Rozhodnutí Komise (EU) 2017/1219 ze dne 23. června 2017, kterým se stanoví ekologická kritéria pro udělování ekoznačky EU pracím prostředkům používaným v průmyslu a institucích (oznámeno pod číslem C(2017) 4245) (Text s významem pro EHP. )

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu dokument 32017D1219 najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
               
               
                  CS
               
               
                  Úřední věstník Evropské unie
               
               
                  L 180/79
               
            
         
      
      
      ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2017/1219
      ze dne 23. června 2017,
      kterým se stanoví ekologická kritéria pro udělování ekoznačky EU pracím prostředkům používaným v průmyslu a institucích
      
         
            (oznámeno pod číslem C(2017) 4245)
         
      
      (Text s významem pro EHP)
      EVROPSKÁ KOMISE,
      s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
      s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 66/2010 ze dne 25. listopadu 2009 o ekoznačce EU (1), a zejména na čl. 8 odst. 2 uvedeného nařízení,
      po konzultaci s Výborem pro ekoznačku Evropské unie,
      vzhledem k těmto důvodům:
      
         
         
         
            
               
                  (1)
               
               
                  Podle nařízení (ES) č. 66/2010 smí být ekoznačka EU udělena pouze produktům s menším dopadem na životní prostředí během celého jejich životního cyklu.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (2)
               
               
                  V nařízení (ES) č. 66/2010 se uvádí, že konkrétní kritéria pro ekoznačku EU se stanoví pro každou skupinu produktů.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (3)
               
               
                  Rozhodnutím Komise 2012/721/EU (2) byla stanovena ekologická kritéria a související požadavky na posuzování a ověřování pro prací prostředky používané v průmyslu a institucích, která jsou platná do 14. listopadu 2016.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (4)
               
               
                  S ohledem na nedávný vývoj na trhu a inovace, k nimž mezitím došlo, se považuje za vhodné stanovit pro tuto skupinu produktů pozměněný soubor ekologických kritérií.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (5)
               
               
                  Revidovaná kritéria a související požadavky na posuzování a ověřování by měly být platné šest roků ode dne oznámení tohoto rozhodnutí a zohledňovat inovační cyklus této skupiny produktů. Cílem těchto kritérií je podporovat produkty, které mají menší dopad na vodní ekosystémy, obsahují omezené množství nebezpečných látek, jsou účinné při doporučených teplotách a minimalizují produkci odpadu díky menšímu množství obalových materiálů.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (6)
               
               
                  Z důvodů právní jistoty by rozhodnutí 2012/721/EU mělo být zrušeno.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (7)
               
               
                  Výrobcům, jejichž výrobkům byla udělena ekoznačka EU pro prací prostředky používané v průmyslu a institucích na základě kritérií uvedených v rozhodnutí 2012/721/EU, je třeba povolit přechodné období, aby měli dostatek času na přizpůsobení svých výrobků pozměněným kritériím a požadavkům.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (8)
               
               
                  Opatření stanovená tímto rozhodnutím jsou v souladu se stanoviskem výboru zřízeného podle článku 16 nařízení (ES) č. 66/2010,
               
            
         
      
      PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:
      Článek 1
      Skupina produktů „prací prostředky používané v průmyslu a institucích“ zahrnuje prací prostředky, na něž se vztahuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 648/2004 (3), které jsou uváděny na trh a navrženy, aby je používaly kvalifikované osoby v průmyslových a institucionálních zařízeních.
      Tato skupina produktů zahrnuje vícesložkové systémy tvořené více než jednou složkou použitou k vytvoření kompletního detergentu nebo pracího programu pro automatický dávkovací systém. Vícesložkové systémy mohou obsahovat řadu produktů, například textilní změkčovadla, odstraňovače skvrn a oplachovací prostředky, a musí být zkoušeny jako celek.
      Tato skupina produktů nezahrnuje výrobky, které slouží k dosažení vlastností textilu, jako jsou hydrofobnost, nepromokavost nebo nehořlavost. Dále tato skupina výrobků nezahrnuje výrobky, které se dávkují pomocí nosiče z látky nebo z jiných materiálů, ani pomocné prací přípravky používané bez následného praní, jako jsou odstraňovače skvrn na koberce a čalounění nábytku.
      Prací prostředky určené k použití v pračkách v domácnostech jsou z této skupiny produktů vyloučeny.
      Článek 2
      Pro účely tohoto rozhodnutí se rozumí:
      
         
         
         
            
               
                  1)
               
               
                  „přidanými látkami“ záměrně přidávané látky, vedlejší produkty a nečistoty ze surovin ve složení konečného produktu [(včetně případné vodorozpustné fólie)];
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  2)
               
               
                  „primárním obalem“
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              a)
                           
                           
                              u jednotlivě balených dávek, jejichž obal je určen k odstranění před použitím, obal jednotlivé dávky a balení, jehož účelem je vytvořit nejmenší prodejní jednotku pro distribuci ke konečnému uživateli nebo spotřebiteli v místě nákupu, případně včetně štítku;
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              b)
                           
                           
                              u všech ostatních typů výrobků, balení, jehož účelem je vytvořit nejmenší prodejní jednotku pro distribuci ke konečnému uživateli nebo spotřebiteli v místě nákupu, případně včetně štítku;
                           
                        
                     
                  
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  3)
               
               
                  „mikroplasty“ částice nerozpustného makromolekulárního plastu menší než 5 mm, získávané jedním z těchto postupů:
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              a)
                           
                           
                              polymerací, například polyadicí nebo polykondenzací nebo podobným postupem, v němž se používají monomery nebo jiné výchozí látky;
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              b)
                           
                           
                              chemickou modifikací přírodních nebo syntetických makromolekul;
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              c)
                           
                           
                              mikrobiální fermentací;
                           
                        
                     
                  
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  4)
               
               
                  „nanomateriálem“ přírodní materiál, materiál vzniklý jako vedlejší produkt nebo vyrobený materiál obsahující částice v nesloučeném stavu nebo jako agregát či aglomerát, ve kterém je u 50 % nebo více částic ve velikostním rozdělení jeden nebo více vnějších rozměrů v rozmezí velikosti 1–100 nm (4).
               
            
         
      
      Článek 3
      Aby byla pracímu prostředku udělena ekoznačka EU podle nařízení (ES) č. 66/2010, musí spadat do skupiny produktů „prací prostředky používané v průmyslu a institucích“ definované v článku 1 tohoto rozhodnutí a musí splňovat kritéria a související požadavky na posuzování a ověřování stanovené v příloze.
      Článek 4
      Kritéria pro skupinu produktů„prací prostředky používané v průmyslu a institucích“ a související požadavky na posuzování a ověřování platí šest let ode dne oznámení tohoto rozhodnutí.
      Článek 5
      Pro správní účely se skupině výrobků „prací prostředky používané v průmyslu a institucích“ přiděluje číselný kód „039“.
      Článek 6
      Rozhodnutí 2012/721/EU se zrušuje.
      Článek 7
      1.   Odchylně od článku 6 se žádosti o udělení ekoznačky EU produktům spadajícím do skupiny produktů „prací prostředky používané v průmyslu a institucích“ podané před datem oznámení tohoto rozhodnutí hodnotí podle podmínek stanovených v rozhodnutí 2012/721/EU.
      2.   Žádosti o ekoznačku EU pro produkty spadající do skupiny produktů „prací prostředky používané v průmyslu a institucích“ podané v období dvou měsíců ode dne oznámení tohoto rozhodnutí mohou být založeny buď na kritériích stanovených v rozhodnutí 2012/721/EU, nebo na kritériích stanovených v tomto rozhodnutí. Takové žádosti se hodnotí podle kritérií, na nichž jsou založeny.
      3.   Licence na ekoznačku EU udělené v souladu s kritérii stanovenými v rozhodnutí 2012/721/EU se smí používat dvanáct měsíců ode dne oznámení tohoto rozhodnutí.
      Článek 8
      Toto rozhodnutí je určeno členským státům.
      
