Rozhodnutí Rady (EU) 2017/1346 ze dne 17. července 2017 o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie na šestém zasedání smluvních stran Aarhuské úmluvy ke věci týkající se plnění úmluvy ACCC/C/2008/32

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu dokument 32017D1346 najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
            
               CS
            
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
            
               L 186/15
            
         
      
   
   
   ROZHODNUTÍ RADY (EU) 2017/1346
   ze dne 17. července 2017
   o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie na šestém zasedání smluvních stran Aarhuské úmluvy ke věci týkající se plnění úmluvy ACCC/C/2008/32
   RADA EVROPSKÉ UNIE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 192 odst. 1 ve spojení s čl. 218 odst. 9 této smlouvy,
   s ohledem na návrh Evropské komise,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
      
      
      
         
            
               (1)
            
            
               Dne 17. února 2005 byla jménem Evropského společenství schválena rozhodnutím Rady 2005/370/ES (1) Aarhuská úmluva o přístupu k informacím, účasti veřejnosti na rozhodování a přístupu k právní ochraně v záležitostech životního prostředí (2) (dále jen „Aarhuská úmluva“).
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (2)
            
            
               Unie provedla závazky plynoucí z Aarhuské úmluvy, pokud jde o její orgány a subjekty, zejména prostřednictvím nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1367/2006 (3).
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (3)
            
            
               Podle článku 15 Aarhuské úmluvy byl zřízen Výbor pro dohled nad dodržováním Aarhuské úmluvy (dále jen „výbor“), který je příslušný přezkoumávat, zda strany plní její ustanovení.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (4)
            
            
               Dne 17. března 2017 Unie obdržela nález ve věci ACCC/C/2008/32 týkající se přístupu k právní ochraně na úrovni Unie (dále jen „nález“). V bodě 123 nálezu dospěl výbor k závěru, že „dotčená strana nesplňuje čl. 9 odst. 3 a 4 úmluvy, pokud jde o přístup členů veřejnosti k právní ochraně, neboť ani Aarhuské nařízení, ani judikatura Soudního dvora EU neprovádějí závazky vyplývající z uvedených odstavců nebo s nimi nejsou v souladu“.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (5)
            
            
               Orgány Aarhuské úmluvy byly informovány prostřednictvím prohlášení, které Unie učinila při podpisu a zopakovala při schválení Aarhuské úmluvy, že „v institucionálním a právním rámci Společenství […] orgány Společenství budou provádět úmluvu v rámci svých stávajících a budoucích pravidel o přístupu k dokumentům a dalších příslušných pravidel právních předpisů Společenství v oblasti, na kterou se úmluva vztahuje.“
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (6)
            
            
               Jeden z nálezů ve věci ACCCC/C/2008/32, totiž že Unie neplní čl. 9 odst. 3 a 4 Aarhuské úmluvy, byl začleněn do návrhu rozhodnutí VI/8f, jež bude předloženo na šestém zasedání smluvních stran Aarhuské úmluvy, které se uskuteční v září 2017 v Budvě v Černé Hoře.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (7)
            
            
               Unie by měla zkoumat způsoby a prostředky, jak plnit Aarhuskou úmluvu v souladu se základními zásadami právního řádu Unie a s jejím systémem soudního přezkumu.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (8)
            
            
               Vzhledem k oddělení pravomocí v Unii Rada nemůže Soudnímu dvoru Evropské unie udělovat pokyny ani dávat doporučení týkající se jeho soudní činnosti. Proto doporučení uvedená v návrhu rozhodnutí VI/8f týkající se Soudního dvora Evropské unie a jeho judikatury nelze přijmout.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (9)
            
            
               Unie nadále plně podporuje důležité cíle Aarhuské úmluvy.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (10)
            
            
               Postoj Unie na šestém zasedání smluvních stran Aarhuské úmluvy by proto měl vycházet z návrhu rozhodnutí VI/8f,
            
         
      
   
   PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:
   Článek 1
   1.   Postojem, který má Unie zaujmout na šestém zasedání smluvních stran Aarhuské úmluvy k návrhu rozhodnutí VI/8f o plnění závazků plynoucích z Aarhuské úmluvy Unií, je přijmout návrh rozhodnutí VI/8f s výhradou:
   
      
      
      
         
            
               —
            
            
               vypuštění poslední části odstavce 6 návrhu rozhodnutí VI/8f a nahrazení slova „potvrzuje“ slovy „bere na vědomí“, tak aby tento odstavec zněl takto: „Bere na vědomí zjištění výboru, pokud jde o sdělení ACCC/C/2008/32 (část II), že dotčená strana neplní čl. 9 odst. 3 a 4 úmluvy.“,
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               —
            
            
               vložení slova „zvážila“, tak aby návětí odstavce 7 návrhu rozhodnutí VI/8f znělo takto: „Doporučuje, aby dotčená strana zvážila:“
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               —
            
            
               vypuštění slov „Soudnímu dvoru Evropské unie“ z odst. 7 písm. b) bodu i) návrhu rozhodnutí VI/8f a
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               —
            
            
               vypuštění odst. 7 písm. c) návrhu rozhodnutí VI/8f.
            
         
      
   
   2.   Další menší změny v souladu s přístupem tohoto rozhodnutí mohou být koordinovaně dohodnuty přímo na místě a s ohledem na případná jednání o návrhu rozhodnutí VI/8f.
   Článek 2
   Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem přijetí.
   
      V Bruselu dne 17. července 2017.
      
         
            Za Radu
         
         
            předseda
         
         T. TAMM
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 124, 17.5.2005, s. 4.
   
      (2)  Rozhodnutí Rady 2005/370/ES ze dne 17. února 2005 o uzavření Úmluvy o přístupu k informacím, účasti veřejnosti na rozhodování a přístupu k právní ochraně v záležitostech životního prostředí jménem Evropského společenství (Úř. věst. L 124, 17.5.2005, s. 1).
   
      (3)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1367/2006 ze dne 6. září 2006 o použití ustanovení Aarhuské úmluvy o přístupu k informacím, účasti veřejnosti na rozhodování a přístupu k právní ochraně v záležitostech životního prostředí na orgány a subjekty Společenství (Úř. věst. L 264, 25.9.2006, s. 13).
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.