Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2017/1213 ze dne 4. července 2017 o zřízení konsorcia evropské výzkumné infrastruktury s názvem Integrovaná strukturální biologie (Instruct-ERIC) (oznámeno pod číslem C(2017) 4507)

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu dokument 32017D1213 najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
            
               CS
            
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
            
               L 173/47
            
         
      
   
   
   PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2017/1213
   ze dne 4. července 2017
   o zřízení konsorcia evropské výzkumné infrastruktury s názvem Integrovaná strukturální biologie (Instruct-ERIC)
   
      
         (oznámeno pod číslem C(2017) 4507)
      
   
   (Pouze anglické, české, dánské, francouzské, italské, nizozemské, portugalské a slovenské znění je závazné)
   EVROPSKÁ KOMISE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
   s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 723/2009 ze dne 25. června 2009 o právním rámci Společenství pro konsorcium evropské výzkumné infrastruktury (ERIC) (1), a zejména na čl. 6 odst. 1 písm. a) uvedeného nařízení,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
      
      
      
         
            
               (1)
            
            
               Belgie, Česká republika, Dánsko, Francie, Itálie, Izrael, Nizozemsko, Portugalsko, Řecko, Slovensko, Španělsko, Švédsko a Spojené království a Evropská laboratoř pro molekulární biologii (EMBL) požádaly Komisi o zřízení konsorcia evropské výzkumné infrastruktury s názvem Integrovaná strukturální biologie (Instruct-ERIC). Řecko, Španělsko, Švédsko a Evropská laboratoř pro molekulární biologii oznámily své rozhodnutí účastnit se konsorcia Instruct-ERIC zpočátku jako pozorovatel. Dohodly se, že hostitelským členským státem konsorcia Instruct-ERIC bude Spojené království.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (2)
            
            
               Vzhledem k tomu, že Spojené království dne 29. března 2017 oznámilo svůj záměr vystoupit z Unie, přestanou se Smlouvy v souladu s článkem 50 Smlouvy o Evropské unii na Spojené království vztahovat ode dne vstupu dohody o vystoupení v platnost, nebo nedojde-li k tomu, dva roky po oznámení, pokud Evropská rada po dohodě se Spojeným královstvím nerozhodne o prodloužení této lhůty. Aniž jsou dotčena ustanovení dohody o vystoupení, použije se toto rozhodnutí proto pouze do doby, než Spojené království přestane být členským státem.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (3)
            
            
               Pokud Spojené království přestane být členským státem a aniž jsou dotčena ustanovení možné dohody o vystoupení, statutární sídlo konsorcia Instruct-ERIC bude v souladu s čl. 8 odst. 1 nařízení (ES) č. 723/2009 přemístěno na území členského státu nebo přidružené země.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (4)
            
            
               Komise v souladu s čl. 5 odst. 2 nařízení (ES) č. 723/2009 žádost vyhodnotila a dospěla k závěru, že splňuje požadavky stanovené v uvedeném nařízení.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (5)
            
            
               Opatření stanovená tímto rozhodnutím jsou v souladu se stanoviskem výboru zřízeného podle článku 20 nařízení (ES) č. 723/2009,
            
         
      
   
   PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:
   Článek 1
   1.   Zřizuje se konsorcium evropské výzkumné infrastruktury s názvem Integrovaná strukturální biologie – „Instruct-ERIC“.
   2.   Základní prvky stanov konsorcia Instruct-ERIC jsou uvedeny v příloze.
   Článek 2
   Toto rozhodnutí je určeno Belgickému království, České republice, Dánskému království, Francouzské republice, Italské republice, Nizozemskému království, Portugalské republice, Slovenské republice, Spojenému království Velké Británie a Severního Irska a Státu Izrael.
   
      V Bruselu dne 4. července 2017.
      
         
            Za Komisi
         
         Carlos MOEDAS
         
            člen Komise
         
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 206, 8.8.2009, s. 1.
   
