Rozhodnutí Rady (SZBP) 2017/1342 ze dne 17. července 2017 o změně a prodloužení platnosti rozhodnutí 2013/233/SZBP o misi Evropské unie pro pomoc při integrované správě hranic v Libyi (EUBAM Libya)

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu dokument 32017D1342 najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
            
               CS
            
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
            
               L 185/60
            
         
      
   
   
   ROZHODNUTÍ RADY (SZBP) 2017/1342
   ze dne 17. července 2017
   o změně a prodloužení platnosti rozhodnutí 2013/233/SZBP o misi Evropské unie pro pomoc při integrované správě hranic v Libyi (EUBAM Libya)
   RADA EVROPSKÉ UNIE,
   s ohledem na Smlouvu o Evropské unii, a zejména na článek 28, čl. 42 odst. 4 a čl. 43 odst. 2 této smlouvy,
   s ohledem na návrh vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
      
      
      
         
            
               (1)
            
            
               Dne 22. května 2013 přijala Rada rozhodnutí 2013/233/SZBP (1) o misi Evropské unie pro pomoc při integrované správě hranic v Libyi (EUBAM Libya).
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (2)
            
            
               Dne 19. ledna 2016 se Politický a bezpečnostní výbor dohodl s libyjskou vládou národní jednoty na její žádost na použití stávajícího rámce mise EUBAM Libya pro účely plánování případné civilní spolupráce v oblasti společné bezpečnostní a obranné politiky /reformy bezpečnostního sektoru, což přispěje k úsilí mise OSN na podporu Libye (UNSMIL), a na tomto základě se dohodl na prodloužení mandátu mise EUBAM Libya o šest měsíců. Rada v návaznosti na to dne 15. února 2016 přijala rozhodnutí (SZBP) 2016/207 (2) o prodloužení mise EUBAM Libya do 21. srpna 2016.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (3)
            
            
               Dne 4. srpna 2016 přijala Rada rozhodnutí (SZBP) 2016/1339 (3) o změně rozhodnutí 2013/233/SZBP a o prodloužení jeho platnosti do 21. srpna 2017.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (4)
            
            
               Maltské prohlášení členů Evropské rady o vnějších aspektech migrace ze dne 3. února 2017 zejména zdůraznilo, že v současnosti je více než kdy jindy důležité úsilí směřující ke stabilizaci situace v Libyi a že Unie učiní maximum, aby k dosažení tohoto cíle přispěla. Mají-li libyjské orgány získat kontrolu nad pozemními i námořními hranicemi a bojovat proti aktivitám spojeným s převaděčstvím a tranzitem, je klíčem k úspěchu budování kapacit.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (5)
            
            
               Ve svých závěrech o Libyi ze dne 6. února 2017 Rada především opětovně potvrdila svou plnou podporu UNSMIL a na závěr uvedla, že mise EUBAM Libya bude nadále spolupracovat s libyjskými orgány a pomáhat jim s cílem realizovat v budoucnosti případnou civilní misi týkající se policie, právního státu a správy hranic, jakmile to okolnosti umožní.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (6)
            
            
               Dne 4. července 2017 se Politický a bezpečnostní výbor na základě strategického přezkumu mise dohodl na prodloužení mandátu mise EUBAM Libya do 31. prosince 2018.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (7)
            
            
               Vysoký představitel Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku (dále jen „vysoký představitel“) by v souladu s rozhodnutím Rady 2013/488/EU (4) měl být oprávněn předávat Europolu, Frontexu, OSN a Interpolu utajované informace vytvořené pro účely mise EUBAM Libya.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (8)
            
            
               Rozhodnutí 2013/233/SZBP by mělo být odpovídajícím způsobem změněno.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (9)
            
            
               Mise EUBAM Libya bude probíhat za situace, která se může zhoršit a která by mohla ohrozit dosažení cílů vnější činnosti Unie stanovených v článku 21 Smlouvy,
            
         
      
   
   PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:
   Článek 1
   Rozhodnutí 2013/233/SZBP se mění takto:
   
      
      
      
         
            
               1)
            
            
               Článek 2 se nahrazuje tímto:
               „Článek 2
               Cíle
               Mise EUBAM Libya bude napomáhat při komplexním plánování reformy sektoru civilní bezpečnosti s cílem připravit podmínky pro případnou civilní misi společné bezpečnostní a obranné politiky (SBOP).
               Cílem mise EUBAM Libya je spolupracovat s libyjskými orgány a pomáhat jim v oblasti správy hranic, prosazování práva a širšího systému trestního soudnictví.“
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               2)
            
            
               V článku 3 se odstavec 1 nahrazuje tímto:
               „1.   Pro dosažení cílů stanovených v článku 2 mise EUBAM Libya:
               
                  
                  
                  
                     
                        
                           a)
                        
                        
                           poskytuje EU informace pro účely plánování případné civilní mise SBOP v oblasti reformy bezpečnostního sektoru, přičemž úzce spolupracuje s misí OSN na podporu Libye (UNSMIL) a přispívá k jejímu úsilí a spolupracuje s legitimními libyjskými orgány a dalšími příslušnými bezpečnostními subjekty;
                        
                     
                  
               
               
                  
                  
                  
                     
                        
                           b)
                        
                        
                           podporuje rozvoj širšího rámce správy hranic, včetně zabezpečení kapacit pobřežní policie ministerstva vnitra (Všeobecná správa pobřežní bezpečnosti), zapojení libyjské pobřežní stráže a posílení kontaktů s legitimními libyjskými orgány na jižních hranicích;
                        
                     
                  
               
               
                  
                  
                  
                     
                        
                           c)
                        
