Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2017/1256 ze dne 11. července 2017 o vzorech a postupech pro výměnu informací o národních pracovních programech sítě EURES na úrovni Unie (Text s významem pro EHP. )

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu dokument 32017D1256 najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
            
               CS
            
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
            
               L 179/24
            
         
      
   
   
   PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2017/1256
   ze dne 11. července 2017
   o vzorech a postupech pro výměnu informací o národních pracovních programech sítě EURES na úrovni Unie
   (Text s významem pro EHP)
   EVROPSKÁ KOMISE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
   s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/589 ze dne 13. dubna 2016 o Evropské síti služeb zaměstnanosti (EURES), přístupu pracovníků ke službám mobility a další integraci trhů práce a o změně nařízení (EU) č. 492/2011 a (EU) č. 1296/2013 (1), a zejména na čl. 31 odst. 5 uvedeného nařízení,
   po konzultaci s výborem sítě EURES,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
      
      
      
         
            
               (1)
            
            
               Nařízení (EU) 2016/589 vyzývá k zavedení účinného systému na úrovni Unie pro výměnu informací o nabídce a poptávce pracovních sil v rámci jednotlivých států, regionů a odvětví mezi Komisí a členskými státy, který by měl členským státům sloužit jako základ pro posílení praktické spolupráce v rámci sítě EURES.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (2)
            
            
               Ustanovení čl. 30 odst. 1 nařízení (EU) 2016/589 vyžaduje, aby členské státy shromažďovaly a analyzovaly informace členěné podle pohlaví o nedostatku a přebytku pracovních sil na vnitrostátních a odvětvových trzích práce, přičemž zvláštní pozornost je věnována skupinám osob s nejvíce ztíženým postavením na trhu práce a regionům nejvíce postiženým nezaměstnaností, a o činnostech sítě EURES na vnitrostátní a případně na přeshraniční úrovni.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (3)
            
            
               Ustanovení čl. 31 odst. 1 nařízení (EU) 2016/589 vyžaduje, aby národní koordinační úřady vypracovaly národní pracovní programy pro činnosti sítě EURES v příslušném členském státě. Sdílení národních pracovních programů v rámci cyklu plánování programu mezi členskými státy by mělo národním koordinačním úřadům umožnit zaměřit se při využívání prostředků sítě EURES na vhodné aktivity a projekty, a směrovat tak rozvoj sítě v nástroj více orientovaný na výsledky, který reaguje na potřeby pracovníků a zaměstnavatelů v souladu s dynamikou trhů práce.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (4)
            
            
               Výměny mezi národními koordinačními úřady a Evropským koordinačním úřadem týkající se informací o jejich příslušných pracovních programech a společné analýzy návrhů by zlepšily fungování sítě, zvýšily transparentnost a posílily možnosti spolupráce v rámci sítě.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (5)
            
            
               Za účelem plnění článku 31 nařízení (EU) 2016/589 by měly národní koordinační úřady v rámci přípravy národního pracovního programu shromažďovat a analyzovat informace dostupné na vnitrostátní úrovni uvedené ve zmíněném ustanovení a jsou vyzývány, aby zohledňovaly všechny příslušné zprávy a dokumenty dostupné na úrovni Unie.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (6)
            
            
               Podle čl. 31 odst. 2 nařízení (EU) 2016/589 by měly být národní pracovní programy připravované národními koordinačními úřady vypracovávány každoročně a měly by vymezit základní činnosti, které mají být v rámci sítě EURES uskutečněny, celkový objem lidských a finančních zdrojů přidělených na jejich provádění a opatření pro sledování a hodnocení plánovaných činností.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (7)
            
            
               Evropská komise stanoví společný vzor národních pracovních programů, jehož struktura má zohledňovat celkový cíl nařízení (EU) 2016/589, aby bylo zajištěno, že všechny členské státy určí základní činnosti uskutečňované v rámci podpůrných služeb pro pracovníky i zaměstnavatele uvedených v článcích 21 až 28 nařízení (EU) 2016/589.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (8)
            
            
               Měl by být stanoven společný harmonogram přípravy národních pracovních programů založený na zkušenostech získaných při spolupráci národních koordinačních úřadů v rámci společného plánování podle prováděcího rozhodnutí Komise 2012/733/EU (2) a umožňující dostatečnou flexibilitu vzhledem k různým vnitrostátním uspořádáním.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (9)
            
