Rozhodnutí Rady (EU, Euratom) 2017/1244, přijaté po vzájemné dohodě s předsedou Komise, ze dne 7. července 2017 o jmenování členky Evropské komise

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu dokument 32017D1244 najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
            
               CS
            
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
            
               L 178/12
            
         
      
   
   
   ROZHODNUTÍ RADY (EU, Euratom) 2017/1244,
   přijaté po vzájemné dohodě s předsedou Komise,
   ze dne 7. července 2017
   o jmenování členky Evropské komise
   RADA EVROPSKÉ UNIE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 246 druhý pododstavec této smlouvy,
   s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství pro atomovou energii, a zejména na článek 106a této smlouvy,
   s ohledem na stanovisko Evropského parlamentu (1),
   vzhledem k těmto důvodům:
   
      
      
      
         
            
               (1)
            
            
               Dne 23. října 2014 přijala Evropská rada rozhodnutí 2014/749/EU (2) o jmenování Evropské komise na období do 31. října 2019.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (2)
            
            
               V dopise ze dne 28. října 2016 informoval předseda Komise Jean-Claude JUNCKER Radu, že paní Kristalina GEORGIEVA odstoupila s účinkem od 1. ledna 2017 z funkce místopředsedkyně a členky Komise.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (3)
            
            
               V souladu s čl. 246 druhým pododstavcem Smlouvy o fungování Evropské unie by člen Komise, jenž odstoupí, měl být na zbývající část funkčního období nahrazen novým členem stejné státní příslušnosti.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (4)
            
            
               Je tedy třeba jmenovat nového člena Komise,
            
         
      
   
   PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:
   Článek 1
   Rada po vzájemné dohodě s předsedou Komise Jeanem-Claudem JUNCKEREM jmenuje členkou Komise na zbývající část funkčního období do 31. října 2019 paní Mariyu GABRIELOVOU.
   Článek 2
   Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem přijetí.
   
      V Bruselu dne 7. července 2017.
      
         
            Za Radu
         
         
            předseda
         
         M. MAASIKAS
      
   
   
   
      (1)  Stanovisko ze dne 4. července 2017 (dosud nezveřejněné v Úředním věstníku).
   
      (2)  Úř. věst. L 311, 31.10.2014, s. 36.
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.