Rozhodnutí Rady (EU) 2017/1247 ze dne 11. července 2017 o uzavření, jménem Evropské unie, Dohody o přidružení mezi Evropskou unií a Evropským společenstvím pro atomovou energii a jejich členskými státy na jedné straně a Ukrajinou na straně druhé, s výjimkou ustanovení o zacházení s pracovníky, kteří jsou státními příslušníky třetích zemí a jsou legálně zaměstnáni na území druhé strany

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu dokument 32017D1247 najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
            
               CS
            
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
            
               L 181/1
            
         
      
   
   
   ROZHODNUTÍ RADY (EU) 2017/1247
   ze dne 11. července 2017
   o uzavření, jménem Evropské unie, Dohody o přidružení mezi Evropskou unií a Evropským společenstvím pro atomovou energii a jejich členskými státy na jedné straně a Ukrajinou na straně druhé, s výjimkou ustanovení o zacházení s pracovníky, kteří jsou státními příslušníky třetích zemí a jsou legálně zaměstnáni na území druhé strany
   RADA EVROPSKÉ UNIE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na článek 217 ve spojení s čl. 218 odst. 6 písm. a) a čl. 218 odst. 8 druhým pododstavcem, jakož i čl. 218 odst. 7 této smlouvy,
   s ohledem na návrh Evropské komise,
   s ohledem na souhlas Evropského parlamentu (1),
   vzhledem k těmto důvodům:
   
      
      
      
         
            
               (1)
            
            
               Dne 22. ledna 2007 zmocnila Rada Komisi k zahájení jednání s Ukrajinou o uzavření nové dohody mezi Evropskou unií a Ukrajinou, která by nahradila dohodu o partnerství a spolupráci (2).
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (2)
            
            
               Tato jednání byla zdárně dokončena a Dohoda o přidružení mezi Evropskou unií a Evropským společenstvím pro atomovou energii a jejich členskými státy na jedné straně a Ukrajinou na straně druhé (dále jen „dohoda“) byla v roce 2012 parafována.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (3)
            
            
               V souladu s rozhodnutím Rady 2014/295/EU (3), rozhodnutím Rady 2014/668/EU (4) a rozhodnutím Rady 2014/670/Euratom (5) byla dohoda podepsána v Bruselu dne 21. března 2014 a v Bruselu dne 27. června 2014, s výhradou jejího pozdějšího uzavření.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (4)
            
            
               Toto rozhodnutí se týká všech ustanovení dohody s výjimkou jejího článku 17, který obsahuje zvláštní ustanovení o zacházení s pracovníky, kteří jsou státními příslušníky třetích zemí a jsou legálně zaměstnáni na území druhé strany, jež spadají do oblasti působnosti části třetí hlavy V Smlouvy o fungování Evropské unie. Cíl a obsah těchto ustanovení je odlišný od cíle a obsahu ostatních ustanovení dohody o přidružení mezi stranami a je na uvedených ustanoveních nezávislý. Souběžně s tímto rozhodnutím bude přijato samostatné rozhodnutí týkající se článku 17 dohody.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (5)
            
            
               Podle čl. 218 odst. 7 Smlouvy o fungování EU může Rada zmocnit Komisi, aby schválila změny dohody, které přijme Výbor pro přidružení ve složení pro obchod podle čl. 465 odst. 4 dohody na návrh podvýboru pro zeměpisná označení podle článku 211 dohody.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (6)
            
            
               Je vhodné stanovit příslušné postupy pro ochranu zeměpisných označení, která jsou na základě dohody chráněna.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (7)
            
            
               Dohoda by neměla být vykládána tak, že uděluje práva nebo ukládá povinnosti, které by mohly být přímo uplatňovány před soudy Unie nebo členských států.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (8)
            
            
               Dohoda by měla být schválena jménem Unie,
            
         
      
