Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1324 ze dne 4. července 2017 o účasti Unie na Partnerství pro výzkum a inovace v oblasti Středomoří (PRIMA), realizovaném společně několika členskými státy

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu dokument 32017D1324 najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
            
               CS
            
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
            
               L 185/1
            
         
      
   
   
   ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2017/1324
   ze dne 4. července 2017
   o účasti Unie na Partnerství pro výzkum a inovace v oblasti Středomoří (PRIMA), realizovaném společně několika členskými státy
   EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na článek 185 a čl. 188 druhý pododstavec této smlouvy,
   s ohledem na návrh Evropské komise,
   po postoupení návrhu legislativního aktu vnitrostátním parlamentům,
   s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru (1),
   v souladu s řádným legislativním postupem (2),
   vzhledem k těmto důvodům:
   
      
      
      
         
            
               (1)
            
            
               Ve svém sdělení ze dne 3. března 2010 nazvaném „Evropa 2020: strategie pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění“ zdůraznila Komise nutnost rozvíjení příznivých podmínek pro investice do znalostí a inovací v zájmu dosažení inteligentního a udržitelného růstu podporujícího začlenění v Unii. Uvedená strategie byla schválena Evropským parlamentem i Radou.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (2)
            
            
               Rezolucemi ze dne 28. července 2010 a 18. prosince 2013 Valné shromáždění Organizace spojených národů uznalo právo na nezávadnou a čistou pitnou vodu a odpovídající hygienické podmínky za lidské právo, které má zásadní význam pro plnohodnotný život. Vyzvalo rovněž k postupnému naplňování lidského práva na nezávadnou pitnou vodu a v této souvislosti zdůraznilo důležitou úlohu mezinárodní spolupráce.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (3)
            
            
               Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1291/2013 (3) byl zaveden rámcový program pro výzkum a inovace (2014–2020) („Horizont 2020“). Cílem programu Horizont 2020 je dosáhnout většího dopadu na výzkum a inovace tím, že v zájmu udržitelného rozvoje přispěje k posílení partnerství v rámci veřejného sektoru, mimo jiné i účastí Unie na programech realizovaných několika členskými státy.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (4)
            
            
               Partnerství v rámci veřejného sektoru by se měla zaměřit na rozvíjení těsnější součinnosti, posílení koordinace a předcházení zbytečnému zdvojování unijních, mezinárodních, vnitrostátních a regionálních programů v oblasti výzkumu a inovací a v zájmu posílení výzkumu a inovací za účelem přispění k udržitelnému rozvoji by měla důsledně dodržovat obecné zásady programu Horizont 2020, zejména pokud jde o otevřenost a transparentnost.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (5)
            
            
               V souladu s čl. 19 odst. 2 nařízení (EU) č. 1291/2013 mají být činnosti v oblasti výzkumu a inovací prováděné v rámci programu Partnerství pro výzkum a inovace v oblasti Středomoří (dále jen „program PRIMA“) zaměřeny výlučně na civilní způsoby využití.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (6)
            
            
               Nařízení (EU) č. 1291/2013 identifikuje „potravinovou bezpečnost, udržitelné zemědělství a lesní hospodářství, mořský a námořní výzkum a výzkum vnitrozemských vod a biohospodářství“ a „činnosti v oblasti klimatu a životního prostředí, účinné využívání zdrojů a suroviny“ jako dvě prioritní společenské výzvy, které je třeba řešit podporou investic do výzkumu a inovací. Kromě toho nařízení (EU) č. 1291/2013 uznává, že činnosti v oblasti výzkumu a inovací zaměřené na řešení těchto výzev vzhledem k nadnárodní a globální povaze klimatu a životního prostředí, jejich rozsahu a složitosti a k mezinárodnímu rozměru dodavatelského řetězce potravin a zemědělských surovin mají být prováděny na úrovni Unie a vyšších úrovních.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (7)
            
            
               Nařízení (EU) č. 1291/2013 uznává, že pro účinné řešení společných výzev je nezbytná mezinárodní spolupráce se třetími zeměmi. Mezinárodní spolupráce v oblasti výzkumu a inovací je klíčovým aspektem globálních závazků Unie a hraje významnou úlohu v partnerství Unie se sousedními zeměmi v rámci evropské politiky sousedství. V tomto ohledu je oblast Středomoří pro Unii strategicky důležitá z politického, ekonomického, kulturního, vědeckého a environmentálního hlediska.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (8)
            
            
               V zájmu zajištění soudržnosti s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1290/2013 (4) by akce spadající do oblasti působnosti tohoto rozhodnutí měly dodržovat základní práva a ctít zásady uznané zejména Listinou základních práv Evropské unie. Tyto akce by měly probíhat v souladu se všemi právními povinnostmi vyplývajícími z mezinárodního práva a práva Unie, mimo jiné z veškerých příslušných rozhodnutí Komise, jako je oznámení Komise ze dne 28. června 2013 (5), jakož i s etickými zásadami, které zahrnují zabránění jakémukoli porušení integrity výzkumu.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (9)
            
            
               Ve sdělení ze dne 7. června 2016 o stanovení nového rámce pro partnerství se třetími zeměmi na základě Evropského programu pro migraci Komise zdůraznila potřebu využít veškeré politiky, včetně politiky v oblasti výzkumu a inovací, k řešení hlavních příčin migrace pomocí nového modelu spolupráce, který zahrnuje soukromé investory, jakož i potřebu využívat omezené rozpočtové zdroje k vytvoření pákového efektu a zaměřit se na malé a střední podniky a udržitelnou infrastrukturu.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (10)
            
            
               Cílem programu PRIMA je provádění společného programu zaměřeného na podporu kapacit v oblasti výzkumu a inovací a na rozvoj znalostí a společných inovativních řešení pro zajištění větší účinnosti, bezpečnosti, zabezpečení a udržitelnosti zemědělsko-potravinářských systémů a integrovaného zásobování vodou a hospodaření s ní v oblasti Středomoří. Program PRIMA by měl přispět k dosažení nedávno dohodnutých cílů v oblasti udržitelného rozvoje a k naplňování připravované evropské strategie pro udržitelný rozvoj, jakož i cílů Pařížské dohody.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (11)
            
            
               Integrované zásobování vodou a hospodaření s ní, včetně jejího opětovného využívání a čištění, znamená, že se zohlední všechny různé způsoby využití vodních zdrojů.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (12)
            
            
               Cílem udržitelného zemědělsko-potravinářského systému by mělo být splnit požadavky občanů a životního prostředí na bezpečné, zdravé a cenově dostupné potraviny a učinit zpracování, distribuci a spotřebu potravin a krmiv udržitelnějšími s cílem minimalizovat ztráty potravin a množství zemědělsko-potravinářského odpadu.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (13)
            
            
               Pokud jde o vodní zdroje a zemědělsko-potravinářské systémy, je otevřené, demokratické a participativní řízení zásadní pro zajištění toho, aby byla ku prospěchu celé společnosti uplatňována nákladově nejefektivnější řešení.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (14)
            
            
               S cílem zajistit účast třetích zemí, které nejsou přidruženy k programu Horizont 2020, v programu PRIMA, a to Alžírska, Egypta, Jordánska, Libanonu a Maroka, je třeba mezinárodních dohod o vědeckotechnické spolupráci mezi Unií a těmito třetími zeměmi, aby na ně byl rozšířen právní režim stanovený tímto rozhodnutím.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (15)
            
