Prováděcí rozhodnutí Rady (EU) 2017/1333 ze dne 11. července 2017, kterým se mění prováděcí rozhodnutí 2014/170/EU, kterým se stanoví seznam třetích zemí nespolupracujících v boji proti nezákonnému, nehlášenému a neregulovanému rybolovu, pokud jde o Svatý Vincenc a Grenadiny

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu dokument 32017D1333 najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
            
               CS
            
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
            
               L 185/41
            
         
      
   
   
   PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ RADY (EU) 2017/1333
   ze dne 11. července 2017,
   kterým se mění prováděcí rozhodnutí 2014/170/EU, kterým se stanoví seznam třetích zemí nespolupracujících v boji proti nezákonnému, nehlášenému a neregulovanému rybolovu, pokud jde o Svatý Vincenc a Grenadiny
   RADA EVROPSKÉ UNIE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
   s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1005/2008 ze dne 29. září 2008, kterým se zavádí systém Společenství pro předcházení, potírání a odstranění nezákonného, nehlášeného a neregulovaného rybolovu, mění nařízení (EHS) č. 2847/93, (ES) č. 1936/2001 a (ES) č. 601/2004 a zrušují nařízení (ES) č. 1093/94 a (ES) č. 1447/1999 (1), a zejména na čl. 33 odst. 1 uvedeného nařízení,
   s ohledem na návrh Evropské komise,
   vzhledem k těmto důvodům:
   1.   ÚVOD A POSTUP
   
      
      
      
         
            
               (1)
            
            
               Nařízením (ES) č. 1005/2008 („nařízení o NNN rybolovu“) se zavádí systém Unie pro předcházení, potírání a odstranění nezákonného, nehlášeného a neregulovaného rybolovu.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (2)
            
            
               Kapitola VI nařízení o NNN rybolovu stanoví postup určení nespolupracujících třetích zemí, demarše vůči zemím určeným jako nespolupracující třetí země, vytvoření seznamu nespolupracujících třetích zemí, vyškrtnutí ze seznamu nespolupracujících třetích zemí, zveřejnění seznamu nespolupracujících zemí a veškerá mimořádná opatření.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (3)
            
            
               Dne 24. března 2014 přijala Rada prováděcí rozhodnutí 2014/170/EU (2), kterým se stanoví seznam třetích zemí nespolupracujících v boji proti nezákonnému, nehlášenému a neregulovanému rybolovu podle nařízení o NNN rybolovu.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (4)
            
            
               V souladu s článkem 32 nařízení o NNN rybolovu oznámila Komise rozhodnutím ze dne 12. prosince 2014 (3) Svatému Vincenci a Grenadinám, že je možné, že mohou být určeny jako země, kterou Komise považuje za nespolupracující třetí zemi.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (5)
            
            
               V rozhodnutí ze dne 12. prosince 2014 uvedla Komise informace o základních skutečnostech a faktorech, z nichž toto možné určení vychází.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (6)
            
            
               Rozhodnutí ze dne 12. prosince 2014 bylo Svatému Vincenci a Grenadinám oznámeno společně s dopisem, ve kterém se Svatému Vincenci a Grenadinám navrhuje provést v úzké spolupráci s Komisí akční plán k nápravě zjištěných nedostatků.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (7)
            
            
               Komise vyzvala Svatého Vincence a Grenadiny, aby především i) přijaly všechny kroky nezbytné k provedení opatření uvedených v akčním plánu, který Komise navrhla; ii) hodnotily provádění uvedených opatření a iii) každých šest měsíců zasílaly Komisi podrobnou zprávu, která hodnotí provádění každého z uvedených opatření, mimo jiné konkrétní nebo celkovou účinnost při zajišťování plně vyhovujícího systému pro kontrolu rybolovu.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (8)
            
            
               Svatý Vincenc a Grenadiny dostaly možnost reagovat písemně i ústně na rozhodnutí ze dne 12. prosince 2014, jakož i na další relevantní informace sdělené Komisí, přičemž mohly předložit důkazy k vyvrácení nebo doplnění skutečností uvedených v dotyčném rozhodnutí. Svatému Vincenci a Grenadinám bylo zaručeno právo na vyžádání nebo poskytnutí dodatečných informací.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (9)
            
            
               Komise prostřednictvím rozhodnutí ze dne 12. prosince 2014 a svého dopisu zahájila se Svatým Vincencem a Grenadinami dialog a zdůraznila, že za období dostatečné k tomu, aby se v této záležitosti dosáhlo dohody, považuje šest měsíců.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (10)
            
            
               Komise pokračovala ve vyhledávání a ověřování všech informací, jež považovala za nezbytné. Ústní a písemné připomínky předložené Svatým Vincencem a Grenadinami v návaznosti na rozhodnutí Komise ze dne 12. prosince 2014 byly zváženy a zohledněny. Svatý Vincenc a Grenadiny byly o úvahách Komise průběžně informovány buď ústně, nebo písemně.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (11)
            