         V Bruselu dne 23. června 2017.
         
            
               Za Komisi
            
            Karmenu VELLA
            
               člen Komise
            
         
      
      
      
         (1)  Úř. věst. L 27, 30.1.2010, s. 1.
      
         (2)  Rozhodnutí Komise 2012/721/EU ze dne 14. listopadu 2012, kterým se stanoví ekologická kritéria pro udělování ekoznačky EU pracím prostředkům používaným v průmyslu a institucích (Úř. věst. L 326, 24.11.2012, s. 38).
      
         (3)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 648/2004 ze dne 31. března 2004 o detergentech (Úř. věst. L 104, 8.4.2004, s. 1).
      
         (4)  Doporučení Komise 2011/696/EU ze dne 18. října 2011 o definici nanomateriálu (Úř. věst. L 275, 20.10.2011, s. 38).
      
      
         PŘÍLOHA
         
            RÁMEC
         
         
            KRITÉRIA PRO EKOZNAČKU EU
         
         
            Kritéria pro udělování ekoznačky EU pracím prostředkům používaným v průmyslu a institucích
         
         KRITÉRIA
         
            
            
            
               
                  
                     1.
                  
                  
                     Toxicita pro vodní organismy
                  
               
            
         
         
            
            
            
               
                  
                     2.
                  
                  
                     Biologická rozložitelnost
                  
               
            
         
         
            
            
            
               
                  
                     3.
                  
                  
                     Udržitelné získávání palmového oleje, oleje z palmových jader a jejich derivátů
                  
               
            
         
         
            
            
            
               
                  
                     4.
                  
                  
                     Vyloučené a omezené látky
                  
               
            
         
         
            
            
            
               
                  
                     5.
                  
                  
                     Balení
                  
               
            
         
         
            
            
            
               
                  
                     6.
                  
                  
                     Vhodnost k použití
                  
               
            
         
         
            
            
            
               
                  
                     7.
                  
                  
                     Automatické dávkovací systémy
                  
               
            
         
         
            
            
            
               
                  
                     8.
                  
                  
                     Informace pro uživatele
                  
               
            
         
         
            
            
            
               
                  
                     9.
                  
                  
                     Informace uvedené na ekoznačce EU
                  
               
            
         
         POSUZOVÁNÍ A OVĚŘOVÁNÍ
         a)   Požadavky
         
         U každého kritéria jsou uvedeny zvláštní požadavky na posuzování a ověřování.
         Pokud má žadatel příslušným subjektům předložit prohlášení, dokumentaci, analýzy, protokoly o zkoušce nebo jiné doklady, aby prokázal shodu s kritérii, mohou tyto doklady pocházet od žadatele a/nebo popřípadě jeho dodavatele (dodavatelů).
         Příslušné subjekty přednostně uznávají osvědčení, která vydaly subjekty akreditované podle příslušné harmonizované normy pro zkušební a kalibrační laboratoře, a ověření provedená subjekty, které jsou akreditovány podle příslušné harmonizované normy pro orgány certifikující produkty, procesy a služby. Akreditace se provádí v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 765/2008 (1).
         V případě potřeby mohou být použity jiné zkušební metody než metody určené pro každé kritérium, pokud je příslušný subjekt posuzující žádost uzná za rovnocenné.
         Příslušné subjekty mohou případně vyžadovat podpůrnou dokumentaci a mohou provést nezávislá ověřování nebo návštěvy na místě.
         Nezbytným předpokladem je, aby výrobek splnil všechny platné zákonné požadavky země nebo zemí, kde má být uveden na trh. Žadatel předloží prohlášení, že výrobek tyto požadavky splňuje.
         Seznam z „databáze složek detergentů“ (seznam DID), který je k dispozici na internetových stránkách ekoznačky EU, obsahuje nejrozšířenější látky přidávané do detergentů a kosmetických přípravků. Tento seznam se používá k odvození údajů pro výpočet kritického objemu zředění (CDV) a k posouzení biologické rozložitelnosti obsažených látek. V případě látek, které nefigurují na seznamu DID, se uvádí pokyny pro výpočet nebo extrapolaci příslušných dat.
         Seznam všech přidaných látek musí být předán příslušnému subjektu s uvedením obchodního názvu (pokud existuje), chemického názvu, čísla CAS, čísla DID, přidaného množství, funkce a formy přítomné v konečném přípravku (včetně případné vodorozpustné fólie).
         Konzervační přísady, vonné látky a barviva se uvedou bez ohledu na koncentraci. Jiné přidané látky se uvedou ve stejné nebo vyšší koncentraci než 0,010 % hmotnostních.
         Jakékoliv přidané látky obsažené ve formě nanomateriálu musí být jasně označeny v seznamu slovem „nano“ uvedeným v závorkách.
         Pro každou přidanou látku se předloží bezpečnostní listy v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (2). Pokud bezpečnostní list není k dispozici pro jednotlivou látku, protože ta je součástí směsi, žadatel předloží bezpečnostní list pro danou směs.
         b)   Prahové hodnoty měření
         
         Splnění ekologických kritérií se požaduje u všech přidaných látek, jak je definováno v tabulce 1.
         
            Tabulka 1
         
         
            Prahové úrovně pro přidané látky podle kritéria pro prací prostředky používané v průmyslu a institucích (% hmotnostních)
         
         
            
            
            
            
            
            
            
            
               
                  
                     Název kritéria
                  
                  
                     Povrchově aktivní látky
                  
                  
                     Konzervační přísady
                  
                  
                     Barviva
                  
                  
                     Vonné látky
                  
                  
                     Ostatní (např. enzymy)
                  
               
               
                  
                     Toxicita pro vodní organismy
                  
                  
                     ≥ 0,010
                  
                  
                     Bez omezení (*1)
                     
                  
                  
                     Bez omezení (*1)
                     
                  
                  
                     Bez omezení (*1)
                     
                  
                  
                     ≥ 0,010
                  
               
               
                  
                     Biologická rozložitelnost
                  
                  
                     Povrchově aktivní látky
                  
                  
                     ≥ 0,010
                  
                  
                     Nepoužije se
                  
                  
                     Nepoužije se
                  
                  
                     Nepoužije se
                  
                  
                     Nepoužije se
                  
               
               
                  
                     Organické látky
                  
                  
                     ≥ 0,010
                  
                  
                     Bez omezení (*1)
                     
                  
                  
                     Bez omezení (*1)
                     
                  
                  
                     Bez omezení (*1)
                     
                  
                  
                     ≥ 0,010
                  
               
               
                  
                     Udržitelné získávání palmového oleje
                  
                  
                     ≥ 0,010
                  
                  
                     Nepoužije se
                  
                  
                     Nepoužije se
                  
                  
                     Nepoužije se
                  
                  
                     ≥ 0,010
                  
               
               
                  
                     Vyloučené nebo omezené látky
                  
                  
                     Výslovně vyloučené a omezené látky
                  
                  
                     Bez omezení (*1)
                     
                  
                  
                     Bez omezení (*1)
                     
                  
                  
                     Bez omezení (*1)
                     
                  
                  
                     Bez omezení (*1)
                     
                  
                  
                     Bez omezení (*1)
                     
                  
               
               
                  
                     Nebezpečné látky
                  
                  
                     ≥ 0,010
                  
                  
                     ≥ 0,010
                  
                  
                     ≥ 0,010
                  
                  
                     ≥ 0,010
                  
                  
                     ≥ 0,010
                  
               
               
                  
                     Látky vzbuzující mimořádné obavy
                  
                  
                     Bez omezení (*1)
                     
                  
                  
                     Bez omezení (*1)
                     
                  
                  
                     Bez omezení (*1)
                     
                  
                  
                     Bez omezení (*1)
                     
                  
                  
                     Bez omezení (*1)
                     
                  
               
               
                  
                     Vonné látky
                  
                  
                     Nepoužije se
                  
                  
                     Nepoužije se
                  
                  
                     Nepoužije se
                  
                  
                     Bez omezení (*1)
                     