            
               V souladu s cíli programu Horizont 2020 by jakýkoli jiný členský stát nebo jakákoli třetí země přidružená k programu Horizont 2020 měly mít právo účastnit se programu PRIMA, pokud se zavážou, že budou přispívat k financování programu PRIMA a že přijmou legislativní, regulační a správní opatření, jakož i další opatření nezbytná k ochraně finančních zájmů Unie.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (16)
            
            
               K zajištění společného provádění programu PRIMA by měla být zřízena prováděcí struktura (dále jen „struktura PRIMA-IS“). Struktura PRIMA-IS by měla být příjemcem finančního příspěvku Unie a měla by zajistit účinné a transparentní provádění programu PRIMA.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (17)
            
            
               Aby bylo dosaženo cílů programu PRIMA, měla by jakákoli jiná třetí země, která není přidružená k programu Horizont 2020, zejména země jižního Středomoří, mít možnost účastnit se tohoto programu, pokud se zaváže, že bude přispívat k jeho financování a pokud struktura PRIMA-IS její účast schválí. Její účast by měla být také stanovena na základě příslušné mezinárodní dohody o vědeckotechnické spolupráci mezi touto třetí zemí a Unií.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (18)
            
            
               Finanční příspěvek Unie by měl být podmíněn formálními závazky zúčastněných států přispívat k financování programu PRIMA a splněním a prováděním těchto závazků v souladu s tímto rozhodnutím. Zúčastněným státům by měla být poskytnuta flexibilita, aby mohly dobrovolně finančně přispívat na strukturu PRIMA-IS s ohledem na financování nepřímých akcí, čímž by se dosáhlo vysokého stupně finanční integrace. Zúčastněné státy by kromě toho měly přispívat finančními prostředky nebo věcným plněním na činnosti prováděné bez finančního příspěvku Unie a do administrativního rozpočtu struktury PRIMA-IS, který není pokryt finančním příspěvkem Unie. Mělo by být jasně definováno období, během něhož mají zúčastněné státy svůj příspěvek poskytovat.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (19)
            
            
               Měl by být stanoven strop pro finanční příspěvek Unie na program PRIMA z finančních prostředků programu Horizont 2020. V rámci tohoto stropu by měl být finanční příspěvek Unie roven výši příspěvku zúčastněných států na program PRIMA, aby bylo dosaženo vysokého pákového efektu a zajištěna větší integrace programů zúčastněných států. Omezenou část finančního příspěvku Unie by mělo být možné používat na pokrytí administrativních nákladů struktury PRIMA-IS. Měla by být zajištěna efektivní správa programu PRIMA a administrativní náklady by měly být udržovány na minimu.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (20)
            
            
               S cílem zabránit vleklému provádění programu PRIMA by měla být stanovena lhůta pro zahájení konečných činností, jež mají být financovány, včetně posledních výzev k předkládání návrhů.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (21)
            
            
               Činnosti programu PRIMA by měly být v souladu s cíli a výzkumnými a inovačními prioritami programu Horizont 2020, jakož i s obecnými zásadami a podmínkami, jež jsou stanoveny v článku 26 nařízení (EU) č. 1291/2013. Program PRIMA by měl při klasifikaci technologického výzkumu, produktového vývoje a demonstračních činností zohlednit definice Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj, pokud jde o úroveň technologické připravenosti.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (22)
            
            
               Program PRIMA by měl podporovat všechny druhy činností v oblasti výzkumu a inovací, včetně projektů zabývajících se výzkumem, vývojem a inovacemi, inovačních demonstračních projektů a pilotních zařízení, budování kapacit, odborné přípravy, akcí v oblasti zvyšování informovanosti a šíření informací, jakož i mobility výzkumných pracovníků, které jsou zaměřeny na širokou škálu úrovní technologické připravenosti a zajišťují odpovídající rovnováhu mezi malými a velkými projekty.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (23)
            
            
               V zájmu dosažení většího dopadu je třeba usilovat o soudržnost mezi programem PRIMA a dalšími projekty v oblasti výzkumu a inovací realizovanými v rámci programu Horizont 2020 jako je znalostní a inovační společenství Evropského inovačního a technologického institutu Food (Food KIC) či dalšími nástroji Unie jako je evropský nástroj sousedství a partnerství a je třeba zabránit možnému překrývání.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (24)
            
            
               Program PRIMA by měl být prováděn na základě ročních pracovních plánů, v nichž budou uvedeny činnosti, jež mají být v daném roce provedeny. Struktura PRIMA-IS by měla pravidelně monitorovat výsledky výzev k předkládání návrhů a akce, které financuje, a rovněž by měla sledovat, do jaké míry byla náležitě řešena vědecká témata, očekávané dopady a otázka počtu návrhů převyšujícího daný strop, jež nemohly být financovány. V odůvodněných případech by struktura PRIMA-IS měla přijmout nápravná opatření pozměněním ročního pracovního plánu nebo v následujících ročních pracovních plánech.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (25)
            
            
               K dosažení cílů programu PRIMA by struktura PRIMA-IS měla finanční podporu poskytovat především v podobě grantů určených účastníkům akcí financovaných touto strukturou. Tyto akce by měly být vybírány na základě otevřených a konkurenčních výzev k předkládání návrhů, za něž by odpovídala struktura PRIMA-IS.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (26)
            
            
               Je třeba monitorovat a řešit překážky, jež brání novým subjektům v činnostech programu PRIMA.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (27)
            
            
               Při plnění cílů programu PRIMA a v souladu s platnými pravidly a zásadami, jako je zásada vědecké excelence, by struktura PRIMA-IS měla prostřednictvím svého ročního pracovního plánu usilovat o to, aby odpovídající díl jejího financování ve výši přibližně 25 % finančního příspěvku Unie, který odráží závazky partnerských středomořských zemí v rámci programu PRIMA, byl poskytnut právním subjektům usazeným v cílových třetích zemích, které jsou považovány za zúčastněné státy.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (28)
            
            
               Výzvy k předkládání návrhů spravované strukturou PRIMA-IS by měly být zveřejňovány rovněž na jednotném portálu pro účastníky a dále i prostřednictvím jiných elektronických prostředků programu Horizont 2020 k šíření informací, spravovaných Komisí.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (29)
            
            
               Struktura PRIMA-IS by měla zveřejňovat informace o provádění financovaných akcí.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (30)
            
            
               Finanční příspěvek Unie by měl být spravován v souladu se zásadou řádného finančního řízení a s pravidly nepřímého řízení stanovenými v nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 (6) a v nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1268/2012 (7).
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (31)
            
            
               Za účelem ochrany finančních zájmů Unie by měla mít Komise právo ukončit, snížit nebo pozastavit poskytování finančního příspěvku Unie, bude-li program PRIMA prováděn nepřiměřeně, částečně nebo opožděně, nebo nebudou-li zúčastněné státy přispívat na jeho financování nebo budou-li na ně přispívat částečně či opožděně.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (32)
            
            
               V souladu s celkovým cílem programu Horizont 2020 spočívajícím v dosažení většího zjednodušení je třeba zabránit stanovení souborů pravidel, které by se lišily od souborů pravidel uplatňovaných v rámci programu Horizont 2020. Účast na nepřímých akcích financovaných strukturou PRIMA-IS se proto řídí nařízením (EU) č. 1290/2013. Vzhledem ke specifickým cílům a zvláštním provozním potřebám programu PRIMA je však nezbytné stanovit omezený počet odchylek v souladu s čl. 1 odst. 3 uvedeného nařízení.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (33)
            
