Rozhodnutí Komise (EU) 2017/1214 ze dne 23. června 2017, kterým se stanoví ekologická kritéria pro udělování ekoznačky EU mycím prostředkům pro ruční mytí nádobí (oznámeno pod číslem C(2017) 4227) (Text s významem pro EHP. )

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu dokument 32017D1214 najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
               
               
                  CS
               
               
                  Úřední věstník Evropské unie
               
               
                  L 180/1
               
            
         
      
      
      ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2017/1214
      ze dne 23. června 2017,
      kterým se stanoví ekologická kritéria pro udělování ekoznačky EU mycím prostředkům pro ruční mytí nádobí
      
         
            (oznámeno pod číslem C(2017) 4227)
         
      
      (Text s významem pro EHP)
      EVROPSKÁ KOMISE,
      s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
      s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 66/2010 ze dne 25. listopadu 2009 o ekoznačce EU (1), a zejména na čl. 8 odst. 2 uvedeného nařízení,
      po konzultaci s Výborem pro ekoznačku Evropské unie,
      vzhledem k těmto důvodům:
      
         
         
         
            
               
                  (1)
               
               
                  Podle nařízení (ES) č. 66/2010 smí být ekoznačka EU udělena pouze produktům s menším dopadem na životní prostředí během celého jejich životního cyklu.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (2)
               
               
                  V nařízení (ES) č. 66/2010 se uvádí, že konkrétní kritéria pro ekoznačku EU se stanoví pro každou skupinu produktů.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (3)
               
               
                  Rozhodnutím Komise 2011/382/EU (2) byla stanovena ekologická kritéria a související požadavky na posuzování a ověřování pro mycí prostředky pro ruční mytí nádobí, která jsou platná do 31. prosince 2016.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (4)
               
               
                  S ohledem na nedávný vývoj na trhu a inovace, k nimž mezitím došlo, se považuje za vhodné stanovit pro tuto skupinu produktů pozměněný soubor ekologických kritérií.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (5)
               
               
                  Revidovaná kritéria a související požadavky na posuzování a ověřování by měly být platné šest roků ode dne oznámení tohoto rozhodnutí a zohledňovat inovační cyklus této skupiny produktů. Cílem těchto kritérií je podporovat produkty, které mají menší dopad na vodní ekosystémy, obsahují omezené množství nebezpečných látek, jsou účinné a minimalizují produkci odpadu díky menšímu množství obalových materiálů.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (6)
               
               
                  Z důvodů právní jistoty by rozhodnutí 2011/382/EU mělo být zrušeno.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (7)
               
               
                  Výrobcům, jejichž výrobkům byla udělena ekoznačka EU pro mycí prostředky pro ruční mytí nádobí na základě kritérií uvedených v rozhodnutí 2011/382/EU, je třeba povolit přechodné období, aby měli dostatek času na přizpůsobení svých výrobků pozměněným kritériím a požadavkům.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (8)
               
               
                  Opatření stanovená tímto rozhodnutím jsou v souladu se stanoviskem výboru zřízeného podle článku 16 nařízení (ES) č. 66/2010,
               
            
         
      
      PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:
      Článek 1
      Skupina produktů „mycí prostředky pro ruční mytí nádobí“ zahrnuje veškeré prostředky, na něž se vztahuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 648/2004 (3), které jsou uváděny na trh a navrženy, aby se používaly pro ruční mytí skla, nádobí a kuchyňských potřeb, včetně příborů, hrnců, pánví a nádobí do trouby apod.
      Tato skupina produktů zahrnuje výrobky určené k soukromému i profesionálnímu použití. Produkty musí být směsi chemických látek a nesmí obsahovat mikroorganismy úmyslně přidané výrobcem.
      Článek 2
      Pro účely tohoto rozhodnutí se rozumí:
      
         
         
         
            
               
                  1)
               
               
                  „přidanými látkami“ záměrně přidávané látky, vedlejší produkty a nečistoty ze surovin ve složení konečného produktu [(včetně případné vodorozpustné fólie)];
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  2)
               
               
                  „primárním obalem“
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              a)
                           
                           
                              u jednotlivě balených dávek, jejichž obal je určen k odstranění před použitím, obal jednotlivé dávky a balení, jehož účelem je vytvořit nejmenší prodejní jednotku pro distribuci ke konečnému uživateli nebo spotřebiteli v místě nákupu, případně včetně štítku;
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              b)
                           
                           
                              u všech ostatních typů výrobků, balení, jehož účelem je vytvořit nejmenší prodejní jednotku pro distribuci ke konečnému uživateli nebo spotřebiteli v místě nákupu, případně včetně štítku;
                           
                        
                     
                  
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  3)
               
               
                  „mikroplasty“ částice nerozpustného makromolekulárního plastu menší než 5 mm, získávané jedním z těchto postupů:
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              a)
                           
                           
                              polymerací, například polyadicí nebo polykondenzací nebo podobným postupem, v němž se používají monomery nebo jiné výchozí látky;
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              b)
                           
                           
                              chemickou modifikací přírodních nebo syntetických makromolekul;
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              c)
                           
                           
                              mikrobiální fermentací;
                           
                        
                     
                  
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  4)
               
               
                  „nanomateriálem“ přírodní materiál, materiál vzniklý jako vedlejší produkt nebo vyrobený materiál obsahující částice v nesloučeném stavu nebo jako agregát či aglomerát, ve kterém je u 50 % nebo více částic ve velikostním rozdělení jeden nebo více vnějších rozměrů v rozmezí velikosti 1–100 nm (4).
               
            
         
      
      Článek 3
      Aby byla mycímu prostředku pro ruční mytí nádobí udělena ekoznačka EU podle nařízení (ES) č. 66/2010, musí spadat do skupiny produktů „mycí prostředky pro ruční mytí nádobí“ definované v článku 1 tohoto rozhodnutí a musí splňovat kritéria a související požadavky na posuzování a ověřování stanovené v příloze.
      Článek 4
      Kritéria pro skupinu produktů „mycí prostředky pro ruční mytí nádobí“ a související požadavky na posuzování a ověřování platí šest let ode dne oznámení tohoto rozhodnutí.
      Článek 5
      Pro správní účely se skupině výrobků „mycí prostředky pro ruční mytí nádobí“ přiděluje číselný kód „019“.
      Článek 6
      Rozhodnutí 2011/382/EU se zrušuje.
      Článek 7
      1.   Odchylně od článku 6 se žádosti o udělení ekoznačky EU produktům spadajícím do skupiny produktů „mycí prostředky pro ruční mytí nádobí“ podané před datem oznámení tohoto rozhodnutí hodnotí podle podmínek stanovených v rozhodnutí 2011/382/EU.
      2.   Žádosti o ekoznačku EU pro produkty spadající do skupiny produktů „mycí prostředky pro ruční mytí nádobí“ podané v období dvou měsíců ode dne oznámení tohoto rozhodnutí mohou být založeny buď na kritériích stanovených v rozhodnutí 2011/382/EU, nebo na kritériích stanovených v tomto rozhodnutí. Takové žádosti se hodnotí podle kritérií, na nichž jsou založeny.
      3.   Licence na ekoznačku EU udělené v souladu s kritérii stanovenými v rozhodnutí 2011/382/EU se smí používat dvanáct měsíců ode dne oznámení tohoto rozhodnutí.
      Článek 8
      Toto rozhodnutí je určeno členským státům.
      