                  
                  
                     Nepoužije se
                  
               
               
                  
                     Konzervační přísady
                  
                  
                     Nepoužije se
                  
                  
                     Bez omezení (*1)
                     
                  
                  
                     Nepoužije se
                  
                  
                     Nepoužije se
                  
                  
                     Nepoužije se
                  
               
               
                  
                     Barviva
                  
                  
                     Nepoužije se
                  
                  
                     Nepoužije se
                  
                  
                     Bez omezení (*1)
                     
                  
                  
                     Nepoužije se
                  
                  
                     Nepoužije se
                  
               
               
                  
                     Enzymy
                  
                  
                     Nepoužije se
                  
                  
                     Nepoužije se
                  
                  
                     Nepoužije se
                  
                  
                     Nepoužije se
                  
                  
                     Bez omezení (*1)
                     
                  
               
               
                  
               
            
         
         REFERENČNÍ DÁVKA
         Jako referenční dávka pro výpočty, jež se používají k prokázání souladu s kritérii ekoznačky EU a pro provedení zkoušky schopnosti praní, se bere následující dávka:
         Nejvyšší dávka doporučená výrobcem k vyprání jednoho kilogramu suchého prádla (uvedeného v g/kg prádla nebo ml/kg prádla) pro tři stupně zašpinění (lehké, střední a silné) a tvrdosti vody (měkká, středně tvrdá, tvrdá).
         U všech produktů ve vícesložkovém systému se kritéria hodnotí pro případ dávky odpovídající nejméně příznivému scénáři.
         
            Příklady stupně zašpinění
         
         
            
            
            
               
                  
                     Zašpinění
                  
                  
                     Stupeň zašpinění
                  
               
               
                  
                     Lehké
                  
                  
                     Hotely: lůžkoviny a ručníky atd. (ručníky je možné považovat za silně zašpiněné)
                     Navíjecí látkové ručníky
                  
               
               
                  
                     Střední
                  
                  
                     Pracovní oděvy: instituce/maloobchodní prodej/služby atd.
                     Restaurace: ubrusy, ubrousky atd.
                     Mopy u a rohožky
                  
               
               
                  
                     Silné
                  
                  
                     Pracovní oděvy: průmysl/kuchyně/zpracování masa atd.
                     Kuchyňský textil: oděvy, utěrky atd.
                     Instituce, jako jsou např. nemocnice: lůžkoviny, povlečení, oděvy pro pacienty, lékařské pláště nebo zdravotnické oděvy atd.
                  
               
            
         
         
            Posuzování a ověřování: Žadatel předloží etiketu výrobku nebo návod k použití, které obsahují pokyny k dávkování.
         
            Kritérium 1 – Toxicita pro vodní organismy
         
         Kritický objem zředění (CDVchronický) výrobku nesmí překročit tyto limity pro referenční dávku.
         
            
            
            
            
            
               
                  
                     Měkká voda (< 1,5 mmol CaCO3/l)
                     (l/kg prádla)
                  
               
               
                  
                     Stupeň zašpinění
                     Typ výrobku
                  
                  
                     Lehké
                  
                  
                     Střední
                  
                  
                     Silné
                  
               
               
                  
                     Prášek
                  
                  
                     30 000
                  
                  
                     40 000
                  
                  
                     50 000
                  
               
               
                  
                     Tekutý přípravek
                  
                  
                     50 000
                  
                  
                     60 000
                  
                  
                     70 000
                  
               
               
                  
                     Vícesložkový systém
                  
                  
                     50 000
                  
                  
                     70 000
                  
                  
                     90 000
                  
               
            
         
         
            
         
         
            
            
            
            
            
               
                  
                     Středně tvrdá voda (1,5 – 2,5 mmol CaCO3/l)
                     (l/kg prádla)
                  
               
               
                  
                     Stupeň zašpinění
                     Typ výrobku
                  
                  
                     Lehké
                  
                  
                     Střední
                  
                  
                     Silné
                  
               
               
                  
                     Prášek
                  
                  
                     40 000
                  
                  
                     60 000
                  
                  
                     80 000
                  
               
               
                  
                     Tekutý přípravek
                  
                  
                     60 000
                  
                  
                     75 000
                  
                  
                     90 000
                  
               
               
                  
                     Vícesložkový systém
                  
                  
                     60 000
                  
                  
                     80 000
                  
                  
                     100 000
                  
               
            
         
         
            
         
         
            
            
            
            
            
               
                  
                     Tvrdá voda (> 2,5 mmol CaCO3/l)
                     (l/kg prádla)
                  
               
               
                  
                     Stupeň zašpinění
                     Typ výrobku
                  
                  
                     Lehké
                  
                  
                     Střední
                  
                  
                     Silné
                  
               
               
                  
                     Prášek
                  
                  
                     50 000
                  
                  
                     75 000
                  
                  
                     90 000
                  
               
               
                  
                     Tekutý přípravek
                  
                  
                     75 000
                  
                  
                     90 000
                  
                  
                     120 000
                  
               
               
                  
                     Vícesložkový systém
                  
                  
                     75 000
                  
                  
                     100 000
                  
                  
                     120 000
                  
               
            
         
         
            Posuzování a ověřování: žadatel poskytne výpočet CDVchronický výrobku. Tabulka pro výpočet hodnoty CDVchronický je k dispozici na internetových stránkách ekoznačky EU.
         Kritický objem zředění (CDVchronický) se vypočítá pro každou přidanou látku „i“ ve výrobku z této rovnice:
         
            
         
         Kde:
         
            
            
            
            
               
                  
                     dávka(i)
                  
                  
                     :
                  
                  
                     hmotnost (g) látky (i) v referenční dávce;
                  
               
               
                  
                     DF(i)
                  
                  
                     :
                  
                  
                     faktor rozkladu látky (i);
                     
                  
               
               
                  
                     TFchronický(i)
                  
                  
                     :
                  
                  
                     faktor chronické toxicity látky (i).
                     
                  
               
            
         
         Hodnoty DF(i) a TFchronický(i) odpovídají hodnotám udaným v části A seznamu DID. Nefiguruje-li obsažená látka v části A, určí žadatel hodnoty podle pokynů uvedených v části B seznamu DID a přiloží související dokumentaci.
         Z důvodu rozkladu určitých látek v průběhu pracího procesu se na následující látky vztahují samostatná pravidla:
         
            
            
            
               
                  
                     —
                  
                  
                     peroxid vodíku (H2O2) – do výpočtu CDV se nezahrnuje,
                  
               
            
         
         
            
            
            
               
                  
                     —
                  
                  
                     peroctová kyselina – do výpočtu se zahrnuje jako „octová kyselina“.
                  
               
            
         
         
            Kritérium 2 – Biologická rozložitelnost
         
         a)   Biologická rozložitelnost povrchově aktivních látek
         
         Všechny povrchově aktivní látky musí být snadno rozložitelné (aerobně).
         Všechny povrchově aktivní látky klasifikované jako nebezpečné pro vodní prostředí: akutně kategorie 1 (H400) nebo chronicky kategorie 3 (H412) podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 (3) musí být navíc biologicky rozložitelné za anaerobních podmínek.
         b)   Biologická rozložitelnost organických sloučenin
         
         Obsah organických látek ve výrobku, které nejsou aerobně biologicky rozložitelné (nejsou snadno biologicky rozložitelné, aNBO) nebo nejsou anaerobně biologicky rozložitelné (anNBO), nesmí překročit tyto limity pro referenční dávku:
         
            
            
            
               
                  
                      
                  
                  
                     
                        aNBO (g/kg prádla)
                     
                     
                        
                        
                        
                        
                        
                           
                              
                                 Měkká voda (< 1,5 mmol CaCO3/l)
                              
                           
                           
                              
                                 Stupeň zašpinění
                                 Typ výrobku
                              
                              
                                 Lehké
                              
                              
                                 Střední
                              
                              
                                 Silné
                              
                           
                           