            
               Aby bylo možné zohlednit specifika vyplývající ze zeměpisného rozsahu programu PRIMA, jsou k úpravě minimálních podmínek způsobilosti pro účast v nepřímých akcích nezbytné odchylky od čl. 9 odst. 1 písm. b) a od čl. 9 odst. 3 nařízení (EU) č. 1290/2013. Zejména by v zájmu přizpůsobení se specifikům programu PRIMA měly minimální počet účastníků odchylně od čl. 9 odst. 1 písm. b) nařízení (EU) č. 1290/2013 tvořit tři právní subjekty usazené ve třech různých zúčastněných státech, což napomůže vyvážené evropsko-středomořské spolupráci. Je rovněž nezbytná odchylka od čl. 9 odst. 3 nařízení (EU) č. 1290/2013, aby bylo zajištěno, že minimální podmínky způsobilosti pro účast v nepřímých akcích nediskriminují subjekty usazené ve třetích zemích, které jsou zúčastněnými státy.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (34)
            
            
               Odchylky od čl. 10 odst. 1 a 2 nařízení (EU) č. 1290/2013 jsou nezbytné k zajištění toho, aby jakožto obecné pravidlo byly pro financování způsobilé pouze právní subjekty usazené v zúčastněném státě nebo zřízené podle práva Unie či mezinárodní organizace evropského zájmu. Struktura PRIMA-IS by však měla mít možnost financovat rovněž příjemce usazené v zemi, jež není zúčastněným státem, za předpokladu, že považuje tuto účast za zásadní nebo pokud je financování stanoveno na základě mezinárodní dohody či ujednání. Struktura PRIMA-IS by měla účast těchto subjektů monitorovat.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (35)
            
            
               V zájmu zjednodušení by měla být administrativní zátěž přesně úměrná předpokládaným dopadům na všechny strany. Mělo by se zabránit zdvojeným auditům a nepřiměřeně zatěžující tvorbě dokumentace nebo předkládání zpráv. Při provádění auditů by měly být vhodným způsobem zohledňovány specifické aspekty národních programů.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (36)
            
            
               Audity příjemců finančních prostředků Unie poskytnutých podle tohoto rozhodnutí by měly zajistit snížení administrativní zátěže v souladu s nařízením (EU) č. 1291/2013.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (37)
            
            
               Finanční zájmy Unie by měly být chráněny přiměřenými opatřeními v celém výdajovém cyklu, včetně prevence, odhalování a vyšetřování nesrovnalostí, zpětného získávání ztracených, neoprávněně vyplacených nebo nesprávně použitých finančních prostředků a případného uložení správních sankcí v souladu s nařízením (EU, Euratom) č. 966/2012.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (38)
            
            
               Komise by měla při zohlednění názorů zúčastněných států a názorů vyjádřených širokou škálou zúčastněných stran provést průběžné hodnocení, v jehož rámci posoudí zejména kvalitu a efektivitu programu PRIMA a pokrok při plnění stanovených cílů, a závěrečné hodnocení a měla by vypracovat zprávy o těchto hodnoceních.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (39)
            
            
               Na žádost Komise by struktura PRIMA-IS a zúčastněné státy měly Komisi předkládat veškeré informace, které Komise potřebuje zahrnout do zpráv o hodnocení programu PRIMA, a měly by být podporovány v tom, aby při předkládání těchto informací používaly harmonizovaný formát.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (40)
            
            
               Cílem tohoto rozhodnutí je posílit integraci a soulad výzkumných a inovačních systémů a činností v zemích Středomoří v oblasti zemědělsko-potravinářských systémů v zájmu zajištění udržitelnosti těchto systémů, jakož i v oblasti integrovaného zásobování vodou a hospodaření s ní. Rozsah výzkumu a inovací potřebný k řešení výzev v oblasti Středomoří je vzhledem k systémovému charakteru hlavních problémů obrovský. Záběr výzkumu a inovací je komplexní a víceoborový a vyžaduje přeshraniční přístup orientovaný na více účastníků. Přístup založený na spolupráci s širokou řadou zúčastněných států může pomoci nezbytný rozsah a záběr zvýšit sdružováním finančních a intelektuálních zdrojů. Jelikož cíle tohoto rozhodnutí nemůže být dosaženo uspokojivě členskými státy, ale spíše jej prostřednictvím začlenění vnitrostátního úsilí do jednotného přístupu Unie, spojení roztříštěných vnitrostátních výzkumných a inovačních programů, poskytnutí pomoci při koncipování společných strategií v oblasti výzkumu a financování, které přesahují hranice států, a dosažení potřebného kritického počtu účastníků a objemu investic, může být lépe dosaženo na úrovni Unie, může Unie přijmout opatření v souladu se zásadou subsidiarity stanovenou v článku 5 Smlouvy o Evropské unii. V souladu se zásadou proporcionality stanovenou v uvedeném článku nepřekračuje toto rozhodnutí rámec toho, co je nezbytné pro dosažení tohoto cíle.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (41)
            
            
               Unie by se proto měla účastnit programu PRIMA,
            
         
      
   
   PŘIJALY TOTO ROZHODNUTÍ:
   Článek 1
   Účast na programu PRIMA
   1.   Unie se účastní Partnerství pro výzkum a inovace v oblasti Středomoří (dále jen „program PRIMA“), realizovaného společně Francií, Chorvatskem, Itálií, Izraelem, Kyprem, Lucemburskem, Maltou, Německem, Portugalskem, Řeckem, Slovinskem, Španělskem, Tuniskem a Tureckem (dále jen „zúčastněné státy“) v souladu s podmínkami stanovenými v tomto rozhodnutí.
   2.   Alžírsko, Egypt, Jordánsko, Libanon a Maroko se stanou zúčastněnými státy s výhradou uzavření mezinárodních dohod o vědeckotechnické spolupráci s Unií, v nichž budou stanoveny podmínky jejich účasti na programu PRIMA.
   3.   Programu PRIMA se může účastnit jakýkoli jiný členský stát a jakákoli jiná třetí země přidružená k programu Horizont 2020 než ta, která je uvedena v odstavci 1 tohoto článku, pokud splní podmínku stanovenou v čl. 4 odst. 1 písm. c) a dodrží zejména ustanovení čl. 11 odst. 5.
   Členské státy a třetí země přidružené k programu Horizont 2020, které splňují podmínky stanovené v prvním pododstavci, se považují pro účely tohoto rozhodnutí za zúčastněné státy.
   4.   Programu PRIMA se může účastnit jakákoli jiná třetí země nepřidružená k programu Horizont 2020 než ta, která je uvedena v odstavci 2 tohoto článku, pokud:
   
      
      
      
         
            
               a)
            
            
               splní podmínku stanovenou v čl. 4 odst. 1 písm. c) a dodrží zejména ustanovení čl. 11 odst. 5;
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               b)
            
            
               prováděcí struktura programu PRIMA (dále jen „struktura PRIMA-IS“) schválí její účast na programu PRIMA po přezkoumání relevantnosti její účasti pro dosažení cílů programu; a
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               c)
            
            
               uzavře mezinárodní dohodu o vědeckotechnické spolupráci s Unií, v níž budou stanoveny podmínky její účasti na programu PRIMA.
            
