Rozhodnutí Rady (EU) 2017/1225 ze dne 16. června 2017, kterým se zrušuje rozhodnutí 2010/288/EU o existenci nadměrného schodku v Portugalsku

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu dokument 32017D1225 najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
            
               CS
            
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
            
               L 174/19
            
         
      
   
   
   ROZHODNUTÍ RADY (EU) 2017/1225
   ze dne 16. června 2017,
   kterým se zrušuje rozhodnutí 2010/288/EU o existenci nadměrného schodku v Portugalsku
   RADA EVROPSKÉ UNIE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 126 odst. 12 této smlouvy,
   s ohledem na doporučení Evropské komise,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
      
      
      
         
            
               (1)
            
            
               Rada dne 2. prosince 2009 na základě doporučení Komise svým rozhodnutím 2010/288/EU (1) v souladu s čl. 126 odst. 6 Smlouvy rozhodla, že v Portugalsku existuje nadměrný schodek. Rada konstatovala, že schodek veřejných financí plánovaný na rok 2009 činil 5,9 % HDP, čímž překročil referenční hodnotu 3 % HDP uvedenou ve Smlouvě. Hrubý veřejný dluh (který od roku 2005 převyšoval referenční hodnotu 60 % HDP uvedenou ve Smlouvě) měl v roce 2009 podle prognózy dosáhnout 74,5 % HDP.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (2)
            
            
               Dne 2. prosince 2009 vydala Rada na základě doporučení Komise v souladu s čl. 126 odst. 7 Smlouvy a čl. 3 odst. 4 nařízení Rady (ES) č. 1467/97 (2) Portugalsku doporučení, aby nejpozději do roku 2013 nadměrný schodek odstranilo. Rada rovněž stanovila lhůtu pro přijetí účinných opatření do 2. června 2010.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (3)
            
            
               Na základě žádosti portugalských orgánů o finanční pomoc od Unie, členských států, jejichž měnou je euro, a Mezinárodního měnového fondu (MMF) Rada Portugalsku poskytla finanční pomoc. (3) Dne 17. května 2011 bylo mezi Komisí a portugalskými orgány podepsáno Memorandum o porozumění o zvláštních podmínkách hospodářské politiky. Rada poté na základě čl. 126 odst. 7 Smlouvy Portugalsku vydala dvě nová doporučení, jimiž prodloužila lhůtu pro nápravu nadměrného schodku do roku 2014 (doporučení ze dne 9. října 2012) a do roku 2015 (doporučení ze dne 21. června 2013). V obou případech Rada dospěla k závěru, že Portugalsko přijalo účinná opatření, ale nastaly nepředvídané nepříznivé hospodářské okolnosti mající zásadní negativní důsledky pro veřejné finance. V souladu s čl. 10 odst. 2 písm. a) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 472/2013 (4) bylo Portugalsko osvobozeno od povinnosti podávat samostatné zprávy v rámci postupu při nadměrném schodku a podávalo je v rámci svého makroekonomického ozdravného programu (5).
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (4)
            
            
               Dne 12. července 2016 Rada v souladu s čl. 126 odst. 8 Smlouvy rozhodla, že Portugalsko nepřijalo v reakci na její doporučení ze dne 21. června 2013 účinná opatření. Dne 8. srpna 2016 přijala Rada rozhodnutí podle čl. 126 odst. 9 Smlouvy, kterým Portugalsko vyzvala, aby učinilo opatření ke snížení schodku, která Rada považuje za nezbytná pro nápravu situace nadměrného schodku, přičemž stanovila novou lhůtu pro nápravu do roku 2016. Rada rovněž stanovila lhůtu pro přijetí účinných opatření do 15. října 2016.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (5)
            
            
               Dne 16. listopadu 2016 dospěla Komise k závěru, že Portugalsko přijalo účinná opatření v souladu s doporučením Rady ze dne 8. srpna 2016 podle čl. 126 odst. 9 Smlouvy.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (6)
            
            
               Podle článku 4 Protokolu o postupu při nadměrném schodku připojeného ke Smlouvám poskytuje statistické údaje pro provedení postupu při nadměrném schodku Komise. V rámci uplatňování uvedeného protokolu mají členské státy oznamovat statistické údaje o výši schodku veřejných financí a veřejném dluhu a další související proměnné dvakrát ročně, totiž před 1. dubnem a 1. říjnem, v souladu s článkem 3 nařízení Rady (ES) č. 479/2009 (6).
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (7)
            
            
               Rada má na základě oznámených statistických údajů přijmout rozhodnutí o zrušení rozhodnutí o existenci nadměrného schodku. Rozhodnutí o existenci nadměrného schodku by navíc mělo být zrušeno pouze tehdy, pokud z prognóz Komise vyplývá, že v horizontu prognózy schodek nepřekročí referenční hodnotu 3 % HDP uvedenou ve Smlouvě (7).
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (8)
            
            
               Podle údajů poskytnutých Komisí (Eurostatem) v souladu s článkem 14 nařízení (ES) č. 479/2009 na základě údajů oznámených Portugalskem v dubnu 2017, podle programu stability na roky 2017–2021 a podle prognózy Komise z jara 2017 jsou oprávněné následující závěry:
               
                  
                  
                  
                     
                        
                           —
                        
                        
                           Po dosažení stavu 4,4 % HDP v roce 2015 (3,1 % HDP bez vlivu jednorázových opatření) byl schodek veřejných financí snížen na 2,0 % HDP v roce 2016 (2,3 % HDP bez vlivu jednorázových opatření). Ve srovnání s cíli stanovenými v rozpočtu na rok 2016 bylo snížení schodku v roce 2016 způsobeno zejména omezením běžných výdajů (– 0,9 % HDP), a to především v mezispotřebě, a nedočerpáním prostředků na kapitálové výdaje (– 0,5 % HDP), což bohatě vyrovnalo pokles daňových i nedaňových příjmů (1,1 % HDP).
                        
