Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2017/1257 ze dne 11. července 2017 o požadovaných technických normách a formátech jednotného systému, který umožní přiřazování nabídek volných pracovních míst k žádostem o zaměstnání a životopisům na portálu EURES (Text s významem pro EHP. )

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu dokument 32017D1257 najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
            
               CS
            
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
            
               L 179/32
            
         
      
   
   
   PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2017/1257
   ze dne 11. července 2017
   o požadovaných technických normách a formátech jednotného systému, který umožní přiřazování nabídek volných pracovních míst k žádostem o zaměstnání a životopisům na portálu EURES
   (Text s významem pro EHP)
   EVROPSKÁ KOMISE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
   s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/589 ze dne 13. dubna 2016 o Evropské síti služeb zaměstnanosti (EURES), přístupu pracovníků ke službám mobility a další integraci trhů práce a o změně nařízení (EU) č. 492/2011 a (EU) č. 1296/2013 (1), a zejména na čl. 17 odst. 8 uvedeného nařízení,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
      
      
      
         
            
               (1)
            
            
               Nařízení (EU) 2016/589 stanoví mimo jiné zásady a pravidla pro spolupráci mezi Komisí a členskými státy v oblasti sdílení příslušných dostupných údajů o volných pracovních místech, žádostech o zaměstnání a životopisech.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (2)
            
            
               Článek 17 nařízení (EU) 2016/589 stanoví zřízení jednotného systému za účelem propojení volných pracovních míst s žádostmi o zaměstnání a životopisy předkládanými členskými státy na portálu EURES.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (3)
            
            
               Aby bylo možné jednotný systém zřídit a umožnit efektivní vyhledávání a přiřazování poskytovaných údajů, je nezbytné pro vyměňované údaje používat společné normy a formáty.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (4)
            
            
               Tyto normy a formáty by měly v maximální možné míře vycházet ze zavedených odvětvových či vládních norem používaných veřejnými službami zaměstnanosti a dalšími subjekty na trhu práce a měly by být přijaty po řádné konzultaci s členskými státy.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (5)
            
            
               Normy a formáty může být zapotřebí v průběhu času upravovat, aby zohledňovaly technologické či funkční změny. Je proto důležité zavést model správy, který před přijetím norem a formátů zajistí řádné konzultace s členskými státy a jejich zapojení.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (6)
            
            
               Pro usnadnění práce národních koordinačních úřadů při organizaci koordinovaného předávání informací portálu EURES, pro zabezpečení fungování mechanismu výměny údajů a zajištění dobré vnitřní a technické kvality informací je nutné určit a stanovit některé obecné zásady pro zavedení a provozování systému a rovněž úlohy a povinnosti zúčastněných stran.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (7)
            
            
               Tyto obecné zásady by měly vysvětlit a vyjasnit práva a povinnosti původců a držitelů údajů a způsob, jakým je v celém systému předávání údajů zajištěna ochrana osobních údajů.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (8)
            
            
               K zajištění efektivního přiřazování volných pracovních míst, včetně pracovních míst pro osoby v učňovské přípravě a stážisty, k žádostem o zaměstnání a životopisům na portálu EURES s ohledem na cíle nařízení (EU) 2016/589 je důležité, aby členové a partneři sítě EURES zpřístupňovali co nejvíce odpovídajících volných pracovních míst, žádostí o zaměstnání a životopisů, jež mají k dispozici, a to transparentním způsobem.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (9)
            
            
               Opatření stanovená tímto rozhodnutím týkající se zpracování osobních údajů by měla být prováděna v souladu s právními předpisy Unie o ochraně osobních údajů, zejména se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES (2) a nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 (3) a rovněž v souladu s jejich vnitrostátními prováděcími opatřeními. Zvláštní pozornost je nutno věnovat dodržování zásad účelového omezení, minimalizace údajů, omezení uložení, integrity a důvěrnosti.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (10)
            
            
               Opatření stanovená tímto rozhodnutím jsou v souladu se stanoviskem výboru sítě EURES,
            
         
      
   
   PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:
   Článek 1
   Předmět, oblast působnosti a definice
   Toto rozhodnutí stanoví technické normy a formáty, které mají být používány pro jednotný systém umožňující propojení volných pracovních míst s žádostmi o zaměstnání a životopisy od členů sítě EURES nebo případně partnerů sítě EURES na portálu EURES a metody a postupy, podle nichž budou dohodnuty další technické a funkční definice.
   Pro účely tohoto rozhodnutí se použijí tyto definice:
   
