Rozhodnutí Rady (SZBP) 2017/1385 ze dne 25. července 2017, kterým se mění rozhodnutí (SZBP) 2015/778 o vojenské operaci Evropské unie v jižní části středního Středomoří (operace EUNAVFOR MED SOPHIA)

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu dokument 32017D1385 najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
            
               CS
            
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
            
               L 194/61
            
         
      
   
   
   ROZHODNUTÍ RADY (SZBP) 2017/1385
   ze dne 25. července 2017,
   kterým se mění rozhodnutí (SZBP) 2015/778 o vojenské operaci Evropské unie v jižní části středního Středomoří (operace EUNAVFOR MED SOPHIA)
   RADA EVROPSKÉ UNIE,
   s ohledem na Smlouvu o Evropské unii, a zejména na čl. 42 odst. 4 a čl. 43 odst. 2 této smlouvy,
   s ohledem na návrh vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
      
      
      
         
            
               (1)
            
            
               Dne 18. května 2015 přijala Rada rozhodnutí (SZBP) 2015/778 (1).
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (2)
            
            
               Dne 20. června 2016 přijala Rada rozhodnutí (SZBP) 2016/993 (2), kterým bylo rozhodnutí (SZBP) 2015/778 změněno tak, že byl mandát operace EUNAVFOR MED SOPHIA prodloužen do 27. července 2017 a doplněn o dva podpůrné úkoly, a to budování kapacit a výcvik libyjské pobřežní stráže a námořnictva a přispívání ke sdílení informací a uplatňování zbrojního embarga OSN na volném moři u pobřeží Libye.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (3)
            
            
               Dne 19. prosince 2016 přijala Rada rozhodnutí (SZBP) 2016/2314 (3), kterým byla rozšířena zmocnění udělená operaci EUNAVFOR MED SOPHIA pro účely výměny informací s příslušnými aktéry.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (4)
            
            
               Dne 3. února 2017 bylo v Maltském prohlášení členů Evropské rady o vnějších aspektech migrace: řešení otázek spojených s trasou přes centrální Středomoří potvrzeno, že pozornost bude prioritně věnována zejména výcviku, vybavení a podpoře pro libyjskou národní pobřežní stráž a jiné příslušné orgány a pokračujícímu úsilí o rozbití operačního modelu převaděčů prostřednictvím posílených operativních opatření v rámci integrovaného přístupu se zapojením Libye a dalších zemí na této trase a příslušných mezinárodních partnerů, zúčastněných členských států, misí a operací SBOP, Europolu a Evropské agentury pro pohraniční a pobřežní stráž (Frontex).
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (5)
            
            
               Dne 6. února 2017 Rada ve svých závěrech o Libyi uvedla, že operace EUNAVFOR MED SOPHIA se bude nadále zaměřovat na rozbíjení operačního modelu sítí převaděčů a obchodníků s lidmi a kromě toho bude pokračovat v plnění svých dvou podpůrných úkolů.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (6)
            
            
               Příspěvek operace EUNAVFOR MED SOPHIA ke sdílení informací může rovněž přispívat k provádění rezolucí Rady bezpečnosti OSN 2146 (2014) a 2362 (2017).
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (7)
            
            
               Dne 12. června 2017 prodloužila Rada bezpečnosti OSN prostřednictvím své rezoluce 2357 (2017) platnost zmocnění udělených na základě rezoluce 2292 (2016), která se týká přísného uplatňování zbrojního embarga na volném moři u pobřeží Libye.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (8)
            
            
               Evropská rada ve svých závěrech ze dne 23. června 2017 zdůraznila zejména skutečnost, že jedním z nejdůležitějších cílů zůstává narušení operačního modelu převaděčů a obchodníků s lidmi a že klíčovou součástí přístupu EU v tomto ohledu je výcvik a vybavení libyjské pobřežní stráže.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (9)
            
            
               Dne 4. července 2017 se Politický a bezpečnostní výbor na základě strategického přezkumu operace dohodl na prodloužení mandátu operace EUNAVFOR MED SOPHIA do 31. prosince 2018.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (10)
            