   
      PŘÍLOHA
      
         ZÁKLADNÍ PRVKY STANOV KONSORCIA INSTRUCT-ERIC
      
      
         Následující články a odstavce článků stanov konsorcia INSTRUCT-ERIC představují základní prvky podle čl. 6 odst. 3 nařízení (ES) č. 723/2009
      1.   Cíle a činnosti
      (článek 4 stanov konsorcia Instruct-ERIC)
      
         
         
         
         
            
               
               
                  1.
               
               
                  Cílem konsorcia Instruct-ERIC je vytvořit a provozovat distribuovanou celoevropskou výzkumnou infrastrukturu nazvanou infrastruktura Instruct s cílem zejména:
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              a)
                           
                           
                              usnadnit pokrok integrované strukturální buněčné biologie;
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              b)
                           
                           
                              zajistit řízený přístup k nejmodernějším evropským zařízením strukturální biologie a poznatkům odborníků;
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              c)
                           
                           
                              dále rozvíjet technologii infrastruktury Instruct a
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              d)
                           
                           
                              zajišťovat odbornou přípravu v integrovaných metodách v oblasti strukturální biologie.
                           
                        
                     
                  
               
            
         
      
      
         
         
         
         
            
               
               
                  2.
               
               
                  Za tímto účelem konsorcium Instruct-ERIC provádí a koordinuje různé aktivity, například:
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              a)
                           
                           
                              aktivity zajišťované centry infrastruktury Instruct, jako jsou činnosti poskytování infrastruktury pro společenství uživatelů strukturální biologie a jiná odborná příprava, vytváření sítí a šíření informací infrastruktury Instruct;
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              b)
                           
                           
                              vytvoření a činnost uzlu infrastruktury Instruct, který zajišťuje ústřední koordinační úlohu pro všechny činnosti infrastruktury Instruct poskytované prostřednictvím center infrastruktury Instruct;
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              c)
                           
                           
                              poskytování přístupu k infrastruktuře strukturální biologie v centrech infrastruktury Instruct s využitím webového portálu zahrnujícího srovnávací hodnocení a časový rozvrh přístupu vyhrazeného pro uživatele infrastruktury Instruct v centru infrastruktury Instruct;
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              d)
                           
                           
                              koordinace uskutečňovaná uzlem infrastruktury Instruct, pokud jde o kurzy odborné přípravy a semináře o technikách a metodách týkajících se strukturální buněčné biologie, umožnění šíření odborných poznatků, stimulování výměny a společného vývoje s průmyslem;
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              e)
                           
                           
                              koordinace uskutečňovaná uzlem infrastruktury Instruct a týkající se společných programů mezi centry infrastruktury Instruct, které podporují nové technické a technologické přístupy umožňující lepší integraci mezi technologiemi strukturální biologie;
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              f)
                           
                           
                              koordinace programů se společnostmi, které vyvíjejí inovační technologie strukturální biologie umožňující jejich efektivní využití centry infrastruktury Instruct a zajišťování přístupu k nim pro akademické výzkumné pracovníky a výzkumné pracovníky z průmyslu v Evropě;
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              g)
                           
                           
                              propojení společenství strukturální, buněčné a systémové biologie pomocí koordinace společných akcí, včetně zasedání, konferencí a seminářů;
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              h)
                           
                           
                              jakékoli další opatření, které pomáhá posílit výzkum v evropském výzkumném prostoru.
                           
                        
                     
                  
               
            
         
      
      
         
         
         
         
            
               
               
                  3.
               
               
                  Konsorcium Instruct-ERIC je vytvořeno a provozováno na neziskovém základě, aby se dále podpořila inovace a předávání znalostí a technologie. Může však provádět omezené hospodářské činnosti, pokud jsou úzce spojeny s jeho hlavním úkolem a neohrožují jeho dosažení.
               
            
         
      2.   Zřízení konsorcia Instruct-ERIC
      (článek 2 stanov konsorcia Instruct-ERIC)
      
         
         
         
         
            
               
               
                  1.
               