      
      
      
         
            
               a)
            
            
               „žádostí o zaměstnání“ se rozumí dokument nebo soubor dokumentů, které žadatel předává zaměstnavateli nebo službě zaměstnanosti v rámci procesu informování zaměstnavatele o dostupnosti žadatele a jeho přání být zaměstnán na určitém pracovním místě či pozici;
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               b)
            
            
               „životopisem“ se rozumí dokument, který popisuje profil osoby, konkrétně souhrn odborných zkušeností a dosažené vzdělání, společně s dalšími relevantními informacemi o úspěších, dovednostech, schopnostech, kvalifikaci a zájmech dané osoby;
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               c)
            
            
               „profilem uchazeče o zaměstnání“ se rozumí standardní datový formát pro vyřízení životopisů a žádostí o zaměstnání pracovníků, jak je stanoveno v tomto rozhodnutí;
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               d)
            
            
               „původcem údajů“ se rozumí fyzická nebo právnická osoba, která původně vytvořila soubor údajů, který je zpřístupněn na portálu EURES. Zaměstnavatelé, kteří zveřejnili nabídku volného pracovního místa, a pracovníci, kteří si vytvořili a rozhodli se zveřejnit svůj profil uchazeče o zaměstnání u člena sítě EURES, nebo případně partnera sítě EURES, a kteří udělili nezbytný souhlas k tomu, aby byly informace předány na portál EURES, jsou považováni za původce údajů;
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               e)
            
            
               „držitelem údajů sítě EURES“ se rozumí fyzická nebo právnická osoba oprávněná rozhodovat, kdo by měl mít přístup k údajům. Držitelem údajů sítě EURES může být původce údajů nebo jiná osoba, která je k tomuto účelu zmocněna původcem údajů či jedná jeho jménem;
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               f)
            
            
               „koncovým uživatelem“ se rozumí fyzická nebo právnická osoba, která získává a používá údaje o volných pracovních místech a profilech uchazečů o zaměstnání shromážděné na portálu EURES v souladu s tímto rozhodnutím za účelem nalezení volných pracovních míst, o něž by se mohla ucházet, nebo za účelem nalezení uchazečů, aby jim nabídla pracovní příležitosti;
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               g)
            
            
               „jednotným systémem“ se rozumí definice údajů a funkční specifikace pro předávání údajů a postupy stanovené v tomto rozhodnutí za účelem umožnění přiřazování volných pracovních míst k životopisům;
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               h)
            
            
               „technickou infrastrukturou“ se rozumí kombinovaný soubor hardwaru, softwaru, sítí a dalších zařízení potřebných pro vývoj, testování, poskytování, sledování, řízení nebo podporu příslušných služeb IT nezbytných pro používání jednotného systému;
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               i)
            
            
               „jediným koordinovaným kanálem“ se rozumí služba, která je zřízena mezi spojovacím bodem portálu EURES a spojovacím bodem v členském státě, umožňující předávání údajů od národních členů sítě EURES, a případně partnerů sítě EURES, na portál EURES podle jednotného systému a s použitím příslušné technické infrastruktury.
            
         
      
