Rozhodnutí Rady (EU) 2017/1243 ze dne 29. května 2017 o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie v Mezinárodní námořní organizaci (IMO) na 98. zasedání Výboru pro námořní bezpečnost a na 71. zasedání Výboru pro ochranu mořského prostředí k přijetí změn pravidla II-1/23 úmluvy SOLAS, pravidla II-2/9.4.1.3 úmluvy SOLAS, předpisů pro vysokorychlostní plavidla z let 1994 a 2000, Mezinárodních předpisů pro záchranné prostředky a dodatku V přílohy VI úmluvy MARPOL

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu dokument 32017D1243 najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
            
               CS
            
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
            
               L 178/9
            
         
      
   
   
   ROZHODNUTÍ RADY (EU) 2017/1243
   ze dne 29. května 2017
   o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie v Mezinárodní námořní organizaci (IMO) na 98. zasedání Výboru pro námořní bezpečnost a na 71. zasedání Výboru pro ochranu mořského prostředí k přijetí změn pravidla II-1/23 úmluvy SOLAS, pravidla II-2/9.4.1.3 úmluvy SOLAS, předpisů pro vysokorychlostní plavidla z let 1994 a 2000, Mezinárodních předpisů pro záchranné prostředky a dodatku V přílohy VI úmluvy MARPOL
   RADA EVROPSKÉ UNIE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 100 odst. 2 ve spojení s čl. 218 odst. 9 této smlouvy,
   s ohledem na návrh Evropské komise,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
      
      
      
         
            
               (1)
            
            
               Cílem činnosti Unie v odvětví námořní dopravy by mělo být zlepšování námořní bezpečnosti a ochrana mořského prostředí.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (2)
            
            
               Výbor pro námořní bezpečnost (MSC) Mezinárodní námořní organizace (IMO) na svém 97. zasedání schválil změny pravidla II-1/23 a pravidla II-2/9.4.1.3 Mezinárodní úmluvy o bezpečnosti lidského života na moři (SOLAS), mezinárodních předpisů pro vysokorychlostní plavidla z let 1994 a 2000 a Mezinárodních předpisů pro záchranné prostředky (dále jen „předpisy LSA“) a přílohy rezoluce MSC.81(70). Tyto změny mají být přijaty na 98. zasedání MSC, jež se má konat v červnu 2017.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (3)
            
            
               Výbor pro ochranu mořského prostředí organizace IMO (MEPC) se na svém 70. zasedání dohodl na změnách dodatku V přílohy VI Mezinárodní úmluvy o zabránění znečišťování z lodí (dále jen „příloha VI úmluvy MARPOL“), které umožní lodím, jež splňují požadavky přílohy VI úmluvy MARPOL prostřednictvím rovnocenných prostředků, uvést v dodacím listu zásobníku, že lodní topný olej je dodáván v souladu s oznámením kupujícího o tom, že je určen k použití v kombinaci s rovnocennými prostředky. Tyto změny by měly být přijaty na 71. zasedání MEPC, které se má konat v červenci 2017.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (4)
            
            
               Na 95. a 96. zasedání MSC organizace IMO bylo schváleno několik návrhů změn pravidla II-1 úmluvy SOLAS týkajících se dělení lodi na úseky a stability v narušeném stavu. Postoj, který byl zaujat jménem Unie k těmto změnám, byl stanoven v rozhodnutí Rady (EU) 2016/2077 (1).
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (5)
            
            
               Výbor MSC organizace IMO se na svém 97. zasedání dohodl na pozastavení přijímání většiny návrhů na změny pravidel II-1 úmluvy SOLAS týkajících se dělení lodi na úseky a stability v narušeném stavu až do doby konání 98. zasedání MSC, a pokud jde o změny pravidla II-1/6 týkající se vzorce požadovaného indexu dělení R, dohodl se výbor na tom, že by se žádnými dalšími změnami pravidla II-1/6 neměla snížit stávající úroveň bezpečnosti.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (6)
            
            
               Postoj, který má být zaujat jménem Unie, stanovený v čl. 2 odst. 1 písm. a) a čl. 2 odst. 2 rozhodnutí (EU) 2016/2077 je proto i nadále použitelný.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (7)
            
            
               Výbor MSC organizace IMO se na svém 97. zasedání dohodl na harmonizaci znění pravidel II-1/22, II-1/23 a II-1/24, pokud jde o existenci několika výrazů pro obdobné požadavky, a na aktualizaci stávajících odkazů, aniž by se tím změnil obsah dříve schválených změn. Pravidlo II-1/23 se týká zvláštních požadavků na osobní lodě typu ro-ro a nevztahuje se na něj postoj, který má být zaujat jménem Unie, stanovený v rozhodnutí Rady (EU) 2016/2077. Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/45/ES (2) se vztahuje na osobní lodě a vysokorychlostní osobní plavidla provozující vnitrostátní plavbu. Ustanovení čl. 6 odst. 2 písm. a) bodu i) uvedené směrnice stanoví, že nové osobní lodě třídy A musí plně vyhovovat požadavkům úmluvy SOLAS z roku 1974 v platném znění.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (8)
            