            
               Měla by být využita veškerá možná součinnost opatření a postupů pro shromažďování a analýzu údajů v některých oblastech činnosti sítě EURES prováděných na vnitrostátní úrovni podle článku 32 nařízení (EU) 2016/589, zejména aby národní pracovní programy používaly ukazatele, které vycházejí ze stávajících postupů v rámci veřejných služeb zaměstnanosti a které jsou konzistentní a podporují proces shromažďování údajů uvedený v prováděcích aktech přijatých podle čl. 32 odst. 3 nařízení (EU) 2016/589.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (10)
            
            
               Zaměstnanci z řad členů a partnerů sítě EURES by měli mít přístup k relevantním informacím z národních pracovních programů, aby tak mohli lépe přispívat k dosažení cílů sítě EURES stanovených v článku 6 nařízení (EU) 2016/589.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (11)
            
            
               Informace o činnostech a výsledcích shromážděné v rámci národních pracovních programů mohou významným způsobem napomoci při přípravě zprávy o činnosti sítě EURES, kterou podle článku 33 nařízení (EU) 2016/589 Komise předkládá každé dva roky Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů, a je proto nezbytné zjistit, které části pracovních programů lze k tomuto účelu zpřístupnit,
            
         
      
   
   PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:
   Článek 1
   Předmět
   Tímto rozhodnutím se stanoví opatření nezbytná pro výměnu informací o plánování činností v rámci sítě EURES.
   Za tímto účelem poskytuje národním koordinačním úřadům vzor pro přípravu národních pracovních programů podle čl. 31 odst. 2 nařízení (EU) 2016/589 a stanoví postupy pro výměnu informací týkajících se národních pracovních programů na úrovni Unie.
   Článek 2
   Organizace cyklu plánování programu
   1.   Každý národní koordinační úřad každoročně vypracuje národní pracovní program činností sítě EURES ve svém členském státě v souladu se vzorem obsaženým v příloze I.
   2.   Navrhované národní pracovní programy jsou zpřístupněny všem národním koordinačním úřadům, které mají možnost se informovat ohledně plánovaných činností a v souvislosti s těmito činnostmi navrhovat spolupráci a výměnu informací.
   3.   Zástupci sociálních partnerů na úrovni Unie, kteří se účastní koordinační skupiny, mají možnost se k navrhovaným národním pracovním programům vyjádřit.
   4.   Po uplynutí lhůty k podání připomínek jsou konečné verze národních pracovních programů zpřístupněny všem národním koordinačním úřadům.
   5.   Národní pracovní programy využívají v maximální míře ukazatele a cíle vztahující se k prováděcím aktům přijatým podle čl. 32 odst. 3 nařízení (EU) 2016/589.
   6.   Národní pracovní programy mohou používat jiné doplňkové ukazatele.
   7.   Národní koordinační úřady každoročně předkládají zprávu o provádění národních pracovních programů, v níž uvedou dosažené výsledky plánovaných činností.
   Článek 3
   Úlohy a povinnosti národních koordinačních úřadů
   Národní koordinační úřady jsou v příslušném členském státě odpovědné za:
   
      
      
      
         
            
               a)
            
            
               shromažďování, analýzu a sdílení potřebných informací podle článku 30 nařízení (EU) 2016/589 za účelem přípravy návrhu národního pracovního programu;
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               b)
            
            
               vypracování návrhu národního pracovního programu podle vzoru v příloze I;
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               c)
            
            
               dodržování lhůt stanovených v příloze II pro předkládání navrhovaných národních pracovních programů;
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               d)
            
            
               zpřístupnění navrhovaného národního pracovního programu na síti pomocí prostředků poskytovaných Evropským koordinačním úřadem;
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               e)
            
            
               účast na společném přezkumu navrhovaných národních pracovních programů s cílem tyto programy dovést do konečné podoby a zlepšit praktickou spolupráci při poskytování podpůrných služeb pracovníkům a zaměstnavatelům;
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               f)
            
            
               dokončení národního pracovního programu na základě společného přezkumu;
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               g)
            
            
               v případě potřeby aktualizování národního pracovního programu a zpřístupnění těchto změn na síti pomocí prostředků poskytovaných Evropským koordinačním úřadem;
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               h)
            
            
               podávání zpráv o provádění činností stanovených v národním pracovním programu v souladu se lhůtami stanovenými v příloze II.
            
