Prováděcí rozhodnutí Rady (EU) 2017/1226 ze dne 30. června 2017, kterým se mění prováděcí rozhodnutí (EU) 2016/544, kterým se schvaluje makroekonomický ozdravný program pro Řecko (2015/1411)

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu dokument 32017D1226 najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
               
               
                  CS
               
               
                  Úřední věstník Evropské unie
               
               
                  L 174/22
               
            
         
      
      
      PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ RADY (EU) 2017/1226
      ze dne 30. června 2017,
      kterým se mění prováděcí rozhodnutí (EU) 2016/544, kterým se schvaluje makroekonomický ozdravný program pro Řecko (2015/1411)
      RADA EVROPSKÉ UNIE,
      s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
      s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 472/2013 ze dne 21. května 2013 o posílení hospodářského a rozpočtového dohledu nad členskými státy eurozóny, jejichž finanční stabilita je postižena či ohrožena závažnými obtížemi (1), a zejména na čl. 7 odst. 5 uvedeného nařízení,
      s ohledem na návrh Evropské komise,
      vzhledem k těmto důvodům:
      
         
         
         
            
               
                  (1)
               
               
                  Dne 16. července 2015 Rada guvernérů Evropského mechanismu stability (ESM) vyzvala Komisi, aby se ve spolupráci s Evropskou centrální bankou (ECB), ESM, řeckými orgány a v odpovídajících případech s Mezinárodním měnovým fondem (MMF) dohodla na makroekonomickém ozdravném programu pro Řecko ve formě půjčky. Tento program byl vypracován postupem podle čl. 7 odst. 1 nařízení (EU) č. 472/2013. Dne 11. srpna 2015 se tyto instituce s řeckou vládou dohodly na technických aspektech makroekonomického ozdravného programu (dále jen „program“). Na základě návrhu Komise přijala Rada program ve formě prováděcího rozhodnutí Rady (2).
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (2)
               
               
                  Podle uvedené dohody Řecko přijalo komplexní balíček politických opatření, jež mají být provedena v průběhu tříletého makroekonomického ozdravného programu ESM, který pokrývá období od třetího čtvrtletí roku 2015 do třetího čtvrtletí roku 2018.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (3)
               
               
                  Cílem komplexního balíčku politických opatření stanoveného v memorandu ESM o porozumění o zvláštních podmínkách hospodářské politiky (dále jen „memorandum o porozumění“) ze dne 19. srpna 2015 je obnovit důvěru finančních trhů, obnovit zdravou makroekonomickou rovnováhu a umožnit návrat ekonomiky k udržitelnému růstu. Vychází ze čtyř pilířů: obnovy fiskální udržitelnosti, zachování finanční stability, posílení konkurenceschopnosti a hospodářského růstu, jakož i modernizace státu a veřejné správy.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (4)
               
               
                  Po dokončení prvního přezkumu programu a v návaznosti na prohlášení Euroskupiny ze dne 25. května 2016, kladném posouzení provádění programu Komisí a ECB a schválení ze strany ESM Řecko a Komise (jménem ESM) dne 16. června 2016 podepsaly dodatkové memorandum o porozumění. Dodatkové memorandum o porozumění aktualizuje politické podmínky stanovené v memorandu o porozumění, aby odrážely pokrok dosažený při provádění programu.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (5)
               
               
                  Euroskupina dne 25. května 2016 zvážila rovněž udržitelnost řeckého dluhu. Dohodla se na balíčku dluhových opatření, která budou v případě potřeby zaváděna postupně, aby bylo splněno dohodnuté referenční kritérium v oblasti hrubých potřeb financování. Euroskupina se dohodla, že první soubor opatření bude proveden v krátkodobém horizontu, to znamená od ukončení prvního přezkumu až do konce programu. Dne 23. ledna 2017 správní rada ESM a Evropský nástroj finanční stability přijaly pravidla týkající se souboru krátkodobých opatření ke zmírnění dluhového břemene Řecka, jehož provádění bylo již zahájeno. Euroskupina se dne 25. května 2016 rovněž dohodla, že po úspěšném provedení programu do poloviny roku 2018 očekává provádění možného druhého souboru opatření, budou-li nutná ke splnění dohodnutých kritérií udržitelnosti dluhu.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (6)
               
