Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2017/1282 ze dne 14. července 2017, kterým se neschvaluje 2-methyl-1,2-benzisothiazol-3(2H)-on jako účinná látka pro použití v biocidních přípravcích typu 13 (Text s významem pro EHP. )

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu dokument 32017D1282 najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
            
               CS
            
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
            
               L 184/69
            
         
      
   
   
   PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2017/1282
   ze dne 14. července 2017,
   kterým se neschvaluje 2-methyl-1,2-benzisothiazol-3(2H)-on jako účinná látka pro použití v biocidních přípravcích typu 13
   (Text s významem pro EHP)
   EVROPSKÁ KOMISE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
   s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012 ze dne 22. května 2012 o dodávání biocidních přípravků na trh a jejich používání (1), a zejména na čl. 90 odst. 2 uvedeného nařízení,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
      
      
      
         
            
               (1)
            
            
               Dne 26. listopadu 2009 obdrželo Polsko v souladu s čl. 11 odst. 1 směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/8/ES (2) žádost o zařazení účinné látky 2-methyl-1,2-benzisothiazol-3(2H)-on (č. ES: není k dispozici, č. CAS: 2527-66-4) do přílohy I uvedené směrnice pro použití v typu přípravku 13 (konzervanty pro kapaliny používané při obrábění nebo řezání), jak je popsán v příloze V uvedené směrnice a který odpovídá typu přípravku 13 popsanému v příloze V nařízení (EU) č. 528/2012.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (2)
            
            
               Polsko předložilo dne 24. března 2016 hodnotící zprávu a doporučení v souladu s čl. 90 odst. 2 nařízení (EU) č. 528/2012.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (3)
            
            
               Výbor pro biocidní přípravky vypracoval dne 16. prosince 2016 stanovisko Evropské agentury pro chemické látky a zohlednil v něm závěry, k nimž dospěl hodnotící příslušný orgán.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (4)
            
            
               Podle uvedeného stanoviska nelze očekávat, že biocidní přípravky používané pro typ přípravku 13, které obsahují 2-methyl-1,2-benzisothiazol-3(2H)-on, splní požadavky stanovené v čl. 19 odst. 1 písm. b) nařízení (EU) č. 528/2012. U uvedeného typu přípravku byla při hodnocení scénářů v rámci posouzení rizik pro životní prostředí zjištěna nepřijatelná rizika.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (5)
            
            
               Není proto vhodné schválit 2-methyl-1,2-benzisothiazol-3(2H)-on pro použití v biocidních přípravcích typu 13.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (6)
            
            
               Opatření stanovená tímto rozhodnutím jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro biocidní přípravky,
            
         
      
   
   PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:
   Článek 1
   Látka 2-methyl-1,2-benzisothiazol-3(2H)-on (č. ES: není k dispozici, č. CAS: 2527-66-4) se neschvaluje jako účinná látka pro použití v biocidních přípravcích typu 13.
   Článek 2
   Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dvacátým dnem po zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie.
   
      V Bruselu dne 14. července 2017.
      
         
            Za Komisi
         
         
            předseda
         
         Jean-Claude JUNCKER
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 167, 27.6.2012, s. 1.
   
      (2)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/8/ES ze dne 16. února 1998 o uvádění biocidních přípravků na trh (Úř. věst. L 123, 24.4.1998, s. 1).
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.