Rozhodnutí Komise (EU) 2017/1246 ze dne 7. června 2017, kterým se schvaluje program řešení krize pro Banco Popular Español S.A. (oznámeno pod číslem C(2017) 4038)

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu dokument 32017D1246 najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
            
               CS
            
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
            
               L 178/15
            
         
      
   
   
   ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2017/1246
   ze dne 7. června 2017,
   kterým se schvaluje program řešení krize pro Banco Popular Español S.A.
   
      
         (oznámeno pod číslem C(2017) 4038)
      
   
   (Pouze anglické znění je závazné)
   EVROPSKÁ KOMISE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
   s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 806/2014 ze dne 15. července 2014, kterým se stanoví jednotná pravidla a jednotný postup pro řešení krize úvěrových institucí a některých investičních podniků v rámci jednotného mechanismu pro řešení krizí a Jednotného fondu pro řešení krizí a mění nařízení (EU) č. 1093/2010 (1), a zejména na čl. 18 odst. 7 druhý pododstavec uvedeného nařízení,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
      
      
      
         
            
               (1)
            
            
               V souladu s čl. 18 odst. 7 nařízení (EU) č. 806/2014 předal Jednotný výbor pro řešení krizí (SRB) Komisi dne 7. června 2017 v 5:13 hodin program řešení krize pro Banco Popular Español S.A.
               
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (2)
            
            
               SRB v tomto programu řešení krize uvádí, že v případě Banco Popular Español S.A. jsou splněny všechny podmínky pro řešení krize stanovené v čl. 18 odst. 1 prvním pododstavci nařízení (EU) č. 806/2014, a zdůvodňuje, proč jsou opatření k řešení krize nezbytná ve veřejném zájmu.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (3)
            
            
               Program řešení krize zavádí v Banco Popular Español S.A. v souladu s čl. 18 odst. 6 nařízení (EU) č. 806/2014 režim řešení krize a stanoví použití nástroje převodu činnosti na instituci v režimu řešení krize. Program řešení krize stanoví rovněž důvody, proč jsou všechny tyto prvky přiměřené.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (4)
            
            
               Komise s programem řešení krize souhlasí. Zejména souhlasí s odůvodněním SRB, proč je řešení krize nezbytné ve veřejném zájmu v souladu s článkem 5 nařízení (EU) č. 806/2014.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (5)
            
            
               Program řešení krize, tak jak byl předložen SRB, by proto měl být schválen,
            
         
      
   
   PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:
   Článek 1
   Program řešení krize pro Banco Popular Español S.A. se schvaluje.
   Článek 2
   Toto rozhodnutí je určeno Jednotnému výboru pro řešení krizí.
   
      V Bruselu dne 7. června 2017.
      
         
            Za Komisi
         
         Valdis DOMBROVSKIS
         
            místopředseda
         
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 225, 30.7.2014, s. 1.
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.