               
                  Zřizuje se evropská výzkumná infrastruktura s názvem „Integrovaná strukturální biologie“, dále jen „infrastruktura Instruct“.
               
            
         
      
      
         
         
         
         
            
               
               
                  2.
               
               
                  Infrastruktura Instruct má právní formu konsorcia evropské výzkumné infrastruktury (ERIC) zřízeného podle ustanovení nařízení (ES) č. 723/2009 a nesoucího název „konsorcium ERIC“ změněný nařízením Rady (EU) č. 1261/2013 (1) a nazvaný „konsorcium Instruct-ERIC“.
               
            
         
      3.   Sídlo
      (článek 3 stanov konsorcia Instruct-ERIC)
      Konsorcium Instruct-ERIC má sídlo v Oxfordu ve Spojeném království.4.   Doba trvání
      (článek 29 stanov konsorcia Instruct-ERIC)
      Konsorcium Instruct-ERIC se zřizuje na neurčitou dobu. Činnost může ukončit v souladu s článkem 30.5.   Ukončení činnosti
      (článek 30 stanov konsorcia Instruct-ERIC)
      
         
         
         
         
            
               
               
                  1.
               
               
                  Ukončení činnosti konsorcia Instruct-ERIC se řídí rozhodnutím Rady v souladu s článkem 13.
               
            
         
      
      
         
         
         
         
            
               
               
                  2.
               
               
                  Bez zbytečného odkladu, v každém případě však nejpozději do deseti dnů od přijetí rozhodnutí o ukončení činnosti konsorcia Instruct-ERIC a znovu při jeho uzavření, konsorcium Instruct-ERIC vyrozumí o tomto rozhodnutí Evropskou komisi.
               
            
         
      
      
         
         
         
         
            
               
               
                  3.
               
               
                  Aktiva zbývající po uhrazení závazků konsorcia Instruct-ERIC se rozdělí mezi členy v poměru k jejich akumulovanému ročnímu příspěvku v hotovosti zaplacenému do konsorcia Instruct-ERIC. Závazky, které zůstanou po ukončení činnosti, včetně aktiv konsorcia Instruct-ERIC, se rozdělí mezi členy v poměru k jejich akumulovanému ročnímu příspěvku v hotovosti zaplacenému do konsorcia Instruct-ERIC, který nepřesahuje částku jednoho ročního příspěvku.
               
            
         
      
      
         
         
         
         
            
               
               
                  4.
               
               
                  Konsorcium Instruct-ERIC zaniká dnem, kdy Evropská komise zveřejní příslušné oznámení v Úředním věstníku Evropské unie.
               
            
         
      6.   Odpovědnost
      (článek 21 stanov konsorcia Instruct-ERIC)
      
         
         
         
         
            
               
               
                  1.
               
               
                  Konsorcium Instruct-ERIC odpovídá za své dluhy.
               
            
         
      
      
         
         
         
         
            
               
               
                  2.
               
               
                  Členové nejsou společně odpovědní za dluhy konsorcia Instruct-ERIC.
               
            
         
      
      
         
         
         
         
            
               
               
                  3.
               
               
                  Finanční odpovědnost každého člena za dluhy konsorcia Instruct-ERIC a odpovědnosti každého člena jsou omezeny do výše jeho příslušných příspěvků poskytnutých konsorciu Instruct-ERIC podle ustanovení přílohy 2.
               
            
         
      
      
         
         
         
         
            
               
               
                  4.
               
               
                  Konsorcium Instruct-ERIC uzavře odpovídající pojištění proti rizikům spojeným s vytvářením a činností konsorcia Instruct-ERIC.
               
            
         
      7.   Politika přístupu
      (článek 25 stanov konsorcia Instruct-ERIC)
      
         
         
         
         
            
               
               
                  1.
               