                              
                                 Prášek
                              
                              
                                 0,70
                              
                              
                                 1,10
                              
                              
                                 1,40
                              
                           
                           
                              
                                 Tekutý přípravek
                              
                              
                                 0,50
                              
                              
                                 0,60
                              
                              
                                 0,70
                              
                           
                           
                              
                                 Vícesložkový systém
                              
                              
                                 1,25
                              
                              
                                 1,75
                              
                              
                                 2,50
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                        
                        
                           
                              
                                 Středně tvrdá voda (1,5 – 2,5 mmol CaCO3/l)
                              
                           
                           
                              
                                 Stupeň zašpinění
                                 Typ výrobku
                              
                              
                                 Lehké
                              
                              
                                 Střední
                              
                              
                                 Silné
                              
                           
                           
                              
                                 Prášek
                              
                              
                                 1,10
                              
                              
                                 1,40
                              
                              
                                 1,75
                              
                           
                           
                              
                                 Tekutý přípravek
                              
                              
                                 0,60
                              
                              
                                 0,70
                              
                              
                                 0,90
                              
                           
                           
                              
                                 Vícesložkový systém
                              
                              
                                 1,75
                              
                              
                                 2,50
                              
                              
                                 3,75
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                        
                        
                           
                              
                                 Tvrdá voda (> 2,5 mmol CaCO3/l)
                              
                           
                           
                              
                                 Stupeň zašpinění
                                 Typ výrobku
                              
                              
                                 Lehké
                              
                              
                                 Střední
                              
                              
                                 Silné
                              
                           
                           
                              
                                 Prášek
                              
                              
                                 1,40
                              
                              
                                 1,75
                              
                              
                                 2,20
                              
                           
                           
                              
                                 Tekutý přípravek
                              
                              
                                 0,70
                              
                              
                                 0,90
                              
                              
                                 1,20
                              
                           
                           
                              
                                 Vícesložkový systém
                              
                              
                                 2,50
                              
                              
                                 3,75
                              
                              
                                 4,80
                              
                           
                        
                     
                  
               
            
         
         
            
            
            
               
                  
                      
                  
                  
                     
                        anNBO (g/kg prádla)
                     
                     
                        
                        
                        
                        
                        
                           
                              
                                 Měkká voda (< 1,5 mmol CaCO3/l)
                              
                           
                           
                              
                                 Stupeň zašpinění
                                 Typ výrobku
                              
                              
                                 Lehké
                              
                              
                                 Střední
                              
                              
                                 Silné
                              
                           
                           
                              
                                 Prášek
                              
                              
                                 0,70
                              
                              
                                 1,10
                              
                              
                                 1,40
                              
                           
                           
                              
                                 Tekutý přípravek
                              
                              
                                 0,50
                              
                              
                                 0,60
                              
                              
                                 0,70
                              
                           
                           
                              
                                 Vícesložkový systém
                              
                              
                                 1,25
                              
                              
                                 1,75
                              
                              
                                 2,50
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                        
                        
                           
                              
                                 Středně tvrdá voda (1,5 – 2,5 mmol CaCO3/l)
                              
                           
                           
                              
                                 Stupeň zašpinění
                                 Typ výrobku
                              
                              
                                 Lehké
                              
                              
                                 Střední
                              
                              
                                 Silné
                              
                           
                           
                              
                                 Prášek
                              
                              
                                 1,10
                              
                              
                                 1,40
                              
                              
                                 1,75
                              
                           
                           
                              
                                 Tekutý přípravek
                              
                              
                                 0,60
                              
                              
                                 0,70
                              
                              
                                 0,90
                              
                           
                           
                              
                                 Vícesložkový systém
                              
                              
                                 1,75
                              
                              
                                 2,50
                              
                              
                                 3,75
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                        
                        
                           
                              
                                 Tvrdá voda (> 2,5 mmol CaCO3/l)
                              
                           
                           
                              
                                 Stupeň zašpinění
                                 Typ výrobku
                              
                              
                                 Lehké
                              
                              
                                 Střední
                              
                              
                                 Silné
                              
                           
                           
                              
                                 Prášek
                              
                              
                                 1,40
                              
                              
                                 1,75
                              
                              
                                 2,20
                              
                           
                           
                              
                                 Tekutý přípravek
                              
                              
                                 0,70
                              
                              
                                 0,90
                              
                              
                                 1,20
                              
                           
                           
                              
                                 Vícesložkový systém
                              
                              
                                 2,50
                              
                              
                                 3,75
                              
                              
                                 4,80
                              
                           
                        
                     
                  
               
            
         
         
            Posuzování a ověřování: žadatel k produktu poskytne dokumentaci o rozložitelnosti povrchově aktivních látek a výpočet aNBO a anNBO. Tabulka pro výpočet hodnot aNBO a anNBO je k dispozici na internetových stránkách ekoznačky EU.
         U rozložitelnosti povrchově aktivních látek i hodnot aNBO a anNBO organických sloučenin se uvede odkaz na nejaktuálnější seznam DID.
         U přidaných látek, které nejsou uvedeny v části A seznamu DID, se předkládají příslušné informace z literatury nebo jiných zdrojů, nebo výsledky vhodných zkoušek dokládající, že látky jsou aerobně nebo anaerobně biologicky rozložitelné, jak je popsáno v části B tohoto seznamu.
         Pokud není dokumentace o biologické rozložitelnosti k dispozici, přidaná látka s výjimkou povrchově aktivních látek nemusí splňovat požadavek na anaerobní rozložitelnost v případě, že je splněna jedna z těchto tří možností:
         
            
            
            
               
                  
                     1)
                  
                  
                     látka je snadno rozložitelná a má nízkou adsorpci (A < 25 %);
                  
               
            
         
         
            
            
            
               
                  
                     2)
                  
                  
                     látka je snadno rozložitelná a má vysokou desorpci (D > 75 %);
                  
               
            
         
         
            
            
            
               
                  
                     3)
                  
                  
                     látka je snadno rozložitelná a není bioakumulativní (4).
                  
               
            
         
         Zkoušky adsorpce/desorpce se provádějí podle pokynů OECD 106.
         
            Kritérium 3 – Udržitelné získávání palmového oleje, oleje z palmových jader a jejich derivátů
         
         Přidané látky použité ve výrobcích odvozených z palmového oleje nebo oleje z palmových jader je nutno získávat z plantáží splňujících požadavky systému certifikace pro udržitelnou produkci, který tvoří organizace s mnoha zúčastněnými stranami a širokou členskou základnou, včetně nevládních organizací, průmyslu a státní správy, a který se zabývá dopady na životní prostředí, mj. na půdu, biologickou rozmanitost, zásoby organického uhlíku a zachování přírodních zdrojů.
         
            Posuzování a ověřování: žadatel poskytne doklad ve formě osvědčení třetích stran a spotřebitelského řetězce, že palmový olej a olej z palmových jader použité při výrobě přidaných látek pochází z udržitelně obhospodařovaných plantáží.
         Uznávají se certifikáty jako Round Table on Sustainable Palm Oil (RSPO, Kulatý stůl o udržitelném palmovém oleji) (v rámci mechanismů „Identity Preserved“, „Segregation“ nebo „Mass Balance“) či kterýkoli rovnocenný nebo přísnější systém udržitelné produkce.
         V případě chemických derivátů palmového oleje a oleje z palmových jader lze udržitelnost prokázat pomocí systémů „book and claim“, např. certifikátů programu GreenPalm nebo rovnocenných systémů, předložením ročních sdělení o pokroku (Annual Communications of Progress, ACOP) a v nich deklarovaného počtu certifikátů programu GreenPalm získaných a odprodaných v průběhu posledního ročního obchodního období.
         