            
               Změny pravidla II-2/9.4.1.3 úmluvy SOLAS mají za cíl objasnit požadavky na protipožární odolnost oken na osobních lodích přepravujících maximálně 36 cestujících a na lodích pro zvláštní účely s více než 60, ale nejvýše 240 osobami na palubě. Lodě přepravující maximálně 36 cestujících by měly zajišťovat stejnou úroveň bezpečnosti jako ty, které přepravují více než 36 cestujících. Směrnice 2009/45/ES se vztahuje na osobní lodě a vysokorychlostní osobní plavidla provozující vnitrostátní plavbu. Ustanovení čl. 6 odst. 2 písm. a) bodu i) uvedené směrnice stanoví, že nové osobní lodě třídy A musí plně vyhovovat požadavkům úmluvy SOLAS z roku 1974 v platném znění. Příloha I kapitola II-2 část B.10.4 uvedené směrnice stanoví, že u osobních lodí přepravujících méně než 36 cestujících se má zvláštní pozornost věnovat protipožární odolnosti oken obrácených na otevřené nebo uzavřené prostory naloďování do záchranných člunů a vorů a protipožární odolnosti oken umístěných pod těmito prostorami v takové poloze, že by jejich porucha během požáru bránila spuštění záchranných člunů nebo vorů na vodu nebo nalodění do nich.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (9)
            
            
               Změny předpisů pro vysokorychlostní plavidla vysvětlují použití bodů 8.10.1.4 až 8.10.1.6 těchto předpisů, které se týkají toho, že vysokorychlostní plavidla kratší než 20 a 30 m nemusí být vybavena záchranářskými čluny. Za předpokladu, že jsou splněny požadavky bodu 8.10.1.6 v obou předpisech, což zahrnuje nový prvek, tj. že musí být možné vyzvednout bezmocnou osobu z vody ve vodorovné nebo téměř vodorovné pozici, nemusí vysokorychlostní plavidla kratší než 30 m (pro účely předpisu z roku 2000) nebo 20 m (pro účely předpisu z roku 1994) nést záchranářské čluny. Směrnice 2009/45/ES se vztahuje na osobní lodě a vysokorychlostní osobní plavidla provozující vnitrostátní plavbu. Ustanovení čl. 6 odst. 2 písm. a) bodu i) uvedené směrnice stanoví, že nové osobní lodě třídy A musí plně vyhovovat požadavkům úmluvy SOLAS z roku 1974 v platném znění.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (10)
            
            
               Předpisy LSA stanoví mezinárodní požadavky na záchranné prostředky, na něž se vztahuje kapitola III úmluvy SOLAS z roku 1974 v platném znění. Změny bodů 6.1.1.5 a 6.1.1.6 předpisů LSA a bodu 8.1.1 části 1 přílohy rezoluce MSC.81(70) zajišťují soulad se statickými zkouškami a zkušebním zatížením, které musí uvedená spouštěcí zařízení snést, a to včetně jejich konstrukčních prvků a navijáků, a měly by být považovány za drobné opravy. Spouštěcí zařízení a navijáky jsou uvedeny v prováděcím nařízení Komise (EU) 2017/306 (3), které odkazuje na předpisy LSA a na rezoluci MSC.81(70) ve vztahu k položkám MED/1.21, 1.23, 1.24 a 1.25, pokud jde o spouštěcí zařízení, a k položkám MED/1.41a, 1.41b, 1.41c, 1.41d, 1.41e, pokud jde o navijáky. Spadají proto do oblasti působnosti směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/90/EU (4).
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (11)
            
            
               Změny dodatku V přílohy VI úmluvy MARPOL upravují možnost, aby u lodí, které splňují požadavky, pokud jde o obsah síry v palivu v kontrolních oblastech emisí oxidů síry (SECA) prostřednictvím rovnocenných prostředků (systémy čištění spalin (EGCS)), mohl dodavatel po oznámení kupujícího uvést v dodacím listu zásobníku, že palivo je určeno k použití na lodi, která splňuje požadavky týkající se síry prostřednictvím rovnocenných prostředků. Vzhledem ke zvyšujícímu se počtu lodí vybavených EGCS jsou změny dodatku V přílohy VI úmluvy MARPOL nezbytné, aby se uvedl do souladu standardní text na dodacím listu zásobníku se skutečností, že lodi mohou nadále používat paliva s vyšším obsahem síry i poté, co 1. ledna 2015 vstoupily v platnost požadavky na 0,10 % obsah síry v kontrolních oblastech emisí oxidů síry (SECA). Požadavky přílohy VI úmluvy MARPOL, pokud jde o omezení emisí SOx, jsou prováděny v právu Unie prostřednictvím směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/802 (5). Ustanovení čl. 6 odst. 9 písm. b) a c) a čl. 13 odst. 2 písm. a) uvedené směrnice odkazují na dodací list zásobníku jako na hlavní mechanismus pro zajištění souladu se směrnicí. Rovnocenné způsoby zajišťování souladu jsou považovány za alternativní metody snižování emisí, jak jsou vymezeny v čl. 2 písm. o) směrnice (EU) 2016/802, a mohou být použity za předpokladu, že lodě používající metody snižování emisí nepřetržitě dosahují snížení emisí oxidu siřičitého, které je přinejmenším rovnocenné snížení, jehož by bylo dosaženo použitím lodních paliv, která splňují požadavky uvedené směrnice.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (12)
            
