Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2017/1255 ze dne 11. července 2017 o vzoru pro popis národních systémů a postupů pro přijímání organizací za členy a partnery sítě EURES (Text s významem pro EHP. )

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu dokument 32017D1255 najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
            
               CS
            
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
            
               L 179/18
            
         
      
   
   
   PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2017/1255
   ze dne 11. července 2017
   o vzoru pro popis národních systémů a postupů pro přijímání organizací za členy a partnery sítě EURES
   (Text s významem pro EHP)
   EVROPSKÁ KOMISE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
   s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/589 ze dne 13. dubna 2016 o Evropské síti služeb zaměstnanosti (EURES), přístupu pracovníků ke službám mobility a další integraci trhů práce a o změně nařízení (EU) č. 492/2011 a (EU) č. 1296/2013 (1), a zejména na čl. 11 odst. 8 uvedeného nařízení,
   po konzultaci s výborem sítě EURES,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
      
      
      
         
            
               (1)
            
            
               Nařízení (EU) 2016/589 stanoví mimo jiné základní zásady a kritéria pro přijímání členů a partnerů sítě EURES.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (2)
            
            
               V souladu s čl. 11 odst. 1 nařízení (EU) 2016/589 by měl každý členský stát zavést nejpozději do dne 13. května 2018 systém pro přijímání organizací za členy nebo partnery sítě EURES, pro sledování jejich činností a dodržování příslušných právních předpisů při provádění uvedeného nařízení a v případě potřeby i pro zrušení jejich přijetí.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (3)
            
            
               Organizace, kterým je v souladu s článkem 40 nařízení (EU) 2016/589 povolena účast jako členům a partnerům sítě EURES v průběhu přechodného období, by měly za účelem setrvání v síti EURES po uplynutí přechodného období podat příslušné žádosti, které budou v rámci těchto systémů pro přijímání vyřízeny.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (4)
            
            
               Veřejné služby zaměstnanosti určené podle článku 10 nařízení (EU) 2016/589 nepodléhají systémům pro přijímání, ale měly by splnit povinnosti a kritéria stanovená ve zmíněném článku.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (5)
            
            
               Podle čl. 11 odst. 6 a 7 nařízení (EU) 2016/589 mají členské státy prostřednictvím svých národních koordinačních úřadů informovat Evropský koordinační úřad o svých systémech pro přijímání, o schválených a odmítnutých žádostech nebo o zrušených přijetích a Evropský koordinační úřad by měl tyto informace předat ostatním národním koordinačním úřadům.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (6)
            
            
               Systematická výměna informací a spolupráce mezi členskými státy může pomoci zvyšovat kvalitu navrhovaných národních systémů pro přijímání a jejich uplatňování.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (7)
            
            
               Aby byla zajištěna otevřená výměna informací a vzájemné učení mezi členskými státy, je zapotřebí používat společný vzor pro popis národních systémů pro přijímání a zavést mechanismus pro výměnu informací.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (8)
            
            
               Tento vzor může být případně nutné v průběhu času upravit tak, aby zohledňoval změny na trhu náborových služeb a další vývoj. Je proto důležité zavést model správy, který před přijetím změn vzoru zajistí příslušné konzultace a zapojení národních koordinačních úřadů,
            
         
      
   
   PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:
   Článek 1
   Předmět
   Tímto rozhodnutím se stanoví vzor, který členské státy použijí k popisu svých systémů pro přijímání členů a partnerů sítě EURES v souladu s čl. 11 odst. 1 nařízení (EU) 2016/589 (dále jen „národní systémy pro přijímání“), postupy pro úpravu vzoru a mechanismy pro sdílení informací o systémech pro přijímání s ostatními členskými státy.
   Článek 2
   Obecné zásady
   1.   Členské státy sdílejí informace o svých systémech pro přijímání podle společného vzoru uvedeného v článku 6 a tyto informace při každé změně aktualizují.
   2.   Pro účely systémů pro přijímání zajistí každý členský stát následující funkce:
   
      
      
      
         
            
               a)
            
            
               zpracování a posouzení žádostí o přijetí za člena či partnera sítě EURES;
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               b)
            
            
               rozhodnutí o schválení nebo odmítnutí žádostí a o zrušení přijetí;
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               c)
            
            
               vyřizování stížností v souvislosti s rozhodnutími uvedenými v písmeni b), rozhodování o nich a nabízení odpovídajících opravných prostředků;
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               d)
            
            
               sledování, zda členové a partneři sítě EURES dodržují požadavky národního systému pro přijímání a povinnosti vyplývající z nařízení (EU) 2016/589.
            
