Prováděcí rozhodnutí Rady (EU) 2017/1332 ze dne 11. července 2017, kterým se mění prováděcí rozhodnutí 2014/170/EU, kterým se stanoví seznam třetích zemí nespolupracujících v boji proti nezákonnému, nehlášenému a neregulovanému rybolovu, pokud jde o Komorský svaz

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu dokument 32017D1332 najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
            
               CS
            
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
            
               L 185/37
            
         
      
   
   
   PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ RADY (EU) 2017/1332
   ze dne 11. července 2017,
   kterým se mění prováděcí rozhodnutí 2014/170/EU, kterým se stanoví seznam třetích zemí nespolupracujících v boji proti nezákonnému, nehlášenému a neregulovanému rybolovu, pokud jde o Komorský svaz
   RADA EVROPSKÉ UNIE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
   s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1005/2008 ze dne 29. září 2008, kterým se zavádí systém Společenství pro předcházení, potírání a odstranění nezákonného, nehlášeného a neregulovaného rybolovu, mění nařízení (EHS) č. 2847/93, (ES) č. 1936/2001 a (ES) č. 601/2004 a zrušují nařízení (ES) č. 1093/94 a (ES) č. 1447/1999 (1), a zejména na čl. 33 odst. 1 uvedeného nařízení,
   s ohledem na návrh Evropské komise,
   vzhledem k těmto důvodům:
   1.   ÚVOD A POSTUP
   
      
      
      
         
            
               (1)
            
            
               Nařízením (ES) č. 1005/2008 (dále jen „nařízení o NNN rybolovu“) se zavádí systém Unie pro předcházení, potírání a odstranění nezákonného, nehlášeného a neregulovaného rybolovu (dále jen „NNN rybolov“).
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (2)
            
            
               Kapitola VI nařízení o NNN rybolovu stanoví postup pro určování nespolupracujících třetích zemí, demarše zemím určeným jako nespolupracující třetí země, vytváření seznamu nespolupracujících třetích zemí, vyškrtávání ze seznamu nespolupracujících třetích zemí, zveřejňování seznamu nespolupracujících třetích zemí a veškerá mimořádná opatření.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (3)
            
            
               Dne 24. března 2014 přijala Rada prováděcí rozhodnutí 2014/170/EU (2), kterým se stanoví seznam třetích zemí nespolupracujících v boji proti nezákonnému, nehlášenému a neregulovanému rybolovu podle nařízení o NNN rybolovu.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (4)
            
            
               V souladu s článkem 32 nařízení o NNN rybolovu oznámila Komise rozhodnutím ze dne 1. října 2015 (3) Komorskému svazu (dále jen „Komory“), že může být určen jako země, kterou Komise považuje za nespolupracující třetí zemi.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (5)
            
            
               V rozhodnutí ze dne 1. října 2015 uvedla Komise informace o základních skutečnostech a faktorech, z nichž toto možné určení vychází.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (6)
            
            
               Rozhodnutí ze dne 1. října 2015 bylo Komorám oznámeno společně s dopisem, ve kterém se Komorám navrhuje provést v úzké spolupráci s Komisí akční plán k nápravě zjištěných nedostatků.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (7)
            
            
               Komise vyzvala Komory zejména k tomu, aby především: i) přijaly všechny kroky nezbytné k provedení opatření uvedených v akčním plánu, který Komise navrhla; ii) hodnotily provádění uvedených opatření a iii) každých šest měsíců zasílaly Komisi podrobnou zprávu, která hodnotí provádění každého z uvedených opatření, mimo jiné konkrétní nebo celkovou účinnost při zajišťování plně vyhovujícího systému pro kontrolu rybolovu.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (8)
            
            
               Komory dostaly možnost reagovat písemně i ústně na rozhodnutí ze dne 1. října 2015, jakož i na další relevantní informace sdělené Komisí, přičemž mohly předložit doklady k vyvrácení nebo doplnění skutečností uvedených v dotyčném rozhodnutí. Komorám bylo zaručeno právo na vyžádání nebo poskytnutí dodatečných informací.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (9)
            
            
               Komise prostřednictvím rozhodnutí ze dne 1. října 2015 a svého dopisu zahájila s Komorami dialog a zdůraznila, že za období dostatečné k tomu, aby se v této záležitosti dosáhlo dohody, považuje šest měsíců.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (10)
            
            
               Komise pokračovala ve vyhledávání a ověřování všech informací, jež považovala za nezbytné. Ústní a písemné připomínky předložené Komorami v návaznosti na rozhodnutí ze dne 1. října 2015 byly zváženy a zohledněny. Komory byly o stanoviscích Komise průběžně informovány buď ústně, nebo písemně.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (11)
            
