Rozhodnutí Rady (SZBP) 2017/1338 ze dne 17. července 2017, kterým se mění rozhodnutí (SZBP) 2015/1333 o omezujících opatřeních s ohledem na situaci v Libyi

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu dokument 32017D1338 najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
            
               CS
            
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
            
               L 185/49
            
         
      
   
   
   ROZHODNUTÍ RADY (SZBP) 2017/1338
   ze dne 17. července 2017,
   kterým se mění rozhodnutí (SZBP) 2015/1333 o omezujících opatřeních s ohledem na situaci v Libyi
   RADA EVROPSKÉ UNIE,
   s ohledem na Smlouvu o Evropské unii, a zejména na článek 29 této smlouvy,
   s ohledem na návrh vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
      
      
      
         
            
               (1)
            
            
               Dne 31. července 2015 přijala Rada rozhodnutí (SZBP) 2015/1333 (1).
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (2)
            
            
               Rada již dříve zdůraznila význam stability v Libyi a nabídla libyjským orgánům uznaným v rámci Libyjské politické dohody podporu v boji proti převaděčství migrantů a obchodování s lidmi.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (3)
            
            
               Převaděčství migrantů a obchodování s lidmi přispívá k destabilizaci politické a bezpečnostní situace v Libyi.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (4)
            
            
               Měla by být uplatňována omezení na vývoz některých výrobků do Libye, které mohou být použity k usnadnění převaděčství migrantů a obchodování s lidmi.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (5)
            
            
               Rozhodnutí (SZBP) 2015/1333 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno,
            
         
      
   
   PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:
   Článek 1
   Článek 10 rozhodnutí (SZBP) 2015/1333 se nahrazuje tímto:
   
      „Článek 10
      1.   Členské státy od svých státních příslušníků, osob podléhajících jejich jurisdikci a společností zapsaných na jejich území nebo podléhajících jejich jurisdikci vyžadují obezřetnost při obchodování se subjekty zapsanými v Libyi nebo podléhajícími jurisdikci Libye nebo s fyzickými osobami a subjekty jednajícími jejich jménem nebo na jejich pokyn, jakož i se subjekty jimi vlastněnými nebo kontrolovanými, s cílem zabránit obchodování, které by mohlo přispět k násilí a použití síly vůči civilnímu obyvatelstvu.
      2.   Prodej, dodávka, převod nebo vývoz určitých plavidel a motorů, které by mohly být použity při pašování migrantů a obchodování s lidmi, do Libye státními příslušníky členských států nebo přes území členských států nebo za použití plavidel plujících nebo letadel létajících pod jejich vlajkou podléhají schválení příslušným orgánem členského státu bez ohledu na to, zda pocházejí z jeho území, či nikoli.
      3.   Příslušné orgány členských států neudělí žádné povolení k prodeji, dodávce, převodu nebo vývozu věcí uvedených v odstavci 2, pokud se mohou důvodně domnívat, že by daná věc byla použita při převaděčství migrantů a obchodování s lidmi.
      4.   Odstavec 2 se nevztahuje na prodej, dodávku, převod nebo vývoz uskutečňované orgány členských států libyjské vládě.
      Unie přijme opatření nezbytná k určení příslušných věcí, na něž se tento článek vztahuje.“
   
   Článek 2
   Toto rozhodnutí vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
   
      V Bruselu dne 17. července 2017.
      
         
            Za Radu
         
         
            předsedkyně
         
         F. MOGHERINI
      
   
   
   
      (1)  Rozhodnutí Rady (SZBP) 2015/1333 ze dne 31. července 2015 o omezujících opatřeních s ohledem na situaci v Libyi a o zrušení rozhodnutí 2011/137/SZBP (Úř. věst. L 206, 1.8.2015, s. 34).
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.