         V Bruselu dne 23. června 2017.
         
            
               Za Komisi
            
            Karmenu VELLA
            
               člen Komise
            
         
      
      
      
         (1)  Úř. věst. L 27, 30.1.2010, s. 1.
      
         (2)  Rozhodnutí Komise 2011/382/EU ze dne 24. června 2011, kterým se stanoví ekologická kritéria pro udělování ekoznačky EU mycím prostředkům pro ruční mytí nádobí (Úř. věst. L 169, 29.6.2011, s. 40).
      
         (3)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 648/2004 ze dne 31. března 2004 o detergentech (Úř. věst. L 104, 8.4.2004, s. 1).
      
         (4)  Doporučení Komise 2011/696/EU ze dne 18. října 2011 o definici nanomateriálu (Úř. věst. L 275, 20.10.2011, s. 38).
      
      
         PŘÍLOHA
         
            RÁMEC
         
         
            KRITÉRIA PRO EKOZNAČKU EU
         
         
            Kritéria pro udělování ekoznačky EU mycím prostředkům pro ruční mytí nádobí
         
         KRITÉRIA
         
            
            
            
               
                  
                     1.
                  
                  
                     Toxicita pro vodní organismy
                  
               
            
         
         
            
            
            
               
                  
                     2.
                  
                  
                     Biologická rozložitelnost
                  
               
            
         
         
            
            
            
               
                  
                     3.
                  
                  
                     Udržitelné získávání palmového oleje, oleje z palmových jader a jejich derivátů
                  
               
            
         
         
            
            
            
               
                  
                     4.
                  
                  
                     Vyloučené a omezené látky
                  
               
            
         
         
            
            
            
               
                  
                     5.
                  
                  
                     Balení
                  
               
            
         
         
            
            
            
               
                  
                     6.
                  
                  
                     Vhodnost k použití
                  
               
            
         
         
            
            
            
               
                  
                     7.
                  
                  
                     Informace pro uživatele
                  
               
            
         
         
            
            
            
               
                  
                     8.
                  
                  
                     Informace uvedené na ekoznačce EU
                  
               
            
         
         POSUZOVÁNÍ A OVĚŘOVÁNÍ
         a)   Požadavky
         
         U každého kritéria jsou určeny zvláštní požadavky na posuzování a ověřování.
         Pokud má žadatel příslušným subjektům předložit prohlášení, dokumentaci, analýzy, protokoly o zkoušce nebo jiné doklady, aby prokázal shodu s kritérii, mohou tyto doklady pocházet od žadatele a/nebo popřípadě jeho dodavatele (dodavatelů).
         Příslušné subjekty přednostně uznávají osvědčení, která vydaly subjekty akreditované podle příslušné harmonizované normy pro zkušební a kalibrační laboratoře, a ověření provedená subjekty, které jsou akreditovány podle příslušné harmonizované normy pro orgány certifikující produkty, procesy a služby. Akreditace musí být provedena v souladu s ustanoveními nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 765/2008 (1).
         V případě potřeby mohou být použity jiné zkušební metody než metody určené pro každé kritérium, pokud je příslušný subjekt posuzující žádost uzná za rovnocenné.
         Příslušné subjekty mohou případně vyžadovat podpůrnou dokumentaci a mohou provést nezávislá ověřování nebo návštěvy na místě.
         Předpokladem je, že výrobek splňuje všechny platné požadavky právních předpisů země či zemí, ve kterých se má uvádět na trh. Žadatel předloží prohlášení, že výrobek tyto požadavky splňuje.
         Seznam „databáze složek detergentů“ (seznam DID), která je k dispozici na internetových stránkách ekoznačky EU, obsahuje nejrozšířenější látky používané ve složení detergentů a kosmetických přípravků. Použije se k odvození údajů pro výpočet kritického objemu zředění (CDV) a k posouzení biologické rozložitelnosti přidaných látek. V případě látek, které nejsou uvedeny na seznamu DID, existují pokyny pro výpočet nebo extrapolaci příslušných dat.
         Seznam všech přidaných látek musí být předán příslušnému subjektu s uvedením obchodního názvu (pokud existuje), chemického názvu, čísla CAS, čísla DID, přidaného množství, funkce a formy přítomné v konečném přípravku (včetně případné vodorozpustné fólie).
         Konzervační přísady, vonné látky a barviva se uvedou bez ohledu na koncentraci. Jiné přidané látky se uvedou, pokud jejich koncentrace činí alespoň 0,010 % hmotnostních.
         Všechny přidané látky přítomné ve formě nanomateriálů musí být v seznamu jasně označeny slovem „nano“ v závorce.
         Pro každou přidanou látku na seznamu se předkládá bezpečnostní list v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (2). Jestliže není k dispozici bezpečnostní list pro samostatnou látku, protože je součástí směsi, žadatel předloží bezpečnostní list směsi.
         b)   Prahové hodnoty měření
         
         Splnění ekologických kritérií se požaduje u všech přidaných látek, jak je definováno v tabulce 1.
         