            
               Komise je nicméně toho názoru, že problémové oblasti a nedostatky, jež byly popsány v rozhodnutí ze dne 12. prosince 2014, Svatý Vincenc a Grenadiny nevyřešily uspokojivým způsobem. Komise navíc dospěla k závěru, že opatření akčního plánu nebyla provedena v plném rozsahu.V důsledku toho Komise přijala prováděcí rozhodnutí (EU) 2017/918 (4), jímž učila Svatý Vincenc a Grenadiny jako třetí zemi nespolupracující v boji proti NNN rybolovu.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (12)
            
            
               Na základě šetření a dialogu, které provedla Komise, včetně vzájemné korespondence a uskutečněných setkání, jakož i důvodů, ze kterých vycházelo rozhodnutí ze dne 12. prosince 2014 a prováděcí rozhodnutí (EU) 2017/918, je vhodné zařadit Svatý Vincenc a Grenadiny na seznam třetích zemí nespolupracujících v boji proti NNN rybolovu.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (13)
            
            
               Podle čl. 34 odst. 1 nařízení o NNN rybolovu má Rada na návrh Komise kvalifikovanou většinou odstranit třetí zemi ze seznamu nespolupracujících třetích zemí, pokud daná země prokáže, že došlo k nápravě situace, jež opodstatňovala její zařazení na seznam. V rozhodnutí o vyřazení ze seznamu se má rovněž zohlednit, zda dotčená třetí země zařazená na seznam přijala konkrétní opatření, která mohou vést k trvalému zlepšení situace.
            
         
      
   
   2.   URČENÍ SVATÉHO VINCENCE A GRENADIN JAKO NESPOLUPRACUJÍCÍ TŘETÍ ZEMĚ
   
      
      
      
         
            
               (14)
            
            
               V rozhodnutí ze dne 12. prosince 2014 Komise analyzovala povinnosti Svatého Vincence a Grenadin a zhodnotila dodržování jejich mezinárodních závazků jakožto státu vlajky, přístavu, trhu nebo pobřežního státu. Pro účel tohoto přezkumu Komise vzala v úvahu parametry uvedené v čl. 31 odst. 4 až 7 nařízení o NNN rybolovu.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (15)
            
            
               Komise přezkoumala, zda Svatý Vincenc a Grenadiny dodržely své povinnosti v souladu se zjištěními uvedenými v rozhodnutí ze dne 12. prosince 2014 a s ohledem na příslušné informace, které k nim Svatý Vincenc a Grenadiny poskytly, přezkoumala navrhovaný akční plán a opatření, která byla přijata k nápravě situace.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (16)
            
            
               Hlavní nedostatky, které Komise v navrhovaném akčním plánu shledala, souvisely s několika případy nesplnění povinností vyplývajících z mezinárodního práva, které se zejména týkaly zejména: nepřijetí vhodného právního rámce; absence přiměřeného a účinného systému sledování, kontroly a dozoru; absence režimu pozorování; a absence odrazujícího sankčního systému. Další zjištěné nedostatky se obecněji vztahují k dodržování mezinárodních závazků, včetně doporučení a usnesení regionálních organizací pro řízení rybolovu a podmínek pro registraci plavidel v souladu s mezinárodním právem. Bylo rovněž zjištěn nesoulad s doporučeními a usneseními příslušných orgánů, např. s Mezinárodním akčním plánem proti nezákonnému, nehlášenému a neregulovanému rybolovu a Dobrovolnými pokyny týkajícími se výkonu povinností státu vlajky, vytvořenými Organizací spojených národů pro výživu a zemědělství. Nedodržování nezávazných doporučení a usnesení však bylo považováno pouze za podpůrný důkaz, a nikoli za základ pro určení.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (17)
            
            
               Komise v prováděcím rozhodnutí (EU) 2017/918 určila Svatý Vincenc a Grenadiny jako nespolupracující třetí zemi podle nařízení o NNN rybolovu.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (18)
            
            
               Pokud jde o možná omezení Svatého Vincence a Grenadin jako rozvojové země, konstatuje se, že rozvojový status a celková výkonnost Svatého Vincence a Grenadin v oblasti rybolovu nejsou nepříznivě ovlivněny jejich obecným stupněm rozvoje.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (19)
            
            
               S ohledem na rozhodnutí ze dne 12. prosince 2014 a prováděcí rozhodnutí (EU) 2017/918 a na dialog, který Komise se Svatým Vincencem a Grenadinami vedla, a jeho výsledky lze dospět k závěru, že opatření přijatá Svatým Vincencem a Grenadinami v souvislosti s jejich povinnostmi jakožto státu vlajky nepostačují k dosažení souladu s články 63, 64, 91, 94 a 117 Úmluvy Organizace spojených národů o mořském právu, články 7, 18, 19, 20 a 23 Dohody o provedení ustanovení Úmluvy Organizace spojených národů o mořském právu ze dne 10. prosince 1982 o zachování a řízení tažných populací ryb a vysoce stěhovavých rybích populací a čl. III odst. 8 Dohody OSN o podpoře dodržování mezinárodních opatření na zachování a řízení plavidly na volném moři.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (20)
            
            
               Svatý Vincenc a Grenadiny tedy neplní své povinnosti, které pro ně jako pro stát vlajky vyplývají z mezinárodního práva v oblasti přijímání opatření k předcházení, potírání a odstranění NNN rybolovu.
            
