613,60
               
               
                  97 310 194,16
               
               
                  103 061 807,76
               
               
                  3 925 000,00
               
               
                  106 986 807,76
               
            
            
               
                  FRANCIE
               
               
                  19,55
               
               
                  17,81269
               
               
                  14 324 082,27
               
               
                  218 513 796,75
               
               
                  232 837 879,02
               
               
                  9 775 000,00
               
               
                  242 612 879,02
               
            
            
               
                  CHORVATSKO
               
               
                  0,00
               
               
                  0,22518
               
               
                  0,00
               
               
                  2 762 352,95
               
               
                  2 762 352,95
               
               
                  0,00
               
               
                  2 762 352,95
               
            
            
               
                  ITÁLIE
               
               
                  12,86
               
               
                  12,53009
               
               
                  9 422 388,64
               
               
                  153 710 502,99
               
               
                  163 132 891,64
               
               
                  6 430 000,00
               
               
                  169 562 891,64
               
            
            
               
                  KYPR
               
               
                  0,09
               
               
                  0,11162
               
               
                  65 942,07
               
               
                  1 369 277,18
               
               
                  1 435 219,25
               
               
                  45 000,00
               
               
                  1 480 219,25
               
            
            
               
                  LOTYŠSKO
               
               
                  0,07
               
               
                  0,11612
               
               
                  51 288,27
               
               
                  1 424 480,08
               
               
                  1 475 768,35
               
               
                  35 000,00
               
               
                  1 510 768,35
               
            
            
               
                  LITVA
               
               
                  0,12
               
               
                  0,18077
               
               
                  87 922,76
               
               
                  2 217 561,70
               
               
                  2 305 484,45
               
               
                  60 000,00
               
               
                  2 365 484,45
               
            
            
               
                  LUCEMBURSKO
               
               
                  0,27
               
               
                  0,25509
               
               
                  197 826,20
               
               
                  3 129 268,20
               
               
                  3 327 094,40
               
               
                  135 000,00
               
               
                  3 462 094,40
               
            
            
               
                  MAĎARSKO
               
               
                  0,55
               
               
                  0,61456
               
               
                  402 979,30
               
               
                  7 538 998,26
               
               
                  7 941 977,56
               
               
                  275 000,00
               
               
                  8 216 977,56
               
            
            
               
                  MALTA
               
               
                  0,03
               
               
                  0,03801
               
               
                  21 980,69
               
               
                  466 280,47
               
               
                  488 261,16
               
               
                  15 000,00
               
               
                  503 261,16
               
            
            
               
                  NIZOZEMSKO
               
               
                  4,85
               
               
                  4,77678
               
               
                  3 553 544,71
               
               
                  58 598 242,83
               
               
                  62 151 787,53
               
               
                  2 425 000,00
               
               
                  64 576 787,53
               
            
            
               
                  RAKOUSKO
               
               
                  2,41
               
               
                  2,39757
               
               
                  1 765 782,01
               
               
                  29 411 735,32
               
               
                  31 177 517,33
               
               
                  1 205 000,00
               
               
                  32 382 517,33
               
            
            
               
                  POLSKO
               
               
                  1,30
               
               
                  2,00734
               
               
                  952 496,52
               
               
                  24 624 662,80
               
               
                  25 577 159,32
               
               
                  650 000,00
               
               
                  26 227 159,32
               
            
            
               
                  PORTUGALSKO
               
               
                  1,15
               
               
                  1,19679
               
               
                  842 593,07
               
               
                  14 681 394,38
               
               
                  15 523 987,45
               
               
                  575 000,00
               
               
                  16 098 987,45
               
            
            
               
                  RUMUNSKO
               
               
                  0,37
               
               
                  0,71815
               
               
                  271 095,16
               
               
                  8 809 768,94
               
               
                  9 080 864,11
               
               
                  185 000,00
               
               
                  9 265 864,11
               
            
            
               
                  SLOVINSKO
               
               
                  0,18
               
               
                  0,22452
               
               
                  131 884,13
               
               
                  2 754 256,52
               
               
                  2 886 140,66
               
               
                  90 000,00
               
               
                  2 976 140,66
               
            
            
               
                  SLOVENSKO
               
               
                  0,21
               
               
                  0,37616
               
               
                  153 864,82
               
               
                  4 614 471,47
               
               
                  4 768 336,29
               
               
                  105 000,00
               
               
                  4 873 336,29
               
            
            
               
                  FINSKO
               
               
                  1,47
               
               
                  1,50909
               
               
                  1 077 053,76
               
               
                  18 512 475,41
               
               
                  19 589 529,16
               
               
                  735 000,00
               
               
                  20 324 529,16
               
            
            
               
                  ŠVÉDSKO
               
               
                  2,74
               
               
                  2,93911
               
               
                  2 007 569,59
               
               
                  36 054 974,58
               
               
                  38 062 544,17
               
               
                  1 370 000,00
               
               
                  39 432 544,17
               
            
            
               
                  SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ
               
               
                  14,82
               
               
                  14,67862
               
               
                  10 858 460,32
               
               
                  180 067 187,34
               
               
                  190 925 647,66
               
               
                  7 410 000,00
               
               
                  198 335 647,66
               
            
            
               
                  EU-28 CELKEM
               
               
                  100,00
               
               
                  100,00
               
               
                  73 268 963,00
               
               
                  1 226 731 037,00
               
               
                  1 300 000 000,00
               
               
                  50 000 000,00
               
               
                  1 350 000 000,00
               
            
         
      
   
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.