         
      
   
   Třetí země, které splňují podmínky stanovené v prvním pododstavci, se pro účely tohoto rozhodnutí považují za zúčastněné státy.
   Článek 2
   Cíle programu PRIMA
   1.   V souladu s prioritami programu Horizont 2020 jsou obecnými cíli programu PRIMA budovat kapacity v oblasti výzkumu a inovací, rozvíjet znalosti a společná inovativní řešení pro zemědělsko-potravinářské systémy v zájmu zajištění jejich udržitelnosti a pro integrované zásobování vodou a hospodaření s ní v oblasti Středomoří, zajistit, aby tyto systémy a zásobování vodou a hospodaření s ní byly odolnější vůči změně klimatu, účinnější, nákladově efektivnější a environmentálně a sociálně udržitelnější a přispět k řešení problémů v oblasti nedostatku vody, potravinového zabezpečení, výživy, zdraví, blahobytu a migrace už na jejich začátku.
   2.   V zájmu přispění k obecným cílům stanoveným v odstavci 1 plní program PRIMA tyto specifické cíle:
   
      
      
      
         
            
               a)
            
            
               formulace dlouhodobého společného strategického plánu v oblasti zemědělsko-potravinářských systémů v zájmu zajištění jejich udržitelnosti a v oblasti integrovaného zásobování vodou a hospodaření s ní;
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               b)
            
            
               orientování příslušných vnitrostátních programů v oblasti výzkumu a inovací na provádění strategického plánu;
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               c)
            
            
               zapojení všech příslušných účastníků ve veřejném i soukromém sektoru do provádění strategického plánu sdružením znalostí a finančních zdrojů v zájmu dosažení nezbytného kritického množství;
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               d)
            
            
               posílení financování výzkumných a inovačních kapacit a prováděcích schopností všech zapojených účastníků včetně malých a středních podniků, akademické obce, nevládních organizací a místních výzkumných center.
            
         
      
   
   Článek 3
   Finanční příspěvek Unie na program PRIMA
   1.   Finanční příspěvek Unie, včetně prostředků ESVO, je roven výši příspěvků zúčastněných států na program PRIMA. Finanční příspěvek Unie nepřesáhne 220 000 000 EUR.
   2.   Finanční příspěvek Unie uvedený v odstavci 1 tohoto článku je vyplácen z prostředků souhrnného rozpočtu Unie přidělených na příslušné části zvláštního programu, kterým se provádí Horizont 2020, zřízeného rozhodnutím Rady 2013/743/EU (8), a zejména z části II „Vedoucí postavení v průmyslu“ a části III „Společenské výzvy“, v souladu s čl. 58 odst. 1 písm. c) bodem vi) a s články 60 a 61 nařízení (EU, Euratom) č. 966/2012.
   3.   Finanční příspěvek Unie uvedený v odstavci 1 tohoto článku je strukturou PRIMA-IS využíván k:
   
      
      
      
         
            
               a)
            
            
               financování činností uvedených v čl. 6 odst. 1 písm. a);
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               b)
            
            
               pokrytí administrativních nákladů struktury PRIMA-IS do maximální výše 6 % finančního příspěvku Unie uvedeného v odstavci 1 tohoto článku.
            
         
      
   
   Článek 4
   Podmínky poskytnutí finančního příspěvku Unie na program PRIMA
   1.   Finanční příspěvek Unie uvedený v čl. 3 odst. 1 je podmíněn tím, že:
   
      
      
      
         
            
               a)
            
            
               zúčastněné státy prokáží, že program PRIMA je zřízen v souladu s tímto rozhodnutím;
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               b)
            
            
               zúčastněné státy nebo organizace určené zúčastněnými státy určí jako subjekt s právní subjektivitou, jak je uvedeno v čl. 58 odst. 1 písm. c) bodu vi) nařízení (EU, Euratom) č. 966/2012, strukturu PRIMA-IS, která je odpovědná za účinné provádění programu PRIMA, za přijímání, rozdělování a monitorování finančního příspěvku Unie uvedeného v čl. 3 odst. 1 tohoto rozhodnutí a případně také příspěvku zúčastněných států a za zajištění toho, aby byly za účelem dosažení cílů programu PRIMA prováděny veškeré nezbytné akce;
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               c)
            
            
               každý zúčastněný stát se zaváže přispět na financování programu PRIMA odpovídajícím příspěvkem z vnitrostátních zdrojů relevantních z hlediska cílů programu PRIMA;
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               d)
            
            
               struktura PRIMA-IS prokáže svou schopnost provádět program PRIMA, včetně přijímání, rozdělování a monitorování finančního příspěvku Unie uvedeného v čl. 3 odst. 1 tohoto rozhodnutí v rámci nepřímého řízení rozpočtu Unie v souladu s články 58, 60 a 61 nařízení (EU, Euratom) č. 966/2012;
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               e)
            
            
               je vytvořen účinný model řízení programu PRIMA v souladu s článkem 12;
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               f)
            
            
               po schválení Komisí přijme struktura PRIMA-IS společné zásady uvedené v čl. 6 odst. 9.
            
         
      
   
   2.   Během provádění programu PRIMA je finanční příspěvek Unie uvedený v čl. 3 odst. 1 rovněž podmíněn tím, že:
   
      
      
      
         
            
               a)
            
            
               struktura PRIMA-IS provádí cíle stanovené v článku 2 a činnosti uvedené v článku 6;
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               b)
            
            
               je zachováván vhodný a účinný model řízení v souladu s článkem 12;
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               c)
            
            
               struktura PRIMA-IS dodržuje požadavky na podávání zpráv stanovené v čl. 60 odst. 5 nařízení (EU, Euratom) č. 966/2012;
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               d)
            
            
               zúčastněné státy plní závazky uvedené v odst. 1 písm. c) tohoto článku.
            
         
      
   
   3.   Komise posuzuje plnění závazků přijatých zúčastněnými státy, zejména prostřednictvím prvních dvou ročních pracovních plánů. Po tomto posouzení může být v souladu s článkem 9 přezkoumán maximální finanční příspěvek Unie uvedený v čl. 3 odst. 1.
   Článek 5
   Příspěvky zúčastněných států na program PRIMA
   1.   V období od 7. srpna 2017 do 31. prosince 2028 zúčastněné státy poskytnou finanční nebo věcné příspěvky ve výši alespoň 220 000 000 EUR nebo zajistí, aby tyto příspěvky poskytly jejich vnitrostátní financující subjekty.
   2.   Příspěvky zúčastněných států sestávají z:
   
      
      
      
         
            
               a)
            
            
               případných finančních příspěvků na strukturu PRIMA-IS s ohledem na financování nepřímých akcí uvedených v čl. 6 odst. 1 písm. a);
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               b)
            
            
               finančních nebo věcných příspěvků na provádění činností uvedených v čl. 6 odst. 1 písm. b); a
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               c)
            
            
               finančních nebo věcných příspěvků do administrativního rozpočtu struktury PRIMA-IS, který není pokryt finančním příspěvkem Unie podle čl. 3 odst. 3 písm. b).
            