         
      
   
   3.   Členské státy zajistí, aby byli žadatelé řádně informováni o tom, jak budou jejich žádosti vyřizovány, především pokud jde o výměnu informací s ostatními členskými státy ohledně rozhodnutí o přijetí, sledování a zrušení přijetí.
   Článek 3
   Úlohy a povinnosti národních koordinačních úřadů
   Jak je stanoveno v čl. 11 odst. 6 nařízení (EU) 2016/589, národní koordinační úřady jsou v příslušném členském státě odpovědné za informování Evropského koordinačního úřadu o národním systému pro přijímání a jeho uplatňování, zejména prostřednictvím těchto činností:
   
      
      
      
         
            
               a)
            
            
               poskytují informace o národním systému pro přijímání, včetně všech uplatňovaných kritérií a požadavků, předložením vyplněného společného vzoru uvedeného v článku 6 a v případě potřeby tyto informace aktualizují;
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               b)
            
            
               informují Evropský koordinační úřad o členech a partnerech sítě EURES přijatých v souladu s národním systémem pro přijímání;
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               c)
            
            
               informují Evropský koordinační úřad o každém odmítnutí přijetí z důvodu nesplnění požadavků, zejména požadavků uvedených v bodě 1 oddílu 1 přílohy I nařízení (EU) 2016/589;
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               d)
            
            
               informují Evropský koordinační úřad o každém zrušení přijetí členů a partnerů sítě EURES včetně uvedení důvodů vedoucích k tomuto rozhodnutí.
            
         
      
   
   Článek 4
   Úlohy a povinnosti Evropského koordinačního úřadu
   1.   Evropský koordinační úřad je odpovědný za podporu výměny informací o národních systémech pro přijímání a o jejich fungování mezi členskými státy, zejména prostřednictvím těchto činností:
   
      
      
      
         
            
               a)
            
            
               vytváří a udržuje vyhrazenou sekci na portálu Extranet sítě EURES, která poskytuje národním koordinačním úřadům:
               
                  
                  
                  
                     
                        
                           i)
                        
                        
                           vzor uvedený v článku 6 včetně veškerých souvisejících informací o tom, jak jej vyplnit a předkládat;
                        
                     
                  
               
               
                  
                  
                  
                     
                        
                           ii)
                        
                        
                           veškeré informace poskytované národními koordinačními úřady o systémech pro přijímání a jejich uplatňování v souladu s nařízením (EU) 2016/589 a tímto rozhodnutím, a to s ohledem na povinnost Evropského koordinačního úřadu předávat informace o žádosti dalším národním koordinačním úřadům v souladu s čl. 11 odst. 6 a 7 nařízení (EU) 2016/589;
                        
                     
                  
               
               
                  
                  
                  
                     
                        
                           iii)
                        
                        
                           prostor napomáhající spolupráci při výměně informací o zřízení a provozování národních systémů pro přijímání;
                        
                     
                  
               
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               b)
            
            
               poskytuje další nástroje, odbornou přípravu a podporu potřebné k usnadnění výměny informací a vzájemného učení o systémech pro přijímání;
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               c)
            
            
               pravidelně informuje koordinační skupinu o fungování výměny informací a v případě potřeby navrhuje změny vzoru a postupů.
            
         
      
   
   2.   Evropský koordinační úřad zveřejňuje seznam členů a partnerů sítě EURES na portálu EURES po dohodě s jednotlivými národními koordinačními úřady.
   Článek 5
   Úlohy a povinnosti koordinační skupiny
   1.   Koordinační skupina pozorně sleduje provoz národních systémů pro přijímání a slouží jako fórum pro výměnu názorů a osvědčených postupů s cílem zlepšit jejich fungování.
   2.   Koordinační skupina jednou za rok přezkoumá uplatňování tohoto rozhodnutí, což bude jejím příspěvkem k vypracování zprávy o činnosti a následných hodnotících zpráv, které předkládá Komise v souladu s články 33 a 35 nařízení (EU) 2016/589.
   3.   Pokud je třeba přizpůsobit nebo upravit sekci Extranet uvedenou v čl. 4 odst. 1 písm. a) nebo jakékoliv informace či dokumentaci, které s ní souvisejí, musí tento postup Evropský koordinační úřad před přijetím nové verze konzultovat s koordinační skupinou v souladu s článkem 14 nařízení (EU) 2016/589.
   Článek 6
   Vzor
   1.   Národní koordinační úřady používají elektronickou verzi vzoru uvedeného v příloze pro popis národních systémů pro přijímání, uplatňovaná kritéria a požadavky a subjekty určené pro jejich provozování.
   2.   Vyplněný vzor je nutno předložit Evropskému koordinačnímu úřadu, jakmile je národní systém pro přijímání zaveden. Kdykoliv dojde ke změnám týkajícím se poskytovaných informací, musí národní koordinační úřad neprodleně vyplnit a předložit nový vzor s aktualizovanými informacemi.
   Článek 7
   Vstup v platnost
   1.   Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
   
   2.   Do 1. prosince 2017 Evropský koordinační úřad zpřístupní národním koordinačním úřadům na portálu Extranet sítě EURES elektronickou verzi vzoru uvedeného v příloze, jakékoli jeho pozdější úpravy a všechny další důležité pokyny.
   
      V Bruselu dne 11. července 2017.
      
         
            Za Komisi
         
         
            předseda
         
         Jean-Claude JUNCKER
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 107, 22.4.2016, s. 1.
   