            
               Komise je nicméně toho názoru, že problémové oblasti a nedostatky, jež byly popsány v rozhodnutí ze dne 1. října 2015, Komory nevyřešily uspokojivým způsobem. Komise navíc dospěla k závěru, že opatření akčního plánu nebyla provedena v plném rozsahu.V důsledku toho Komise přijala prováděcí rozhodnutí (EU) 2017/889 (4), jímž určila Komory jako třetí zemi nespolupracující v boji proti NNN rybolovu.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (12)
            
            
               Na základě šetření a dialogu, které provedla Komise, včetně vzájemné korespondence a uskutečněných setkání, jakož i důvodů, ze kterých vycházelo rozhodnutí ze dne 1. října 2015 a prováděcí rozhodnutí (EU) 2017/889, je vhodné zařadit Komory na seznam třetích zemí nespolupracujících v boji proti NNN rybolovu.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (13)
            
            
               Podle čl. 34 odst. 1 nařízení o NNN rybolovu má Rada na návrh Komise kvalifikovanou většinou odstranit třetí zemi ze seznamu nespolupracujících třetích zemí, pokud daná země prokáže, že došlo k nápravě situace, jež opodstatňovala její zařazení na seznam. V rozhodnutí o vyřazení ze seznamu se má rovněž zohlednit, zda dotčená třetí země zařazená na seznam přijala konkrétní opatření, která mohou vést k trvalému zlepšení situace.
            
         
      
   
   2.   URČENÍ KOMOR JAKO NESPOLUPRACUJÍCÍ TŘETÍ ZEMĚ
   
      
      
      
         
            
               (14)
            
            
               V rozhodnutí ze dne 1. října 2015 Komise analyzovala povinnosti Komor a zhodnotila dodržování jejich mezinárodních závazků jakožto státu vlajky, přístavu, trhu nebo pobřežního státu. Pro účel tohoto přezkumu Komise vzala v úvahu parametry uvedené v čl. 31 odst. 4 až 7 nařízení o NNN rybolovu.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (15)
            
            
               Komise přezkoumala, zda Komory dodržely své povinnosti v souladu se zjištěními uvedenými v rozhodnutí ze dne 1. října 2015 a s ohledem na příslušné informace, které k nim Komory poskytly, přezkoumala navrhovaný akční plán a opatření, která byla přijata k nápravě situace.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (16)
            
            
               Hlavní nedostatky, které Komise v navrhovaném akčním plánu shledala, souvisely s několika případy nesplnění povinností vyplývajících z mezinárodního práva, které se týkaly zejména: nepřijetí vhodného právního rámce a postupů zápisu do registru a vydávání licencí; nedostatečné spolupráce a sdílení informací v rámci komorských správních orgánů a s třetími zeměmi, ve kterých jsou aktivní komorská plavidla; absence přiměřeného a účinného systému sledování, kontroly a dozoru a absence odrazujícího sankčního systému. Další zjištěné nedostatky se obecněji vztahují k dodržování mezinárodních závazků, včetně doporučení a usnesení regionálních organizací pro řízení rybolovu. Byl rovněž zjištěn nesoulad s doporučeními a usneseními příslušných orgánů, např. s Mezinárodním akčním plánem proti nezákonnému, nehlášenému a neregulovanému rybolovu a Dobrovolnými pokyny týkajícími se výkonu povinností státu vlajky, vytvořenými Organizací spojených národů pro výživu a zemědělství. Nedodržování nezávazných doporučení a usnesení však bylo považováno pouze za podpůrný důkaz, a nikoli za základ pro určení.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (17)
            
            
               Komise v prováděcím rozhodnutí (EU) 2017/889 určila Komory jako nespolupracující třetí zemi podle nařízení o NNN rybolovu.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (18)
            
            
               Pokud jde o možná omezení Komor jako rozvojové země, konstatuje se, že rozvojový status a celková výkonnost Komor v oblasti rybolovu mohou být nepříznivě ovlivněny jejich úrovní rozvoje. Nicméně s ohledem na povahu zjištěných nedostatků na Komorách nemůže stupeň rozvoje Komor plně omluvit nebo jinak ospravedlnit jejich celkový postoj jako státu vlajky, přístavu, trhu nebo pobřežního státu, pokud jde o rybolov a o nedostatečné kroky k předcházení, potírání a odstranění NNN rybolovu.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (19)
            
            
               S ohledem na rozhodnutí ze dne 1. října 2015 a prováděcí rozhodnutí (EU) 2017/889 a na dialog, který Komise s Komorami vedla, a jeho výsledky lze dospět k závěru, že opatření přijatá Komorami v souvislosti s jejich povinnostmi jakožto státu vlajky nepostačují k dosažení souladu s články 63, 64, 91, 94, 117 a 118 Úmluvy OSN o mořském právu.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (20)
            
            
               Komory tedy neplní své povinnosti, které pro ně jako pro stát vlajky vyplývají z mezinárodního práva v oblasti přijímání opatření k předcházení, potírání a odstranění NNN rybolovu.
            
