Rozhodnutí Rady (EU) 2017/1368 ze dne 11. května 2017 o podpisu jménem Evropské unie a jejích členských států a prozatímním provádění Třetího dodatkového protokolu k Dohodě, kterou se zakládá přidružení mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a Chilskou republikou na straně druhé, s ohledem na přistoupení Chorvatské republiky k Evropské unii

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu dokument 32017D1368 najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
            
               CS
            
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
            
               L 196/1
            
         
      
   
   
   ROZHODNUTÍ RADY (EU) 2017/1368
   ze dne 11. května 2017
   o podpisu jménem Evropské unie a jejích členských států a prozatímním provádění Třetího dodatkového protokolu k Dohodě, kterou se zakládá přidružení mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a Chilskou republikou na straně druhé, s ohledem na přistoupení Chorvatské republiky k Evropské unii
   RADA EVROPSKÉ UNIE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na článek 217 ve spojení s čl. 218 odst. 5 této smlouvy,
   s ohledem na akt o přistoupení Chorvatské republiky, a zejména na čl. 6 odst. 2 tohoto aktu,
   s ohledem na návrh Evropské komise,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
      
      
      
         
            
               (1)
            
            
               V souladu s čl. 6 odst. 2 aktu o přistoupení Chorvatské republiky má Chorvatsko přistoupit mimo jiné k Dohodě, kterou se zakládá přidružení mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a Chilskou republikou na straně druhé (1) (dále jen „dohoda“), prostřednictvím protokolu k uvedené dohodě (dále jen „protokol“). V souladu s dohodou se na taková přistoupení má použít zjednodušený postup, podle něhož protokol uzavírají Rada, jednající jednomyslně jménem členských států, a dotčená třetí země.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (2)
            
            
               Rada dne 14. září 2012 pověřila Komisi, aby s dotčenými třetími zeměmi zahájila jednání s ohledem na přistoupení Chorvatska k Unii. Jednání s Chile byla úspěšně uzavřena parafováním protokolu dne 9. července 2015 v Bruselu.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (3)
            
            
               Protokol by měl být podepsán.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (4)
            
            
               Protokol by měl být prozatímně prováděn do dokončení postupů nezbytných pro jeho vstup v platnost,
            
         
      
   
   PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:
   Článek 1
   Podpis Třetího dodatkového protokolu k Dohodě, kterou se zakládá přidružení mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a Chilskou republikou na straně druhé, s ohledem na přistoupení Chorvatské republiky k Evropské unii jménem Unie a jejích členských států se schvaluje s výhradou jeho uzavření.
   Znění protokolu se připojuje k tomuto rozhodnutí.
   Článek 2
   Předseda Rady je oprávněn jmenovat osobu nebo osoby zmocněné podepsat protokol jménem Unie a jejích členských států.
   Článek 3
   Protokol je v souladu se svým čl. 14 odst. 2 prováděn prozatímně s účinkem ode dne 1. července 2013 až do dokončení postupů nezbytných pro jeho vstup v platnost.
   Článek 4
   Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem přijetí.
   
      V Bruselu dne 11. května 2017.
      
         
            Za Radu
         
         
            předseda
         
         C. CARDONA
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 352, 30.12.2002, s. 3.
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.