   
      PŘÍLOHA
      
         Vzor, který národní koordinační úřady použijí pro poskytování informací o národních systémech a postupech pro přijímání organizací za členy a partnery sítě EURES
      
      Elektronická verze tohoto vzoru a rovněž všechny jeho konsolidované, následně pozměněné verze budou národním koordinačním úřadům zpřístupněny na portálu sítě EURES.
      I.   PRÁVNÍ ZÁKLAD
      Odkaz na vnitrostátní právní předpis(y)/pravidla/nařízení.
      II.   POSTUP PRO VÝBĚR ČLENŮ A PARTNERŮ SÍTĚ EURES
      1.   Způsob
      
         
         
         
            
               
                  a.
               
               
                  Popište zvolený způsob výběru členů a partnerů sítě EURES:
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              i.
                           
                           
                              Výzva k vyjádření zájmu (otevřená nebo zaměřená na některé organizace. Pokud ano, na které organizace a proč?)
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              ii.
                           
                           
                              Veřejná zakázka
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              iii.
                           
                           
                              Pozvánky (pokud ano, kterým organizacím a proč?)
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              iv.
                           
                           
                              Jiná možnost
                           
                        
                     
                  
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  b.
               
               
                  Vysvětlete, jak je zajištěna informovanost (jsou například oznámení zveřejňována elektronicky?)
               
            
         
      
      2.   Zamezení střetu zájmů
      Vysvětlete opatření, jejichž cílem je zabránit střetu zájmů podle čl. 2 odst. 2 tohoto rozhodnutí.
      3.   Organizace přijímacího postupu až do udělení přijetí
      
         
         
         
            
               
                  a.
               
               
                  Subjekt odpovědný za zpracování a posouzení žádostí
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  b.
               
               
                  Funkce subjektu
               
            
         
      
      4.   Postup udělování přijetí/informování třetích stran
      
         
         
         
            
               
                  a.
               
               
                  Subjekt odpovědný za rozhodnutí o schválení/odmítnutí přijetí na základě posouzení žádostí
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  b.
               
               
                  Funkce subjektu
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  c.
               
               
                  Doba, která uplyne od podání žádosti do informování žadatelů o schválení/zamítnutí žádosti
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  d.
               
               
                  Vysvětlete, jak jsou žadatelé informováni o schválení/zamítnutí jejich žádosti
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  e.
               
               
                  Vysvětlete, jak je prováděno zveřejnění vybraných členů a partnerů sítě EURES, aby byla zachována transparentnost
               
            
         
      
      5.   Dodržení řádného právního postupu
      
         
         
         
            
               
                  a.
               
               
                  Odpovědný subjekt
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  b.
               
               
                  Vysvětlete, jak jsou vyřizovány stížnosti související s přijímacím postupem
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  c.
               
               
                  Dostupné opravné prostředky po zamítnutí žádosti o přijetí
               
            
         
      
      6.   Období přijetí
      Je přijetí časově omezeno? Pokud ano, na jakou dobu?
      7.   Postup opětovného přijetí
      Vysvětlete postup a harmonogram
      8.   Poplatky spojené s podáním žádosti
      Jsou žadatelům účtovány nějaké poplatky? Pokud ano, jak jsou stanoveny?
      III.   KRITÉRIA PRO PŘIJETÍ
      
         
         
         
            
               
                  1.
               
               
                  Uplatnění minimálních kritérií uvedených v příloze I nařízení (EU) 2016/589.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  2.
               
               
                  Případná vnitrostátní kritéria a důvody, proč jsou nezbytná pro účely stanovené v čl. 11 odst. 2 nařízení (EU) 2016/589.
               
            
         
      
      IV.   SLEDOVÁNÍ
      
         
         
         
            
               
                  1.
               
               
                  Odpovědný subjekt/odpovědné subjekty
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  2.
               
               
                  Způsob (na základě údajů, inspekce a audity, namátkové kontroly atd.)
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  3.
               
               
                  Četnost kontrol
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  4.
               
               
                  Vyřizování stížností týkajících se činnosti členů a partnerů sítě EURES
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  5.
               
               
                  Důsledky nedodržování požadavků systému pro přijímání a povinností stanovených nařízením (EU) 2016/589
               
            
         
      
      V.   POSTUP PRO ZRUŠENÍ PŘIJETÍ
      
         
         
         
            
               
                  1.
               
               
                  Odpovědný subjekt
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  2.
               
               
                  Funkce subjektu
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  3.
               
               
                  Vysvětlete postup a harmonogram vyřizování případů
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  4.
               
               
                  Dostupné opravné prostředky po zrušení přijetí
               
            
         
      
      VI.   KRITÉRIA PRO ZRUŠENÍ PŘIJETÍ
      Uveďte vnitrostátní kritéria pro zrušení přijetí.
      VII.   SEZNAM ČLENŮ A PARTNERŮ SÍTĚ EURES
      Seznam členů a partnerů sítě EURES bude připojen ke vzoru při předložení Evropskému koordinačnímu úřadu a bude průběžně aktualizován.
   
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.