               
                  Dne 25. května 2016 Euroskupina uvítala záměr vedení MMF doporučit Výkonné radě fondu, aby schválila finanční opatření pro Řecko. Euroskupina potvrdila své stanovisko dne 5. prosince 2016 a rovněž zdůraznila potřebu sdílené podmíněnosti, která by měla být dohodnuta mezi všemi institucemi a Řeckem. Dne 5. prosince 2016 Euroskupina rovněž vyzvala příslušné instituce a Řecko, aby urychleně obnovily jednání a co nejdříve dosáhly na základě sdílené podmíněnosti dohody na úrovni pracovních útvarů, a pověřila Pracovní skupinu pro Euroskupinu, aby uvedenou dohodu na úrovni pracovních útvarů posoudila. Uvedená podmíněnost zahrnuje přijetí předschváleného fiskálního balíčku, jenž má pomoci zajistit ve střednědobém horizontu primární přebytek ve výši 3,5 % HDP.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (7)
               
               
                  Řecká ekonomika vykazuje vysoký stupeň odolnosti vůči zvýšené míře nejistoty a zavedení kapitálových kontrol, přičemž HDP se v roce 2015 snížilo pouze o 0,2 %. V roce 2016 řecká ekonomika stagnovala, neboť probíhající růst soukromé spotřeby byl vyrovnán snížením veřejné spotřeby a čistého vývozu. Prognóza Komise z jara 2017 předpokládá, že řecká ekonomika v roce 2017 vzroste o 2,1 % a v roce 2018 o 2,5 %, a to díky zlepšujícímu se hospodářskému klimatu podporujícímu investice a spotřebu.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (8)
               
               
                  Podle uvedené prognózy by měl poměr dluhu k HDP v roce 2016 dosáhnout 179,0 %, v roce 2017 by to mělo být 178,8 %, v roce 2018 by měl činit 174,6 % a v roce 2019 by měl dosahovat výše 165,2 %. Poměr dluhu k HDP by měl tedy od roku 2017 začít klesat. Řecko dosáhlo v roce 2015 primárního přebytku ve výši 0,5 % HDP a v roce 2016 ve výši 4,2 % HDP, čímž překročilo cíle svého programu ve výši – 0,25 % HDP v roce 2015 a 0,5 % HDP v roce 2016. Řecké orgány zavedou nový fiskální postup, který vychází z předpokladu cílových primárních přebytků ve výši 1,75 % HDP v roce 2017 a 3,5 % HDP v roce 2018 a ve střednědobém horizontu. Trajektorie těchto fiskálních cílů je v souladu s očekávaným tempem růstu řecké ekonomiky, která po dosud nejhlubší zaznamenané recesi prochází oživením.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (9)
               
               
                  Vzhledem k aktualizovaným prognózám útvarů Komise a výsledkům druhého přezkumu provedeného Komisí ve spolupráci s ECB a podle okolností s MMF by měl být stávající program aktualizován, aby zohledňoval reformy provedené řeckými orgány do konce prvního čtvrtletí roku 2017. Na tomto základě by aktualizovaná podmíněnost měla odrážet rozsah politik potřebných pro úspěšné provádění programu v budoucnosti s cílem navrátit řeckou ekonomiku k udržitelnému růstu. Proto je vhodné prováděcí rozhodnutí Rady (EU) 2016/544 změnit.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (10)
               
               
                  Veškeré formy finanční pomoci poskytnuté Řecku na podporu provádění politik v rámci jeho programu by měly být v souladu s právními požadavky a politikami Unie, zejména s rámcem správy ekonomických záležitostí Unie a Listinou základních práv Evropské unie (dále jen „Listina“). Pokud opatření předpokládaná v makroekonomickém ozdravném programu omezují výkon práv a svobod uznaných Listinou, jsou jejich omezení v souladu s čl. 52 odst. 1 Listiny. Veškeré intervence ve prospěch finančních institucí by měly být prováděny v souladu s pravidly Unie v oblasti hospodářské soutěže. Komise by měla zajistit, aby veškerá opatření stanovená v memorandu o porozumění v rámci požadované finanční pomoci z ESM byla plně v souladu s tímto rozhodnutím,
               
            
         
      
      PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:
      Článek 1
      Článek 2 prováděcího rozhodnutí Rady (EU) 2016/544 se nahrazuje tímto:
      