   
   Článek 2
   Obecné zásady pro předávání a výměnu údajů
   1.   Každý členský stát vytvoří a spravuje jediný koordinovaný kanál pro předávání informací o volných pracovních místech a profilech uchazečů o zaměstnání od národních členů sítě EURES, a případně partnerů sítě EURES, na portál EURES.
   2.   Za tímto účelem každý členský stát zavede technickou infrastrukturu připojenou k portálu EURES, ke které se členové sítě EURES, a případně partneři sítě EURES, mohou připojit a jejímž prostřednictvím mohou předávat své údaje.
   3.   Evropský koordinační úřad provozuje portál EURES a poskytuje související IT služby pro příjem a zpracování údajů předaných pomocí infrastruktury uvedené v odstavci 1.
   4.   Evropský koordinační úřad údaje zpřístupní k vyhledávání a přiřazování nejen koncovými uživateli přímo na portálu EURES, ale také přes rozhraní aplikace umožňující členům sítě EURES, a případně partnerům sítě EURES, aby informace zpřístupnili ve svých příslušných systémech svým zaměstnancům a uživatelům svých portálů pro hledání zaměstnání a služeb.
   5.   Všechny potřebné definice, normy, specifikace a postupy budou podrobně popsány v dokumentech, které musí být schváleny národními koordinačními úřady prostřednictvím struktury správy stanovené v tomto rozhodnutí a zpřístupněné všem zúčastněným stranám ve vyhrazené sekci na portálu Extranet sítě EURES.
   Článek 3
   Obecné zásady pro obsah a kvalitu údajů
   1.   Údaje předávané na portál EURES v souladu s nařízením (EU) 2016/589 a tímto rozhodnutím jsou indexovány, uloženy a zpřístupněny výhradně pro účely vyhledávání a přiřazování jednotlivých údajů během doby platnosti stanovené původcem údajů či držitelem údajů sítě EURES. Údaje, které byly anonymizovány, mohou být uloženy a zpřístupněny také třetím stranám pro výzkumné a statistické účely, a to i po uplynutí doby platnosti.
   2.   Předávání údajů na portál EURES nezasahuje do práv původců údajů či držitelů údajů sítě EURES k těmto údajům, a to v souladu s právními a správními předpisy a dohodami platnými během celého procesu předávání od původce údajů na portál sítě EURES.
   3.   Osobní údaje předané a uložené na portálu EURES mohou být zpřístupněny pouze v rozsahu odsouhlaseném původcem údajů. Mohou být zpřístupněny pouze členům a partnerům sítě EURES nebo koncovým uživatelům, kteří se zaregistrovali na portálu EURES nebo jimž člen či partner sítě EURES umožnil přístup k údajům prostřednictvím rozhraní aplikace uvedených v čl. 2 odst. 4 za předpokladu, že tito koncoví uživatelé odsouhlasili podmínky, které plně odpovídají souhlasu a povolením uděleným původci údajů.
   4.   Zaměstnavatelé mohou práva k údajům obsaženým v nabídce volného pracovního místa, s výjimkou jakýchkoli osobních informací v ní uvedených, přímo či nepřímo postoupit nebo se jich vzdát. Pracovník si zachová práva ke svým osobním údajům a může kdykoli odvolat svůj souhlas se zveřejněním svých údajů, mazat, upravovat či jinak zpracovávat části údajů nebo všechny údaje předané na portál EURES. Totéž platí v případě zaměstnavatelů u jakýchkoli osobních údajů obsažených v nabídce volných pracovních míst.
   5.   Je povinností národních koordinačních úřadů a členů sítě EURES, a případně partnerů sítě EURES, zajistit, aby všechny údaje, které jsou jejich prostřednictvím předávány na portál EURES, byly v souladu s nařízením (EU) 2016/589, tímto rozhodnutím a všemi ostatními platnými právními předpisy, zejména s ohledem na ochranu osobních údajů, aby byli původci údajů nebo držitelé údajů sítě EURES informováni o tom, jak budou jejich údaje použity a zpracovány, a aby byly získány všechny potřebné souhlasy a povolení. Původ údajů a jejich případné úpravy, jakož i udělený souhlas, musejí být dohledatelné během celého procesu předávání od původce na portál EURES.
   6.   Evropský koordinační úřad je „správcem“ ve smyslu nařízení (ES) č. 45/2001 v souvislosti s osobními údaji uloženými na portálu EURES. Je podle uvedeného nařízení odpovědný za zpracování osobních údajů, včetně procesu anonymizace uvedeného v odstavci 1, a za technická i organizační opatření nezbytná k zajištění dostatečné bezpečnosti, důvěrnosti a integrity dotčených údajů.
   7.   Koordinační skupina vypracuje a dohodne společné minimální požadavky na prohlášení o ochraně osobních údajů, podmínky a zásady, jež mají být uplatňovány Evropským koordinačním úřadem, národními koordinačními úřady, členy sítě EURES a případně partnery sítě EURES, aby byly splněny požadavky na informovaný souhlas původců údajů nebo držitelů údajů sítě EURES stanovené nařízením (EU) 2016/589 a zajištěny jednotné podmínky pro přístup k údajům.
   Článek 4
   Úlohy a povinnosti národních koordinačních úřadů
   Národní koordinační úřady jsou v příslušném členském státě odpovědné za organizaci koordinovaného a bezpečného předávání informací o volných pracovních místech a profilech uchazečů o zaměstnání na portál EURES, a zejména odpovídají za tyto činnosti:
   