            Tabulka 1
         
         
            Prahové úrovně pro přidané látky podle kritéria pro mycí prostředky pro ruční mytí nádobí (% hmotnostních)
         
         
            
            
            
            
            
            
            
            
               
                  
                     Název kritéria
                  
                  
                     Povrchově aktivní látky
                  
                  
                     Konzervační přísady
                  
                  
                     Barviva
                  
                  
                     Vonné látky
                  
                  
                     Ostatní (např. enzymy)
                  
               
               
                  
                     Toxicita pro vodní organismy
                  
                  
                     ≥ 0,010
                  
                  
                     Bez omezení (*1)
                     
                  
                  
                     Bez omezení (*1)
                     
                  
                  
                     Bez omezení (*1)
                     
                  
                  
                     ≥ 0,010
                  
               
               
                  
                     Biologická rozložitelnost
                  
                  
                     Povrchově aktivní látky
                  
                  
                     ≥ 0,010
                  
                  
                     Nepoužije se
                  
                  
                     Nepoužije se
                  
                  
                     Nepoužije se
                  
                  
                     Nepoužije se
                  
               
               
                  
                     Organické látky
                  
                  
                     ≥ 0,010
                  
                  
                     Bez omezení (*1)
                     
                  
                  
                     Bez omezení (*1)
                     
                  
                  
                     Bez omezení (*1)
                     
                  
                  
                     ≥ 0,010
                  
               
               
                  
                     Udržitelné získávání palmového oleje
                  
                  
                     ≥ 0,010
                  
                  
                     Nepoužije se
                  
                  
                     Nepoužije se
                  
                  
                     Nepoužije se
                  
                  
                     ≥ 0,010
                  
               
               
                  
                     Vyloučené a omezené látky
                  
                  
                     Výslovně vyloučené a omezené látky
                  
                  
                     Bez omezení (*1)
                     
                  
                  
                     Bez omezení (*1)
                     
                  
                  
                     Bez omezení (*1)
                     
                  
                  
                     Bez omezení (*1)
                     
                  
                  
                     Bez omezení (*1)
                     
                  
               
               
                  
                     Nebezpečné látky
                  
                  
                     ≥ 0,010
                  
                  
                     ≥ 0,010
                  
                  
                     ≥ 0,010
                  
                  
                     ≥ 0,010
                  
                  
                     ≥ 0,010
                  
               
               
                  
                     Látky vzbuzující mimořádné obavy
                  
                  
                     Bez omezení (*1)
                     
                  
                  
                     Bez omezení (*1)
                     
                  
                  
                     Bez omezení (*1)
                     
                  
                  
                     Bez omezení (*1)
                     
                  
                  
                     Bez omezení (*1)
                     
                  
               
               
                  
                     Vonné látky
                  
                  
                     Nepoužije se
                  
                  
                     Nepoužije se
                  
                  
                     Nepoužije se
                  
                  
                     Bez omezení (*1)
                     
                  
                  
                     Nepoužije se
                  
               
               
                  
                     Konzervační přísady
                  
                  
                     Nepoužije se
                  
                  
                     Bez omezení (*1)
                     
                  
                  
                     Nepoužije se
                  
                  
                     Nepoužije se
                  
                  
                     Nepoužije se
                  
               
               
                  
                     Barviva
                  
                  
                     Nepoužije se
                  
                  
                     Nepoužije se
                  
                  
                     Bez omezení (*1)
                     
                  
                  
                     Nepoužije se
                  
                  
                     Nepoužije se
                  
               
               
                  
                     Enzymy
                  
                  
                     Nepoužije se
                  
                  
                     Nepoužije se
                  
                  
                     Nepoužije se
                  
                  
                     Nepoužije se
                  
                  
                     Bez omezení (*1)
                     
                  
               
               
                  
               
            
         
         REFERENČNÍ DÁVKA
         Jako referenční dávka je pro výpočty, jež se používají k prokázání souladu s kritérii ekoznačky EU, a pro provedení zkoušky čisticí schopnosti považována následující dávka.
         Nejvyšší dávka doporučená výrobcem pro přípravu 1 litru vody určené k mytí pro čištění běžně zašpiněného nádobí (uvedeno v g/l vody určené k mytí nebo ml/l vody určené k mytí).
         
            Posuzování a ověřování: žadatel předloží etiketu výrobku nebo návod k použití, které obsahují pokyny k dávkování.
         
            Kritérium 1 – Toxicita pro vodní organismy
         
         Kritický objem zředění (CDVchronický) výrobku nesmí překročit tyto limity pro referenční dávku.
         
            
            
            
               
                  
                     Typ výrobku
                  
                  
                     Limit CDV
                     (l/l vody určené k mytí)
                  
               
               
                  
                     Mycí prostředky pro ruční mytí nádobí
                  
                  
                     2 500
                  
               
            
         
         
            Posuzování a ověřování: žadatel poskytne výpočet CDVchronický výrobku. Tabulka pro výpočet hodnoty CDVchronický je k dispozici na internetových stránkách ekoznačky EU.
         Kritický objem zředění (CDVchronický) se vypočítá pro každou přidanou látku „i“ ve výrobku z této rovnice:
         
            
         
         Kde:
         
            
            
            
            
               
                  
                     dávka(i)
                  
                  
                     :
                  
                  
                     hmotnost (g) látky (i) v referenční dávce;
                  
               
               
                  
                     DF(i)
                  
                  
                     :
                  
                  
                     degradační faktor látky (i);
                  
               
               
                  
                     TFchronický(i)
                  
                  
                     :
                  
                  
                     faktor chronické toxicity látky (i).
                  
               
            
         
         Hodnoty DF(i) a TFchronický(i) odpovídají hodnotám udaným v části A seznamu DID. Pokud přidaná látka není uvedena v části A, určí žadatel hodnoty postupem popsaným v části B seznamu DID a přiloží související dokumentaci.
         
            Kritérium 2 – Biologická rozložitelnost
         
         a)   Biologická rozložitelnost povrchově aktivních látek
         
         Všechny povrchově aktivní látky musí být snadno rozložitelné (aerobně).
         Všechny povrchově aktivní látky klasifikované jako nebezpečné pro vodní prostředí: akutně kategorie 1 (H400) nebo chronicky kategorie 3 (H412) podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 (3) musí být navíc biologicky rozložitelné za anaerobních podmínek.
         b)   Biologická rozložitelnost organických sloučenin
         
         Obsah organických látek ve výrobku, které nejsou aerobně biologicky rozložitelné (nejsou snadno biologicky rozložitelné, aNBO) nebo nejsou anaerobně biologicky rozložitelné (anNBO), nesmí překročit tyto limity pro referenční dávku:
         
            
            
            
            
               
                  
                     Typ výrobku
                  
                  
                     aNBO
                     (g/l vody určené k mytí)
                  
                  
                     anNBO
                     (g/l vody určené k mytí)
                  
               
               
                  
                     Mycí prostředky pro ruční mytí nádobí
                  
                  
                     0,03
                  
                  
                     0,08
                  
               
            
         
         