            Kritérium 4 – Vyloučené a omezené látky
         
         a)   Výslovně vyloučené a omezené látky
         
         i)   Vyloučené látky
         
         Ve složení produktu nesmí být obsaženy následující látky, bez ohledu na jejich koncentraci:
         
            
            
            
               
                  
                     —
                  
                  
                     alkylfenolethoxyláty (APEO) a jiné deriváty alkylfenolu;
                  
               
            
         
         
            
            
            
               
                  
                     —
                  
                  
                     atranol,
                  
               
            
         
         
            
            
            
               
                  
                     —
                  
                  
                     chloratranol,
                  
               
            
         
         
            
            
            
               
                  
                     —
                  
                  
                     kyselina diethylentriaminpentaoctová (DTPA),
                  
               
            
         
         
            
            
            
               
                  
                     —
                  
                  
                     kyselina ethylendiamintetraoctová (EDTA) a její soli,
                  
               
            
         
         
            
            
            
               
                  
                     —
                  
                  
                     formaldehyd a sloučeniny uvolňující formaldehyd (např. 2-brom-2-nitropropan-1,3-diol, 5-brom-5-nitro-1,3-dioxan, hydroxymethylglycinát sodný, diazolidinylurea) s výjimkou nečistot formaldehydu v povrchově aktivních látkách na bázi polyalkoxylových sloučenin až do koncentrace v přidané látce 0,010 % hmot.,
                  
               
            
         
         
            
            
            
               
                  
                     —
                  
                  
                     glutaraldehyd,
                  
               
            
         
         
            
            
            
               
                  
                     —
                  
                  
                     hydroxyisohexyl 3-cyklohexen karboxaldehyd (HICC),
                  
               
            
         
         
            
            
            
               
                  
                     —
                  
                  
                     mikroplasty,
                  
               
            
         
         
            
            
            
               
                  
                     —
                  
                  
                     nanostříbro,
                  
               
            
         
         
            
            
            
               
                  
                     —
                  
                  
                     nitromošusy a polycyklické mošusy;
                  
               
            
         
         
            
            
            
               
                  
                     —
                  
                  
                     perfluorované alkyláty,
                  
               
            
         
         
            
            
            
               
                  
                     —
                  
                  
                     rhodamin B,
                  
               
            
         
         
            
            
            
               
                  
                     —
                  
                  
                     kvarterní amonné soli, které nejsou snadno biologicky rozložitelné,
                  
               
            
         
         
            
            
            
               
                  
                     —
                  
                  
                     reaktivní sloučeniny chloru,
                  
               
            
         
         
            
            
            
               
                  
                     —
                  
                  
                     triklosan,
                  
               
            
         
         
            
            
            
               
                  
                     —
                  
                  
                     3-jodprop-2-yn-1-yl-N-butylkarbamát.
                  
               
            
         
         
            Posuzování a ověřování: žadatel předloží podepsané prohlášení o splnění kritéria, v příslušných případech podložené prohlášeními dodavatelů, v němž potvrdí, že vyjmenované látky nejsou ve složení produktu obsaženy bez ohledu na koncentraci.
         ii)   Omezené látky
         
         Ve složení výrobku nesmí být obsaženy následující látky v koncentraci vyšší, než je uvedeno:
         
            
            
            
               
                  
                     —
                  
                  
                     2-methyl-2H-isothiazol-3-on: 0,0050 % hmot.,
                  
               
            
         
         
            
            
            
               
                  
                     —
                  
                  
                     1,2-benzoisothiazol-3(2H)-on: 0,0050 % hmot.,
                  
               
            
         
         
            
            
            
               
                  
                     —
                  
                  
                     5-chlor-2-methyl-4-isothiazolin-3-on/2-methyl-4-isothiazolin-3-on: 0,0015 % hmot.
                  
               
            
         
         Celkový obsah fosforu (P) přepočtený na elementární fosfor je omezen na:
         
            
            
            
               
                  
                     —
                  
                  
                     0,50 g/kg prádla u lehkého zašpinění,
                  
               
            
         
         
            
            
            
               
                  
                     —
                  
                  
                     1,00 g/kg prádla u středního zašpinění,
                  
               
            
         
         
            
            
            
               
                  
                     —
                  
                  
                     1,50 g/kg prádla u silného zašpinění.
                  
               
            
         
         Vonné látky, na které se vztahuje požadavek prohlášení stanovený v nařízení (ES) č. 648/2004, nesmí být přítomné v množství ≥ 0,010 % hmot. každé látky.
         
            Posuzování a ověřování:
         
         Žadatel předloží tyto dokumenty:
         
            
            
            
               
                  
                     a)
                  
                  
                     byly-li použity isothiazolinony, podepsané prohlášení o splnění kritéria, v příslušných případech podložené prohlášeními dodavatelů, v němž potvrdí, že obsah použitých isothiazolinonů je stejný nebo nižší než stanovené limity;
                  
               
            
         
         
            
            
            
               
                  
                     b)
                  
                  
                     podepsané prohlášení o splnění kritéria, v příslušných případech podložené prohlášeními dodavatelů, v němž potvrdí, že celkový obsah elementárního fosforu je stejný nebo nižší než stanovené limity. Prohlášení musí být podloženo výpočty celkového obsahu fosforu ve výrobku;
                  
               
            
         
         
            
            
            
               
                  
                     c)
                  
                  
                     podepsané prohlášení o splnění kritéria, v příslušných případech podložené prohlášeními nebo doklady od dodavatelů, v němž potvrdí, že vonné látky, na které se vztahuje požadavek prohlášení stanovený v nařízení (ES) č. 648/2004, nejsou přítomné v množství překračujícím stanovené limity.
                  
               
            
         
         b)   Nebezpečné látky
         
         i)   Konečný produkt
         
         Konečný produkt se neklasifikuje, ani neoznačuje jako akutně toxický, toxický pro specifické cílové orgány, senzibilizující dýchací cesty nebo kůži, karcinogenní, mutagenní, toxický pro reprodukci nebo nebezpečný pro vodní prostředí podle definic v příloze I nařízení (ES) č. 1272/2008 a podle seznamu uvedeného v tabulce 2, s výjimkou uvedenou níže:
         
            
            
            
               
                  
                     —
                  
                  
                     výrobky obsahující kyselinu peroxyoctovou a peroxid vodíku užívané jako bělicí činidlo mohou být klasifikovány a označeny jako nebezpečné pro vodní prostředí [chronicky kategorie 1 (H410), chronicky kategorie 2 (H411) nebo chronicky kategorie 3 (H412)], pokud se klasifikace a označování opírá o přítomnost těchto látek.
                  
               
            
         
         ii)   Přidané látky
         
         Produkt nesmí obsahovat přidané látky, které podle přílohy I nařízení (ES) č. 1272/2008 a podle seznamu v tabulce 2 splňují kritéria klasifikace jako látky toxické, nebezpečné pro vodní prostředí, látky senzibilizující dýchací cesty nebo kůži, karcinogenní, mutagenní nebo toxické pro reprodukci, v koncentraci stejné nebo vyšší než limit 0,010 % hmot. v konečném produktu.
         Jsou-li obecné koncentrační limity nebo specifické koncentrační limity stanovené v souladu s článkem 10 nařízení (ES) č. 1272/2008 přísnější, mají přednost.
         