      
      
      
         
            
               a)
            
            
               dohlížejí na zřízení a údržbu technické infrastruktury potřebné k zajištění předávání příslušných údajů od členů sítě EURES, a případně partnerů sítě EURES, na portál EURES prostřednictvím jediného koordinovaného kanálu;
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               b)
            
            
               povolují všem členům sítě EURES, a případně partnerům sítě EURES, aby se připojili a předávali údaje prostřednictvím tohoto jediného koordinovaného kanálu;
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               c)
            
            
               zajišťují průběžný dohled nad připojením k portálu EURES a k zúčastněným členům a partnerům sítě EURES a jsou schopny jednat rychle, aby bylo možné řešit jakýkoli technický či jiný problém, který se může v souvislosti s připojením nebo předáváním údajů vyskytnout;
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               d)
            
            
               zajišťují, aby se veškeré činnosti související s výměnou a předáváním údajů prováděly v naprostém souladu s nařízením (EU) 2016/589 a obecnými zásadami stanovenými v tomto rozhodnutí, a zasáhnou, kdykoli tomu tak není;
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               e)
            
            
               zajišťují, aby u všech předávaných údajů byly dodrženy dohodnuté formáty a normy, jak stanoví nařízení (EU) 2016/589 a toto rozhodnutí;
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               f)
            
            
               zajišťují zavedení opatření, díky nimž budou původci údajů plně informováni a seznámeni s tím, jakým způsobem budou jejich údaje použity a zpracovávány;
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               g)
            
            
               poskytují a pravidelně aktualizují informace o opatřeních a systémech zavedených pro zajištění kvality, bezpečnosti, integrity, důvěrnosti a sledovatelnosti údajů, včetně ochrany osobních údajů;
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               h)
            
            
               účastní se výměny informací a spolupráce stanovené v čl. 9 odst. 5 nařízení (EU) 2016/589;
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               i)
            
            
               pravidelně informují Evropský koordinační úřad o politikách týkajících se vyloučení volných pracovních míst nebo kategorií volných pracovních míst v souladu s článkem 17 nařízení (EU) 2016/589;
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               j)
            
            
               informují o zřízení jediného kontaktního místa uvedeného v článku 9.
            
         
      
   
   Článek 5
   Úlohy a povinnosti Evropského koordinačního úřadu
   Evropský koordinační úřad odpovídá při plnění svých povinností za podporu sítě EURES, pokud jde o koordinované předávání informací o volných pracovních místech a profilech uchazečů o zaměstnání na portál EURES, zejména prostřednictvím těchto činností:
   
      
      
      
         
            
               a)
            
            
               zřizuje a udržuje technickou infrastrukturu potřebnou pro příjem údajů od členských států prostřednictvím jediného koordinovaného kanálu;
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               b)
            
            
               provozuje a dále rozvíjí portál EURES a související systémy IT s cílem poskytovat služby pro vyhledávání a přiřazování jak v síti EURES, tak koncovým uživatelům pomocí samoobsluhy na portálu EURES;
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               c)
            
            
               zřizuje a udržuje technickou infrastrukturu potřebnou k tomu, aby měli členové sítě EURES, případně partneři sítě EURES, přístup k nabídce volných pracovních míst a profilům uchazečů o zaměstnání na portálu EURES a mohli je zpřístupnit pro vyhledávání svým zaměstnancům a uživatelům jejich portálů pro hledání zaměstnání;
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               d)
            
            
               zajišťuje, aby se veškeré činnosti související s výměnou a předáváním údajů prováděly v naprostém souladu s nařízením (EU) 2016/589 a obecnými zásadami stanovenými v tomto rozhodnutí, a zasáhne, kdykoli tomu tak není;
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               e)
            
            
               poskytuje a pravidelně aktualizuje informace o opatřeních a systémech zavedených pro zajištění kvality, bezpečnosti, integrity, důvěrnosti a sledovatelnosti údajů, včetně ochrany osobních údajů;
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               f)
            
            
               poskytuje vyhrazenou sekci na portálu Extranet sítě EURES a rovněž další nástroje a podporu nezbytné k tomu, aby si národní koordinační kanceláře a členové a partneři sítě EURES vyměňovali informace a vyřizovali stížnosti efektivním způsobem podle ustanovení zmíněného nařízení a tohoto rozhodnutí;
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               g)
            
            
               připravuje, aktualizuje a zpřístupňuje na portálu Extranet sítě EURES veškerou potřebnou technickou a jinou dokumentaci potřebnou pro fungování předávání a výměny údajů, zejména dokumenty uvedené v článku 8.
            