         
      
   
   3.   Věcné příspěvky uvedené v odst. 2 písm. b) tohoto článku sestávají z nákladů vynaložených zúčastněnými státy při provádění činností uvedených v čl. 6 odst. 1 písm. b) po odečtení případného přímého nebo nepřímého finančního příspěvku Unie na tyto náklady.
   4.   Věcné příspěvky uvedené v odst. 2 písm. c) sestávají z nákladů vynaložených zúčastněnými státy v souvislosti s administrativním rozpočtem struktury PRIMA-IS po odečtení případného přímého nebo nepřímého finančního příspěvku Unie na tyto náklady.
   5.   Pro účely ocenění věcných příspěvků uvedených v odst. 2 písm. b) a c) se náklady stanovují v souladu s běžnými účetními postupy zúčastněných států nebo dotčených vnitrostátních financujících subjektů, platnými účetními standardy zúčastněného státu, v němž jsou dotčené vnitrostátní financující subjekty usazeny, a platnými mezinárodními účetními standardy a mezinárodními standardy účetního výkaznictví. Náklady ověřuje nezávislý auditor jmenovaný zúčastněnými státy nebo dotčenými vnitrostátními financujícími subjekty. V případě jakékoli nejasnosti vyplývající z ověřování může struktura PRIMA-IS metodu ocenění ověřit. Jestliže nejasnosti přetrvávají, může struktura PRIMA-IS provést audit metody ocenění.
   6.   Příspěvky uvedené v odst. 2 písm. a), b) a c) tohoto článku považované za příspěvky od zúčastněných států se poskytnou po přijetí ročního pracovního plánu. Pokud je roční pracovní plán přijat v referenčním roce uvedeném v čl. 6 odst. 2, mohou příspěvky uvedené v odst. 2 písm. c) tohoto článku považované za příspěvky od zúčastněných států a obsažené v ročním pracovním plánu zahrnovat příspěvky poskytnuté od 1. ledna daného roku. Příspěvky uvedené v odst. 2 písm. c) tohoto článku považované za příspěvky od zúčastněných států a obsažené v prvním ročním pracovním plánu však mohou zahrnovat příspěvky poskytnuté po 7. srpnu 2017.
   Článek 6
   Činnosti a provádění programu PRIMA
   1.   Program PRIMA podporuje širokou škálu činností v oblasti výzkumu a inovací, jak jsou popsány v jeho ročním pracovním plánu, a to prostřednictvím:
   
      
      
      
         
            
               a)
            
            
               nepřímých akcí ve smyslu nařízení (EU) č. 1290/2013 a (EU) č. 1291/2013 financovaných strukturou PRIMA-IS v souladu s článkem 7 tohoto rozhodnutí, zejména v podobě grantů na základě nadnárodních otevřených a konkurenčních výzev k předkládání návrhů organizovaných strukturou PRIMA-IS, včetně:
               
                  
                  
                  
                     
                        
                           i)
                        
                        
                           akcí v oblasti výzkumu a inovací, jakož i inovačních akcí;
                        
                     
                  
               
               
                  
                  
                  
                     
                        
                           ii)
                        
                        
                           koordinace a podpory akcí zaměřených na šíření a poskytování informací s cílem propagovat program PRIMA a maximalizovat jeho dopady;
                        
                     
                  
               
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               b)
            
            
               činností financovaných zúčastněnými státy bez finančního příspěvku Unie uvedeného v čl. 3 odst. 1 a sestávajících z:
               
                  
                  
                  
                     
                        
                           i)
                        
                        
                           činností vybraných na základě nadnárodních otevřených a konkurenčních výzev k předkládání návrhů organizovaných strukturou PRIMA-IS, řízených vnitrostátními financujícími subjekty v rámci vnitrostátních programů zúčastněných států poskytujících finanční podporu zejména formou grantů;
                        
                     
                  
               
               
                  
                  
                  
                     
                        
                           ii)
                        
                        
                           činností v rámci vnitrostátních programů zúčastněných států včetně nadnárodních projektů.
                        
                     
                  
               
            
         
      
   
   2.   Program PRIMA se provádí na základě ročních pracovních plánů, které se vztahují na činnosti, jež mají být realizovány v období od 1. ledna do 31. prosince daného roku (dále jen „referenční rok“). Struktura PRIMA-IS přijme roční pracovní plány do 31. března referenčního roku poté, co je schválí Komise. Při přijímání ročních pracovních plánů postupují struktura PRIMA-IS a Komise bez zbytečného prodlení. Struktura PRIMA-IS roční pracovní plán zveřejní.
   3.   Činnosti uvedené v odst. 1 písm. a) a b) mohou být zahájeny pouze v daném referenčním roce a pouze po přijetí ročního pracovního plánu pro daný rok.
   4.   Pokud je roční pracovní plán přijat v průběhu referenčního roku, může být finanční příspěvek Unie uvedený v čl. 3 odst. 1 použit k úhradě administrativních nákladů struktury PRIMA-IS, které vznikly od 1. ledna daného referenčního roku v souladu s ročním pracovním plánem. Z finančního příspěvku Unie uvedeného v čl. 3 odst. 1 však mohou být uhrazeny administrativní náklady struktury PRIMA-IS, které vznikly od 7. srpna 2017 v souladu s prvním ročním pracovním plánem.
   5.   V rámci programu PRIMA mohou být činnosti financovány pouze v případě, že jsou stanoveny v jeho ročním pracovním plánu. Roční pracovní plán rozlišuje mezi činnostmi uvedenými v odst. 1 písm. a) tohoto článku, činnostmi uvedenými v odst. 1 písm. b) tohoto článku a administrativními náklady struktury PRIMA-IS. Stanoví odhady příslušných výdajů a rozpočtové prostředky přidělené na činnosti financované z finančního příspěvku Unie uvedeného v čl. 3 odst. 1 a na činnosti financované zúčastněnými státy bez finančního příspěvku Unie uvedeného v čl. 3 odst. 1. Roční pracovní plán obsahuje také odhadovanou hodnotu věcných příspěvků zúčastněných států uvedených v čl. 5 odst. 2 písm. b).
   6.   Pozměněné roční pracovní plány pro referenční rok a roční pracovní plány pro následující referenční roky zohlední výsledky předchozích výzev k předkládání návrhů. Usilují o řešení nedostatečného pokrytí vědeckých témat, zejména těch, jimiž se původně zabývaly činnosti podle odst. 1 písm. b), které nemohly být odpovídajícím způsobem financovány.
   7.   Konečné činnosti, jež mají být financovány, včetně konečných výzev k předkládání návrhů na základě příslušných ročních pracovních plánů, musí být zahájeny do 31. prosince 2024. V řádně odůvodněných případech mohou být zahájeny do 31. prosince 2025.
   8.   Činnosti, jež mají být financovány zúčastněnými státy bez finančního příspěvku Unie uvedeného v čl. 3 odst. 1, mohou být do ročního pracovního plánu zahrnuty pouze na základě kladného výsledku jejich externího nezávislého mezinárodního vzájemného hodnocení s ohledem na cíle programu PRIMA zorganizovaného strukturou PRIMA-IS.
   9.   Činnosti zahrnuté do ročního pracovního plánu a financované zúčastněnými státy bez finančního příspěvku Unie uvedeného v čl. 3 odst. 1 se provádějí v souladu se společnými zásadami, které struktura PRIMA-IS přijme poté, co je schválí Komise. Společné zásady zohledňují zásady stanovené v tomto rozhodnutí, v hlavě VI nařízení (EU, Euratom) č. 966/2012 a v nařízení (EU) č. 1290/2013, zejména pak zásady rovného zacházení, transparentnosti, nezávislého vzájemného hodnocení a výběru. Struktura PRIMA-IS přijme také poté, co je schválí Komise, požadavky na podávání zpráv, které jí mají předkládat zúčastněné státy, a to i pokud jde o ukazatele zahrnuté do každé z těchto činností.
   10.   Kromě společných zásad uvedených v odstavci 9 musí činnosti uvedené v odst. 1 písm. b) bodě i) splňovat i tyto podmínky:
   