            Posuzování a ověřování: žadatel k produktu poskytne dokumentaci o biologické rozložitelnosti povrchově aktivních látek a výpočet aNBO a anNBO. Tabulka pro výpočet hodnot aNBO a anNBO je k dispozici na internetových stránkách ekoznačky EU.
         U rozložitelnosti povrchově aktivních látek i hodnot aNBO a anNBO organických sloučenin se uvede odkaz na nejaktuálnější seznam DID.
         U přidaných látek, které nejsou uvedeny v části A seznamu DID, se předkládají příslušné informace z literatury nebo jiných zdrojů, nebo výsledky vhodných zkoušek dokládající, že látky jsou aerobně nebo anaerobně biologicky rozložitelné, jak je popsáno v části B tohoto seznamu.
         Pokud není výše popsaná dokumentace o biologické rozložitelnosti k dispozici, přidaná látka s výjimkou povrchově aktivních látek nemusí splňovat požadavek na anaerobní rozložitelnost v případě, že je splněna jedna z těchto tří možností:
         
            
            
            
               
                  
                     1)
                  
                  
                     látka je snadno rozložitelná a má nízkou adsorpci (A < 25 %);
                  
               
            
         
         
            
            
            
               
                  
                     2)
                  
                  
                     látka je snadno rozložitelná a má vysokou desorpci (D > 75 %);
                  
               
            
         
         
            
            
            
               
                  
                     3)
                  
                  
                     látka je snadno rozložitelná a není bioakumulativní (4).
                  
               
            
         
         Zkoušky adsorpce/desorpce se provádějí podle pokynů OECD 106.
         
            Kritérium 3 – Udržitelné získávání palmového oleje, oleje z palmových jader a jejich derivátů
         
         Přidané látky použité ve výrobcích odvozených z palmového oleje nebo oleje z palmových jader je nutno získávat z plantáží splňujících požadavky systému certifikace pro udržitelnou produkci, který tvoří organizace s mnoha zúčastněnými stranami a širokou členskou základnou, včetně nevládních organizací, průmyslu a státní správy, a který se zabývá dopady na životní prostředí, mj. na půdu, biologickou rozmanitost, zásoby organického uhlíku a zachování přírodních zdrojů.
         
            Posuzování a ověřování: žadatel poskytne doklad ve formě osvědčení třetích stran a spotřebitelského řetězce, že palmový olej a olej z palmových jader použité při výrobě přidaných látek pochází z udržitelně obhospodařovaných plantáží.
         Uznávají se certifikáty jako Round Table on Sustainable Palm Oil (RSPO, Kulatý stůl o udržitelném palmovém oleji) (v rámci mechanismů „Identity Preserved“, „Segregation“ nebo „Mass Balance“) či kterýkoli rovnocenný nebo přísnější systém udržitelné produkce.
         V případě chemických derivátů palmového oleje a oleje z palmových jader lze udržitelnost prokázat pomocí systémů „book and claim“, např. certifikátů programu GreenPalm nebo rovnocenných systémů, předložením ročních sdělení o pokroku (Annual Communications of Progress, ACOP) a v nich deklarovaného počtu certifikátů programu GreenPalm získaných a odprodaných v průběhu posledního ročního obchodního období.
         
            Kritérium 4 – Vyloučené a omezené látky
         
         a)   Výslovně vyloučené a omezené látky
         
         i)   Vyloučené látky
         
         Ve složení produktu nesmí být obsaženy následující látky, bez ohledu na jejich koncentraci:
         
            
            
            
               
                  
                     —
                  
                  
                     alkylfenolethoxyláty (APEO) a jiné deriváty alkylfenolu,
                  
               
            
         
         
            
            
            
               
                  
                     —
                  
                  
                     atranol,
                  
               
            
         
         
            
            
            
               
                  
                     —
                  
                  
                     chloratranol,
                  
               
            
         
         
            
            
            
               
                  
                     —
                  
                  
                     kyselina diethylentriaminpentaoctová (DTPA),
                  
               
            
         
         
            
            
            
               
                  
                     —
                  
                  
                     kyselina ethylendiamintetraoctová (EDTA) a její soli,
                  
               
            
         
         
            
            
            
               
                  
                     —
                  
                  
                     formaldehyd a sloučeniny uvolňující formaldehyd (např. 2-brom-2-nitropropan-1,3-diol, 5-brom-5-nitro-1,3-dioxan, hydroxymethylglycinát sodný, diazolidinylurea) s výjimkou nečistot formaldehydu v povrchově aktivních látkách na bázi polyalkoxylových sloučenin až do koncentrace v přidané látce 0,010 % hmot.,
                  
               
            
         
         
            
            
            
               
                  
                     —
                  
                  
                     (produkty určené výhradně k profesionálnímu použití) vonné látky,
                  
               
            
         
         
            
            
            
               
                  
                     —
                  
                  
                     glutaraldehyd,
                  
               
            
         
         
            
            
            
               
                  
                     —
                  
                  
                     hydroxyisohexyl 3-cyklohexen karboxaldehyd (HICC),
                  
               
            
         
         
            
            
            
               
                  
                     —
                  
                  
                     mikroplasty,
                  
               
            
         
         
            
            
            
               
                  
                     —
                  
                  
                     nanostříbro,
                  
               
            
         
         
            
            
            
               
                  
                     —
                  
                  
                     nitromošusy a polycyklické mošusy,
                  
               
            
         
         
            
            
            
               
                  
                     —
                  
                  
                     fosfáty,
                  
               
            
         
         
            
            
            
               
                  
                     —
                  
                  
                     perfluorované alkyláty,
                  
               
            
         
         
            
            
            
               
                  
                     —
                  
                  
                     kvarterní amonné soli, které nejsou snadno biologicky rozložitelné,
                  
               
            
         
         
            
            
            
               
                  
                     —
                  
                  
                     reaktivní sloučeniny chloru,
                  
               
            
         
         
            
            
            
               
                  
                     —
                  
                  
                     rhodamin B,
                  
               
            
         
         
            
            
            
               
                  
                     —
                  
                  
                     triklosan,
                  
               
            
         
         
            
            
            
               
                  
                     —
                  
                  
                     3-jod-2-propynyl-butylkarbamát.
                  