         
      
   
   3.   VYTVOŘENÍ SEZNAMU NESPOLUPRACUJÍCÍCH TŘETÍCH ZEMÍ
   
      
      
      
         
            
               (21)
            
            
               Vzhledem k závěrům, k nimž se v případě Komor dospělo, by tato země měla být v souladu s článkem 33 nařízení o NNN rybolovu zařazena na seznam nespolupracujících třetích zemí vytvořený prováděcím rozhodnutím 2014/170/EU. Uvedené rozhodnutí by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (22)
            
            
               Zařazení Komor na seznam třetích zemí nespolupracujících v boji proti NNN rybolovu zahrnuje uplatňování opatření stanovených v článku 38 nařízení o NNN rybolovu. Ustanovení čl. 38 odst. 1 nařízení o NNN rybolovu stanoví zákaz dovozu produktů rybolovu ulovených plavidly plujícími pod vlajkou nespolupracujících třetích zemí. V případě Komor by se tento zákaz měl vztahovat na všechny populace a druhy, tedy všechny produkty rybolovu vymezené v čl. 2 odst. 8 nařízení o NNN rybolovu, neboť absence vhodných opatření přijatých v souvislosti s NNN rybolovem, která vedla k určení Komor jako nespolupracující třetí země, není omezena na určitou populaci nebo druh.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (23)
            
            
               Konstatuje se, že NNN rybolov mimo jiné decimuje populace ryb, ničí mořská stanoviště, ohrožuje zachování a udržitelné využívání mořských zdrojů, narušuje hospodářskou soutěž, ohrožuje zajišťování potravin, znevýhodňuje poctivé rybáře a oslabuje pobřežní komunity. Vzhledem k rozsahu problémů souvisejících s NNN rybolovem se má za to, že je nutné, aby Unie urychleně uplatnila opatření vůči Komorám jakožto nespolupracující třetí zemi. Toto rozhodnutí by proto mělo vstoupit v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (24)
            
            
               Pokud Komory prokáží, že situace odůvodňující jejich zařazení na seznam byla napravena, Rada na návrh Komise kvalifikovanou většinou odstraní Komory v ze seznamu nespolupracujících třetích zemí souladu s čl. 34 odst. 1 nařízení o NNN rybolovu. V rozhodnutí o odstranění ze seznamu by mělo být rovněž zohledněno, zda Komory přijaly konkrétní opatření, která mohou vést k trvalému zlepšení situace,
            
         
      
   
   PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:
   Článek 1
   Do přílohy prováděcího rozhodnutí 2014/170/EU se doplňuje „Komorský svaz“.
   Článek 2
   Toto rozhodnutí vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
   
      V Bruselu dne 11. července 2017.
      
         
            Za Radu
         
         
            předseda
         
         T. TÕNISTE
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 286, 29.10.2008, s. 1.
   
      (2)  Prováděcí rozhodnutí Rady 2014/170/EU ze dne 24. března 2014, kterým se stanoví seznam třetích zemí nespolupracujících v boji proti nezákonnému, nehlášenému a neregulovanému rybolovu podle nařízení (ES) č. 1005/2008, kterým se zavádí systém Společenství pro předcházení, potírání a odstranění nezákonného, nehlášeného a neregulovaného rybolovu (Úř. věst. L 91, 27.3.2014, s. 43).
   
      (3)  Rozhodnutí Komise ze dne 1. října 2015 o oznámení třetí zemi, že může být označena za nespolupracující třetí zemi v boji proti nezákonnému, nehlášenému a neregulovanému rybolovu (Úř. věst. C 324, 2.10.2015, s. 6)
   
      (4)  Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2017/889 ze dne 23. května 2017, kterým se Komorský svaz určuje jako nespolupracující třetí země v boji proti nezákonnému, nehlášenému a neregulovanému rybolovu (Úř. věst. L 135, 24.5.2017, p. 35).
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.