Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2017/1358 ze dne 20. července 2017 o určení technických specifikací IKT, na něž se odkazuje při zadávání veřejných zakázek (Text s významem pro EHP. )

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu dokument 32017D1358 najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
            
               CS
            
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
            
               L 190/16
            
         
      
   
   
   PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2017/1358
   ze dne 20. července 2017
   o určení technických specifikací IKT, na něž se odkazuje při zadávání veřejných zakázek
   (Text s významem pro EHP)
   EVROPSKÁ KOMISE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
   s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1025/2012 ze dne 25. října 2012 o evropské normalizaci, změně směrnic Rady 89/686/EHS a 93/15/EHS a směrnic Evropského parlamentu a Rady 94/9/ES, 94/25/ES, 95/16/ES, 97/23/ES, 98/34/ES, 2004/22/ES, 2007/23/ES, 2009/23/ES a 2009/105/ES, a kterým se ruší rozhodnutí Rady 87/95/EHS a rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 1673/2006/ES (1), a zejména na čl. 13 odst. 1 uvedeného nařízení,
   po konzultaci s Evropskou platformou pro normalizaci v oblasti IKT složenou z mnoha zúčastněných stran a s odborníky z příslušného odvětví,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
      
      
      
         
            
               (1)
            
            
               Normalizace sehrává důležitou úlohu v podpoře strategie Evropa 2020, jak je uvedeno ve sdělení Komise s názvem „Evropa 2020: strategie pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění“. Několik stěžejních iniciativ strategie Evropa 2020 zdůraznilo význam dobrovolné normalizace na trzích výrobků nebo služeb, aby byla zajištěna slučitelnost a interoperabilita výrobků a služeb a podpořen technologický rozvoj a inovace.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (2)
            
            
               Normy mají zásadní význam pro konkurenceschopnost Evropy a pro inovace a pokrok. Jejich význam vyzdvihla Komise v rámci nedávných iniciativ k dokončení jednotného trhu (2) a jednotného digitálního trhu (3), přičemž úloha normalizace a interoperability při vytváření evropské digitální ekonomiky byla posílena i přijetím sdělení o prioritách pro normalizaci IKT pro jednotný digitální trh (4), v němž je vytyčen komplexní strategický a politický přístup k normalizaci pro prioritní technologie IKT, které mají zásadní význam pro dokončení jednotného digitálního trhu.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (3)
            
            
               Produkty normalizace se v digitální společnosti stávají nepostradatelné pro zajištění interoperability sítí a systémů. Sdělení Komise s názvem „Strategická vize pro evropské normy – další pokroky v posílení a urychlení udržitelného růstu evropského hospodářství do roku 2020“ (5) uznává zvláštní povahu normalizace v oblasti informačních a komunikačních technologií (IKT), v níž se řešení, aplikace a služby často vytvářejí v rámci globálních fór a konsorcií IKT, která se postupně stala vedoucími organizacemi v oblasti tvorby norem IKT.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (4)
            
            
               Nařízení (EU) č. 1025/2012 se zaměřuje na modernizaci a zlepšení evropského normalizačního rámce. Vytváří systém, s jehož pomocí může Komise rozhodnout o určení nejvýznamnějších a nejšířeji přijímaných technických specifikací IKT vydávaných jinými organizacemi, než jsou evropské, mezinárodní nebo vnitrostátní normalizační organizace. Možnost využívat veškeré technické specifikace IKT při pořizování hardwaru, softwaru a služeb IT umožní interoperabilitu mezi zařízeními, službami a aplikacemi, pomůže orgánům veřejné správy vyhnout se patovým situacím, které nastávají, když veřejný zadavatel nemůže změnit poskytovatele po uplynutí smlouvy o zakázce, jelikož využívá řešení chráněná vlastnickými právy, a podpoří hospodářskou soutěž mezi dodavateli interoperabilních řešení IKT.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (5)
            
            
               Aby byly technické specifikace IKT způsobilé pro odkazování při zadávání veřejných zakázek, musí splňovat požadavky stanovené v příloze II nařízení (EU) č. 1025/2012. Soulad s těmito požadavky zaručuje veřejným orgánům, že technické specifikace IKT jsou vytvořeny v souladu se zásadami transparentnosti, otevřenosti, nestrannosti a konsensu uznávanými Světovou obchodní organizací v oblasti normalizace.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (6)
            
            
               Rozhodnutí o určení specifikace IKT se přijímá po konzultaci s Evropskou mnohostrannou platformou pro normalizaci v oblasti IKT zřízenou rozhodnutím Komise 2011/C 349/04 (6), která je doplněna dalšími formami konzultací s odborníky z příslušného odvětví.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (7)
            