         „Článek 2
         1.   Řecko provede fiskální konsolidaci prostřednictvím trvalých opatření vysoké kvality při současné minimalizaci dopadu těchto opatření na znevýhodněné skupiny obyvatelstva. Řecké orgány se zavazují zajistit udržitelné veřejné finance a dosáhnout ve střednědobém horizontu významných a udržitelných primárních přebytků, jež budou trvale snižovat poměr dluhu k HDP. Řecké orgány tudíž zavedou nový fiskální postup, který vychází z předpokladu cílových primárních přebytků ve výši 1,75 % HDP v roce 2017 a 3,5 % HDP v roce 2018 a ve střednědobém horizontu. Řecké orgány se zavazují, že přijmou další strukturální opatření, která do roku 2018 přinesou výnos ve výši 0,3 % HDP s cílem zajistit cílový primární přebytek. Opatření k dosažení uvedených cílů primárního přebytku, která byla dohodnuta v rámci druhého přezkumu, zahrnují: modernizaci systému sociálního zabezpečení a zrušení daňových výdajů na základě doporučení přezkumu sociálního zabezpečení provedeného Světovou bankou; racionalizaci výdajů na zdravotní péči rozšířením rozsahu uzavřeného rozpočtového rámce a snížení stropů zpětného vyžádání; zavedení daně z krátkodobých pronájmů nemovitostí turistům a racionalizaci některých výkonnostních pobídek a příspěvků ve veřejném sektoru.
         2.   Za účelem podpory vyvažování rozpočtu směrem k distribučně spravedlivějším politikám podporujícím růst a zajištění splnění střednědobých fiskálních cílů řecké orgány přijmou tato legislativní opatření:
         
            
            
            
               
                  
                     i)
                  
                  
                     přijmou střednědobou fiskální strategii pro období 2018–2021 v souladu s dohodnutými střednědobými cíli, jichž by mělo být dosaženo bez opatření narušujících růst;
                  
               
            
         
         
            
            
            
               
                  
                     i)
                  
                  
                     provedou důchodovou reformu přinášející v letech 2019–2022 čisté úspory ve výši 1 % HDP a reformu daně z příjmu fyzických osob, která má v letech 2020, 2021 a 2022 přinést čisté úspory ve výši 1 % HDP;
                  
               
            
         
         
            
            
            
               
                  
                     iii)
                  
                  
                     přijmou daňový balíček podporující růst, který v čistém vyjádření odpovídá výnosu z reformy daně z příjmů fyzických osob, který zahrnuje: i) snížení sazeb daně z příjmů fyzických osob a solidární přirážku se střednědobým fiskálním dopadem ve výši 0,8 % HDP; ii) snížení sazeb daně z příjmů právnických osob se střednědobým fiskálním dopadem ve výši 0,1 % HDP a iii) snížení daně z nemovitostí (ENFIA) s dopadem ve výši 0,1 % HDP;
                  
               
            
         
         
            
            
            
               
                  
                     iv)
                  
                  
                     přijmou cílený výdajový balíček odpovídající v čistém vyjádření výnosu z penzijní reformy, který zahrnuje: i) zvýšení výdajů na cílené sociální dávky (příspěvek na bydlení; dětské přídavky; školní stravování; vzdělávání a péče v raném věku / předškolní vzdělávání a péče; testované snížení spolufinancování zdravotní péče) ve výši 0,7 % HDP; ii) investice do vysoce kvalitní veřejné infrastruktury ve výši 0,15 % HDP a iii) aktivní politiky na trhu práce ve výši 0,15 % HDP;
                  
               
            
         
         
            
            
            
               
                  
                     v)
                  
                  
                     provedou opatření v oblasti daně z příjmů fyzických osob, která budou zavedena v roce 2019, pokud bude na základě posouzení zaměřeného do budoucna v souvislosti se závěrečným posouzením programu potřeba urychlené provedení za účelem dosažení fiskálního cíle primárního schodku v roce 2019 ve výši 3,5 % HDP, jehož by mělo být dosaženo bez opatření narušujících růst;
                  
               
            
         
         
            
            
            
               
                  
                     vi)
                  
                  
                     počínaje rokem 2019 bude muset být prováděn expanzivní balíček, který bude podléhat posouzení a dohodě v závěrečném přezkumu programu transparentním způsobem, s realizovanou hodnotou odpovídající hodnotě, o kterou institituce předpokládají, že Řecko překročí dohodnuté střednědobé cíle tak, aby bylo možné zajistit, že budou tyto cíle dosahovány.
                  