            Tabulka 2
         
         
            Omezené klasifikace nebezpečnosti a jejich kategorizace
         
         
            
            
            
               
                  
                     Akutní toxicita
                  
               
               
                  
                     Kategorie 1 a 2
                  
                  
                     Kategorie 3
                  
               
               
                  
                     H300 Při požití může způsobit smrt
                  
                  
                     H301 Toxický při požití
                  
               
               
                  
                     H310 Při styku s kůží může způsobit smrt
                  
                  
                     H311 Toxický při styku s kůží
                  
               
               
                  
                     H330 Při vdechování může způsobit smrt
                  
                  
                     H331 Toxický při vdechování
                  
               
               
                  
                     H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt
                  
                  
                     EUH070 Toxický při styku s očima
                  
               
               
                  
                     Toxicita pro specifické cílové orgány
                  
               
               
                  
                     Kategorie 1
                  
                  
                     Kategorie 2
                  
               
               
                  
                     H370 Způsobuje poškození orgánů
                  
                  
                     H371 Může způsobit poškození orgánů
                  
               
               
                  
                     H372 Způsobuje poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici
                  
                  
                     H373 Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici
                  
               
               
                  
                     Senzibilizace dýchacích cest a kůže
                  
               
               
                  
                     Kategorie 1 A/1
                  
                  
                     Kategorie 1B
                  
               
               
                  
                     H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci
                  
                  
                     H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci
                  
               
               
                  
                     H334 Při vdechování může vyvolat příznaky alergie nebo astmatu nebo dýchací potíže
                  
                  
                     H334 Při vdechování může vyvolat příznaky alergie nebo astmatu nebo dýchací potíže
                  
               
               
                  
                     Karcinogenní, mutagenní nebo toxická pro reprodukci
                  
               
               
                  
                     Kategorie 1 A a 1B
                  
                  
                     Kategorie 2
                  
               
               
                  
                     H340 Může vyvolat genetické poškození
                  
                  
                     H341 Podezření na vyvolání genetického poškození
                  
               
               
                  
                     H350 Může vyvolat rakovinu
                  
                  
                     H351 Podezření na vyvolání rakoviny
                  
               
               
                  
                     H350i Může vyvolat rakovinu při vdechování
                  
                  
                      
                  
               
               
                  
                     H360F Může poškodit reprodukční schopnost
                  
                  
                     H361f Podezření na poškození reprodukční schopnosti
                  
               
               
                  
                     H360D Může poškodit plod v těle matky
                  
                  
                     H361d Podezření na poškození plodu v těle matky
                  
               
               
                  
                     H360FD Může poškodit reprodukční schopnost. Může poškodit plod v těle matky.
                  
                  
                     H361fd Podezření na poškození reprodukční schopnosti. Podezření na poškození plodu v těle matky
                  
               
               
                  
                     H360Fd Může poškodit reprodukční schopnost. Podezření na poškození plodu v těle matky
                  
                  
                     H362 Může poškodit kojence prostřednictvím mateřského mléka
                  
               
               
                  
                     H360Df Může poškodit plod v těle matky Podezření na poškození reprodukční schopnosti
                  
                  
                      
                  
               
               
                  
                     Nebezpečnost pro vodní prostředí
                  
               
               
                  
                     Kategorie 1 a 2
                  
                  
                     Kategorie 3 a 4
                  
               
               
                  
                     H400 Vysoce toxický pro vodní organismy
                  
                  
                     H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky
                  
               
               
                  
                     H410 Vysoce toxická pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky
                  
                  
                     H413 Může vyvolat dlouhodobé škodlivé účinky pro vodní organismy
                  
               
               
                  
                     H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky
                  
                  
                      
                  
               
               
                  
                     Nebezpečnost pro ozonovou vrstvu
                  
               
               
                  
                     H420 Nebezpečná pro ozonovou vrstvu
                  
                  
                      
                  
               
            
         
         Toto kritérium se nevztahuje na přidané látky zahrnuté v čl. 2 odst. 7 písm. a) a b) nařízení (ES) č. 1907/2006, který stanoví kritéria pro vyloučení látek zahrnutých do příloh IV a V uvedeného nařízení z požadavků na registraci, následné uživatele a hodnocení. Pro stanovení, zda se vyloučení uplatní, žadatel prověří všechny přidané látky přítomné v koncentraci vyšší než 0,010 % hmot.
         Látky a směsi uvedené v tabulce 3 jsou vyňaty z kritéria 4 písm. b) bodu ii).
         
            Tabulka 3
         
         
            Látky, pro něž platí výjimka
         
         
            
            
            
               
                  
                     Látka
                  
                  
                     Standardní věta o nebezpečnosti
                  
               
               
                  
                     Povrchově aktivní látky
                  
                  
                     H400 Vysoce toxický pro vodní organismy
                  
               
               
                  
                     H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky
                  
               
               
                  
                     Subtilisin
                  
                  
                     H400 Vysoce toxický pro vodní organismy
                  
               
               
                  
                     H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky
                  
               
               
                  
                     Enzymy (*2)
                     
                  
                  
                     H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci
                  
               
               
                  
                     H334 Při vdechování může vyvolat příznaky alergie nebo astmatu nebo dýchací potíže
                  
               
               
                  
                     ε-talimidoperoxyhexanová kyselina (PAP) užívaná jako bělicí činidlo při maximální koncentraci 0,6 g/kg prádla
                  
                  
                     H400 Vysoce toxický pro vodní organismy
                  
               
               
                  
                     H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky
                  
               
               
                  
                     Peroctová kyselina/peroxid vodíku užívaný jako bělicí činidlo
                  
                  
                     H400 Vysoce toxický pro vodní organismy
                  
               
               
                  
                     H410 Vysoce toxická pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky
                  
               
               
                  
                     H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky
                  
               
               
                  
                     NTA jako nečistota v MGDA a GLDA (*3)
                     
                  
                  
                     H351 Podezření na vyvolání rakoviny
                  
               
            
         
         
            Posuzování a ověřování: žadatel prokáže splnění tohoto kritéria u konečného výrobku a u všech přidaných látek přítomných v konečném výrobku v koncentraci vyšší než 0,010 % hmot. Žadatel předloží podepsané prohlášení o splnění kritéria, v příslušných případech podložené prohlášeními dodavatelů, nebo bezpečnostní list, v němž potvrdí, že žádná z těchto látek ve formě (formách) a fyzikálním skupenství (skupenstvích) přítomných v produktu nesplňuje kritéria pro klasifikaci pomocí jedné či více standardních vět o nebezpečnosti uvedených v tabulce 2.
         U látek uvedených v přílohách IV a V nařízení (ES) č. 1907/2006, které jsou vyňaty z povinnosti registrace podle čl. 2 odst. 7 písm. a) a b) uvedeného nařízení, postačuje ke splnění kritéria prohlášení žadatele.
         Žadatel předloží podepsané prohlášení o splnění kritéria, v příslušných případech podložené prohlášeními dodavatelů, nebo bezpečnostní list, v němž potvrdí přítomnost přidaných látek, které splňují podmínky pro uplatnění výjimky.
         c)   Látky vzbuzující mimořádné obavy (SVHC)
         
         Konečný výrobek nesmí obsahovat žádné látky, které byly zjištěny postupem podle čl. 59 odst. 1) nařízení (ES) č. 1907/2006, kterým se stanoví seznam látek vzbuzujících mimořádné obavy.
         
            Posuzování a ověřování: žadatel předloží podepsané prohlášení o splnění kritéria, v příslušných případech podložené prohlášeními dodavatelů, nebo bezpečnostní list, v němž potvrdí nepřítomnost všech látek na seznamu.
         Na aktuální seznam látek vzbuzujících mimořádné obavy se odkazuje k datu podání žádosti.
         d)   Vonné látky
         
         Každá přidaná látka doplněná do výrobku jako vonná látka musí být vyrobena podle doporučených pravidel Mezinárodního sdružení pro vonné látky (IFRA, dostupných na stránkách: http://www.ifraorg.org) (5) a musí s ní být podle těchto pravidel zacházeno. Výrobce se řídí doporučeními norem IFRA, které se týkají zákazu, omezeného použití a zvláštních kritérií čistoty pro látky.
         
            Posuzování a ověřování: dodavatel nebo výrobce vonné látky předloží podepsané prohlášení o splnění kritéria.
         e)   Konzervační přísady
         
         
            
            
            
               
                  
                     i)
                  
                  
                     Výrobek může obsahovat konzervační přísady pouze za účelem uchování výrobku, a to v přiměřené dávce určené jen pro tento účel. To se netýká povrchově aktivních látek, které mohou mít také vlastnosti biocidů.
                  
