Rozhodnutí Rady (EU) 2017/1388 ze dne 17. července 2017 o uzavření Rámcové dohody mezi Evropskou unií a Kosovem (Tímto označením nejsou dotčeny postoje k otázce statusu a označení je v souladu s rezolucí Rady bezpečnosti OSN 1244(1999) a se stanoviskem Mezinárodního soudního dvora k vyhlášení nezávislosti Kosova. ) o obecných zásadách účasti Kosova na programech Unie

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu dokument 32017D1388 najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
               
               
                  CS
               
               
                  Úřední věstník Evropské unie
               
               
                  L 195/1
               
            
         
      
      
      ROZHODNUTÍ RADY (EU) 2017/1388
      ze dne 17. července 2017
      o uzavření Rámcové dohody mezi Evropskou unií a Kosovem (*1) o obecných zásadách účasti Kosova na programech Unie
      RADA EVROPSKÉ UNIE,
      s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na článek 212 ve spojení s čl. 218 odst. 6 druhým pododstavcem písm. a) a odst. 7 této smlouvy,
      s ohledem na návrh Evropské komise,
      s ohledem na souhlas Evropského parlamentu (1),
      vzhledem k těmto důvodům:
      
         
         
         
            
               
                  (1)
               
               
                  V souladu s rozhodnutím Rady (EU) 2016/2053 (2) byla dne 25. listopadu 2016 podepsána Rámcová dohoda mezi Evropskou unií a Kosovem o obecných zásadách účasti Kosova na programech Unie (dále jen „dohoda“), s výhradou jejího pozdějšího uzavření.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (2)
               
               
                  Rada dne 14. prosince 2010 vyzvala Komisi k předložení návrhu, jenž by Kosovu umožňoval účastnit se programů Unie. Tuto účast má umožnit uzavření dohody.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (3)
               
               
                  Dohoda si klade za cíl, aby Unie s Kosovem prováděla činnosti hospodářské, finanční a technické spolupráce podle článku 212 Smlouvy o fungování Evropské unie.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (4)
               
               
                  Uzavřením dohody není dotčen postoj členských států k otázce statusu Kosova, který bude stanoven podle jejich vnitrostátních postupů a mezinárodního práva. Žádný z pojmů ani žádné formulace nebo definice použité v tomto rozhodnutí, dohodě, včetně její přílohy, nebo v programech Unie nepředstavuje uznání Kosova jako nezávislého státu Unií ani jednotlivými členskými státy, které tento krok doposud neučinily.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (5)
               
               
                  Dohoda by měla být schválena,
               
            
         
      
      PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:
      Článek 1
      Rámcová dohoda mezi Evropskou unií a Kosovem o obecných zásadách účasti Kosova na programech Unie se schvaluje jménem Unie.
      Znění dohody se připojuje k tomuto rozhodnutí.
      Článek 2
      Předseda Rady učiní jménem Unie oznámení uvedené v článku 10 dohody (3).
      Článek 3
      Komise je oprávněna určit jménem Unie konkrétní podmínky týkající se účasti Kosova na každém programu Unie, včetně finančního příspěvku, jenž má být uhrazen, podle článku 5 dohody. Komise průběžně informuje příslušnou pracovní skupinu Rady.
      Článek 4
      Toto rozhodnutí vstupuje v platnost prvním dnem po přijetí.
      
         V Bruselu dne 17. července 2017.
         
            
               Za Radu
            
            
               předsedkyně
            
            F. MOGHERINI
         
      
      
      
         (*1)  Tímto označením nejsou dotčeny postoje k otázce statusu a označení je v souladu s rezolucí Rady bezpečnosti OSN 1244(1999) a se stanoviskem Mezinárodního soudního dvora k vyhlášení nezávislosti Kosova.
      
         (1)  Souhlas ze dne 4. července 2017 (dosud nezveřejněný v Úředním věstníku).
      
         (2)  Rozhodnutí Rady (EU) 2016/2053 ze dne 14. listopadu 2016 o podpisu, jménem Unie, Rámcové dohody mezi Evropskou unií a Kosovem* o obecných zásadách účasti Kosova na programech Unie (Úř. věst. L 319, 25.11.2016, s. 1).
      
         (3)  Den vstupu dohody v platnost zveřejní generální sekretariát Rady v Úředním věstníku Evropské unie.
      
   

Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.