               
            
         
         3.   Řecké orgány dokončí rámec potřebný pro úplné ustavení nezávislého orgánu pro veřejné příjmy a jeho účinné fungování. Měly by dále přijmout opatření k lepšímu dodržování daňových předpisů, včetně právních předpisů na podporu a usnadnění používání elektronických plateb. Opatření k posílení boje proti daňovým únikům se zaměří mimo jiné na zlepšení modelu spolupráce mezi justicí a daňovými správami.
         4.   Řecké orgány přijmou opatření k dalšímu posílení rozpočtového procesu a správy veřejných financí. Zajistí, aby vnitrostátní právní předpisy byly plně v souladu se Smlouvou o stabilitě, koordinaci a správě v hospodářské a měnové unii (rozpočtový pakt). Řecké orgány rovněž předloží střednědobý akční plán, který zajistí, aby platby byly uskutečňovány v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2011/7/EU (*1). Posílí rámec pro zadávání veřejných zakázek, včetně posílení centrálního zadávání zakázek.
         5.   Řecké orgány plně provedou nová legislativní ustanovení komplexní důchodové reformy z roku 2016. Za účelem racionalizace veřejných výdajů na zdravotnictví přijmou řecké orgány strukturální opatření zaměřená na zvýšení účinnosti, včetně uzavřeného rozpočtu (strop zpětného vyžádání) s cílem zahrnout do něj položky, na které se dříve zpětné vyžádání nevztahovalo. Zveřejní aktualizovaný cenový věstník s cílem snížit ceny léčivých přípravků, pravidelně budou aktualizovat a zveřejňovat pozitivní a negativní seznamy a přijmou další opatření na zlepšení rozšiřování generických léčivých přípravků.
         6.   Řecké orgány zajistí hladké zavádění a provádění nového systému dávek sociální solidarity (Social Solidarity Income). Provedou významnou reformu systému sociálního zabezpečení na základě příslušných doporučení přezkumu sociálního zabezpečení provedeného Světovou bankou. Cílem uvedené reformy je zjednodušení systému a lepší zacílení na potřeby nejzranitelnějších osob, včetně přesměrování zdrojů na financování vnitrostátního zavedení nového systému dávek sociální solidarity.
         7.   Za účelem zajištění finanční stability řecké orgány zveřejní plán na uvolňování kapitálových kontrol, přičemž se zabrání nepřiměřeným prodlevám, aniž by byla ohrožena finanční stabilita. Posoudí a odstraní překážky na sekundárním trhu s úvěry v selhání uvedené ve zprávě o přezkumu provádění zákona 4354/2015 za účelem zjednodušení postupu udělování licencí pro správce úvěrů v selhání. Řecké orgány zřídí systém mimosoudního řešení úvěrů v selhání a zajistí jeho hladké zavedení. Tento systém musí umožňovat účast velkých i menších dlužníků s dluhem převyšujícím určitou minimální prahovou hodnotu v mechanismu, který by všechny prvky dluhu, včetně soukromého a veřejného dluhu, s výjimkou příspěvků na sociální zabezpečení a srážkových daní, podroboval tomuto mechanismu. Řecké orgány rovněž modernizují insolvenční právní rámec a zajistí jeho účinné provádění, přičemž se především zaměří na roli insolvenčních správců. Řecké orgány přezkoumají občanský soudní řád a uvedou ho v soulad s osvědčenými postupy v Unii.
         8.   Za účelem podpory růstu, konkurenceschopnosti a investic řecké orgány nadále navrhují a provádějí celou řadu reforem na výrobkových trzích. Cílem těchto reforem je dosáhnout osvědčených postupů v Unii. Reformy zahrnují: další provádění souboru doporučení organizace OECD k odstranění překážek hospodářské soutěže v celé řadě odvětví; reformy, jejichž cílem je liberalizovat udělování investičních licencí a snížit administrativní zátěž při zakládání podniků; další kroky v oblasti liberalizace regulovaných povolání; reformy spočívající v modernizaci legislativy o využívání půdy, včetně územního plánování a katastru, a opatření ke zlepšení fungování vodohospodářství a dopravy.
