Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2017/1357 ze dne 19. července 2017 o zveřejnění odkazu s omezením v Úředním věstníku Evropské unie na normu EN 60335-2-9:2003 ve znění změny A13:2010 o zvláštních požadavcích na grily, opékače topinek a podobné přenosné spotřebiče pro vaření podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1025/2012 (oznámeno pod číslem C(2017) 3168)

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu dokument 32017D1357 najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
            
               CS
            
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
            
               L 190/14
            
         
      
   
   
   PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2017/1357
   ze dne 19. července 2017
   o zveřejnění odkazu s omezením v Úředním věstníku Evropské unie na normu EN 60335-2-9:2003 ve znění změny A13:2010 o zvláštních požadavcích na grily, opékače topinek a podobné přenosné spotřebiče pro vaření podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1025/2012
   
      
         (oznámeno pod číslem C(2017) 3168)
      
   
   EVROPSKÁ KOMISE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
   s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1025/2012 ze dne 25. října 2012 o evropské normalizaci, změně směrnic Rady 89/686/EHS a 93/15/EHS a směrnic Evropského parlamentu a Rady 94/9/ES, 94/25/ES, 95/16/ES, 97/23/ES, 98/34/ES, 2004/22/ES, 2007/23/ES, 2009/23/ES a 2009/105/ES, a kterým se ruší rozhodnutí Rady 87/95/EHS a rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 1673/2006/ES (1), a zejména na čl. 11 odst. 1 písm. a) uvedeného nařízení,
   s ohledem na stanovisko výboru zřízeného podle čl. 22 odst. 1 nařízení (EU) č. 1025/2012,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
      
      
      
         
            
               (1)
            
            
               Pokud harmonizovaná norma, na niž byl zveřejněn odkaz v Úředním věstníku Evropské unie, zahrnuje jeden nebo více prvků bezpečnostních cílů uvedených v příloze I směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/35/EU (2), pak u elektrických zařízení určených pro používání v určitých mezích napětí a vyrobených podle této normy platí předpoklad, že splňují příslušné prvky bezpečnostních cílů.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (2)
            
            
               V červnu 2014 a červenci 2014 vznesly Německo a Norsko formální námitky ohledně normy EN 60335-2-9:2003 „Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely – Bezpečnost – Část 2-9: Zvláštní požadavky na grily, opékače topinek a podobné přenosné spotřebiče pro vaření“ ve znění změny A13:2010.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (3)
            
            
               Ve formálních námitkách Německa a Norska bylo uvedeno, že oddíl 11 („Oteplení“) této normy obsahuje nedostatečná ustanovení ohledně teplotních limitů pro přístupné povrchy nepoužívané k provozu. Konkrétně tato norma umožňuje některé výjimky z teplotních limitů, jelikož výrobci povoluje zdvojnásobit nebo neuplatnit teplotní limit v závislosti na velikosti, konstrukci nebo povrchu spotřebiče a vyžaduje maximálně připojit varovné upozornění nebo štítek. V tomto ohledu požaduje oddíl 7.1 této normy pouze varování na povrchu s nejvyšší teplotou u částí, které limitní hodnoty překračují. Barvy varovných štítků se mohou od mezinárodně uznávaných barev používaných pro varování lišit, což může být pro uživatele matoucí. Kromě toho může taková nejednoznačnost požadavků normy způsobit její vyložení ve smyslu, že u určitých částí daného produktu lze měření nárůstu teploty vynechat, což může mít za následek ignorování nebo zdvojnásobení teplotních limitů platných podle této normy pro celý výrobek. Proto stále přetrvává riziko popálení osob a domácích zvířat a tato norma jako taková by neměla poskytovat předpoklad shody se směrnicí 2014/35/EU.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (4)
            
            
               Poté, co pracovní skupina směrnice o zařízeních nízkého napětí, což je skupina odborníků z odvětví, společně s členskými státy a zúčastněnými stranami normu EN 60335-2-9:2003 ve znění změny A13:2010 přezkoumala, Komise spolu s většinou odborníků z členských států souhlasila s argumenty vznesenými Německem a Norskem. Následně byl učiněn závěr, že tato norma nesplňuje bezpečnostní cíle stanovené v bodě 1 písm. c) přílohy I směrnice 2014/35/EU ve spojení s bodem 2 písm. b) uvedené přílohy.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (5)
            
            
               S přihlédnutím k bezpečnostním aspektům, které mají být zdokonaleny, a dokud nebude provedena vhodná revize této normy, zveřejnění odkazu normy EN 60335-2-9:2003 ve znění změny A13:2010 by mělo být v Úředním věstníku Evropské unie doplněno vhodným omezením, v důsledku čehož by využívání určitých částí této normy, na které se toto omezení vztahuje, nedávalo předpoklad shody,
            
         
      
   
   PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:
   Článek 1
   Odkaz na normu EN 60335-2-9:2003 „Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely – Bezpečnost – Část 2-9: Zvláštní požadavky na grily, opékače topinek a podobné přenosné spotřebiče pro vaření“ ve znění změny A13:2010 se zveřejní v Úředním věstníku Evropské unie s omezením stanoveným v příloze.
   Článek 2
   Toto rozhodnutí je určeno členským státům.
   
      V Bruselu dne 19. července 2017.
      
         
            Za Komisi
         
         Elżbieta BIEŃKOWSKA
         
            členka Komise
         
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 316, 14.11.2012, s. 12.
   
      (2)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/35/EU ze dne 26. února 2014 o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se dodávání elektrických zařízení určených pro používání v určitých mezích napětí na trh (Úř. věst. L 96, 29.3.2014, s. 357).
   
   
      PŘÍLOHA
      
         Zveřejnění názvů harmonizované normy a odkazů na ni podle směrnice 2014/35/EU
      
      
         
         
         
            
               
                  Evropský normalizační orgán
               
               
                  Odkaz na harmonizovanou normu a její název
               
            
            
               
                  Cenelec (1)
                  
               
               
                  EN 60335-2-9:2003
                  Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely – Bezpečnost – Část 2-9: Zvláštní požadavky na grily, opékače topinek a podobné přenosné spotřebiče pro vaření ve znění:
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                               
                           
                           
                              EN 60335-2-9:2003/A1:2004
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                               
                           
                           
                              EN 60335-2-9:2003/A2:2006
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                               
                           
                           
                              EN 60335-2-9:2003/A12:2007
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                               
                           
                           
                              EN 60335-2-9:2003/A13:2010
                           
                        
                     
                  
               
            
            
               
                  Omezení:
                  Uplatňování následujících částí normy EN 60335-2-9:2003 ve znění změny A13:2010 nezakládá předpoklad shody s bezpečnostními cíli stanovenými v bodě 1 písm. c) přílohy I směrnice 2014/35/EU ve spojení s bodem 2 písm. b) uvedené přílohy:
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              poznámka pod čarou b tabulky Z101 v oddíle 11,
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              části oddílu 7.1, které odkazují na poznámku pod čarou b tabulky Z101,
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              části oddílu 11.Z10x, které odkazují na výstupy ventilace.
                           
                        
                     
                  
               
            
         
      
      
      
         (1)  Cenelec: Avenue Marnix 17, 1000 Brussels, Belgium. Tel.+32 25196871; fax +32 25196919 (http://www.cenelec.eu).
   
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.