Rozhodnutí Rady (EU) 2017/1364 ze dne 17. července 2017 o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie v Radě přidružení EU–Moldavská republika, pokud jde o změnu přílohy XXVI Dohody o přidružení mezi Evropskou unií a Evropským společenstvím pro atomovou energii a jejich členskými státy na jedné straně a Moldavskou republikou na straně druhé

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu dokument 32017D1364 najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
            
               CS
            
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
            
               L 191/3
            
         
      
   
   
   ROZHODNUTÍ RADY (EU) 2017/1364
   ze dne 17. července 2017
   o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie v Radě přidružení EU–Moldavská republika, pokud jde o změnu přílohy XXVI Dohody o přidružení mezi Evropskou unií a Evropským společenstvím pro atomovou energii a jejich členskými státy na jedné straně a Moldavskou republikou na straně druhé
   RADA EVROPSKÉ UNIE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na článek 207 ve spojení s čl. 218 odst. 9 této smlouvy,
   s ohledem na návrh Evropské komise,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
      
      
      
         
            
               (1)
            
            
               Dohoda o přidružení mezi Evropskou unií a Evropským společenstvím pro atomovou energii a jejich členskými státy na jedné straně a Moldavskou republikou na straně druhé (1) (dále jen „dohoda“) byla podepsána dne 27. června 2014.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (2)
            
            
               Článek 201 dohody upravuje postupné sbližování s celními předpisy Unie a určitými normami mezinárodního práva, které má probíhat podle přílohy XXVI dohody.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (3)
            
            
               Příloha XXVI dohody upřesňuje, že sbližování s ustanoveními nařízení Rady (EHS) č. 2913/92 (2) má Moldavská republika uskutečnit do tří let od vstupu dohody v platnost.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (4)
            
            
               Nařízení (EHS) č. 2913/92 bylo zrušeno a od 1. května 2016 se v Unii uplatňují hmotněprávní ustanovení nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013 (3).
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (5)
            
            
               Na zasedání Podvýboru pro cla EU–Moldavská republika konaném dne 6. října 2016 bylo rozhodnuto, že příloha XXVI dohody by měla být odpovídajícím způsobem změněna.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (6)
            
            
               Postoj Unie v Radě přidružení EU–Moldavská republika (dále jen „Rada přidružení“) by proto měl být založen na připojeném návrhu rozhodnutí,
            
         
      
   
   PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:
   Článek 1
   1.   Postoj, který má být zaujat jménem Unie v Radě přidružení, pokud jde o změnu přílohy XXVI dohody, vychází z návrhu rozhodnutí připojeného k tomuto rozhodnutí.
   2.   Zástupci Unie v Radě přidružení mohou schválit drobné technické změny návrhu rozhodnutí uvedeného v odstavci 1 bez dalšího rozhodnutí Rady.
   Článek 2
   Toto rozhodnutí vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
   
      V Bruselu dne 17. července 2017.
      
         
            Za Radu
         
         
            předseda
         
         T. TAMM
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 260, 30.8.2014, s. 4.
   
      (2)  Nařízení Rady (EHS) č. 2913/92 ze dne 12. října 1992, kterým se vydává celní kodex Společenství (Úř. věst. L 302, 19.10.1992, s. 1).
   
      (3)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013 ze dne 9. října 2013, kterým se stanoví celní kodex Unie (Úř. věst. L 269, 10.10.2013, s. 1).
   
   
      NÁVRH
      ROZHODNUTÍ RADY PŘIDRUŽENÍ EU–MOLDAVSKÁ REPUBLIKA č. …/2017
      ze dne … 2017
      o změně přílohy XXVI Dohody o přidružení mezi Evropskou unií a Evropským společenstvím pro atomovou energii a jejich členskými státy na jedné straně a Moldavskou republikou na straně druhé
      RADA PŘIDRUŽENÍ EU–MOLDAVSKÁ REPUBLIKA,
      s ohledem na Dohodu o přidružení mezi Evropskou unií a Evropským společenstvím pro atomovou energii a jejich členskými státy na jedné straně a Moldavskou republikou na straně druhé, a zejména na čl. 436 odst. 3 této dohody,
      vzhledem k těmto důvodům:
      
         
         
         
            
               
                  (1)
               
               
                  Dohoda o přidružení mezi Evropskou unií a Evropským společenstvím pro atomovou energii a jejich členskými státy na jedné straně a Moldavskou republikou na straně druhé (1) (dále jen „dohoda“) byla podepsána 27. června 2014.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (2)
               
               
                  Článek 201 dohody upravuje postupné sbližování s celními předpisy Unie a určitými normami mezinárodního práva, které má probíhat podle přílohy XXVI dohody.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (3)
               
               
                  Příloha XXVI dohody upřesňuje, že sbližování s ustanoveními nařízení Rady (EHS) č. 2913/92 (2), má Moldavská republika uskutečnit do tří let od vstupu dohody v platnost.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (4)
               
               
                  Nařízení (EHS) č. 2913/92 bylo zrušeno a od 1. května 2016 se v Unii uplatňují hmotněprávní ustanovení nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013 (3).
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (5)
               
               
                  Na zasedání Podvýboru pro cla EU–Moldavská republika konaném dne 6. října 2016 bylo rozhodnuto, že příloha XXVI dohody by měla být odpovídajícím způsobem změněna,
               
            
         
      
      PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:
      Článek 1
      Příloha XXVI dohody se mění v souladu s přílohou tohoto rozhodnutí.
      Článek 2
      Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem přijetí.
      
         V … dne …
         
            
               Za Radu přidružení
            
            
               předseda
            
         
      
      
      
         (1)  Úř. věst. L 260, 30.8.2014, s. 4.
      
         (2)  Nařízení Rady (EHS) č. 2913/92 ze dne 12. října 1992, kterým se vydává celní kodex Společenství (Úř. věst. L 302, 19.10.1992, s. 1).
      
         (3)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013 ze dne 9. října 2013, kterým se stanoví celní kodex Unie (Úř. věst. L 269, 10.10.2013, s. 1).
   
   
   
      PŘÍLOHA
      První oddíl přílohy XXVI dohody se mění takto:
      Odkaz na „nařízení Rady (EHS) č. 2913/92 ze dne 12. října 1992, kterým se vydává celní kodex Společenství“ se nahrazuje odkazem „nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013 ze dne 9. října 2013, kterým se stanoví celní kodex Unie“.
   
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.