         
      
   
   Článek 4
   Úlohy a povinnosti Evropského koordinačního úřadu
   Evropský koordinační úřad odpovídá za podporu výměny informací mezi členskými státy o národních pracovních programech a při provádění společného přezkumu, a to zejména:
   
      
      
      
         
            
               a)
            
            
               sdílením informací, které jsou relevantní dle článku 30 nařízení (EU) 2016/589 a které jsou dostupné na úrovni Unie, s národními koordinačními úřady, aby jim pomohl s přípravou jejich návrhů národních pracovních programů;
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               b)
            
            
               vývojem a údržbou nástroje na portálu Extranet sítě EURES, který národním koordinačním úřadům zpřístupňuje vzor uvedený v článku 7 a veškeré související informace o tom, jak jej vyplnit a předložit, a poskytuje národním koordinačním úřadům příležitost vzájemně přezkoumat navrhované národní pracovní programy a vyjádřit se k nim;
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               c)
            
            
               dohlížením na dodržování lhůt stanovených v příloze II pro předkládání navrhovaných národních pracovních programů, společný přezkum a podávání zpráv o provádění národních pracovních programů;
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               d)
            
            
               poskytováním dalších nástrojů, školení a podpory potřebných k usnadnění výměny informací a vzájemného učení v cyklu plánování programu;
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               e)
            
            
               zpřístupněním příslušných prvků cyklu plánování programu na síti EURES prostřednictvím vyhrazené sekce na portálu Extranet sítě EURES s cílem zvýšit transparentnost a zlepšit vzájemné učení;
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               f)
            
            
               poskytováním podpory národním koordinačním úřadům, aby byl zajištěn soulad mezi uplatňováním článků 31 a 32 nařízení (EU) 2016/589;
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               g)
            
            
               pravidelným informováním koordinační skupiny o fungování cyklu plánování programu a v případě potřeby navrhováním úprav vzoru a postupů.
            
         
      
   
   Článek 5
   Úlohy a povinnosti členů a partnerů sítě EURES
   Členové a partneři sítě EURES přispívají k cyklu plánování programu sítě EURES těmito způsoby:
   
      
      
      
         
            
               a)
            
            
               poskytují údaje o svých dostupných finančních a lidských zdrojích a plánovaných činnostech, které budou zahrnuty do národního pracovního programu;
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               b)
            
            
               provádějí příslušné činnosti národního pracovního programu;
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               c)
            
            
               poskytují údaje o provádění svých činností, které budou zahrnuty do národní zprávy o činnosti.
            
         
      
   
   Článek 6
   Úlohy a povinnosti koordinační skupiny
   1.   Koordinační skupina pozorně sleduje uplatňování článku 31 nařízení (EU) 2016/589 a slouží jako fórum pro výměnu názorů a osvědčených postupů s cílem zlepšit fungování cyklu plánování programu sítě EURES.
   2.   Koordinační skupina jednou za rok přezkoumá uplatňování tohoto rozhodnutí, což bude příspěvkem koordinační skupiny sítě EURES k vypracování zprávy o činnosti a následné hodnotící zprávy, které předkládá Komise v souladu s články 33 a 35 nařízení (EU) 2016/589.
   3.   Koordinační skupina rozhoduje, které prvky národních pracovních programů a národních zpráv o činnosti jsou důležité pro všechny zaměstnance sítě EURES, a proto by měly být zpřístupněny na portálu Extranet sítě EURES, aby bylo zajištěno řádné provádění cyklu plánování programu EURES a dosažení cílů sítě EURES stanovené v článku 6 nařízení (EU) 2016/589.
   4.   Koordinační skupina rozhoduje, které informace vyplývající z cyklu plánování programu sítě EURES jsou důležité a mohou být použity k vypracování zpráv o činnosti sítě EURES podle článku 33 nařízení (EU) 2016/589.
   Článek 7
   Vzor
   1.   Národní koordinační úřady použijí pro vypracování svých národních pracovních programů elektronickou verzi vzoru obsaženého v příloze I.
   2.   Národní koordinační úřady mohou zahrnout do jednotlivých částí vzoru obsaženého v příloze I tolik činností, kolik uznají za vhodné.
   3.   Pokud je třeba přizpůsobit nebo upravit nástroj uvedený v čl. 4 písm. b) či jakékoli informace či dokumentaci, které s ním souvisí, musí tento postup Evropský koordinační úřad před přijetím nové verze konzultovat s koordinační skupinou v souladu s článkem 14 nařízení (EU) 2016/589.
   Článek 8
   Postup
   1.   Národní koordinační úřady dodržují při přípravě národních pracovních programů harmonogram uvedený v příloze II.
   2.   Po skončení přijímací fáze mohou být národní pracovní programy nebo jejich části zpřístupněny síti EURES na portálu Extranet sítě EURES.
   Článek 9
   Vstup v platnost
   Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
   
   
      V Bruselu dne 11. července 2017.
      