                        
                           podporuje budování kapacit a strategické plánování ministerstva vnitra v oblasti prosazování práva v Tripolisu, jakož i rozvoj kapacit v oblasti koordinace mezi příslušnými libyjskými orgány v boji proti organizované trestné činnosti a terorismu;
                        
                     
                  
               
               
                  
                  
                  
                     
                        
                           d)
                        
                        
                           podporuje širší budování kapacit a pomoc při strategickém plánování ministerstva spravedlnosti, včetně zřízení pracovní skupiny pro reformu trestního soudnictví a případných podskupin.“
                        
                     
                  
               
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               3)
            
            
               V článku 5 se odstavec 7 nahrazuje tímto:
               „7.   Velitel civilní operace, vedoucí delegace Unie v Libyi a vedoucí mise EUBAM Libya se podle potřeby navzájem konzultují. Podle okolností je rovněž konzultován hlavní poradce Evropské služby pro vnější činnost pro oblast rovnosti žen a mužů.“
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               4)
            
            
               V článku 6 se odstavec 7 nahrazuje tímto:
               „7.   Vedoucí mise koordinuje ve vhodných případech činnost s dalšími subjekty Unie na místě. Aniž je dotčena linie velení, v otázkách místní politické situace poskytuje vedoucímu mise vedení vedoucí delegace Unie v Libyi.“
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               5)
            
            
               V článku 9 se odstavec 1 nahrazuje tímto:
               „1.   Politický a bezpečnostní výbor vykonává na odpovědnost Rady a vysokého představitele politickou kontrolu a strategické řízení mise EUBAM Libya. Rada zmocňuje Politický a bezpečnostní výbor k přijímání příslušných rozhodnutí za tímto účelem v souladu s čl. 38 třetím pododstavcem Smlouvy o Evropské unii. Toto zmocnění zahrnuje pravomoc jmenovat na návrh vysokého představitele vedoucího mise a měnit plánovací dokumenty. Rozhodovací pravomoc, pokud jde o cíle a ukončení mise EUBAM Libya, si ponechává Rada.“
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               6)
            
            
               V článku 11 se odstavec 4 nahrazuje tímto:
               „4.   Personál mise EUBAM Libya se před svým nástupem do funkce účastní povinného bezpečnostního školení v souladu s plánovacími dokumenty. Dostane se mu také pravidelného udržovacího výcviku v místě působení organizovaného důstojníkem pro bezpečnost mise.“
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               7)
            
            
               V článku 13 odst. 1 se poslední pododstavec nahrazuje tímto:
               „Finanční referenční částka určená na pokrytí výdajů souvisejících s misí EUBAM Libya na období od 22. srpna 2016 do 30. listopadu 2017 se stanoví na 17 000 000 EUR.“
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               8)
            
            
               V článku 15 se odstavec 4 nahrazuje tímto:
               „4.   Vysoký představitel je v souladu s rozhodnutím Rady 2013/488/EU oprávněn předávat Europolu a Frontexu utajované informace EU vytvořené pro účely mise EUBAM Libya.“
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               9)
            
            
               V článku 15 se doplňují nové odstavce, které znějí:
               „5.   Vysoký představitel je v souladu s rozhodnutím Rady 2013/488/EU oprávněn předávat OSN utajované informace EU až do stupně utajení „RESTREINT UE/EU RESTRICTED“ vytvořené pro účely mise EUBAM Libya.
               6.   Vysoký představitel je v souladu s rozhodnutím Rady 2013/488/EU oprávněn předávat INTERPOLU utajované informace EU vytvořené pro účely mise EUBAM Libya. Až do uzavření dohody mezi Unií a INTERPOLEM může mise EUBAM Libya předávat takové informace národním ústřednám INTERPOLU členských států v souladu s ujednáními, která uzavřou velitel civilní operace a vedoucí příslušné národní ústředny.
               7.   Vysoký představitel je oprávněn uzavírat ujednání nezbytná k provádění ustanovení tohoto článku týkající se výměny informací.
               8.   Vysoký představitel může přenést oprávnění předávat informace, jakož i způsobilost uzavírat ujednání uvedená v tomto článku na své podřízené osoby, na velitele civilních operací nebo vedoucího mise.“
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               10)
            
            
               V článku 16 se druhý odstavec nahrazuje tímto:
               „Použije se do dne 31. prosince 2018.“
            
         
      
   
   Článek 2
   Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem přijetí.
   
      V Bruselu dne 17. července 2017.
      
         
            Za Radu
         
         
            předsedkyně
         
         F. MOGHERINI
      
   
   
   
      (1)  Rozhodnutí Rady 2013/233/SZBP ze dne 22. května 2013 o misi Evropské unie pro pomoc při integrované správě hranic v Libyi (EUBAM Libya) (Úř. věst. L 138, 24.5.2013, s. 15).
   
      (2)  Rozhodnutí Rady (SZBP) 2016/207 ze dne 15. února 2016 o změně rozhodnutí 2013/233/SZBP o misi Evropské unie pro pomoc při integrované správě hranic v Libyi (EUBAM Libya) (Úř. věst. L 39, 16.2.2016, s. 45).
   
      (3)  Rozhodnutí Rady (SZBP) 2016/1339 ze dne 4. srpna 2016 o změně a prodloužení platnosti rozhodnutí 2013/233/SZBP o misi Evropské unie pro pomoc při integrované správě hranic v Libyi (EUBAM Libya) (Úř. věst. L 212, 5.8.2016, s. 111).
   
      (4)  Rozhodnutí Rady 2013/488/EU ze dne 23. září 2013 o bezpečnostních pravidlech na ochranu utajovaných informací EU (Úř. věst. L 274, 15.10.2013, s. 1).
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.