               
            
         
         
            Posuzování a ověřování: žadatel předloží podepsané prohlášení o splnění kritéria, v příslušných případech podložené prohlášeními dodavatelů, v němž potvrdí, že vyjmenované látky nejsou ve složení produktu obsaženy bez ohledu na koncentraci.
         ii)   Omezené látky
         
         Ve složení výrobku nesmí být obsaženy následující látky v koncentraci vyšší, než je uvedeno:
         
            
            
            
               
                  
                     —
                  
                  
                     2-methyl-2H-isothiazol-3-on: 0,0050 % hmot. (pokud je hodnota povolená pro 2-methyl-2H-isothiazol-3-on v příloze V (Seznam konzervačních přísad povolených v kosmetických přípravcích) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 (5) v době použití nižší, potom má přednost tato nižší hodnota),
                  
               
            
         
         
            
            
            
               
                  
                     —
                  
                  
                     1,2-benzoisothiazol-3(2H)-on: 0,0050 % hmot.,
                  
               
            
         
         
            
            
            
               
                  
                     —
                  
                  
                     5-chlor-2-methyl-4-isothiazolin-3-on/2-methyl-4-isothiazolin-3-on: 0,0015 % hmot.
                  
               
            
         
         Celkový obsah fosforu (P) přepočtený na elementární fosfor je omezen na 0,08 g/l vody určené k mytí.
         Vonné látky, na které se vztahuje požadavek prohlášení stanovený v nařízení (ES) č. 648/2004, nesmí být přítomné v množství ≥ 0,010 % hmot. každé látky.
         
            Posuzování a ověřování: žadatel předloží tyto dokumenty:
         
            
            
            
               
                  
                     a)
                  
                  
                     byly-li použity isothiazolinony, podepsané prohlášení o splnění kritéria, v příslušných případech podložené prohlášeními dodavatelů, v němž potvrdí, že obsah použitých isothiazolinonů je stejný nebo nižší než stanovené limity;
                  
               
            
         
         
            
            
            
               
                  
                     b)
                  
                  
                     podepsané prohlášení o splnění kritéria, v příslušných případech podložené prohlášeními dodavatelů, v němž potvrdí, že celkový obsah elementárního fosforu je stejný nebo nižší než stanovené limity. Prohlášení musí být podloženo výpočty celkového obsahu fosforu ve výrobku;
                  
               
            
         
         
            
            
            
               
                  
                     c)
                  
                  
                     podepsané prohlášení o splnění kritéria, v příslušných případech podložené prohlášeními nebo doklady od dodavatelů, v němž potvrdí, že vonné látky, na které se vztahuje požadavek prohlášení stanovený v nařízení (ES) č. 648/2004, nejsou přítomné v množství překračujícím stanovené limity. U produktů určených k profesionálnímu použití se předloží podepsané prohlášení potvrzující nepřítomnost vonných látek.
                  
               
            
         
         b)   Nebezpečné látky
         
         i)   Konečný produkt
         
         Konečný produkt se neklasifikuje, ani neoznačuje jako akutně toxický, toxický pro specifické cílové orgány, senzibilizující dýchací cesty nebo kůži, karcinogenní, mutagenní, toxický pro reprodukci nebo nebezpečný pro vodní prostředí podle definic v příloze I nařízení (ES) č. 1272/2008 a podle seznamu uvedeného v tabulce 2.
         ii)   Přidané látky
         
         Produkt nesmí obsahovat přidané látky, které podle přílohy I nařízení (ES) č. 1272/2008 a podle seznamu v tabulce 2 splňují kritéria klasifikace jako látky toxické, nebezpečné pro vodní prostředí, látky senzibilizující dýchací cesty nebo kůži, karcinogenní, mutagenní nebo toxické pro reprodukci, v koncentraci stejné nebo vyšší než limit 0,010 % hmot. v konečném produktu.
         Jsou-li obecné koncentrační limity a specifické koncentrační limity stanovené v souladu s článkem 10 nařízení (ES) č. 1272/2008 přísnější, mají přednost.
         
            Tabulka 2
         
         
            Omezené klasifikace nebezpečnosti a jejich kategorizace
         
         
            
            
            
               
                  
                     Akutní toxicita
                  
               
               
                  
                     Kategorie 1 a 2
                  
                  
                     Kategorie 3
                  
               
               
                  
                     H300 Při požití může způsobit smrt
                  
                  
                     H301 Toxický při požití
                  
               
               
                  
                     H310 Při styku s kůží může způsobit smrt
                  
                  
                     H311 Toxický při styku s kůží
                  
               
               
                  
                     H330 Při vdechování může způsobit smrt
                  
                  
                     H331 Toxický při vdechování
                  
               
               
                  
                     H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt
                  
                  
                     EUH070 Toxický při styku s očima
                  
               
               
                  
                     Toxicita pro specifické cílové orgány
                  
               
               
                  
                     Kategorie 1
                  
                  
                     Kategorie 2
                  
               
               
                  
                     H370 Způsobuje poškození orgánů
                  
                  
                     H371 Může způsobit poškození orgánů
                  
               
               
                  
                     H372 Způsobuje poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici
                  
                  
                     H373 Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici
                  
               
               
                  
                     Senzibilizace dýchacích cest a kůže
                  
               
               
                  
                     Kategorie 1 A/1
                  
                  
                     Kategorie 1B
                  
               
               
                  
                     H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci
                  
                  
                     H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci
                  
               
               
                  
                     H334 Při vdechování může vyvolat příznaky alergie nebo astmatu nebo dýchací potíže
                  
                  
                     H334 Při vdechování může vyvolat příznaky alergie nebo astmatu nebo dýchací potíže
                  
               
               
                  
                     Karcinogenní, mutagenní nebo toxická pro reprodukci
                  
               
               
                  
                     Kategorie 1 A a 1B
                  
                  
                     Kategorie 2
                  
               
               
                  
                     H340 Může vyvolat genetické poškození
                  
                  
                     H341 Podezření na vyvolání genetického poškození
                  
               
               
                  
                     H350 Může vyvolat rakovinu
                  
                  
                     H351 Podezření na vyvolání rakoviny
                  
               
               
                  
                     H350i Může vyvolat rakovinu při vdechování
                  
                  
                      
                  
               
               
                  
                     H360F Může poškodit reprodukční schopnost
                  
                  
                     H361f Podezření na poškození reprodukční schopnosti
                  
               
               
                  
                     H360D Může poškodit plod v těle matky
                  
                  
                     H361d Podezření na poškození plodu v těle matky
                  
               
               
                  
                     H360FD Může poškodit reprodukční schopnost. Může poškodit plod v těle matky.
                  
