Rozhodnutí Komise (EU) 2017/1373 ze dne 24. července 2017, kterým se jménem Evropské unie schvaluje změna protokolu, kterým se stanoví rybolovná práva a finanční příspěvek podle Dohody mezi Evropským společenstvím a Mauritánskou islámskou republikou o partnerství v odvětví rybolovu

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu dokument 32017D1373 najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
            
               CS
            
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
            
               L 193/4
            
         
      
   
   
   ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2017/1373
   ze dne 24. července 2017,
   kterým se jménem Evropské unie schvaluje změna protokolu, kterým se stanoví rybolovná práva a finanční příspěvek podle Dohody mezi Evropským společenstvím a Mauritánskou islámskou republikou o partnerství v odvětví rybolovu
   EVROPSKÁ KOMISE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
   s ohledem na rozhodnutí Rady (EU) 2016/870 ze dne 24. května 2016 o uzavření Protokolu, kterým se na dobu čtyř let stanoví rybolovná práva a finanční příspěvek podle Dohody mezi Evropským společenstvím a Mauritánskou islámskou republikou o partnerství v odvětví rybolovu, jménem Evropské unie (1), a zejména na článek 3 uvedeného rozhodnutí,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
      
      
      
         
            
               (1)
            
            
               Článkem 10 Dohody mezi Evropským společenstvím a Mauritánskou islámskou republikou o partnerství v odvětví rybolovu (2) (dále jen „dohoda“), schválené nařízením Rady (ES) č. 1801/2006 (3), byl zřízen smíšený výbor, jehož úkolem je kontrolovat používání uvedené dohody, a zejména dohlížet na její plnění, výklad a řádné uplatňování.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (2)
            
            
               V čl. 3 odst. 3.9 protokolu, kterým se stanoví rybolovná práva a finanční příspěvek podle dohody (dále jen „protokol“), schváleného rozhodnutím (EU) 2016/870, se stanoví způsoby spotřebování zbývající částky odvětvové podpory na podporu udržitelného rybolovu, jak je stanoveno v předcházejícím protokolu, vztahujícím se na období let 2013–2014.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (3)
            
            
               V rámci mimořádného jednání smíšeného výboru mezi Unií a mauritánskými orgány, jež proběhlo výměnou dopisů dne 10. března a dne 3. dubna 2017, bylo rozhodnuto o změně protokolu týkající se prodloužení lhůty pro spotřebování zmíněné zbývající částky.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (4)
            
            
               Komise Radě před příslušným zasedáním smíšeného výboru předložila přípravný dokument obsahující podrobnosti navrhovaného postoje Unie, který byl schválen.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (5)
            
            
               Změna protokolu by měla být schválena jménem Unie,
            
         
      
   
   PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:
   Článek 1
   Nahrazení druhé věty čl. 3 odst. 3.9 protokolu, kterým se stanoví rybolovná práva a finanční příspěvek podle Dohody mezi Evropským společenstvím a Mauritánskou islámskou republikou o partnerství v odvětví rybolovu, zněním uvedeným v příloze tohoto rozhodnutí, o němž bylo rozhodnuto prostřednictvím výměny dopisů mezi členy smíšeného výboru zřízeného článkem 10 uvedené dohody, se schvaluje jménem Unie.
   Článek 2
   Toto rozhodnutí vstupuje v platnost prvním dnem po zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie.
   
      V Bruselu dne 24. července 2017.
      
         
            Za Komisi
         
         
            předseda
         
         Jean-Claude JUNCKER
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 145, 2.6.2016, s. 1.
   
      (2)  Úř. věst. L 343, 8.12.2006, s. 4.
   
      (3)  Nařízení Rady (ES) č. 1801/2006 ze dne 30. listopadu 2006 o uzavření Dohody mezi Evropským společenstvím a Mauritánskou islámskou republikou o partnerství v odvětví rybolovu (Úř. věst. L 343, 8.12.2006, s. 1).
   
   
      PŘÍLOHA
      Výňatek z výměny dopisů mezi členy smíšeného výboru zřízeného článkem 10 Dohody mezi Evropským společenstvím a Mauritánskou islámskou republikou o partnerství v odvětví rybolovu (znění druhé věty čl. 3 odst. 3.9 protokolu).
      
         „Tato zbývající částka odvětvové podpory na období 2013–2014 však musí být spotřebována nejpozději dvacet (20) měsíců ode dne počátku prozatímního provádění tohoto protokolu, a pokud se tak nestane, bude považována za vyčerpanou a nebude moci být vyplacena.“
      
   
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.