         
            Za Komisi
         
         
            předseda
         
         Jean-Claude JUNCKER
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 107, 22.4.2016, s. 1.
   
      (2)  Prováděcí rozhodnutí Komise 2012/733/EU ze dne 26. listopadu 2012, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 492/2011, pokud jde o vyřizování nabídek volných pracovních míst a žádostí o zaměstnání a opětovné zřízení sítě EURES (Úř. věst. L 328, 28.11.2012, s. 21).
   
   
      PŘÍLOHA I
      
         VZOR PRO VYPRACOVÁNÍ ROČNÍCH PRACOVNÍCH PROGRAMŮ NÁRODNÍMI KOORDINAČNÍMI ÚŘADY
      
      Elektronická verze tohoto vzoru a rovněž všechny jeho konsolidované, následně upravené verze budou národním koordinačním úřadům přístupné na portálu sítě EURES.
      Níže uvedený výčet činnosti v rámci jednotlivých částí vzoru je orientační, nikoliv úplný.
      1.   SHRNUTÍ
      Stručný přehled priorit a hlavních činností pracovního programu pro referenční období.
      2.   OBECNÉ PODPŮRNÉ SLUŽBY
      2.1.   Podpůrné služby pro pracovníky
      
      Přehled činností, které podporují pracovníky, jako například:
      
         
         
         
            
               
                  —
               
               
                  činnosti zaměřené na zprostředkování zaměstnání a umísťování (včetně pomoci se sepsáním žádostí o zaměstnání a životopisů),
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  —
               
               
                  pořádání náborových akcí,
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  —
               
               
                  poskytování obecných informací a poradenství,
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  —
               
               
                  poskytování konkrétních informací a poradenství (např. o pracovních a životních podmínkách v zemi určení),
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  —
               
               
                  případně jiné činnosti.
               
            
         
      
      2.2.   Podpůrné služby pro zaměstnavatele
      
      Přehled činností, které podporují zaměstnavatele, včetně zvláštní podpory pro malé a střední podniky, jako například:
      
         
         
         
            
               
                  —
               
               
                  činnosti na podporu zprostředkování zaměstnání a umísťování (včetně pomoci při sestavování požadavků na uchazeče o zaměstnání a oznámení o volných pracovních místech),
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  —
               
               
                  pořádání náborových akcí,
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  —
               
               
                  poskytování obecných informací a poradenství,
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  —
               
               
                  poskytování informací o zvláštních pravidlech týkajících se náboru z jiného členského státu a o faktorech, které mohou tento nábor usnadnit,
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  —
               
               
                  případně jiné činnosti.
               
            
         
      
      3.   ZVLÁŠTNÍ PODPŮRNÉ ČINNOSTI
      3.1.   Podpora učňovské přípravy a stáží
      
      3.2.   Podpůrné služby v příhraničních regionech
      
      Přehled činností, které podporují příhraniční pracovníky a zaměstnavatele na trhu práce v příhraničních oblastech a jež mohou zahrnovat:
      
         
         
         
            
               
                  —
               
               
                  činnosti na podporu zprostředkování zaměstnání a umísťování,
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  —
               
               
                  poskytování informací týkajících se specifické situace příhraničních pracovníků a zaměstnavatelů,
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  —
               
               
                  vytvoření jediného kontaktního místa poskytujícího podporu příhraničním pracovníkům a zaměstnavatelům,
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  —
               
               
                  případně jiné činnosti.
               
            
         
      
      3.3.   Pomoc po přijetí pracovníka
      
      Přehled činností prováděných za účelem zajištění lepší integrace mobilního pracovníka do jeho nového zaměstnání, jako například:
      
         
         
         
            
               
                  —
               
               
                  činnosti zaměřené na zvýšení obecné informovanosti/povědomí zaměstnavatelů o integraci přijatých pracovníků,
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  —
               
               
                  informace o dostupných vzdělávacích činnostech, které jsou důležité pro integraci pracovníků (např. jazykové vzdělávání),
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  —
               
               
                  případně jiné činnosti.
               