         9.   Pokud jde o trhy práce, přijme Řecko právní předpisy, z nichž bude jasně vyplývat, že reformy kolektivního vyjednávání z roku 2011 budou prodlouženy až do konce programu. Řecké orgány nahradí stávající správní rámec pro hromadné výpovědi s maximální výpovědní lhůtou 3 měsíců, které nevyžadují schválení předem, a upraví právní předpisy týkající se protestní akce v kolektivním vyjednávání. Rovněž přijmou další opatření v boji proti nehlášené práci, zlepší odborné vzdělávání a přípravu a zavedou tříletý akční plán v oblasti vzdělávání.
         10.   Řecké orgány budou nadále provádět rozsáhlé reformy na trzích s energií, aby je uvedly do souladu s právními předpisy a politikami Unie a zmodernizovaly je a zvýšily jejich konkurenceschopnost, jakož i snížily monopolní zisky a neefektivitu, podpořily inovace, zvýhodnily širší zavádění obnovitelných zdrojů energie a plynu a zajistily, aby se výhod ze všech uvedených změn dostalo spotřebitelům. Aby tržní podíl zavedeného provozovatele na trhu s elektřinou dosáhl dohodnutých cílů, budou řecké orgány pokračovat v provádění aukcí s elektřinou a navrhnou nepodmíněná strukturální opatření s cílem prodat podíl na kapacitě výroby elektrické energie zavedeného provozovatele v souladu s příslušnými rozhodnutími Komise potvrzenými v rozsudcích Trubunálu (*2). Řecké orgány rovněž budou pokračovat v procesu vedoucím k úplnému oddělení vlastnictví provozovatele přenosové soustavy od zavedeného provozovatele, budou pokračovat v provádění reformy pobídek pro obnovitelné zdroje energie a zajistí včasné provedení dalších tržních reforem. Na trhu s plynem budou dále prováděny stávající reformy, díky nimž budou mít mimo jiné všichni zákazníci do roku 2018 neomezenou možnost změnit dodavatele. Řecké orgány přijmou další opatření k odstranění zbývajících překážek efektivní hospodářské soutěže na velkoobchodním a maloobchodním trhu s plynem a za účelem podpory vzájemného propojení, jakož i diverzifikace zdrojů dodávek.
         11.   Řecké orgány budou pokračovat v provádění ambiciózního privatizačního programu a politik na podporu investic. Řecké orgány se zavazují usnadnit postup privatizace a dokončit všechna opatření z jejich strany nezbytná k tomu, aby bylo možno privatizační řízení úspěšně provést. V této souvislosti řecké orgány dokončí všechna nezbytná opatření, která s nimi každého čtvrt roku sjednávají řecký privatizační fond (TAIPED), instituce a řecká vláda. Seznam dosud nedokončených opatření vlády schválila správní rada fondu TAIPED. Po založení Řecké společnosti pro majetek a majetkové účasti (HCAP), která vlastní cenná řecká aktiva, řecké orgány zajistí, aby správa a vnitřní pravidla HCAP byly v souladu s mezinárodními normami a osvědčenými postupy, včetně pokynů OECD pro řízení státních podniků. Hlavním cílem společnosti HCAP musí být tato cenná řecká aktiva spravovat, jakož i chránit, vytvářet a v konečném důsledku maximalizovat jejich hodnotu, kterou zpeněží v privatizacích a dalšími způsoby.
         12.   Jednou z hlavních priorit programu by měl být nadále moderní stát a veřejná správa. Řecké orgány budou věnovat zvláštní pozornost provádění opatření, která již byla přijata v rámci programu, ke zvýšení efektivity veřejného sektoru při poskytování základních veřejných statků a služeb, se zvláštním důrazem na nábor a depolitizaci manažerů, hodnocení výkonnosti a mobilitu. Musí být přijata opatření k zefektivnění soudního systému, včetně umožnění provádění elektronických aukcí, a zintenzívnění boje proti korupci. Institucionální a funkční nezávislost hlavních institucí,jako jsou správa příjmů a statistický úřad (Elstat), musí být posílena prostřednictvím dalšího provádění již přijatých reforem.
      
      Článek 2
      Toto rozhodnutí je určeno Řecké republice.
      
         V Bruselu dne 30. června 2017.
         
            
               Za Radu
            
            
               předsedkyně
            
            H. DALLI
         
      
      
      
         (1)  Úř. věst. L 140, 27.5.2013, s. 1.
      
         (2)  Prováděcí rozhodnutí Rady (EU) 2016/544 ze dne 15. února 2016, kterým se schvaluje makroekonomický ozdravný program pro Řecko (2015/1411) (Úř. věst. L 91, 7.4.2016, s. 27).
      
   

Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.