Prováděcí rozhodnutí Rady (SZBP) 2017/1245 ze dne 10. července 2017, kterým se provádí rozhodnutí 2013/255/SZBP o omezujících opatřeních vůči Sýrii

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu dokument 32017D1245 najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
            
               CS
            
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
            
               L 178/13
            
         
      
   
   
   PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ RADY (SZBP) 2017/1245
   ze dne 10. července 2017,
   kterým se provádí rozhodnutí 2013/255/SZBP o omezujících opatřeních vůči Sýrii
   RADA EVROPSKÉ UNIE,
   s ohledem na Smlouvu o Evropské unii, a zejména na čl. 31 odst. 2 této smlouvy,
   s ohledem na rozhodnutí Rady 2013/255/SZBP ze dne 31. května 2013 o omezujících opatřeních vůči Sýrii (1), a zejména na čl. 30 odst. 1 uvedeného rozhodnutí,
   s ohledem na návrh vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
      
      
      
         
            
               (1)
            
            
               Dne 31. května 2013 přijala Rada rozhodnutí 2013/255/SZBP o omezujících opatřeních vůči Sýrii.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (2)
            
            
               Ze seznamu právnických a fyzických osob a subjektů, na něž se vztahují omezující opatření, obsaženého v příloze I rozhodnutí 2013/255/SZBP (dále jen „seznam“) by měla být vyjmuta jedna osoba.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (3)
            
            
               Na seznam subjektů uvedený v příloze I rozhodnutí 2013/255/SZBP by měl být přidán jeden subjekt.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (4)
            
            
               Informace týkající se jedné osoby uvedené v příloze I rozhodnutí 2013/255/SZBP je třeba rovněž aktualizovat.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (5)
            
            
               Příloha I rozhodnutí 2013/255/SZBP by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna,
            
         
      
   
   PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:
   Článek 1
   Příloha I rozhodnutí 2013/255/SZBP se mění v souladu s přílohou tohoto rozhodnutí.
   Článek 2
   Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
   
      V Bruselu dne 10. července 2017.
      
         
            Za Radu
         
         
            předseda
         
         M. MAASIKAS
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 147, 1.6.2013, s. 14.
   
   
      PŘÍLOHA
      Příloha I rozhodnutí 2013/255/SZBP se mění takto:
      
         
         
         
            
               
                  1)
               
               
                  V části A („Osoby“) se ze seznamu vyjímá níže uvedená osoba i odpovídající údaje:
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              „202.
                           
                           
                              Ahmad Barqawi (také znám jako Ahmed Barqawi)“.
                           
                        
                     
                  
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  2)
               
               
                  V části A („Osoby“) se údaje týkající se níže uvedené osoby nahrazují těmito údaji:
                  
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                        
                           
                               
                           
                           
                              Název
                           
                           
                              Identifikační údaje
                           
                           
                              Odůvodnění
                           
                           
                              Datum zařazení na seznam
                           
                        
                        
                           
                              „203.
                           
                           
                              George Haswani
                              (také znám jako Heswani; Hasawani; Al Hasawani)
                           
                           
                              Adresa: Provincie Damašek, Yabroud, Al Jalaa St, Sýrie
                           
                           
                              Přední podnikatel působící v Sýrii s podíly nebo činný v odvětví inženýrství, stavebnictví a ropy a zemního plynu. Vlastní podíly nebo má podstatný vliv v řadě společností a subjektů v Sýrii, zejména v HESCO Engineering and Construction Company, která je jednou z největších inženýrských a stavebních společností.
                           
                           
                              7.3.2015“
                           
                        
                     
                  
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  3)
               
               
                  V části B („Subjekty“) se vkládá položka týkající se tohoto subjektu:
                  
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                        
                           
                               
                           
                           
                              Název
                           
                           
                              Identifikační údaje
                           
                           
                              Odůvodnění
                           
                           
                              Datum zařazení na seznam
                           
                        
                        
                           
                              „71.
                           
                           
                              Abdulkarim Group
                              (také známa jako Al Karim for Trade and Industry/Al Karim Group)
                           
                           
                              5797 Damašek
                              Sýrie
                           
                           
                              Skupina Abdulkarim Group je mezinárodně uznávaný syrský konglomerát spojený s Wael Abdulkarimem, který je zařazen na seznam jako přední podnikatel působící v Sýrii.
                           
                           
                              11.7.2017“
                           
                        
                     
                  
               
            
         
      
   
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.