      
      
      
         
            
               a)
            
            
               návrhy se týkají nadnárodních projektů, s minimální účastí alespoň tří nezávislých právních subjektů usazených ve třech různých zemích, jež jsou ke dni uzávěrky pro předkládání návrhů v rámci příslušné výzvy považovány za zúčastněné státy v souladu s tímto rozhodnutím, z nichž:
               
                  
                  
                  
                     
                        
                           i)
                        
                        
                           nejméně jeden je usazen v členském státě nebo ve třetí zemi přidružené k programu Horizont 2020 a nevztahuje se na něj bod ii); a
                        
                     
                  
               
               
                  
                  
                  
                     
                        
                           ii)
                        
                        
                           nejméně jeden je usazen ve třetí zemi uvedené v čl. 1 odst. 2 nebo ve třetí zemi na pobřeží Středozemního moře;
                        
                     
                  
               
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               b)
            
            
               návrhy jsou vybírány na základě nadnárodních výzev k předkládání návrhů a jsou hodnoceny za pomoci alespoň tří nezávislých odborníků, a to na základě těchto kritérií přidělení financování: excelence, dopad a kvalita a účinnost provádění.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               c)
            
            
               návrhy jsou seřazeny v souladu s výsledky hodnocení. Výběr, který by se měl tímto pořadím řídit, provede struktura PRIMA-IS. Zúčastněné státy se dohodnou na odpovídajícím režimu financování, který umožní maximalizovat počet návrhů převyšujících stanovený strop, jež mají být na základě tohoto pořadí financovány, zejména poskytnutím rezervních částek k vnitrostátním příspěvkům pro výzvy k předkládání návrhů. V případě, že jeden nebo více projektů nelze financovat, mohou být vybrány projekty, které v rámci pořadí bezprostředně následují.
            
         
      
   
   11.   Struktura PRIMA-IS monitoruje provádění všech činností zahrnutých do ročního pracovního plánu a podává o nich zprávy Komisi.
   12.   Veškerá komunikační nebo publikační činnost související s činnostmi v rámci programu PRIMA a vykonávaná ve spolupráci s programem PRIMA, bez ohledu na to, zda ji realizuje struktura PRIMA-IS, zúčastněný stát nebo jeho vnitrostátní financující subjekty nebo účastníci činnosti, se výlučně nebo společně označuje takto: „[název činnosti] je součástí programu PRIMA podporovaného Evropskou unií“.
   Článek 7
   Pravidla pro účast a šíření výsledků
   1.   Struktura PRIMA-IS je považována za financující subjekt ve smyslu nařízení (EU) č. 1290/2013 a zajišťuje finanční podporu nepřímým akcím uvedeným v čl. 6 odst. 1 písm. a) tohoto rozhodnutí v souladu s pravidly stanovenými v uvedeném nařízení, s výhradou výjimek uvedených v tomto článku.
   2.   Odchylně od čl. 9 odst. 1 písm. b) nařízení (EU) č. 1290/2013 tvoří minimální počet účastníků tři právní subjekty usazené ve třech různých zemích považovaných ke dni uzávěrky pro předkládání návrhů v rámci příslušné výzvy za zúčastněné státy v souladu s tímto rozhodnutím, z čehož:
   
      
      
      
         
            
               a)
            
            
               nejméně jeden je usazen v členském státě nebo ve třetí zemi přidružené k programu Horizont 2020 a nevztahuje se na něj písmeno b); a
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               b)
            
            
               nejméně jeden je usazen ve třetí zemi uvedené v čl. 1 odst. 2 nebo ve třetí zemi na pobřeží Středozemního moře.
            
         
      
   
   3.   Odchylně od čl. 9 odst. 3 nařízení (EU) č. 1290/2013 v řádně odůvodněných případech stanovených v ročním pracovním plánu je minimální podmínkou účast jednoho právního subjektu usazeného v zúčastněném státě v souladu s tímto rozhodnutím ke dni uzávěrky pro předkládání návrhů v rámci příslušné výzvy.
   4.   Odchylně od čl. 10 odst. 1 a 2 nařízení (EU) č. 1290/2013 jsou pro financování prostřednictvím struktury PRIMA-IS způsobilí tito účastníci:
   
      
      
      
         
            
               a)
            
            
               jakýkoli právní subjekt usazený v zúčastněném státě nebo zřízený podle práva Unie;
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               b)
            
            
               jakákoli mezinárodní organizace evropského zájmu ve smyslu čl. 2 odst. 1 bodu 12 nařízení (EU) č. 1290/2013.
            
         
      
   
   5.   V případě, že účastníkem je mezinárodní organizace nebo právní subjekt usazený v zemi, která není zúčastněným státem, a tato organizace ani tento subjekt nejsou způsobilé k financování podle odstavce 4, může struktura PRIMA-IS financování poskytnout, je-li splněna alespoň jedna z těchto podmínek:
   
      
      
      
         
            
               a)
            
            
               struktura PRIMA-IS považuje účast za nezbytnou pro provedení akce;
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               b)
            
            
               takové financování je stanoveno ve dvoustranné vědeckotechnické dohodě nebo v jiném ujednání mezi Unií a mezinárodní organizací nebo v případě subjektů usazených v zemi, která není zúčastněným státem, mezi Unií a zemí, ve které je daný právní subjekt usazen.
            
         
      
   
   6.   Aniž je dotčeno nařízení (EU, Euratom) č. 966/2012, nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 1268/2012 a nařízení (EU) č. 1290/2013, může být v příslušné vzorové grantové dohodě stanoveno, že odpovídající finanční záruky poskytnou rovněž právní subjekty, které jsou usazeny v zemích, které nejsou zúčastněným státem, a které jsou příjemci financování od struktury PRIMA-IS.
   7.   Aniž je dotčeno nařízení (EU) č. 1290/2013, může s přihlédnutím ke specifikům programu PRIMA struktura PRIMA-IS v ročních pracovních plánech zavést další podmínku účasti týkající se druhu subjektů, jež mohou být koordinátory při nepřímých akcích.
   Článek 8
   Dohody mezi Unií a strukturou PRIMA-IS
   1.   S výhradou kladného hodnocení ex ante týkajícího se struktury PRIMA-IS v souladu s čl. 61 odst. 1 nařízení (EU, Euratom) č. 966/2012 a poskytnutí dostatečných finančních záruk v souladu s čl. 58 odst. 1 písm. c) bodem vi) uvedeného nařízení uzavře Komise jménem Unie se strukturou PRIMA-IS pověřovací dohodu a každoroční dohody o převodu finančních prostředků.
   2.   Pověřovací dohoda uvedená v odstavci 1 tohoto článku je uzavřena v souladu s čl. 58 odst. 3 a články 60 a 61 nařízení (EU, Euratom) č. 966/2012 a článkem 40 nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 1268/2012. Pověřovací dohoda mimo jiné stanoví rovněž:
   
      
      
      
         
            
               a)
            
            
               požadavky na příspěvek struktury PRIMA-IS v souvislosti s výkonnostními ukazateli uvedenými v příloze II rozhodnutí 2013/743/EU;
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               b)
            