            
               Evropská mnohostranná platforma pro normalizaci v oblasti IKT posoudila a vydala kladné doporučení týkající se určení následujících technických specifikací pro účely odkazování při zadávání veřejných zakázek: „Simple Knowledge Organisation System“ (dále jen „SKOS“) a „Resource Description Framework“ 1.0 a 1.1 (dále jen „RDF 1.0 a 1.1“), které vyvinulo konsorcium World Wide Web Consortium (W3C); „Service Metadata Publisher 1.0“ (dále jen „SMP 1.0“), kterou vyvinula Organizace pro rozvoj strukturovaných informačních standardů (Organization for the Advancement of Structured Information Standards (OASIS)); „MIME-Based Secure Peer-to-Peer Business Data Interchange Using HTTP, Applicability Statement 2“, RFC 4130 (dále jen „AS2“) a „Internationalized Resource Identifiers“ RFC 3987 (dále jen „IRIs“), které vyvinula Komise pro technickou stránku internetu (Internet Engineering Task Force (IETF)); technické specifikace „Data Foundation & Terminology Model“, „PID Information Types API“, „Data Type Registries Model“ a „Practical Policies Recommendations“, které vyvinula nadace Aliance pro výzkumná data (Research Data Alliance (RDA) Foundation). Toto posouzení a doporučení platformy bylo následně postoupeno ke konzultaci odborníkům z příslušného odvětví, kteří potvrdili toto kladné doporučení týkající se určení.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (8)
            
            
               Technická specifikace „SKOS“, kterou vyvinulo konsorcium W3C, zpřístupňuje neformální systémy organizace znalostí veřejnosti strukturovanou formou online; cílem je organizovat a poskytovat přístup k know-how ohledně významu a provázanosti základních termínů. Datový model „SKOS“ stanoví standardní nízkonákladovou migrační cestu pro přenos stávajících systémů organizace znalostí do sémantického webu. „SKOS“ poskytuje rovněž jednoduchý intuitivní jazyk pro vývoj a sdílení nových systémů organizace znalostí. Lze jej používat samostatně nebo v kombinaci s formálními jazyky reprezentace znalostí, jako je Web Ontology language (OWL).
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (9)
            
            
               „RDF 1.0“, vyvinutý rovněž konsorciem W3C, je standardní model výměny dat na webu s rysy usnadňujícími slučování dat i v případě rozdílných základních schémat a specificky podporuje vývoj schémat v čase, aniž by se museli změnit všichni spotřebitelé dat. „RDF 1.1“ je zdokonalený „RDF 1.0“, který nabízí zpětnou kompatibilitu, používání mezinárodních identifikátorů, zdokonalené využití datových typů a jazykových tagů u literálů a řadu nových serializačních formátů.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (10)
            
            
               Technická specifikace „SMP 1.0“ vyvinutá organizací OASIS definuje protokol pro zveřejňování metadat služeb v rámci čtyřstranné sítě, v níž si subjekty vyměňují obchodní dokumenty přes služby zprostředkovatelských bran (nazývaných někdy přístupové body). Aby bylo možné úspěšně zaslat obchodní dokument prostřednictvím čtyřstranné sítě, musí být subjekt schopen zjistit kritická metadata o příjemci (koncový bod) obchodního dokumentu, jako jsou typy dokumentů, jež může koncový bod přijímat, a podporované metody přenosu. Příjemce tato metadata zpřístupní ostatním subjektům v síti prostřednictvím služby Service Metadata Publisher. Specifikace popisuje výměny žádostí/odpovědí mezi Service Metadata Publisher a klientem, který si přeje získat informace o koncovém bodu.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (11)
            
            
               Specifikace „AS2“, kterou vyvinula komise IETF, je jednou z nejpopulárnějších metod přenosu strukturovaných obchodních dat bezpečně a spolehlivě přes internet. V zásadě zahrnuje dva počítače – klienta a server – propojené z bodu do bodu přes web. AS2 vytváří „obálku“ pro strukturovaná obchodní data, díky níž je lze bezpečně zaslat, s využitím elektronických certifikátů a šifrování, přes internet. AS2 využívají soukromé i veřejné organizace a vlády v řadě členských států jak pro specifické případy využití, tak pro implementaci obecné infrastruktury podporující bezpečný přenos zpráv a obchodních dokumentů.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (12)
            
            
               Technická specifikace „IRIs“, kterou vyvinula komise IETF, je prvek protokolu rozvíjející schéma jednotného identifikátoru zdroje (URI), které je založeno na znakové sadě ASCII, tím, že podporuje mnohem širší soubor znaků, které se v EU používají v abecedách, jež vycházejí z latinky, ale mají písmena neobsažená v sadě ASCII, nebo které používají zcela jiný skript (řečtina, bulharština).
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (13)
            