            
               Unie není členem IMO ani smluvní stranou příslušných úmluv nebo předpisů. Rada by měla zmocnit členské státy k vyjádření postoje Unie a k vyjádření jejich souhlasu s tím, aby byly těmito změnami vázány do té míry, nakolik tyto změny spadají do výlučné pravomoci Unie,
            
         
      
   
   PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:
   Článek 1
   Postoj, který má být zaujat jménem Unie na 98. zasedání Výboru pro námořní bezpečnost IMO, je souhlasit s přijetím těchto změn:
   
      
      
      
         
            
               a)
            
            
               změny pravidla II-1/23 úmluvy SOLAS, jak jsou stanoveny v příloze 1 dokumentu IMO MSC 97/WP.5, s výhradou změn navrhovaných v dokumentech IMO MSC 97/3/5 a MSC 97/3/4;
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               b)
            
            
               změny pravidla II-2/9.4.1.3 úmluvy SOLAS, jak jsou stanoveny v příloze 13 dokumentu IMO MSC 97/22/Add.1;
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               c)
            
            
               změny předpisů pro vysokorychlostní plavidla, jak jsou stanoveny v přílohách 15 a 16 dokumentu IMO MSC 97/22/Add.1;
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               d)
            
            
               změny předpisů LSA a přílohy rezoluce MSC.81(70), jak jsou stanoveny v příloze 17 dokumentu IMO MSC 97/22/Add.1 a v příloze 1 dokumentu IMO MSC 98/3/1.
            
         
      
   
   Článek 2
   Postoj, který má být zaujat jménem Unie na 71. zasedání Výboru pro ochranu mořského prostředí organizace IMO, je souhlasit s přijetím změn dodatku V přílohy VI úmluvy MARPOL, jak jsou stanoveny v příloze 7 dokumentu IMO MEPC 70/18/Add.1.
   Článek 3
   1.   Postoje, které mají být zaujaty jménem Unie, stanovené v článcích 1 a 2, vyjádří členské státy, jež jsou členy IMO, jednající společně v zájmu Unie.
   2.   Drobné úpravy postojů uvedených v článcích 1 a 2 lze dohodnout bez dalšího rozhodnutí Rady.
   Článek 4
   Členské státy se zmocňují, aby vyjádřily souhlas s tím, že v zájmu Unie budou vázány změnami uvedenými v článcích 1 a 2 v rozsahu, v jakém tyto změny spadají do výlučné pravomoci Unie.
   Článek 5
   Toto rozhodnutí je určeno členským státům.
   
      V Bruselu dne 29. května 2017.
      
         
            Za Radu
         
         
            předseda
         
         C. CARDONA
      
   
   
   
      (1)  Rozhodnutí Rady (EU) 2016/2077 ze dne 17. října 2016 o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie v Mezinárodní námořní organizaci (IMO) na 70. zasedání Výboru pro ochranu mořského prostředí a 97. zasedání Výboru pro námořní bezpečnost k přijetí změn přílohy VI úmluvy MARPOL, pravidel II-1 úmluvy SOLAS, pravidel III/1.4, III/30 a III/37 úmluvy SOLAS, pravidel II-2/1 a II-2/10 úmluvy SOLAS, pravidla II-1/3-12 úmluvy SOLAS, úmluvy a předpisu o normách výcviku, kvalifikace a strážní služby námořníků (STCW), předpisů o systémech protipožární bezpečnosti a předpisu z roku 2011 o programu rozšířených inspekcí (Úř. věst. L 320, 26.11.2016, s. 36).
   
      (2)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/45/ES ze dne 6. května 2009 o bezpečnostních pravidlech a normách pro osobní lodě (Úř. věst. L 163, 25.6.2009, s. 1).
   
      (3)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/306 ze dne 6. února 2017, kterým se uvádí požadavky na návrh, zhotovení a funkčnost a zkušební normy pro lodní výstroj (Úř. věst. L 48, 24.2.2017, s. 1).
   
      (4)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/90/EU ze dne 23. července 2014 o lodní výstroji a o zrušení směrnice Rady 96/98/ES (Úř. věst. L 257, 28.8.2014, s. 146).
   
      (5)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/802 ze dne 11. května 2016 o snižování obsahu síry v některých kapalných palivech (Úř. věst. L 132, 21.5.2016, s. 58).
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.