            
               požadavky na příspěvek struktury PRIMA-IS k monitorování uvedenému v příloze III rozhodnutí 2013/743/EU;
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               c)
            
            
               zvláštní výkonnostní ukazatele týkající se fungování struktury PRIMA-IS;
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               d)
            
            
               požadavky na strukturu PRIMA-IS týkající se poskytování informací o administrativních nákladech a podrobných číselných údajů o provádění programu PRIMA;
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               e)
            
            
               ujednání o poskytování údajů nezbytných k zajištění toho, aby byla Komise schopna plnit své povinnosti v oblasti šíření informací a podávání zpráv;
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               f)
            
            
               ujednání o schválení nebo zamítnutí návrhu ročního pracovního plánu Komisí, společné zásady uvedené v čl. 6 odst. 9 a požadavky na podávání zpráv zúčastněnými státy před jejich přijetím strukturou PRIMA-IS; a
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               g)
            
            
               ustanovení o zveřejňování výzev k předkládání návrhů strukturou PRIMA-IS, zejména na jednotném portálu pro účastníky, jakož i jinými elektronickými prostředky programu Horizont 2020 pro šíření informací spravovanými Komisí.
            
         
      
   
   Článek 9
   Ukončení či pozastavení poskytování finančního příspěvku Unie nebo jeho snížení
   1.   Není-li program PRIMA prováděn nebo je-li prováděn nepřiměřeně, částečně nebo opožděně, může Komise podle skutečného provádění programu PRIMA poskytování finančního příspěvku Unie uvedeného v čl. 3 odst. 1 ukončit, úměrně pozastavit nebo tento finanční příspěvek úměrně snížit.
   2.   Pokud zúčastněné státy své příspěvky na financování programu PRIMA neposkytnou nebo poskytnou-li je částečně či opožděně, může Komise s přihlédnutím k výši finančních prostředků přidělených zúčastněnými státy na provádění programu PRIMA poskytování finančního příspěvku Unie uvedeného v čl. 3 odst. 1 ukončit, úměrně pozastavit nebo tento finanční příspěvek úměrně snížit.
   Článek 10
   Následné audity
   1.   Následné audity výdajů na nepřímé akce uvedené v čl. 6 odst. 1 písm. a) tohoto rozhodnutí provádí struktura PRIMA-IS v souladu s článkem 29 nařízení (EU) č. 1291/2013.
   2.   Komise se může rozhodnout, že audity uvedené v odstavci 1 provede sama. V tom případě postupuje v souladu s příslušnými pravidly, zejména s ustanoveními nařízení (EU, Euratom) č. 966/2012, (EU) č. 1290/2013 a (EU) č. 1291/2013.
   Článek 11
   Ochrana finančních zájmů Unie
   1.   Komise přijme vhodná opatření, která zajistí, aby při provádění opatření financovaných podle tohoto rozhodnutí byly finanční zájmy Unie chráněny uplatněním preventivních opatření proti podvodům, korupci a jakýmkoliv jiným protiprávním jednáním, účinnými kontrolami, a jsou-li zjištěny nesrovnalosti, získáním neoprávněně vyplacených částek zpět a případně uplatněním účinných, přiměřených a odrazujících správních sankcí.
   2.   Struktura PRIMA-IS umožní pracovníkům Komise a jiným osobám zmocněným Komisí či Účetním dvorem přístup do svých objektů a prostor, jakož i k veškerým informacím, včetně informací v elektronické podobě, které jsou k provedení jejich auditů zapotřebí.
   3.   Evropský úřad pro boj proti podvodům (OLAF) může provádět šetření, včetně kontrol na místě a inspekcí, v souladu s pravidly a postupy stanovenými v nařízení Rady (Euratom, ES) č. 2185/96 (9) a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 883/2013 (10) s cílem zjistit, zda nedošlo k podvodu, korupci či jiné protiprávní činnosti ovlivňující finanční zájmy Unie v souvislosti s grantovou dohodou či rozhodnutím o poskytnutí grantu nebo smlouvou financovanou, přímo či nepřímo, podle tohoto rozhodnutí.
   4.   Aniž jsou dotčeny odstavce 1, 2 a 3, musí smlouvy, grantové dohody a rozhodnutí o grantu vyplývající z provádění tohoto rozhodnutí obsahovat ustanovení výslovně zmocňující Komisi, strukturu PRIMA-IS, Účetní dvůr a úřad OLAF k provádění těchto auditů a šetření v souladu s jejich příslušnými pravomocemi. Pokud je provádění určité akce zajišťováno externě nebo je dále delegováno, a to zcela nebo zčásti, nebo pokud vyžaduje zadání veřejné zakázky nebo udělení finanční podpory třetí straně, musí daná smlouva, grantová dohoda nebo rozhodnutí o grantu zahrnovat závazek smluvního partnera nebo příjemce uložit zapojené třetí straně výslovnou akceptaci těchto pravomocí Komise, struktury PRIMA-IS, Účetního dvora a úřadu OLAF.
   5.   Při provádění programu PRIMA přijmou zúčastněné státy legislativní, regulační, správní a jiná opatření nezbytná pro ochranu finančních zájmů Unie, zejména s cílem zajistit úplné zpětné získání veškerých částek splatných Unii v souladu s nařízením (EU, Euratom) č. 966/2012 a s nařízením v přenesené pravomoci (EU) č. 1268/2012.
   Článek 12
   Řízení programu PRIMA
   1.   Struktura PRIMA-IS má tyto orgány:
   
      
      
      
         
            
               a)
            
            
               správní radu, která má předsedu a spolupředsedu;
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               b)
            
            
               řídící výbor;
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               c)
            
            
               sekretariát, v jehož čele stojí ředitel;
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               d)
            
            
               vědecký poradní výbor.
            
         
      
   
   2.   Strukturu PRIMA-IS řídí správní rada, v níž jsou zastoupeny všechny zúčastněné státy. Správní rada je rozhodovacím orgánem struktury PRIMA-IS.
   Správní rada po schválení Komisí přijme:
   
      
      
      
         
            
               a)
            
            
               roční pracovní plán;
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               b)
            
            
               společné zásady uvedené v čl. 6 odst. 9 a
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               c)
            
            
               požadavky na podávání zpráv zúčastněných států struktuře PRIMA-IS.
            
         
      
   
   Správní rada ověří, zda jsou splněny podmínky uvedené v čl. 1 odst. 3 a v čl. 4 odst. 1 písm. c), a informuje o tom Komisi.
   Správní rada schvaluje účast jakékoli jiné třetí země nepřidružené k programu Horizont 2020, než těch, které jsou uvedeny v čl. 1 odst. 2, na programu PRIMA, poté co přezkoumá relevantnost její účasti pro dosažení cílů programu.
   Každý zúčastněný stát má ve správní radě jeden hlas. Rozhodnutí jsou přijímána na základě konsensu. Pokud není dosaženo konsensu, přijímá správní rada svá rozhodnutí většinou alespoň 75 % platných odevzdaných hlasů.
   Unie, zastoupená Komisí, je zvána na všechna zasedání správní rady jako pozorovatel a může se účastnit diskuse. Obdrží všechny potřebné dokumenty.
   3.   Správní rada stanoví počet členů řídícího výboru, kterých musí být nejméně pět, a jmenuje je. Řídící výbor monitoruje činnost ředitele a poskytuje správní radě poradenství ohledně provádění programu PRIMA ze strany sekretariátu. Poskytuje zejména pokyny týkající se plnění ročního rozpočtu a ročního pracovního plánu.
   4.   Správní rada zřídí sekretariát struktury PRIMA-IS, který je výkonným orgánem programu PRIMA.
   Sekretariát:
   
      
      
      
         
            
               a)
            
            
               provádí roční pracovní plán;
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               b)
            
            
               poskytuje podporu ostatním orgánům struktury PRIMA-IS;
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               c)
            
            
               monitoruje provádění programu PRIMA a podává o něm zprávy;
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               d)
            
            
               spravuje finanční příspěvek Unie uvedený v čl. 3 odst. 1 a finanční příspěvky zúčastněných států a podává zprávy o jejich využívání;
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               e)
            
            
               zvyšuje viditelnost programu PRIMA prostřednictvím osvěty a komunikace;
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               f)
            
            
               je ve spojení s Komisí v souladu s pověřovací dohodou uvedenou v článku 8;
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               g)
            
            
               zajišťuje transparentnost činností v rámci programu PRIMA.
            