         
      
   
   3.   VYTVOŘENÍ SEZNAMU NESPOLUPRACUJÍCÍCH TŘETÍCH ZEMÍ
   
      
      
      
         
            
               (21)
            
            
               Vzhledem k závěrům, k nimž se v případě Svatého Vincence a Grenadin dospělo, by tato země měla být v souladu s článkem 33 nařízení o NNN rybolovu zařazena na seznam nespolupracujících třetích zemí vytvořený prováděcím rozhodnutím 2014/170/EU. Uvedené rozhodnutí by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (22)
            
            
               Zařazení Svatého Vincence a Grenadin na seznam třetích zemí nespolupracujících v boji proti NNN rybolovu zahrnuje uplatňování opatření stanovených v článku 38 nařízení o NNN rybolovu. Ustanovení čl. 38 odst. 1 nařízení o NNN rybolovu stanoví zákaz dovozu produktů rybolovu ulovených plavidly plujícími pod vlajkou nespolupracujících třetích zemí. V případě Svatého Vincence a Grenadin by se tento zákaz měl vztahovat na všechny populace a druhy, tedy všechny produkty rybolovu vymezené v čl. 2 odst. 8 nařízení o NNN rybolovu, neboť absence vhodných opatření přijatých v souvislosti s NNN rybolovem, která vedla k určení Svatého Vincence a Grenadin jako nespolupracující třetí země, není omezena na určitou populaci nebo druhy.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (23)
            
            
               Konstatuje se, že NNN rybolov mimo jiné decimuje populace ryb, ničí mořská stanoviště, ohrožuje zachování a udržitelné využívání mořských zdrojů, narušuje hospodářskou soutěž, ohrožuje zajišťování potravin, znevýhodňuje poctivé rybáře a oslabuje pobřežní komunity. Vzhledem k rozsahu problémů souvisejících s NNN rybolovem se má za to, že je nutné, aby Unie urychleně uplatnila opatření vůči Svatému Vincenci a Grenadinám jakožto nespolupracující třetí zemi. Toto rozhodnutí by proto mělo vstoupit v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (24)
            
            
               Pokud Svatý Vincenc a Grenadiny prokáží, že situace odůvodňující jejich zařazení na seznam byla napravena, Rada na návrh Komise kvalifikovanou většinou odstraní Svatý Vincenc a Grenadiny ze seznamu nespolupracujících třetích zemí v souladu s čl. 34 odst. 1 nařízení o NNN rybolovu. V rozhodnutí o odstranění ze seznamu by mělo být rovněž zohledněno, zda Svatý Vincenc a Grenadiny přijaly konkrétní opatření, která mohou vést k trvalému zlepšení situace,
            
         
      
   
   PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:
   Článek 1
   Do přílohy prováděcího rozhodnutí 2014/170/EU se doplňuje „Svatý Vincenc a Grenadiny“.
   Článek 2
   Toto rozhodnutí vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
   
      V Bruselu dne 11. července 2017.
      
         
            Za Radu
         
         
            předseda
         
         T. TÕNISTE
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 286, 29.10.2008, s. 1.
   
      (2)  Prováděcí rozhodnutí Rady 2014/170/EU ze dne 24. března 2014, kterým se stanoví seznam třetích zemí nespolupracujících v boji proti nezákonnému, nehlášenému a neregulovanému rybolovu podle nařízení (ES) č. 1005/2008, kterým se zavádí systém Společenství pro předcházení, potírání a odstranění nezákonného, nehlášeného a neregulovaného rybolovu (Úř. věst. L 91, 27.3.2014, s. 43).
   
      (3)  Rozhodnutí Komise ze dne 12. prosince 2014 o oznámení třetí zemi, u níž Komise považuje za možné, že bude určena jako nespolupracující třetí země podle nařízení Rady (ES) č. 1005/2008, kterým se zavádí systém Společenství pro předcházení, potírání a odstranění nezákonného, nehlášeného a neregulovaného rybolovu (Úř. věst. C 453 17.12.2014, s. 5).
   
      (4)  Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2017/918 ze dne 23. května 2017, kterým se Svatý Vincenc a Grenadiny určují jako třetí země nespolupracující v boji proti nezákonnému, nehlášenému a neregulovanému rybolovu (Úř. věst. L 139, 30.5.2017, s. 70).
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.