               
                  Každý člen, který je hostitelem jednoho nebo více center infrastruktury Instruct, poskytne úspěšnému žadateli (úspěšným žadatelům) přístup k infrastruktuře s výhradou postupu schváleného přístupu. Každé centrum infrastruktury Instruct určí část kapacity své infrastruktury, kterou dá k dispozici pro projekty přístupu schválené infrastrukturou Instruct. Schválení návrhů na přístup ke konsorciu Instruct-ERIC uděluje výbor pro přístup na základě přezkumu mezinárodních odborníků, který se řídí především vynikajícími vědeckými výsledky s přihlédnutím rovněž k technické a provozní proveditelnosti.
               
            
         
      
      
         
         
         
         
            
               
               
                  2.
               
               
                  Na poskytování služeb přístupu dohlíží ředitel, přičemž zohlední:
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              a)
                           
                           
                              vědecké (srovnávací) hodnocení projektu;
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              b)
                           
                           
                              logistické hodnocení provedené centrem (centry) infrastruktury Instruct zapojeným(i) do technické proveditelnosti projektu a očekávanou lhůtu a harmonogram práce v centru a
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              c)
                           
                           
                              finanční a nepeněžní zdroje, které poskytlo centrum infrastruktury Instruct a uzel infrastruktury Instruct na podporu požadovaného přístupu, zejména kapacitu pro přístup k infrastruktuře Instruct v požadovaném centru infrastruktury Instruct a dostatečné finanční prostředky pro přístup z centrálních zdrojů, které spravuje uzel infrastruktury Instruct.
                           
                        
                     
                  
               
            
         
      
      
         
         
         
         
            
               
               
                  3.
               
               
                  Konsorcium Instruct-ERIC přijme od každého uživatele návrhy na přístup ke své infrastruktuře.
               
            
         
      
      
         
         
         
         
            
               
               
                  4.
               
               
                  Konsorcium Instruct-ERIC zabezpečí volný přístup pro výzkumné pracovníky z institucí členů, včetně přístupu k údajům, nástrojům a službám poskytovaným centry infrastruktury Instruct. Členští uživatelé musí být způsobilí požádat o přístup k infrastruktuře, školícím kurzům, seminářům, účasti na konferencích, které financuje konsorcium Instruct-ERIC nebo jiným činnostem, které nabízí a podporuje konsorcium Instruct-ERIC. Přístup k údajům a nástrojům se řídí politikami správy údajů a biologickými politikami konsorcia Instruct-ERIC a v případě spolupráce se řídí dohodou mezi všemi uživateli podle ustanovení článku 27.
               
            
         
      
      
         
         
         
         
            
               
               
                  5.
               
               
                  Uživatelé, kteří nejsou členy, mohou požádat o přístup s použitím systému návrhů. V případě akademického a předkonkurenčního výzkumu se bude účtovat akademický poplatek za přístup. Akademické poplatky se mohou účtovat také nekomerčním uživatelům žádajícím o přístup prostřednictvím mezivládní organizace, kteří nejsou usazeni na území jednoho z členů.
               
            
         
      
      
         
         
         
         
            
               
               
                  6.
               
               
                  Uživatelům žádajícím o přístup k infrastruktuře Instruct pro soukromý výzkum se účtuje komerční poplatek za přístup. V tomto případě údaje vyplývající z přístupu budou patřit uživateli a není žádná povinnost oznámit je nebo zveřejnit.
               
            
         
      
      
         
         
         
         
            
               
               
                  7.
               
               
                  Priorita pro přístup se vždy dá členům.
               
            
         
      
      
         
         
         
         
            
               
               
                  8.
               
               
                  Uživatelé infrastruktury konsorcia Instruct-ERIC pro neproprietární výzkum musí souhlasit se zveřejněním údajů vyplývajících z přístupu a zveřejnit je.
               
            
         
      8.   Nezávislá vědecká rada (ISAB)
      (článek 17 stanov konsorcia Instruct-ERIC)
      
         
         
         
         
            
               
               
                  1.
               