                  
                     H361fd Podezření na poškození reprodukční schopnosti. Podezření na poškození plodu v těle matky
                  
               
               
                  
                     H360Fd Může poškodit reprodukční schopnost. Podezření na poškození plodu v těle matky
                  
                  
                     H362 Může poškodit kojence prostřednictvím mateřského mléka
                  
               
               
                  
                     H360Df Může poškodit plod v těle matky Podezření na poškození reprodukční schopnosti
                  
                  
                      
                  
               
               
                  
                     Nebezpečnost pro vodní prostředí
                  
               
               
                  
                     Kategorie 1 a 2
                  
                  
                     Kategorie 3 a 4
                  
               
               
                  
                     H400 Vysoce toxický pro vodní organismy
                  
                  
                     H412 Škodlivá pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky
                  
               
               
                  
                     H410 Vysoce toxická pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky
                  
                  
                     H413 Může vyvolat dlouhodobé škodlivé účinky pro vodní organismy
                  
               
               
                  
                     H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky
                  
                  
                      
                  
               
               
                  
                     Nebezpečnost pro ozonovou vrstvu
                  
               
               
                  
                     H420 Nebezpečná pro ozonovou vrstvu
                  
                  
                      
                  
               
            
         
         Toto kritérium se nevztahuje na přidané látky zahrnuté v čl. 2 odst. 7 písm. a) a b) nařízení (ES) č. 1907/2006, který stanoví kritéria pro vyloučení látek zahrnutých do příloh IV a V uvedeného nařízení z požadavků na registraci, následné uživatele a hodnocení. Pro stanovení, zda se vyloučení uplatní, žadatel prověří všechny přidané látky přítomné v koncentraci vyšší než 0,010 % hmot.
         Látky a směsi uvedené v tabulce 3 jsou vyňaty z kritéria 4 písm. b) bodu ii).
         
            Tabulka 3
         
         
            Látky, pro něž platí výjimka
         
         
            
            
            
               
                  
                     Látka
                  
                  
                     Standardní věta o nebezpečnosti
                  
               
               
                  
                     Povrchově aktivní látky
                  
                  
                     H400 Vysoce toxický pro vodní organismy
                  
               
               
                  
                     H412 Škodlivá pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky
                  
               
               
                  
                     Subtilisin
                  
                  
                     H400 Vysoce toxický pro vodní organismy
                  
               
               
                  
                      
                  
                  
                     H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky
                  
               
               
                  
                     Enzymy (*2)
                     
                  
                  
                     H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci
                  
               
               
                  
                     H334 Při vdechování může vyvolat příznaky alergie nebo astmatu nebo dýchací potíže
                  
               
               
                  
                     NTA jako nečistota v MGDA a GLDA (*3)
                     
                  
                  
                     H351 Podezření na vyvolání rakoviny
                  
               
            
         
         
            Posuzování a ověřování: žadatel prokáže splnění tohoto kritéria u konečného výrobku a u všech přidaných látek přítomných v konečném výrobku v koncentraci vyšší než 0,010 % hmot. Žadatel předloží podepsané prohlášení o splnění kritéria, v příslušných případech podložené prohlášeními dodavatelů, nebo bezpečnostní list, v němž potvrdí, že žádná z těchto látek ve formě (formách) a fyzikálním skupenství (skupenstvích) přítomných v produktu nesplňuje kritéria pro klasifikaci pomocí jedné či více standardních vět o nebezpečnosti uvedených v tabulce 2.
         U látek uvedených v přílohách IV a V nařízení (ES) č. 1907/2006, které jsou vyňaty z povinnosti registrace podle čl. 2 odst. 7 písm. a) a b) uvedeného nařízení, postačuje ke splnění kritéria prohlášení žadatele.
         Žadatel předloží podepsané prohlášení o splnění kritéria, v příslušných případech podložené prohlášeními dodavatelů, nebo bezpečnostní list, v němž potvrdí přítomnost přidaných látek, které splňují podmínky pro uplatnění výjimky.
         c)   Látky vzbuzující mimořádné obavy (SVHC)
         
         Konečný výrobek nesmí obsahovat žádné látky, které byly zjištěny postupem podle čl. 59 odst. 1) nařízení (ES) č. 1907/2006, kterým se stanoví seznam látek vzbuzujících mimořádné obavy.
         
            Posuzování a ověřování: žadatel předloží podepsané prohlášení o splnění kritéria, v příslušných případech podložené prohlášeními dodavatelů, nebo bezpečnostní list, v němž potvrdí nepřítomnost všech látek na seznamu.
         Na aktuální seznam látek vzbuzujících mimořádné obavy se odkazuje k datu podání žádosti.
         d)   Vonné látky
         
         Každá přidaná látka doplněná do výrobku jako vonná látka musí být vyrobena podle doporučených pravidel Mezinárodního sdružení pro vonné látky (IFRA) (6) a musí s ní být podle těchto pravidel zacházeno. Výrobce se řídí doporučeními norem IFRA, které se týkají zákazu, omezeného použití a zvláštních kritérií čistoty pro látky.
         V mycích prostředcích pro ruční mytí nádobí určených k profesionálnímu použití se nesmějí používat vonné látky.
         
            Posuzování a ověřování: dodavatel nebo výrobce vonné látky předloží podepsané prohlášení o splnění kritéria.
         e)   Konzervační přísady
         
         
            
            
            
               
                  
                     i)
                  
                  
                     Výrobek může obsahovat konzervační přísady pouze za účelem uchování výrobku, a to v přiměřené dávce určené jen pro tento účel. To se netýká povrchově aktivních látek, které mohou mít také vlastnosti biocidů.
                  
               
            
         
         
            
            
            
               
                  
                     ii)
                  
                  
                     Výrobek může obsahovat konzervační přísady za předpokladu, že nejsou bioakumulativní. Konzervační přísada se nepovažuje za bioakumulativní, je-li biokoncentrační faktor BCF < 100 nebo log Kow < 3,0. Pokud jsou k dispozici hodnoty BCF i log Kow, použije se nejvyšší naměřená hodnota BCF.
                  
               
            
         
         
            
            
            
               
                  
                     iii)
                  
                  
                     Je zakázáno prohlašovat nebo naznačovat na obalu nebo jinak sdělovat, že výrobek má antimikrobiální nebo dezinfekční účinek.
                  
               
            
         
         
            Posuzování a ověřování: žadatel předloží podepsané prohlášení o splnění kritéria, v příslušných případech podložené prohlášeními dodavatelů, spolu s bezpečnostními listy veškerých přidaných konzervačních přísad a informace o jejich hodnotách BCF nebo log Kow. Žadatel také poskytne grafickou předlohu obalu.
         f)   Barviva
         
         Barviva v produktu nesmí být bioakumulativní.
         Barvidlo se nepovažuje za bioakumulativní, je-li biokoncentrační faktor BCF < 100 nebo log Kow < 3,0. Pokud jsou k dispozici hodnoty BCF i log Kow, použije se nejvyšší naměřená hodnota BCF. V případě barvidel povolených pro použití v potravinách není nutné předkládat dokumentaci o bioakumulativním potenciálu.
         
