Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2017/1239 ze dne 6. července 2017 o uznání Etiopie podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/106/ES, pokud jde o systémy výcviku a vydávání průkazů způsobilosti námořníků (oznámeno pod číslem C(2017) 4555) (Text s významem pro EHP. )

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu dokument 32017D1239 najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
            
               CS
            
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
            
               L 177/43
            
         
      
   
   
   PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2017/1239
   ze dne 6. července 2017
   o uznání Etiopie podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/106/ES, pokud jde o systémy výcviku a vydávání průkazů způsobilosti námořníků
   
      
         (oznámeno pod číslem C(2017) 4555)
      
   
   (Text s významem pro EHP)
   EVROPSKÁ KOMISE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
   s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2008/106/ES ze dne 19. listopadu 2008 o minimální úrovni výcviku námořníků (1), a zejména na čl. 19 odst. 3 uvedené směrnice,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
      
      
      
         
            
               (1)
            
            
               Podle směrnice 2008/106/ES se mohou členské státy rozhodnout, že vydáním potvrzení uznají odpovídající průkazy kompetence nebo průkazy odborné způsobilosti námořníků vydané třetími zeměmi, a to za předpokladu, že je dotčená třetí země uznána Komisí. Předmětné třetí země musí splňovat všechny požadavky Úmluvy Mezinárodní námořní organizace o normách výcviku, kvalifikace a strážní služby námořníků z roku 1978 (dále jen „úmluva“).
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (2)
            
            
               Dopisem ze dne 9. ledna 2014 požádalo Lucembursko o uznání Etiopie a 5. listopadu 2014 tak dopisem učinil i Kypr. Komise v návaznosti na tyto žádosti kontaktovala etiopské orgány, aby zhodnotila jejich systém výcviku a vydávání průkazů způsobilosti a prověřila tak, zda Etiopie splňuje všechny požadavky úmluvy a zda byla přijata vhodná opatření k zabránění podvodům s těmito průkazy. Bylo vysvětleno, že hodnocení bude vycházet z výsledků vyšetřovací inspekce, kterou v Etiopii provedou odborníci z Evropské agentury pro námořní bezpečnost.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (3)
            
            
               Na základě výsledků inspekce, jež proběhla v říjnu 2015, provedla Komise hodnocení etiopského systému výcviku a vydávání průkazů způsobilosti. V tomto hodnocení poukázala Komise na několik oblastí, kterými se musely etiopské orgány patřičně zabývat, včetně nedostatků souvisejících se schvalováním programů a kurzů, s výcvikem na lodi či s vydáváním průkazů způsobilosti a potvrzováním.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (4)
            
            
               Etiopské orgány předložily v květnu 2016 dobrovolný plán nápravných opatření, který v červenci, říjnu a prosinci 2016 ještě dále doplnily.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (5)
            
            
               Etiopie konkrétně přijala nové právní předpisy, které řeší nedostatky, jež Komise při hodnocení zjistila v souvislosti s vnitrostátními předpisy, a aktualizovala postupy pro kontrolu kvality své správy a svých institucí pro vzdělávání námořníků, jakož i výukové a výcvikové programy zmiňovaných institucí.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (6)
            
            
               Na základě všech dostupných informací dospěla Komise k závěru, že etiopské orgány podnikly kroky, aby etiopský systém výcviku a vydávání průkazů způsobilosti námořníků uvedly do souladu s požadavky úmluvy, včetně poskytování příslušných dokladů.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (7)
            
            
               V dubnu 2017 poskytla Komise etiopským orgánům hodnotící zprávu, jež vycházela z výsledků inspekce provedené v říjnu 2016 a brala v potaz aktualizovaný plán nápravných opatření.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (8)
            
            
               Z konečných výsledků hodnocení vyplývá, že Etiopie splňuje požadavky úmluvy, vyřešila všechny zjištěné nedostatky a přijala vhodná opatření k zabránění podvodům s průkazy způsobilosti.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (9)
            
            
               Zpráva o výsledcích hodnocení byla poskytnuta členským státům.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (10)
            
            
               Opatření stanovené tímto rozhodnutím je v souladu se stanoviskem Výboru pro námořní bezpečnost a zabránění znečištění z lodí,
            
         
      
   
   PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:
   Článek 1
   Pro účely článku 19 směrnice 2008/106/ES se uznává Etiopie, pokud jde o systémy výcviku a vydávání průkazů způsobilosti námořníků.
   Článek 2
   Toto rozhodnutí je určeno členským státům.
   
      V Bruselu dne 6. července 2017.
      
         
            Za Komisi
         
         Violeta BULC
         
            členka Komise
         
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 323, 3.12.2008, s. 33.
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.