                     
                  
               
               
                  
                  
                  
                     
                        
                           —
                        
                        
                           Program stability na období 2017–2021 předložený portugalskou vládou dne 28. dubna 2017 plánuje snížení schodku veřejných financí na 1,5 % HDP v roce 2017 a na 1,0 % HDP v roce 2018. Prognóza Komise z jara 2017 očekává v roce 2017 schodek ve výši 1,8 % HDP a v roce 2018 schodek ve výši 1,9 % HDP, to znamená, že v horizontu prognózy má tedy schodek zůstat pod referenční hodnotou 3 % HDP uvedenou ve Smlouvě. Tyto prognózy nezahrnují potenciální dopad opatření na podporu bank zvyšujících schodek, která nemají trvalé snižování schodku ohrozit.
                        
                     
                  
               
               
                  
                  
                  
                     
                        
                           —
                        
                        
                           Strukturální saldo, tj. cyklicky očištěné saldo veřejných financí bez vlivu jednorázových a jiných dočasných opatření, se v roce 2016 zlepšilo o 0,3 % HDP.
                        
                     
                  
               
               
                  
                  
                  
                     
                        
                           —
                        
                        
                           Z důvodu vnitřní dynamiky dluhu dočasně zvyšující zadlužení se poměr hrubého veřejného dluhu k HDP v roce 2016 zvýšil na 130,4 % (ze 129 % v roce 2015). Prognóza Komise z jara 2017 předpokládá, že v důsledku primárních přebytků se míra zadlužení sníží v roce 2017 na 128,5 % a v roce 2018 pak na 126,2 % HDP.
                        
                     
                  
               
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (9)
            
            
               V souladu s čl. 126 odst. 12 Smlouvy má být rozhodnutí Rady o existenci nadměrného schodku zrušeno, byl-li podle názoru Rady nadměrný schodek v dotyčném členském státě odstraněn.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (10)
            
            
               Podle názoru Rady byl nadměrný schodek v Portugalsku napraven, a rozhodnutí 2010/288/EU by proto mělo být zrušeno.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (11)
            
            
               Počínaje rokem 2017, což je rok následující po odstranění nadměrného schodku, podléhá Portugalsko preventivní složce Paktu o stabilitě a růstu a mělo by přiměřeným tempem směřovat k dosažení svého střednědobého rozpočtového cíle, včetně dodržení výdajového kritéria a dodržení kritéria dluhu v souladu s čl. 2 odst. 1a nařízení (ES) č. 1467/97,
            
         
      
   
   PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:
   Článek 1
   Z celkového hodnocení vyplývá, že nadměrný schodek byl v Portugalsku napraven.
   Článek 2
   Rozhodnutí 2010/288/EU se zrušuje.
   Článek 3
   Toto rozhodnutí je určeno Portugalské republice.
   
      V Lucemburku dne 16. června 2017.
      
         
            Za Radu
         
         
            předseda
         
         E. SCICLUNA
      
   
   
   
      (1)  Rozhodnutí Rady 2010/288/EU ze dne 2. prosince 2009 o existenci nadměrného schodku v Portugalsku (Úř. věst. L 125, 21.5.2010, s. 44).
   
      (2)  Nařízení Rady (ES) č. 1467/97 ze dne 7. července 1997 o urychlení a vyjasnění postupu při nadměrném schodku (Úř. věst. L 209, 2.8.1997, s. 6).
   
      (3)  Prováděcí rozhodnutí Rady 2011/344/EU ze dne 17. května 2011 o poskytnutí finanční pomoci Unie Portugalsku (Úř. věst. L 159, 17.6.2011, s. 88).
   
      (4)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 472/2013 ze dne 21. května 2013 o posílení hospodářského a rozpočtového dohledu nad členskými státy eurozóny, jejichž finanční stabilita je postižena či ohrožena závažnými obtížemi (Úř. věst. L 140, 27.5.2013, s. 1).
   
      (5)  Všechny dokumenty týkající se postupu při nadměrném schodku jsou dostupné na adrese: https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/eu-economic-governance-monitoring-prevention-correction/stability-and-growth-pact/corrective-arm-excessive-deficit-procedure/excessive-deficit-procedures-overview_en
   
      (6)  Nařízení Rady (ES) č. 479/2009 ze dne 25. května 2009 o použití Protokolu o postupu při nadměrném schodku, připojeného ke Smlouvě o založení Evropského společenství (Úř. věst. L 145, 10.6.2009, s. 1).
   
      (7)  V souladu s „Technickými podmínkami provádění Paktu o stabilitě a růstu a obecnými zásadami pro formu a obsah programů stability a konvergenčních programů“, které dne 5. července 2016 schválil Hospodářský a finanční výbor, dostupnými na této internetové stránce: http://ec.europa.eu/economy_finance/economic_governance/sgp/legal_texts/index_en.htm
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.