            
               Rozhodnutí (SZBP) 2015/778 by mělo být odpovídajícím způsobem změněno.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (11)
            
            
               V souladu s článkem 5 Protokolu (č. 22) o postavení Dánska, připojeného ke Smlouvě o Evropské unii a ke Smlouvě o fungování Evropské unie, se Dánsko neúčastní vypracovávání a provádění těch rozhodnutí a činností Unie, které mají vliv na obranu. Dánsko se tedy neúčastní přijímání tohoto rozhodnutí, toto rozhodnutí pro ně není závazné ani použitelné, a nepodílí se ani na financování uvedené operace,
            
         
      
   
   PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:
   Článek 1
   Rozhodnutí (SZBP) 2015/778 se mění takto:
   
      
      
      
         
            
               1)
            
            
               V čl. 2 odst. 4 se poslední věta nahrazuje tímto:
               „Tyto údaje a údaje týkající se plavidel a vybavení používaných těmito osobami a dále relevantní informace získané při plnění tohoto základního úkolu mohou být v rámci operace předány příslušným donucovacím orgánům členských států nebo příslušným orgánům Unie.“
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               2)
            
            
               V článku 2a se vkládá nový odstavec, který zní:
               „4a.   Pro účely podpůrného úkolu uvedeného v odstavci 1 se v úzké spolupráci s ostatními zúčastněnými subjekty zřídí mechanismus sledování.“
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               3)
            
            
               V článku 2b se doplňuje nový odstavec, který zní:
               „4.   Operace EUNAVFOR MED SOPHIA dále v oblasti operace v rámci svých prostředků a schopností provádí činnosti v oblasti monitorování a shromažďování informací o nedovoleném obchodování, včetně informací o vývozech surové ropy a jiných nedovolených vývozech, jež jsou v rozporu s rezolucemi Rady bezpečnosti OSN 2146 (2014) a 2362 (2017), a tím přispívá k situační orientaci a námořní bezpečnosti ve středním Středomoří. Informace shromážděné v této souvislosti mohou být poskytovány legitimním libyjským orgánům a příslušným donucovacím orgánům členských států a příslušným institucím Unie.“
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               4)
            
            
               V článku 11 se doplňuje nový odstavec, který zní:
               „4.   Referenční částka určená na krytí společných nákladů operace EUNAVFOR MED SOPHIA v období od 28. července 2017 do 31. prosince 2018 se stanoví na 6 000 000 EUR. Procentní sazba referenční částky podle čl. 25 odst. 1 rozhodnutí (SZBP) 2015/528 činí 0 % v prostředcích na závazky i platby.“
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               5)
            
            
               V článku 13 se druhý pododstavec nahrazuje tímto:
               „Operace EUNAVFOR MED SOPHIA skončí dne 31. prosince 2018.“
            
         
      
   
   Článek 2
   Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem přijetí.
   
      V Bruselu dne 25. července 2017.
      
         
            Za Radu
         
         
            předseda
         
         M. MAASIKAS
      
   
   
   
      (1)  Rozhodnutí Rady (SZBP) 2015/778 ze dne 18. května 2015 o vojenské operaci Evropské unie v jižní části středního Středomoří (operace EUNAVFOR MED SOPHIA) (Úř. věst. L 122, 19.5.2015, s. 31).
   
      (2)  Rozhodnutí Rady (SZBP) 2016/993 ze dne 20. června 2016, kterým se mění rozhodnutí (SZBP) 2015/778 o vojenské operaci Evropské unie v jižní části středního Středomoří (operace EUNAVFOR MED SOPHIA) (Úř. věst. L 162, 21.6.2016, s. 18).
   
      (3)  Rozhodnutí Rady (SZBP) 2016/2314 ze dne 19. prosince 2016, kterým se mění rozhodnutí (SZBP) 2015/778 o vojenské operaci Evropské unie v jižní části středního Středomoří (operace EUNAVFOR MED SOPHIA) (Úř. věst. L 345, 20.12.2016, s. 62).
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.