               
            
         
         
            
            
            
               
                  
                     ii)
                  
                  
                     Výrobek může obsahovat konzervační přísady za předpokladu, že nejsou bioakumulativní. Konzervační přísada se nepovažuje za bioakumulativní, je-li biokoncentrační faktor BCF < 100 nebo log Kow < 3,0. Pokud jsou k dispozici hodnoty BCF i log Kow, použije se nejvyšší naměřená hodnota BCF.
                  
               
            
         
         
            
            
            
               
                  
                     iii)
                  
                  
                     Je zakázáno prohlašovat nebo naznačovat na obalu nebo jinak sdělovat, že výrobek má antimikrobiální nebo dezinfekční účinek.
                  
               
            
         
         
            Posuzování a ověřování: žadatel předloží podepsané prohlášení o splnění kritéria, v příslušných případech podložené prohlášeními dodavatelů, spolu s bezpečnostními listy veškerých přidaných konzervačních přísad a informace o jejich hodnotách BCF nebo log Kow. Žadatel také poskytne grafickou předlohu obalu.
         f)   Barviva
         
         Barviva v produktu nesmí být bioakumulativní.
         Barvidlo se nepovažuje za bioakumulativní, je-li biokoncentrační faktor BCF < 100 nebo log Kow < 3,0. Pokud jsou k dispozici hodnoty BCF i log Kow, použije se nejvyšší naměřená hodnota BCF. V případě barvidel povolených pro použití v potravinách není nutné předkládat dokumentaci o bioakumulativním potenciálu.
         
            Posuzování a ověřování: žadatel předloží podepsané prohlášení o splnění kritéria, v příslušných případech podložené prohlášeními dodavatelů, spolu s bezpečnostními listy veškerých přidaných barvidel a informace o jejich hodnotách BCF nebo log Kow nebo dokumenty dokládající, že je barvidlo schváleno pro použití v potravinách.
         g)   Enzymy
         
         Použít se mohou pouze enzymy zapouzdřené (v pevném skupenství) a kapalné/suspenzní enzymy.
         
            Posuzování a ověřování: žadatel předloží podepsané prohlášení o splnění kritéria, v příslušných případech podložené prohlášeními dodavatelů, spolu s bezpečnostními listy veškerých přidaných enzymů.
         
            Kritérium 5 – Obaly
         
         a)   Systémy zpětného odběru obalů
         
         Pokud se výrobek dodává v obalu, který je součástí systému zpětného odběru, nevztahují se na takový výrobek požadavky stanovené v bodech b) a c) kritéria 5.
         
            Posuzování a ověřování: žadatel předloží podepsané prohlášení o splnění kritéria spolu s příslušnou dokumentací popisující nebo předvádějící, jak je pro obaly zaveden systém zpětného odběru obalu.
         b)   Poměr hmotnost/užitek (WUR)
         
         Poměr hmotnost/užitek (WUR) se vypočítává pouze pro primární obal a nesmí překročit tyto hodnoty pro referenční dávku.
         
            
            
            
            
            
               
                  
                     Tvrdost vody
                     Typ výrobku
                  
                  
                     Měkká
                     < 1,5 mmol CaCO3/l
                     (g/kg prádla)
                  
                  
                     Středně tvrdá
                     1,5 – 2,5 mmol CaCO3/l
                     (g/kg prádla)
                  
                  
                     Tvrdá voda
                     > 2,5 mmol CaCO3/l
                     (g/kg prádla)
                  
               
               
                  
                     Prášky
                  
                  
                     1,5
                  
                  
                     2,0
                  
                  
                     2,5
                  
               
               
                  
                     Tekutý přípravek
                  
                  
                     2,0
                  
                  
                     2,5
                  
                  
                     3,0
                  
               
            
         
         Tento požadavek se nevztahuje na primární obal vyrobený z více než 80 % recyklovaných materiálů.
         
            Posuzování a ověřování: žadatel předloží výpočet WUR výrobku. Jestliže se výrobek prodává v různých obalech (tedy o různém objemu), výpočet se předloží pro každou velikost obalu, pro niž bude ekoznačka EU udělena.
         Hodnota WUR se vypočítá takto:
         
            WUR = Σ ((Wi
             + Ui
            )/(Di
             * Ri
            ))
         Kde:
         
            
            
            
            
               
                  
                     Wi
                     
                  
                  
                     :
                  
                  
                     hmotnost (g) primárního obalu (i);
                  
               
               
                  
                     Ui
                     
                  
                  
                     :
                  
                  
                     hmotnost (g) obalů recyklovaných nikoli po spotřebitelích v primárním obalu (i). Ui = Wi pokud žadatel neprokáže jinak;
                  
               
               
                  
                     Di
                     
                  
                  
                     :
                  
                  
                     počet referenčních dávek obsažených v primárním obalu (i);
                  
               
               
                  
                     Ri
                     
                  
                  
                     :
                  
                  
                     index opakovaného použití. Ri = 1 (obal se nepoužívá opakovaně ke stejnému účelu) nebo Ri = 2 (žadatel může doložit, že součást obalu lze použít opakovaně ke stejnému účelu a že prodává náhradní náplně).
                  
               
            
         
         Žadatel předloží podepsané prohlášení o splnění kritéria potvrzující obsah materiálu recyklovaného po spotřebitelích spolu s příslušnou dokumentací. Obal se považuje za recyklovaný odpad po spotřebitelích, jestliže surovina použitá k jeho výrobě byla získána od výrobců obalů ve fázi distribuce nebo ve fázi spotřebitelského použití.
         c)   Řešení pro účely recyklace
         
         Plastové obaly musí být řešeny tak, aby usnadňovaly účinnou recyklaci, a to tím, že nebudou obsahovat potenciální kontaminanty a materiály, o nichž je známo, že brání třídění obalu jako druhotné suroviny nebo opětovnému zpracování nebo že snižují kvalitu recyklátu. Etikety nebo manžety, uzávěry a v příslušných případech bariérové povlaky nesmí samy ani v kombinaci obsahovat materiály a složky uvedené v tabulce 4. Tento požadavek se nevztahuje na pumpičkové mechanismy (také v rozprašovačích).
         
            Tabulka 4
         
         
            Materiály a složky vyloučené pro použití v obalových součástech
         
         
            
            
            
               
                  
                     Obalová součást
                  
                  
                     Vyloučené materiály a složky (*4)
                     
                  
               
               
                  
                     Etiketa nebo manžeta
                  
                  
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 —
                              
                              
                                 Etiketa nebo manžeta z PS v kombinaci s lahví z PET, PP nebo HDPE
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 —
                              
                              
                                 Etiketa nebo manžeta z PVC v kombinaci s lahví z PET, PP nebo HDPE
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 —
                              
                              
                                 Etiketa nebo manžeta z PETG v kombinaci s lahví z PET
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 —
                              
                              
                                 Jakékoli jiné plastové materiály pro manžety nebo etikety o hustotě > 1 g/cm3 použité s lahví z PET
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 —
                              
                              
                                 Jakékoli jiné plastové materiály pro manžety nebo etikety o hustotě < 1 g/cm3 použité s lahví z PP nebo HDPE
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 —
                              
                              
                                 Etikety nebo manžety, které jsou metalizované nebo zatavené v obalu (etiketování pomocí forem neboli „in-mould labelling“)
                              
                           
                        
                     
                  
               
               
                  
                     Uzávěr
                  
                  
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 —
                              
                              
                                 Uzávěr z PS v kombinaci s lahví z PET, HDPE nebo PP
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 —
                              
                              
                                 Uzávěr z PVC v kombinaci s lahví z PET, PP nebo HDPE
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 —
                              
                              
                                 Uzávěry z PETG nebo uzavírací materiál o hustotě > 1 g/cm3 v kombinaci s lahví z PET
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 —
                              
                              
                                 Uzávěry vyrobené z kovu, skla, EVA, které nelze od lahve snadno oddělit
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 —
                              
                              
                                 Uzávěry vyrobené ze silikonu. Vyňaty jsou silikonové uzávěry o hustotě < 1 g/cm3 v kombinaci s lahví z PET a silikonové uzávěry o hustotě > 1 g/cm3 v kombinaci s lahví z PEHD nebo PP.
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 —
                              
                              
                                 Kovové fólie nebo plomby, které po otevření výrobku zůstanou připevněné k lahvi nebo jejímu uzávěru
                              
                           
                        
                     
                  
               
               
                  
                     Bariérové povlaky
                  
                  
                     Bariéry z polyamidu, z funkčních polyolefinů, pokovované bariéry a bariéry blokující světlo
                  
               
            
         
         
            Posuzování a ověřování: žadatel předloží podepsané prohlášení o splnění kritéria, v němž uvede materiálové složení obalu, podle potřeby včetně nádoby, etikety či manžety, lepidel, uzávěru a bariérového povlaku, spolu s fotografiemi nebo technickými výkresy primárního obalu.
         