            Posuzování a ověřování: žadatel předloží podepsané prohlášení o splnění kritéria, v příslušných případech podložené prohlášeními dodavatelů, spolu s bezpečnostními listy veškerých přidaných barvidel a informace o jejich hodnotách BCF nebo log Kow nebo dokumenty dokládající, že je barvidlo schváleno pro použití v potravinách.
         g)   Enzymy
         
         Použít se mohou pouze enzymy zapouzdřené (v pevném skupenství) a kapalné/suspenzní enzymy.
         
            Posuzování a ověřování: žadatel předloží podepsané prohlášení o splnění kritéria, v příslušných případech podložené prohlášeními dodavatelů, spolu s bezpečnostními listy veškerých přidaných enzymů.
         h)   Žíravé vlastnosti
         
         Konečný produkt se v souladu s nařízením (ES) č. 1272/2008 neklasifikuje jako „žíravá“ (C) směs s H314: Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí, jako směs „žíravá/dráždivá pro kůži, kategorie 1 A, 1B, 1C“.
         
            Posuzování a ověřování: žadatel příslušnému subjektu poskytne informace o přesných koncentracích přidaných látek použitých v produktu buď jako součást složení nebo jako součást jakékoliv směsi obsažené ve složení, které jsou klasifikovány jako „žíravé“ (C) s H314 v souladu s nařízením (ES) č. 1272/2008, a bezpečnostní listy produktu.
         
            Kritérium 5 – Obaly
         
         a)   Poměr hmotnost/užitek (WUR)
         
         Poměr hmotnost/užitek (WUR) se vypočítává pouze pro primární obal a nesmí překročit tyto hodnoty pro referenční dávku.
         
            
            
            
               
                  
                     Typ výrobku
                  
                  
                     WUR
                     (g/l vody určené k mytí)
                  
               
               
                  
                     Mycí prostředky pro ruční mytí nádobí
                  
                  
                     0,6
                  
               
            
         
         Tento požadavek se nevztahuje na primární obal vyrobený z více než 80 % recyklovaných materiálů.
         
            Posuzování a ověřování: žadatel předloží výpočet WUR výrobku. Jestliže se výrobek prodává v různých obalech (tedy o různém objemu), výpočet se předloží pro každou velikost obalu, pro niž bude ekoznačka EU udělena.
         Hodnota WUR se vypočítá takto:
         
            WUR = Σ ((Wi
             + Ui)/(Di * Ri
            )
         Kde:
         
            
            
            
            
               
                  
                     Wi
                     
                  
                  
                     :
                  
                  
                     hmotnost (g) primárního obalu (i);
                  
               
               
                  
                     Ui
                     
                  
                  
                     :
                  
                  
                     hmotnost (g) obalů recyklovaných nikoli po spotřebitelích v primárním obalu (i). Ui = Wi pokud žadatel neprokáže jinak;
                  
               
               
                  
                     Di
                     
                  
                  
                     :
                  
                  
                     počet referenčních dávek obsažených v primárním obalu (i);
                  
               
               
                  
                     Ri
                     
                  
                  
                     :
                  
                  
                     index opakovaného použití. Ri = 1 (obal se nepoužívá opakovaně ke stejnému účelu) nebo Ri = 2 (žadatel může doložit, že součást obalu lze použít opakovaně ke stejnému účelu a že prodává náhradní náplně).
                  
               
            
         
         Žadatel předloží podepsané prohlášení o splnění kritéria potvrzující obsah materiálu recyklovaného po spotřebitelích spolu s příslušnou dokumentací. Obal se považuje za recyklovaný odpad po spotřebitelích, jestliže surovina použitá k jeho výrobě byla získána od výrobců obalů ve fázi distribuce nebo ve fázi spotřebitelského použití.
         b)   Řešení pro účely recyklace
         
         Plastové obaly musí být řešeny tak, aby usnadňovaly účinnou recyklaci, a to tím, že nebudou obsahovat potenciální kontaminanty a materiály, o nichž je známo, že brání třídění obalu jako druhotné suroviny nebo opětovnému zpracování nebo že snižují kvalitu recyklátu. Etikety nebo manžety, uzávěry a v příslušných případech bariérové povlaky nesmí samy ani v kombinaci obsahovat materiály a složky uvedené v tabulce 4. Tento požadavek se nevztahuje na pumpičkové mechanismy (také v rozprašovačích).
         
            Tabulka 4
         
         
            Materiály a složky vyloučené pro použití v obalových součástech
         
         
            
            
            
               
                  
                     Obalová součást
                  
                  
                     Vyloučené materiály a složky (*4)
                     
                  
               
               
                  
                     Etiketa nebo manžeta
                  
                  
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 —
                              
                              
                                 Etiketa nebo manžeta z PS v kombinaci s lahví z PET, PP nebo HDPE
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 —
                              
                              
                                 Etiketa nebo manžeta z PVC v kombinaci s lahví z PET, PP nebo HDPE
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 —
                              
                              
                                 Etiketa nebo manžeta z PETG v kombinaci s lahví z PET
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 —
                              
                              
                                 Jakékoli jiné plastové materiály pro manžety nebo etikety o hustotě > 1 g/cm3 použité s lahví z PET
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 —
                              
                              
                                 Jakékoli jiné plastové materiály pro manžety nebo etikety o hustotě < 1 g/cm3 použité s lahví z PP nebo HDPE
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 —
                              
                              
                                 Etikety nebo manžety, které jsou metalizované nebo zatavené v obalu (etiketování pomocí forem neboli „in-mould labelling“)
                              
                           
                        
                     
                  
               
               
                  
                     Uzávěr
                  
                  
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 —
                              
                              
                                 Uzávěr z PS v kombinaci s lahví z PET, HDPE nebo PP
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 —
                              
                              
                                 Uzávěr z PVC v kombinaci s lahví z PET, PP nebo HDPE
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 —
                              
                              
                                 Uzávěry z PETG nebo uzavírací materiál o hustotě > 1 g/cm3 v kombinaci s lahví z PET
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 —
                              
                              
                                 Uzávěry vyrobené z kovu, skla, EVA, které nelze od lahve snadno oddělit
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 —
                              
                              
                                 Uzávěry vyrobené ze silikonu. Vyňaty jsou silikonové uzávěry o hustotě < 1 g/cm3 v kombinaci s lahví z PET a silikonové uzávěry o hustotě > 1 g/cm3 v kombinaci s lahví z PEHD nebo PP.
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 —
                              
                              
                                 Kovové fólie nebo plomby, které po otevření výrobku zůstanou připevněné k lahvi nebo jejímu uzávěru
                              
                           
                        
                     
                  
               
               
                  
                     Bariérové povlaky
                  
                  
                     Bariéry z polyamidu, z funkčních polyolefinů, pokovované bariéry a bariéry blokující světlo
                  
               
            
         
         
            Posuzování a ověřování: žadatel předloží podepsané prohlášení o splnění kritéria, v němž uvede materiálové složení obalu, podle potřeby včetně nádoby, etikety či manžety, lepidel, uzávěru a bariérového povlaku, spolu s fotografiemi nebo technickými výkresy primárního obalu.
         