         
      
   
   5.   Správní rada jmenuje vědecký poradní výbor tvořený uznávanými nezávislými odborníky, kteří jsou kvalifikovaní v oblastech, jež jsou pro program PRIMA relevantní. Správní rada stanoví počet členů vědeckého poradního výboru a mechanismy jejich jmenování v souladu s článkem 40 nařízení (EU) č. 1290/2013.
   Vědecký poradní výbor:
   
      
      
      
         
            
               a)
            
            
               poskytuje správní radě poradenství ohledně strategických priorit a potřeb;
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               b)
            
            
               poskytuje správní radě poradenství ohledně obsahu a rozsahu návrhu ročního pracovního plánu z vědeckého a technického hlediska;
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               c)
            
            
               přezkoumává vědecké a technické aspekty provádění programu PRIMA a vydává stanovisko k jeho výroční zprávě.
            
         
      
   
   Článek 13
   Sdělování informací
   1.   Na žádost Komise poskytne struktura PRIMA-IS Komisi veškeré informace nezbytné k vypracování zpráv uvedených v článku 14.
   2.   Prostřednictvím struktury PRIMA-IS předloží zúčastněné státy Komisi veškeré informace týkající se finančního řízení programu PRIMA, které si vyžádá Evropský parlament, Rada nebo Účetní dvůr.
   3.   Komise zahrne informace uvedené v odstavci 2 tohoto článku do zpráv uvedených v článku 14.
   Článek 14
   Hodnocení
   1.   Do 30. června 2022 provede Komise průběžné hodnocení programu PRIMA za pomoci nezávislých odborníků. O tomto hodnocení vypracuje Komise zprávu obsahující závěry hodnocení a připomínky Komise. Komise předloží zprávu Evropskému parlamentu a Radě do 31. prosince 2022.
   2.   Do 31. prosince 2028 provede Komise konečné hodnocení programu PRIMA za pomoci nezávislých odborníků. O tomto hodnocení vypracuje Komise zprávu obsahující výsledky hodnocení a do 30. června 2029 předloží zprávu Evropskému parlamentu a Radě.
   Článek 15
   Vstup v platnost
   Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
   Článek 16
   Určení
   Toto rozhodnutí je určeno členským státům.
   
      Ve Štrasburku dne 4. července 2017.
      
         
            Za Evropský parlament
         
         
            předseda
         
         A. TAJANI
      
      
         
            Za Radu
         
         
            předseda
         
         M. MAASIKAS
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. C 125, 21.4.2017, s. 80.
   
      (2)  Postoj Evropského parlamentu ze dne 13. června 2017 (dosud nezveřejněný v Úředním věstníku) a rozhodnutí Rady ze dne 26. června 2017.
   
      (3)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1291/2013 ze dne 11. prosince 2013, kterým se zavádí Horizont 2020 – rámcový program pro výzkum a inovace (2014–2020) a zrušuje rozhodnutí č. 1982/2006/ES (Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 104).
   
      (4)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1290/2013 ze dne 11. prosince 2013, kterým se stanoví pravidla pro účast a šíření výsledků programu „Horizont 2020 – rámcový program pro výzkum a inovace (2014–2020)“ a zrušuje nařízení (ES) č. 1906/2006 (Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 81).
   
      (5)  Úř. věst. C 205, 19.7.2013, s. 9.
   
      (6)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla o souhrnném rozpočtu Unie a zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 (Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1).
   
      (7)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1268/2012 ze dne 29. října 2012 o prováděcích pravidlech k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012, kterým se stanoví finanční pravidla o souhrnném rozpočtu Unie (Úř. věst. L 362, 31.12.2012, s. 1).
   
      (8)  Rozhodnutí Rady 2013/743/EU ze dne 3. prosince 2013 o zavedení zvláštního programu, kterým se provádí Horizont 2020 – rámcový program pro výzkum a inovace (2014–2020), a o zrušení rozhodnutí 2006/971/ES, 2006/972/ES, 2006/973/ES, 2006/974/ES a 2006/975/ES (Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 965).
   
      (9)  Nařízení Rady (Euratom, ES) č. 2185/96 ze dne 11. listopadu 1996 o kontrolách a inspekcích na místě prováděných Komisí za účelem ochrany finančních zájmů Evropských společenství proti podvodům a jiným nesrovnalostem (Úř. věst. L 292, 15.11.1996, s. 2).
   
      (10)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 883/2013 ze dne 11. září 2013 o vyšetřování prováděném Evropským úřadem pro boj proti podvodům (OLAF) a o zrušení nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1073/1999 a nařízení Rady (Euratom) č. 1074/1999 (Úř. věst. L 248, 18.9.2013, s. 1).
   
   
      Prohlášení Komise o finančních zárukách pro prováděcí strukturu PRIMA
      
         
         
         
            
               
                  1.
               
               
                  V souvislosti s iniciativou PRIMA stanoví finanční nařízení EU ve svém čl. 58 odst. 1 písm. c) bodu vi), že Komise může svěřit plnění rozpočtu Unie subjektu soukromého práva pověřenému výkonem veřejné služby (prováděcí struktura – IS). Takový subjekt musí poskytnout dostatečné finanční záruky.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  2.
               
               
                  V zájmu dodržování řádného finančního řízení finančních prostředků EU by tyto záruky měly bez omezení rozsahu nebo částek krýt veškeré dluhy IS vůči Unii v souvislosti se všemi úkoly plnění rozpočtu Unie, jak je uvedeno v pověřovací dohodě. Komise obvykle předpokládá, že ručitelé přijmou společnou a nerozdílnou odpovědnost za dluhy IS.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  3.
               
               
                  Nicméně na základě podrobného posouzení rizik, zejména pokud se výsledek posouzení pilířů ex ante, které se pro dané IS provádí podle článku č. 61 finančního nařízení, považuje za odpovídající, schvalující osoba Komise odpovědná za iniciativu PRIMA předpokládá, že:
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              s ohledem na zásadu proporcionality smějí být finanční záruky požadované od IS omezeny na maximální výši příspěvku Unie.
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              v souladu se závazkem každého ručitele může být odpovědnost každého ručitele přiměřená podílu jeho příspěvku k PRIMA.
                           
                        
                     
                  
                  Ručitelé se mohou dohodnout na způsobu, jakým budou tuto odpovědnost pokrývat, ve svých písemných prohlášení o závazcích.
               
            
         
      
   
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.