         
      
   
   Článek 6
   Úlohy a povinnosti členů a partnerů sítě EURES
   1.   Všichni členové EURES a ti partneři EURES, kteří se zavázali plnit úkoly přispívající k rozšiřování nabídky volných pracovních míst a/nebo profilů uchazečů o zaměstnání, se podílejí prostřednictvím technické infrastruktury zřízené v souladu s tímto rozhodnutím na koordinovaném a bezpečném předávání informací o volných pracovních místech a profilech uchazečů o zaměstnání na portál EURES, jak je uvedeno v čl. 12 odst. 3 a čl. 17 odst. 1 nařízení (EU) 2016/589, zejména těmito činnostmi:
   
      
      
      
         
            
               a)
            
            
               zřizují technickou infrastrukturu potřebnou pro připojení k jedinému koordinovanému kanálu ve svém příslušném státě;
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               b)
            
            
               průběžně tato připojení sledují a jsou schopni jednat rychle, aby bylo možné řešit jakýkoli technický či jiný problém, který se může v souvislosti s připojením nebo předáváním údajů vyskytnout;
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               c)
            
            
               zajišťují, aby se veškeré činnosti související s výměnou a předáváním údajů prováděly v naprostém souladu s nařízením (EU) 2016/589 a obecnými zásadami stanovenými v tomto rozhodnutí, a zasáhnou, kdykoli tomu tak není;
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               d)
            
            
               zajišťují, aby u všech předávaných údajů byly dodrženy dohodnuté formáty a normy, jak stanoví nařízení (EU) 2016/589 a toto rozhodnutí;
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               e)
            
            
               zajišťují, aby byli původci údajů plně informováni a seznámeni s tím, jakým způsobem budou jejich údaje použity a zpracovávány;
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               f)
            
            
               poskytují a pravidelně aktualizují informace o opatřeních a systémech zavedených pro zajištění kvality, bezpečnosti, integrity, důvěrnosti a sledovatelnosti údajů, včetně ochrany osobních údajů;
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               g)
            
            
               jasným a transparentním způsobem informují národní koordinační úřad o provádění politik týkajících se vyloučení všech volných pracovních míst zpřístupněných veřejnosti z předávání údajů podle článku 17 nařízení (EU) 2016/589;
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               h)
            
            
               poskytují kontaktní službu za účelem usnadnění koordinace národním koordinačním úřadem na vnitrostátní úrovni. Fungování kontaktní služby lze zajistit pomocí asistenční služby (helpdesku) nebo podobné služby.
            
         
      
   
   2.   S cílem zajistit, aby jejich zaměstnanci pracující se sítí EURES a koncoví uživatelé portálů pro hledání zaměstnání, které spravují, měli snadný přístup k vyhledávání volných pracovních míst a profilů uchazečů o zaměstnání na portálu EURES a mohli provádět jejich přiřazování, mohou členové a partneři sítě EURES připojit své systémy k technické infrastruktuře poskytované k tomuto účelu Evropským koordinačním úřadem a tuto infrastrukturu využívat.
   Článek 7
   Úlohy a povinnosti koordinační skupiny
   1.   Koordinační skupina podporuje dobré fungování jednotného systému a organizaci koordinovaného a bezpečného předávání informací o volných pracovních místech a profilech uchazečů o zaměstnání na portál EURES a neustále přispívá k jeho zlepšování. Koordinační skupina pozorně sleduje provoz a slouží jako fórum pro výměnu názorů a osvědčených postupů s cílem zlepšit fungování jednotného systému.
   2.   Koordinační skupina provede jednou za rok přezkum uplatňování tohoto rozhodnutí, jenž bude příspěvkem členských států k vypracování zprávy o činnosti a následných hodnotících zpráv, které předkládá Komise v souladu s články 33 a 35 nařízení (EU) 2016/589.
   3.   Přijetí specifikací jediného koordinovaného kanálu sítě EURES uvedených v článku 8 a jakékoli jejich změny musí odsouhlasit koordinační skupina postupem stanoveným v článku 9.
   4.   Koordinační skupina může zřídit zvláštní odborné skupiny, které budou poskytovat podporu, pomoc a poradenství při plnění jejích úkolů.
   Článek 8
   Technické a funkční definice a specifikace pro výměnu údajů
   1.   V souladu s postupy stanovenými v článku 9 musí Evropský koordinační úřad přijmout „specifikace jediného koordinovaného kanálu sítě EURES“, které zahrnují:
   