            Kritérium 6 – Vhodnost k použití
         
         Výrobek musí mít dostatečnou účinnost praní při nejnižší teplotě a dávce doporučené výrobcem pro danou tvrdost vody v souladu s dokumentem „Rámec pro zkoušení účinnosti pracích prostředků používaných v průmyslu a institucích“ dostupným na internetové stránce ekoznačky EU (6).
         
            Posuzování a ověřování: žadatel předloží doklady prokazující, že výrobek byl zkoušen za podmínek specifikovaných v tomto rámci a že výsledky potvrzují, že dosáhl alespoň minimální požadované účinnosti praní. Žadatel také předloží doklady prokazující splnění laboratorních požadavků obsažených v příslušných harmonizovaných normách pro zkušební a kalibrační laboratoře, je-li potřeba.
         Je možné použít jiné zkušební metody, pokud je přezkoumá příslušný orgán a uzná je za rovnocenné.
         
            Kritérium 7 – Automatické dávkovací systémy
         
         U vícesložkových systémů musí žadatel zajistit, aby se výrobek používal s automatickým a regulovatelným dávkovacím systémem.
         Aby se u automatických dávkovacích systémů zajistilo správné dávkování, provádí se návštěvy u odběratele ve všech zařízeních užívajících produkt nejméně jednou ročně během období platnosti povolení a součástí těchto návštěv musí být kalibrace dávkovače. Návštěvy u odběratele může provádět i třetí strana.
         
            Posuzování a ověřování: žadatel předloží podepsané prohlášení o splnění kritéria společně s údaji o náplni návštěv u odběratele, odpovědnosti za ně a jejich četnosti.
         
            Kritérium 8 – Informace pro uživatele
         
         K výrobku musí být přiložen návod ke správnému použití, které zajistí nejvyšší účinnost výrobku a omezí na minimum vznik odpadu, a zároveň sníží znečištění vody a využívání zdrojů. Tento návod musí být čitelný, případně zahrnovat grafické znázornění nebo ikony, a musí obsahovat tyto informace:
         
            
            
            
               
                  
                     a)
                  
                  
                     
                        Pokyny pro dávkování
                     
                     Pokyny pro dávkování musí obsahovat dávku v g nebo ml a/nebo druhou či alternativní míru (např. dávkovací uzávěr, rozprašovací dávku) a údaje o vlivu tvrdosti vody na dávkování.
                     Tento požadavek neplatí pro přípravky s více složkami, jejichž dávkování provádí automatický dávkovací systém.
                     Poskytují se informace o nejběžnější tvrdosti vody v oblasti, kde má být výrobek uveden na trh, nebo návod, kde lze tuto informaci najít.
                  
               
            
         
         
            
            
            
               
                  
                     b)
                  
                  
                     
                        Informace o odstraňování obalů
                     
                     Primární obal musí obsahovat informace o opětovném použití, recyklaci a správném odstranění obalu.
                  
               
            
         
         
            
            
            
               
                  
                     c)
                  
                  
                     
                        Informace o vlivu na životní prostředí
                     
                     Na primárním obalu musí být uveden text o významu používání správné dávky a nejnižší doporučené teploty, aby se spotřeba energie a vody snížila na minimum a omezilo se znečištění vody.
                     Pokud konečný produkt obsahuje kyselinu peroxyoctovou a peroxid vodíku užívané jako bělicí činidlo a je klasifikován a označen, uvede se na primárním obalu nebo na technickém produktovém listu text, v němž se konstatuje, že příčinou klasifikace a označení je kyselina peroxyoctová a peroxid vodíku, které se během pracího procesu rozloží na neklasifikované látky.
                  
               
            
         
         
            Posuzování a ověřování: žadatel předloží podepsané prohlášení o splnění kritéria spolu se vzorem etikety výrobku.
         
            Kritérium 9 – Informace uváděné na ekoznačce EU
         
         Logo by mělo být viditelné a čitelné. Na výrobku musí být uvedeno registrační/licenční číslo ekoznačky EU a toto číslo musí být čitelné a jasně viditelné.
         Žadatel se může rozhodnout, že do etikety vloží volitelný textový rámeček obsahující tento text:
         
            
            
            
               
                  
                     —
                  
                  
                     snížený dopad na vodní prostředí (nevkládá se, pokud výrobek obsahuje kyselinu peroxyoctovou a peroxid vodíku, o něž se opírá klasifikace a označení konečného produktu),
                  
               
            
         
         
            
            
            
               
                  
                     —
                  
                  
                     omezené množství nebezpečných látek,
                  
               
            
         
         
            
            
            
               
                  
                     —
                  
                  
                     zkoušky na účinnost praní.
                  
               
            
         
         
            Posuzování a ověřování: žadatel předloží podepsané prohlášení o splnění kritéria spolu se vzorem etikety výrobku nebo grafické předlohy obalu, na nichž bude ekoznačka EU umístěna.
         
         
            (1)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 765/2008 ze dne 9. července 2008, kterým se stanoví požadavky na akreditaci a dozor nad trhem týkající se uvádění výrobků na trh a kterým se zrušuje nařízení (EHS) č. 339/93 (Úř. věst. L 218, 13.8.2008, s. 30).
         
            (2)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, o zřízení Evropské agentury pro chemické látky, o změně směrnice 1999/45/ES a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 793/93, nařízení Komise (ES) č. 1488/94, směrnice Rady 76/769/EHS a směrnic Komise 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES (Úř. věst. L 396, 30.12.2006, s. 1).
         
            (*1)  „Bez omezení“ znamená: všechny záměrně přidané látky, vedlejší produkty a nečistoty ze surovin (analytický limit detekce) bez ohledu na jejich koncentraci.
         
            N/A: nepoužije se.
         
            (3)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 ze dne 16. prosince 2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí, o změně a zrušení směrnic 67/548/EHS a 1999/45/ES a o změně nařízení (ES) č. 1907/2006 (Úř. věst. L 353, 31.12.2008, s. 1).
         
            (4)  Látka se nepovažuje za bioakumulativní, je-li biokoncentrační faktor BCF < 100 nebo log Kow < 3,0. Pokud jsou k dispozici hodnoty BCF i log Kow, použije se nejvyšší naměřená hodnota BCF.
         
            (*2)  Včetně stabilizátorů a dalších pomocných látek v přípravcích.
         
            (*3)  V koncentracích nižších než 0,2 % v surovině, jestliže celková koncentrace v konečném výrobku je nižší než 0,10 %.
         
            (5)  Pravidla dostupná na internetové stránce IFRA: http://www.ifraorg.org.
         
            (*4)  EVA – ethylenvinylacetát, HDPE – vysokohustotní polyethylen, PET – polyethylentereftalát, PETG – glykolem modifikovaný polyethylentereftalát, PP – polypropylen, PS – polystyren, PVC – polyvinylchlorid
         
            (6)  Dostupné na: [Adresa URL pro protokol internetové stránky ekoznačky EU bude vložena později. V současnosti lze veškeré navržené dokumenty tvořící protokol nalézt v technické zprávě]
      
      
   

Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.