   
   PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:
   Článek 1
   Dohoda o přidružení mezi Evropskou unií a Evropským společenstvím pro atomovou energii a jejich členskými státy na jedné straně a Ukrajinou na straně druhé, spolu s jejími přílohami a k ní připojenými protokoly, (dále jen „dohoda“) se schvaluje jménem Unie, s výjimkou článku 17 dohody (6).
   Článek 2
   Předseda Rady učiní jménem Unie oznámení uvedené v čl. 486 odst. 2 dohody, vyjadřující souhlas Unie být dohodou vázána (7).
   Článek 3
   Pro účely článku 211 dohody schvaluje změny dohody učiněné prostřednictvím rozhodnutí podvýboru pro zeměpisná označení Komise jménem Unie. Pokud zúčastněné strany nemohou dosáhnout shody ohledně námitek týkajících se zeměpisných označení, přijme Komise postoj postupem stanoveným v čl. 57 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012 (8).
   Článek 4
   1.   Název chráněný podle hlavy IV kapitoly 9 pododdílu 3 „Zeměpisná označení“ dohody může používat každý hospodářský subjekt, který uvádí na trh zemědělské produkty, potraviny, vína, aromatizovaná vína nebo lihoviny, jež jsou v souladu s odpovídající specifikací.
   2.   V souladu s článkem 207 dohody členské státy a orgány Unie vymáhají ochranu podle článků 204 až 206 dohody, a to rovněž na žádost zúčastněné strany.
   Článek 5
   Dohoda nesmí být vykládána tak, že uděluje práva nebo ukládá povinnosti, které by mohly být přímo uplatňovány před soudy Unie nebo členských států.
   Článek 6
   Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem přijetí.
   
      V Bruselu dne 11. července 2017.
      
         
            Za Radu
         
         
            předseda
         
         T. TÕNISTE
      
   
   
   
      (1)  Souhlas ze dne 16. září 2014 (dosud nezveřejněný v Úředním věstníku).
   
      (2)  Dohoda o partnerství a spolupráci mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy a Ukrajinou (Úř. věst. L 49, 19.2.1998, s. 3).
   
      (3)  Rozhodnutí Rady 2014/295/EU ze dne 17. března 2014 o podpisu jménem Evropské unie a prozatímním provádění Dohody o přidružení mezi Evropskou unií a Evropským společenstvím pro atomovou energii a jejich členskými státy na jedné straně a Ukrajinou na straně druhé, pokud jde o její preambuli, článek 1 a hlavy I, II a VII (Úř. věst. L 161, 29.5.2014, s. 1).
   
      (4)  Rozhodnutí Rady 2014/668/EU ze dne 23. června 2014 o podpisu jménem Evropské unie a prozatímním provádění Dohody o přidružení mezi Evropskou unií a Evropským společenstvím pro atomovou energii a jejich členskými státy na jedné straně a Ukrajinou na straně druhé, pokud jde o hlavu III (s výjimkou ustanovení o zacházení s pracovníky, kteří jsou státními příslušníky třetích zemí a jsou legálně zaměstnáni na území druhé strany) a hlavy IV, V, VI a VII dohody a související přílohy a protokoly (Úř. věst. L 278, 20.9.2014, s. 1).
   
      (5)  Rozhodnutí Rady 2014/670/Euratom ze dne 23. června 2014, kterým se schvaluje uzavření Dohody o přidružení mezi Evropskou unií a Evropským společenstvím pro atomovou energii a jejich členskými státy na jedné straně a Ukrajinou na straně druhé Evropskou komisí jménem Evropského společenství pro atomovou energii (Úř. věst. L 278, 20.9.2014, s. 8).
   
      (6)  Znění Dohody o přidružení mezi Evropskou unií a Evropským společenstvím pro atomovou energii a jejich členskými státy na jedné straně a Ukrajinou na straně druhé bylo zveřejněno v Úř. věst. L 161, 29.5.2014, s. 3.
   
      (7)  Datum vstupu dohody v platnost zveřejní generální sekretariát Rady v Úředním věstníku Evropské unie.
   
      (8)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012 ze dne 21. listopadu 2012 o režimech jakosti zemědělských produktů a potravin (Úř. věst. L 343, 14.12.2012, s. 1).
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.