               
                  Zřídí se nezávislá vědecká rada (ISAB) za účelem poskytování poradenství radě ve vědeckých a strategických otázkách týkajících se konsorcia Instruct-ERIC. Nezávislá vědecká rada přezkoumává činnost center infrastruktury Instruct s cílem poskytnout radě infrastruktury Instruct doporučení na schválení nebo zrušení výzkumných zařízení jako center infrastruktury Instruct a poradenství v otázkách pokroku a budoucích strategických a vědeckých cílů, potřeb a příležitostí s přihlédnutím ke globálním souvislostem.
               
            
         
      
      
         
         
         
         
            
               
               
                  2.
               
               
                  Nezávislá vědecká rada se skládá nejméně z pěti a nejvýše z osmi vědeckých a technických odborníků jmenovaných radou. Nezávislá vědecká rada volí předsedu ze svých členů prostou většinou. Mandát jmenovaného předsedy se automaticky prodlužuje tak, aby mohl ve funkčním období vykonávat funkci předsedy. Členové nezávislé vědecké rady nejsou přímo zapojeni do řízení konsorcia Instruct-ERIC a obvykle jde o odborníky z mimoevropských zemí. Členy nezávislé vědecké rady může radě navrhnout ředitel. Veškeré případné konflikty zájmu by se měly oznámit před posouzením rady. Členové nezávislé vědecké rady jsou jmenováni na tříleté funkční období, které lze jednou prodloužit o jeden až tři roky. Členové nezávislé vědecké rady musí nejpozději do třiceti dní po svém jmenování nebo před výměnou jakýchkoli důvěrných informací podle toho, co nastane dřív, podepsat dohodu o zachovávání mlčenlivosti.
               
            
         
      
      
         
         
         
         
            
               
               
                  3.
               
               
                  Nezávislá vědecká rada zasedá nejméně jednou ročně, aby posoudila celkový vědecký a strategický pokrok dosažený konsorciem Instruct-ERIC v jeho vědecké vizi a jiných úkolech.
               
            
         
      
      
         
         
         
         
            
               
               
                  4.
               
               
                  Konsorcium Instruct-ERIC hradí členům nezávislé vědecké rady přiměřené cestovní výdaje a výdaje na ubytování podle pokynů rady.
               
            
         
      9.   Politika šíření informací
      (článek 26 stanov konsorcia Instruct-ERIC)
      
         
         
         
         
            
               
               
                  1.
               
               
                  Konsorcium Instruct-ERIC působí jako zprostředkovatel výzkumu a obecně podporuje co nejvolnější přístup k údajům z výzkumu. Bez ohledu na tuto zásadu konsorcium Instruct-ERIC podporuje kvalitní výzkum a prosazuje kulturu „osvědčených postupů“ prostřednictvím vzdělávacích aktivit.
               
            
         
      
      
         
         
         
         
            
               
               
                  2.
               
               
                  Konsorcium Instruct-ERIC obecně podněcuje výzkumné pracovníky, aby zveřejňovali výsledky svého výzkumu, a od uživatelů požaduje, aby jeho poznatky náležitě ocenili.
               
            
         
      
      
         
         
         
         
            
               
               
                  3.
               
               
                  Politika šíření informací popisuje různé cílové skupiny a konsorcium Instruct-ERIC využívá k dosažení cílových skupin několik kanálů, například internetové portály, informační bulletin, semináře, účast na konferencích, články v časopisech a denících a sociální média.
               
            
         
      
      
         
         
         
         
            
               
               
                  4.
               
               
                  V publikacích vyplývajících z činností podporovaných konsorciem Instruct-ERIC by se měla ocenit podpora pracovníků a využívání experimentálních zdrojů konsorcia Instruct-ERIC.
               
            
         
      10.   Politiky správy údajů, duševního vlastnictví a biologické politiky
      (článek 27 stanov konsorcia Instruct-ERIC)
      
         
         
         
         
            
               
               
                  1.
               