            
               Aliance pro výzkumná data (Research Data Alliance (RDA)) je mezinárodní organizace zaměřená na rozvoj infrastruktury a komunitních činností a doporučení určených k omezení překážek sdílení a výměny dat a zrychlení celosvětových inovací podložených daty. Jsou určeny čtyři technické specifikace RDA. „RDA Data Foundation & Terminology Model“ je základní model, základní slovník a dotazovací nástroj pro vyhledávání základní terminologie, který zajišťuje, aby výzkumní pracovníci používali při odkazování na data společnou terminologii, „RDA PID Information Types API – Persistent Identifier Type Registry“ je konceptuální model pro strukturování informací majících typ k lepší identifikaci PID a společné rozhraní pro přístup k těmto informacím, „RDA Data Type Registries Model“ je model a rejstřík datových typů (typy MIME pro data), který nástrojům pomáhá interpretovat, zobrazovat a zpracovávat data, a „RDA Practical Policies recommendations“ je soubor strojově využitelných strategií ke zvýšení důvěry a interoperability,
            
         
      
   
   PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:
   Článek 1
   Technické specifikace uvedené v příloze jsou způsobilé pro odkazování při zadávání veřejných zakázek.
   Článek 2
   Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dvacátým dnem po zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie.
   
      V Bruselu dne 20. července 2017.
      
         
            Za Komisi
         
         
            předseda
         
         Jean-Claude JUNCKER
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 316, 14.11.2012, s. 12.
   
      (2)  Sdělení Komise s názvem Zlepšování jednotného trhu: více příležitostí pro lidi a podniky. KOM(2015) 550 final ze dne 28. října 2015.
   
      (3)  Sdělení o strategii pro jednotný digitální trh v Evropě. COM(2015) 192 final ze dne 6. května 2015 a sdělení o přezkumu v polovině období provádění strategie pro jednotný digitální trh, COM(2017) 228 final ze dne 10. května 2017.
   
      (4)  COM(2016) 176 final ze dne 19. dubna 2016.
   
      (5)  KOM(2011) 311 v konečném znění ze dne 1. června 2011.
   
      (6)  Rozhodnutí Komise 2011/C 349/04 ze dne 28. listopadu 2011, kterým se zřizuje Evropská mnohostranná platforma pro normalizaci v oblasti IKT (Úř. věst. C 349, 30.11.2011, s. 4).
   
   
      PŘÍLOHA
      
         World Wide Web Consortium (W3C)
          (1)
      
      
         
         
         
            
               
                  Č.
               
               
                  Název technické specifikace IKT
               
            
            
               
                  1
               
               
                  Simple Knowledge Organisation System (SKOS)
               
            
            
               
                  2
               
               
                  Resource Description Framework 1.0 a 1.1 (RDF 1.0 a 1.1)
               
            
         
      
      
         
      
      
         Organizace pro rozvoj strukturovaných informačních standardů (Advancing open standards for the information society, OASIS )
          (2)
      
      
         
         
         
            
               
                  Č.
               
               
                  Název technické specifikace IKT
               
            
            
               
                  1
               
               
                  Service Metadata Publisher 1.0 (SMP 1.0)
               
            
         
      
      
         
      
      
         Komise pro technickou stránku internetu (Internet Engineering Task Force, IETF)
          (3)
      
      
         
         
         
            
               
                  Č.
               
               
                  Název technické specifikace IKT
               
            
            
               
                  1
               
               
                  MIME-Based Secure Peer-to-Peer Business Data Interchange Using HTTP, Applicability Statement 2, RFC 4130 (AS2)
               
            
            
               
                  2
               
               
                  Internationalized Resource Identifiers, RFC 3987 (IRIs)
               
            
         
      
      
         
      
      
         Aliance pro výzkumná data (Research Data Alliance, RDA)
          (4)
      
      
         
         
         
            
               
                  Č.
               
               
                  Název technické specifikace IKT
               
            
            
               
                  1
               
               
                  TS1 Data Foundation & Terminology Model
               
            
            
               
                  2
               
               
                  TS2 PID Information Types API- Persistent Identifier Type Registry
               
            
            
               
                  3
               
               
                  TS3 Data Type Registries Model
               
            
            
               
                  4
               
               
                  TS4 Practical Policies recommendations
               
            
         
      
      
      
         (1)  http://www.w3.org/
      
         (2)  http://www.oasis-open.org/
      
         (3)  http://www.ietf.org/
      
         (4)  https://rd-alliance.org/
   
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.