            Kritérium 6 – Vhodnost k použití
         
         Výrobek musí mít dostatečnou účinnost mytí při nejnižší teplotě a dávce doporučené výrobcem pro danou tvrdost vody v souladu s dokumentem „Rámec pro zkoušení účinnosti mycích prostředků pro ruční mytí nádobí“ dostupným na internetové stránce ekoznačky EU (7).
         
            Posuzování a ověřování: žadatel předloží doklady prokazující, že výrobek byl zkoušen za podmínek specifikovaných v tomto rámci a že výsledky potvrzují, že dosáhl alespoň minimální požadované účinnosti mytí. Žadatel také předloží doklady prokazující splnění laboratorních požadavků obsažených v příslušných harmonizovaných normách pro zkušební a kalibrační laboratoře, je-li potřeba.
         Je možné použít jiné zkušební metody, pokud je přezkoumá příslušný orgán a uzná je za rovnocenné.
         
            Kritérium 7 – Informace pro uživatele
         
         K výrobku musí být přiložen návod ke správnému použití, které zajistí nejvyšší účinnost výrobku a omezí na minimum vznik odpadu, a zároveň sníží znečištění vody a využívání zdrojů. Tento návod musí být čitelný, případně zahrnovat grafické znázornění nebo ikony, a musí obsahovat tyto informace:
         a)   Pokyny pro dávkování
         
         Žadatel zajistí vhodná opatření, která pomohou spotřebitelům dodržovat doporučenou dávku, zpřístupní jim pokyny pro dávkování a praktický dávkovací systém (např. dávkovací uzávěry).
         Pokyny pro dávkování musí obsahovat doporučenou dávku nejméně pro dvě úrovně znečištění a v případě potřeby i informaci o vlivu tvrdosti vody na dávkování.
         Je-li potřeba, poskytne se informace o nejběžnější tvrdosti vody v oblasti, kde má být výrobek uveden na trh, nebo návod, kde lze tuto informaci najít.
         b)   Informace o odstraňování obalů
         
         Primární obal musí obsahovat informace o opětovném použití, recyklaci a správném odstranění obalu.
         c)   Informace o vlivu na životní prostředí
         
         Na primárním obalu musí být uveden text o významu používání správné dávky a nejnižší doporučené teploty, aby se spotřeba energie a vody snížila na minimum a omezilo se znečištění vody.
         
            Posuzování a ověřování: žadatel předloží podepsané prohlášení o splnění kritéria spolu se vzorem etikety výrobku.
         
            Kritérium 8 – Informace uváděné na ekoznačce EU
         
         Logo musí být viditelné a čitelné. Na výrobku musí být uvedeno registrační/licenční číslo ekoznačky EU a toto číslo musí být čitelné a jasně viditelné.
         Žadatel se může rozhodnout, že do etikety vloží volitelný textový rámeček obsahující tento text:
         
            
            
            
               
                  
                     —
                  
                  
                     snížený dopad na vodní prostředí,
                  
               
            
         
         
            
            
            
               
                  
                     —
                  
                  
                     omezené množství nebezpečných látek,
                  
               
            
         
         
            
            
            
               
                  
                     —
                  
                  
                     zkoušky na účinnost čištění.
                  
               
            
         
         
            Posuzování a ověřování: žadatel předloží podepsané prohlášení o splnění kritéria spolu se vzorem etikety výrobku nebo grafické předlohy obalu, na nichž bude ekoznačka EU umístěna.
         
         
            (1)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 765/2008 ze dne 9. července 2008, kterým se stanoví požadavky na akreditaci a dozor nad trhem týkající se uvádění výrobků na trh a kterým se zrušuje nařízení (EHS) č. 339/93 (Úř. věst. L 218, 13.8.2008, s. 30).
         
            (2)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, o zřízení Evropské agentury pro chemické látky, o změně směrnice 1999/45/ES a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 793/93, nařízení Komise (ES) č. 1488/94, směrnice Rady 76/769/EHS a směrnic Komise 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES (Úř. věst. L 396, 30.12.2006, s. 1).
         
            (*1)  „Bez omezení“ znamená: všechny záměrně přidané látky, vedlejší produkty a nečistoty ze surovin (analytický limit detekce) bez ohledu na jejich koncentraci.
         
            N/A: nepoužije se.
         
            (3)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 ze dne 16. prosince 2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí, o změně a zrušení směrnic 67/548/EHS a 1999/45/ES a o změně nařízení (ES) č. 1907/2006 (Úř. věst. L 353, 31.12.2008, s. 1).
         
            (4)  Látka se nepovažuje za bioakumulativní, je-li biokoncentrační faktor BCF < 100 nebo log Kow < 3,0. Pokud jsou k dispozici hodnoty BCF i log Kow, použije se nejvyšší naměřená hodnota BCF.
         
            (5)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 ze dne 30. listopadu 2009 o kosmetických přípravcích (Úř. věst. L 342, 22.12.2009, s. 59).
         
            (*2)  Včetně stabilizátorů a dalších pomocných látek v přípravcích.
         
            (*3)  V koncentracích nižších než 0,2 % v surovině, jestliže celková koncentrace v konečném výrobku je nižší než 0,10 %.
         
            (6)  Pravidla dostupná na internetové stránce IFRA: http://www.ifraorg.org.
         
            (*4)  EVA – ethylenvinylacetát, HDPE – vysokohustotní polyethylen, PET – polyethylentereftalát, PETG – glykolem modifikovaný polyethylentereftalát, PP – polypropylen, PS – polystyren, PVC – polyvinylchlorid.
         
            (7)  K dispozici na adrese: http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/documents/performance_test.pdf.
      
      
   

Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.