Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1331 ze dne 4. července 2017, kterým se mění rozhodnutí (EU) 2015/435 o uvolnění prostředků z rozpětí pro nepředvídané události

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu dokument 32017D1331 najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
            
               CS
            
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
            
               L 185/35
            
         
      
   
   
   ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2017/1331
   ze dne 4. července 2017,
   kterým se mění rozhodnutí (EU) 2015/435 o uvolnění prostředků z rozpětí pro nepředvídané události
   EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
   s ohledem na Interinstitucionální dohodu ze dne 2. prosince 2013 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni, spolupráci v rozpočtových záležitostech a řádném finančním řízení (1), a zejména na bod 14 druhý pododstavec této dohody,
   s ohledem na návrh Evropské komise,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
      
      
      
         
            
               (1)
            
            
               Článkem 13 nařízení Rady (EU, Euratom) č. 1311/2013 (2) bylo vytvořeno rozpětí pro nepředvídané události ve výši až 0,03 % hrubého národního důchodu Unie.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (2)
            
            
               V souladu s článkem 6 uvedeného nařízení (EU, Euratom) č. 1311/2013 Komise vypočetla absolutní výši rozpětí pro nepředvídané události na rok 2014 (3).
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (3)
            
            
               Rozhodnutím (EU) 2015/435 (4) Evropský parlament a Rada uvolnily prostředky z rozpětí pro nepředvídané události na doplnění prostředků na platby v roce 2014 s tím, že uvolněné prostředky mají být vyrovnány v období 2018–2020.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (4)
            
            
               Podle odhadů plateb v polovině období představených v souvislosti s přezkumem v polovině období je třeba v letech 2018–2020 očekávat tlak na roční stropy plateb.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (5)
            
            
               V návrhu rozpočtu na rok 2017 dosahuje rozpětí, které zbývá k dispozici v rámci stropu plateb, 9,6 miliardy EUR, což umožňuje vyrovnání plné částky uvolněné v roce 2014.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (6)
            
            
               Rozhodnutí (EU) 2015/435 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno,
            
         
      
   
   PŘIJALY TOTO ROZHODNUTÍ:
   Článek 1
   Rozhodnutí (EU) 2015/435 se mění takto:
   
      
      
      
         
            
               1)
            
            
               Článek 1 se nahrazuje tímto:
               „Článek 1
               V rámci souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2014 se použije rozpětí pro nepředvídané události s cílem poskytnout částku 2 818 233 715 EUR v prostředcích na platby nad úroveň stropu plateb stanoveného ve víceletém finančním rámci.“
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               2)
            
            
               Článek 2 se nahrazuje tímto:
               „Článek 2
               Částka 2 818 233 715 EUR se vyrovná snížením rozpětí v rámci stropu plateb na rok 2017.“
            
         
      
   
   Článek 2
   Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dvacátým dnem po zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie.
   
      Ve Štrasburku dne 4. července 2017.
      
         
            Za Evropský parlament
         
         
            předseda
         
         A. TAJANI
      
      
         
            Za Radu
         
         
            předseda
         
         M. MAASIKAS
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. C 373, 20.12.2013, s. 1.
   
      (2)  Nařízení Rady (EU, Euratom) č. 1311/2013 ze dne 2. prosince 2013, kterým se stanoví víceletý finanční rámec na období 2014–2020 (Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 884).
   
      (3)  Sdělení Komise Radě a Evropskému parlamentu ze dne 20. prosince 2013 o technických úpravách finančního rámce pro rok 2014 podle vývoje HND (COM(2013) 928).
   
      (4)  Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/435 ze dne 17. prosince 2014 o uvolnění prostředků z rozpětí pro nepředvídané události (Úř. věst. L 72, 17.3.2015, s. 4).
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.