Rozhodnutí Komise (EU) 2017/1254 ze dne 4. července 2017 o navrhované občanské iniciativě s názvem „Stop TTIP“ (oznámeno pod číslem C(2017) 4725)

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu dokument 32017D1254 najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
            
               CS
            
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
            
               L 179/16
            
         
      
   
   
   ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2017/1254
   ze dne 4. července 2017
   o navrhované občanské iniciativě s názvem „Stop TTIP“
   
      
         (oznámeno pod číslem C(2017) 4725)
      
   
   (Pouze anglické znění je závazné)
   EVROPSKÁ KOMISE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
   s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 211/2011 ze dne 16. února 2011 o občanské iniciativě (1), a zejména na článek 4 uvedeného nařízení,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
      
      
      
         
            
               (1)
            
            
               Rozhodnutím Komise C(2014) 6501 ze dne 10. září 2014 byla zamítnuta registrace navrhované občanské iniciativy s názvem „Stop TTIP“. Tribunál svým rozsudkem ze dne 10. května 2017 ve věci T-754/14 uvedené rozhodnutí zrušil. Aby bylo možno nezbytnými opatřeními vyhovět rozsudku Tribunálu, je třeba přijmout nové rozhodnutí Komise týkající se žádosti o registraci této navrhované občanské iniciativy.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (2)
            
            
               Předmět navrhované občanské iniciativy s názvem „Stop TTIP“ je následující: „Vyzýváme Evropskou komisi, aby Radě doporučila zrušit mandát k vyjednávání o Transatlantickém obchodním a investičním partnerství (TTIP) a neuzavřít Komplexní hospodářskou a obchodní dohodu (CETA).“
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (3)
            
            
               Deklarované cíle navrhované občanské iniciativy jsou tyto: „Chceme zabránit uzavření partnerství TTIP a dohody CETA, jelikož obsahují několik závažných otázek, jako je řešení sporů mezi investorem a státem a pravidla spolupráce v oblasti regulace, které představují hrozbu pro demokracii a právní stát. Chceme zabránit zmírnění norem v oblasti zaměstnanosti, sociálních záležitostí, životního prostředí, ochrany soukromí a ochrany spotřebitelů a deregulaci veřejných služeb (např. dodávek vody) a kulturních statků v netransparentních jednáních. Evropská občanská iniciativa podporuje alternativní obchodní a investiční politiku v EU.“
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (4)
            
            
               Rozhodnutí Rady o zmocnění k vyjednávání mezinárodních dohod mezi Unií a třetími zeměmi, jako jsou Transatlantické obchodní a investiční partnerství a Komplexní hospodářská a obchodní dohoda mezi Kanadou na jedné straně a Evropskou unií a jejími členskými státy na straně druhé (CETA), jakož i rozhodnutí Rady o podpisu nebo uzavření takových dohod jsou právními akty Unie pro účely provedení Smluv přijímané na základě doporučení nebo návrhu Komise. Tyto právní akty mohou být tudíž předmětem evropské občanské iniciativy.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (5)
            
            
               Dohoda CETA však byla po přijetí rozhodnutí Rady (EU) 2017/37 (2) dne 30. října 2016 podepsána. Navrhovaná občanská iniciativa se proto stala bezpředmětnou, neboť jejím cílem byl návrh Komise na rozhodnutí Rady, že dohoda nemá být podepsána.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (6)
            
            
               Smlouva o Evropské unii (SEU) posiluje občanství Unie a demokratické fungování Unie tím, že mimo jiné stanoví, že každý občan má právo se podílet na demokratickém životě Unie prostřednictvím evropské občanské iniciativy.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (7)
            
            
               Postupy a podmínky vyžadované pro občanskou iniciativu by proto měly být jasné, jednoduché, uživatelsky vstřícné a přiměřené povaze občanské iniciativy, tak aby povzbuzovaly k účasti občanů a učinily Unii přístupnější.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (8)
            
            
               Z těchto důvodů je vhodné vzít v úvahu, že navrhovaná občanská iniciativa nespadá zjevně mimo rámec pravomocí Komise k předložení návrhu právního aktu Unie pro účely provedení Smluv v souladu s čl. 4 odst. 2 písm. b) uvedeného nařízení.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (9)
            
            
               Navrhovaná občanská iniciativa s názvem „Stop TTIP“ by proto měla být zaregistrována. Nicméně vyjádření podpory této navrhované občanské iniciativě by mělo být shromažďováno, pouze pokud cílem iniciativy budou návrhy nebo doporučení Komise pro právní akty jiné než rozhodnutí Rady nepodepsat dohodu CETA,
            
         
      
   
   PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:
   Článek 1
   1.   Navrhovaná občanská iniciativa s názvem „Stop TTIP“ je zaregistrována.
   2.   Vyjádření podpory této navrhované občanské iniciativě lze shromažďovat za předpokladu, že jejím cílem jsou návrhy nebo doporučení Komise pro právní akty jiné než rozhodnutí Rady nepodepsat Komplexní hospodářskou a obchodní dohodu mezi Kanadou na jedné straně a Evropskou unií a jejími členskými státy na straně druhé (CETA).
   Článek 2
   Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem 10. července 2017.
   Článek 3
   Toto rozhodnutí je určeno organizátorům (členům občanského výboru) navrhované občanské iniciativy s názvem „Stop TTIP“, které jako kontaktní osoby zastupují pan Michael EFLER a [osobní údaje byly po konzultaci s organizátory odstraněny].
   
      Ve Štrasburku dne 4. července 2017.
      
         
            Za Komisi
         
         Frans TIMMERMANS
         
            první místopředseda
         
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 65, 11.3.2011, s. 1.
   
      (2)  Rozhodnutí Rady (EU) 2017/37 ze dne 28. října 2016 o podpisu Komplexní hospodářské a obchodní dohody (CETA) mezi Kanadou na jedné straně a Evropskou unií a jejími členskými státy na straně druhé jménem Evropské unie (Úř. věst. L 11, 14.1.2017, s. 1).
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.