      
      
      
         
            
               a)
            
            
               „specifikaci formátů a norem sítě EURES“ popisující formát údajů, definice údajů, normy, které mají být použity, a pravidla pro ověřování, která je nutno dodržovat při předávání informací o volných pracovních místech či profilech uchazečů o zaměstnání na portál EURES prostřednictvím jednotného systému;
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               b)
            
            
               „specifikace funkční výměny zpráv sítě EURES“ popisující technickou infrastrukturu, která musí být poskytnuta, a specifikace výměny, které je nutno zavést pro zajištění výměny údajů;
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               c)
            
            
               „příručka procesu interoperability sítě EURES“ popisující procesy, opatření a intervence nezbytné pro provoz jediného koordinovaného kanálu, pro řízení změn a zajištění kvality, bezpečnosti, sledovatelnosti a ochrany údajů, včetně ochrany osobních údajů
            
         
      
   
   2.   „Specifikace jediného koordinovaného kanálu sítě EURES“ a veškeré jejich aktualizace či úpravy budou přístupné na síti EURES ve zvláštní sekci na portálu Extranet sítě EURES.
   Článek 9
   Správa
   1.   Všechny členské státy určí prostřednictvím příslušných národních koordinačních úřadů jediné kontaktní místo, na které lze směřovat všechny požadavky, dotazy a sdělení ohledně provádění ustanovení týkajících se služeb IT v souladu s nařízením (EU) 2016/589 a uplatňováním tohoto rozhodnutí. Podrobné údaje o tomto kontaktním místu sdělí Evropskému koordinačnímu úřadu.
   2.   Za účelem hladkého fungování jednotného systému pro výměnu údajů, portálu EURES a souvisejících služeb IT organizuje Evropský koordinační úřad pravidelná setkání s jedinými kontaktními místy uvedenými v odstavci 1 a zajistí účinné prostředky komunikace mezi nimi. Skupina jediných kontaktních míst může být koordinační skupinou pověřena přípravou konzultací nebo může být vyzvána, aby poskytla pokyny či poradenství v oblasti technických a IT otázek v souladu s nařízením (EU) 2016/589.
   3.   Před přijetím a jakýmikoli pozdějšími změnami „specifikací jediného koordinovaného kanálu sítě EURES“ Evropským koordinačním úřadem proběhne formální konzultace s koordinační skupinou v souladu s článkem 14 nařízení (EU) 2016/589. Těmto konzultacím budou případně předcházet konzultace na technické úrovni v rámci sítě EURES a s dalšími příslušnými vnitrostátními a mezinárodními odborníky, například se subjekty, které se podílejí na vývoji formátů a norem.
   Článek 10
   Vstup v platnost
   1.   Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
   2.   Evropský koordinační úřad zveřejní první verzi „specifikací jediného koordinovaného kanálu sítě EURES“ a všechny další příslušné seznamy a pokyny na portálu Extranet sítě EURES do 1. prosince 2017.
   
      V Bruselu dne 11. července 2017.
      
         
            Za Komisi
         
         
            předseda
         
         Jean-Claude JUNCKER
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 107, 22.4.2016, s. 1.
   
      (2)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES ze dne 24. října 1995 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (Úř. věst. L 281, 23.11.1995, s. 31) a od 25. května 2018 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (Úř. věst. L 119, 4.5.2016, s. 1).
   
      (3)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 ze dne 18. prosince 2000 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány a institucemi Společenství a o volném pohybu těchto údajů (Úř. věst. L 8, 12.1.2001, s. 1).
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.