            
         
      
      3.4.   Další činnosti a podpora dalších programů
      
      Informace o účasti ve zvláštních programech mobility pracovníků, které jsou finančně podporovány z rozpočtu EU nebo z vnitrostátních zdrojů, o účasti na dvoustranných nebo mnohostranných projektech zaměřených na mobilitu pracovníků a o jakékoli další činnosti, která nespadá do výše uvedených kategorií.
      4.   ZDROJE A SPRÁVA
      4.1.   Lidské zdroje
      
      Odhadovaný celkový počet zaměstnanců pracujících na plný pracovní úvazek pro síť EURES (národní koordinační úřad, členové a partneři sítě EURES).
      4.2.   Finanční prostředky
      
      Odhadované přidělení finančních prostředků v eurech dostupné pro tyto členské organizace s členěním podle zdroje: vnitrostátní zdroje, rozpočet EU (připadá-li v úvahu) a další (připadají-li v úvahu).
      4.3.   IT/Infrastruktura
      
      Infrastruktura a nástroje IT určené pro činnost sítě EURES, jakož i přístup k dalším nástrojům sdíleným s členy sítě EURES (např. obecná infrastruktura sítě veřejných služeb zaměstnanosti) a s partnery.
      4.4.   Správa
      
      Přehled činností, které podporují fungování vnitrostátní sítě, jako například:
      
         
         
         
            
               
                  —
               
               
                  činnosti zaměřené na zvýšení informovanosti o vnitrostátní síti,
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  —
               
               
                  interoperabilita a spolupráce mezi národním koordinačním úřadem a členy a partnery sítě EURES v rámci vnitrostátní sítě,
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  —
               
               
                  zavádění nových inovativních přístupů k poskytování služeb,
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  —
               
               
                  spolupráce s dalšími aktéry, jako jsou sociální partneři, jiné sítě, poradenské služby pro volbu profesní dráhy, obchodní komory, orgány odpovědné za sociální zabezpečení a daně atd.
               
            
         
      
      4.5.   Odborná příprava
      
      Informace o odborné přípravě (včetně předběžné přípravy) na celostátní, regionální a místní úrovni a případně i veškeré další vzdělávací aktivity podporující zvyšování dovedností a znalostí v rámci sítě.
      4.6.   Komunikace
      
      Seznam zvláštních aktivit vyplývajících z národních komunikačních plánů a/nebo komunikační strategie sítě EURES a případně další důležité činnosti zaměřené na zlepšení komunikace a zvyšování povědomí, které mají být prováděny v referenčním období a které mají význam pro podpůrné služby uvedené v oddílech 2 a 3 výše.
      4.7.   Sledování a hodnocení činností
      
      Seznam nástrojů používaných k měření výstupů a výsledků činnosti sítě EURES na vnitrostátní úrovni.
   
   
   
      PŘÍLOHA II
      
         HARMONOGRAM PŘÍPRAVY ROČNÍHO NÁRODNÍHO PRACOVNÍHO PROGRAMU
      
      1.   FÁZE PŘÍPRAVY
      Národní koordinační úřady zajistí, aby byly shromažďovány, analyzovány a sdíleny informace o nedostatku a přebytku pracovních sil na vnitrostátních a odvětvových trzích práce, přičemž zvláštní pozornost je věnována skupinám osob s nejvíce ztíženým postavením na trhu práce a regionům nejvíce postiženým nezaměstnaností, a rovněž jsou zohledňovány údaje o tocích a vzorcích mobility.
      2.   FÁZE VYPRACOVÁNÍ NÁVRHU
      Národní koordinační úřady vypracují do 31. října roku N – 1 první verzi národního pracovního programu na základě informací shromážděných v průběhu fáze přípravy. Tyto návrhy jsou k dispozici ve vyhrazené sekci portálu Extranet sítě EURES.
      3.   FÁZE SPOLEČNÉHO PŘEZKUMU
      Národní koordinační úřady společně přezkoumají navrhované roční národní pracovní programy do 31. prosince roku N – 1.
      4.   FÁZE PŘIJÍMÁNÍ
      Národní koordinační úřady dokončí národní pracovní programy, v nichž zohlední připomínky obdržené během fáze společného přezkumu, do 31. ledna roku N.
      5.   FÁZE PROVÁDĚNÍ
      Provádění ročních národních pracovních programů od ledna do prosince roku N.
      6.   FÁZE PODÁVÁNÍ ZPRÁV
      Národní koordinační úřady shromažďují informace o výsledcích a podávají zprávy o provádění národních pracovních programů do 31. března roku N + 1.
   
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.