               
                  Přednost mají obecně zásady otevřených zdrojů a volného přístupu.
               
            
         
      
      
         
         
         
         
            
               
               
                  2.
               
               
                  Veškeré údaje generované jako výsledek činností konsorcia Instruct-ERIC by měly v první řadě zůstat majetkem vědce, který je vytvořil, nebo instituce, která ho zaměstnává. Aniž jsou dotčeny již existující povinnosti, včetně vůči různým provozovnám, agenturám financujícím granty nebo jiným třetím stranám, uživatelé infrastruktury Instruct mohou požadovat, aby před zahájením práce byly uzavřeny dohody o právech duševního vlastnictví. Ochrana duševního vlastnictví uživatelů patří do jejich výhradní odpovědnosti.
               
            
         
      
      
         
         
         
         
            
               
               
                  3.
               
               
                  Poskytuje-li se přístup k infrastruktuře konsorcia Instruct-ERIC pro projekty spolupráce, uživatelé dohodnou společné vlastnictví experimentálních údajů nebo materiálů před zahájením práce na přístupu. Ochrana sdíleného duševního vlastnictví pro všechny uživatele ve spolupráci je jejích odpovědností.
               
            
         
      
      
         
         
         
         
            
               
               
                  4.
               
               
                  Konsorcium Instruct-ERIC poskytne pokyny (ve formě svých politik správy údajů a biologických politik) pro uživatele infrastruktury konsorcia Instruct-ERIC, aby se zabezpečilo, že výzkum uskutečněný s využitím materiálu zpřístupněného prostřednictvím konsorcia Instruct-ERIC se bude provádět v takovém rámci, který v míře uplatnitelné podle právních předpisů hostitelské země uznává práva vlastníků údajů a soukromí jednotlivých osob, přičemž vlastnictví údajů a nástrojů generovaných jako výsledek činnosti konsorcia Instruct-ERIC se musí jasně vymezit.
               
            
         
      11.   Politika zaměstnanosti
      (článek 28 stanov konsorcia Instruct-ERIC)
      
         
         
         
         
            
               
               
                  1.
               
               
                  Konsorcium Instruct-ERIC může zaměstnávat pracovníky, které jmenuje a odvolává ředitel.
               
            
         
      
      
         
         
         
         
            
               
               
                  2.
               
               
                  Při schvalování pracovního plánu schválí rada plán pracovníků zpracovaný ředitelem.
               
            
         
      
      
         
         
         
         
            
               
               
                  3.
               
               
                  Ředitel poskytne radě předem informace o volných pracovních místech a plánu pracovníků. Rada rozhodne, jaké funkce si vyžadují její schválení, pokud jde o vybrané kandidáty.
               
            
         
      
      
         
         
         
         
            
               
               
                  4.
               
               
                  Výběrová řízení na funkce pracovníků konsorcia Instruct-ERIC musí být transparentní, nediskriminační, respektovat rovné pracovní příležitosti a pozitivní diskriminaci v souladu s platným pracovním právem. Pokud se poskytují pracovní smlouvy, musí být v souladu s vnitrostátními právními předpisy země, v níž jsou daní pracovníci zaměstnáni.
               
            
         
      12.   Politika zadávání veřejných zakázek
      (čl. 24 odst. 1 stanov konsorcia Instruct-ERIC)
      Rada schvaluje podrobné předpisy týkající se postupů při zadávání veřejných zakázek a kritéria, která je konsorcium Instruct-ERIC povinno dodržovat. Tato politika v oblasti zadávání veřejných zakázek musí dodržovat zásady transparentnosti, proporcionality, vzájemného uznávání, rovného zacházení a nediskriminace.
      
      
         (1)  Nařízení Rady (EU) č. 1261/2013 ze dne 2. prosince 2013, kterým se mění nařízení (ES) č. 723/2009 o právním rámci Společenství pro konsorcium evropské výzkumné infrastruktury (ERIC) (Úř. věst. L 326, 6.12.2013, s. 1).
   
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.