Rozhodnutí rady (EU) 2017/1391 ze dne 17. července 2017 o postoji, který má být přijat jménem Evropské unie v Podvýboru pro sanitární a fytosanitární správu zřízeném Dohodou o přidružení mezi Evropskou unií a Evropským společenstvím pro atomovou energii a jejich členskými státy na jedné straně a Ukrajinou na straně druhé, pokud jde o změnu přílohy V této dohody

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu dokument 32017D1391 najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
               
               
                  CS
               
               
                  Úřední věstník Evropské unie
               
               
                  L 195/13
               
            
         
      
      
      ROZHODNUTÍ RADY (EU) 2017/1391
      ze dne 17. července 2017
      o postoji, který má být přijat jménem Evropské unie v Podvýboru pro sanitární a fytosanitární správu zřízeném Dohodou o přidružení mezi Evropskou unií a Evropským společenstvím pro atomovou energii a jejich členskými státy na jedné straně a Ukrajinou na straně druhé, pokud jde o změnu přílohy V této dohody
      RADA EVROPSKÉ UNIE,
      s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 207 odst. 4 první pododstavec ve spojení s čl. 218 odst. 9 této smlouvy,
      s ohledem na návrh Evropské komise,
      vzhledem k těmto důvodům:
      
         
         
         
            
               
                  (1)
               
               
                  V čl. 486 odst. 3 a 4 Dohody o přidružení mezi Evropskou unií a Evropským společenstvím pro atomovou energii a jejich členskými státy na jedné straně a Ukrajinou na straně druhé (dále jen „dohoda“) se stanoví prozatímní provádění části dohody, podle určení Unie.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (2)
               
               
                  Článek 1 rozhodnutí Rady 2014/691/EU (1) vymezuje ustanovení dohody, která se provádějí prozatímně, včetně ustanovení o sanitárních a fytosanitárních opatřeních a opatřeních týkajících se dobrých životních podmínek zvířat a souvisejících příloh IV až XIV dohody. V souladu s čl. 486 odst. 4 dohody se uvedená ustanovení provádějí prozatímně od 1. ledna 2016.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (3)
               
               
                  Podle čl. 64 odst. 1 dohody má Ukrajina sblížit své sanitární a fytosanitární právní předpisy a právní předpisy o dobrých životních podmínkách zvířat s právními předpisy Unie uvedenými v příloze V dohody.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (4)
               
               
                  V souladu s čl. 64 odst. 4 dohody má Ukrajina předložit seznam ustanovení acquis Unie v oblasti sanitárních a fytosanitárních otázek a otázek týkajících se dobrých životních podmínek zvířat (dále jen „seznam“), s nimiž zamýšlí sbližovat své vnitrostátní právní předpisy. Seznam poslouží coby referenční dokument pro provádění kapitoly 4 (Sanitární a fytosanitární opatření) hlavy IV (Obchod a obchodní záležitosti) dohody a doplní se do přílohy V dohody. Odpovídajícím způsobem má být rozhodnutím Podvýboru pro sanitární a fytosanitární správu zřízeného článkem 74 dohody změněna příloha V dohody.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (5)
               
               
                  Ukrajina předložila Komisi seznam v červnu 2016.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (6)
               
               
                  Je vhodné stanovit postoj, který má být přijat jménem Unie v Podvýboru pro sanitární a fytosanitární správu, pokud jde o změnu přílohy V dohody,
               
            
         
      
      PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:
      Článek 1
      1.   Postoj, který má být přijat jménem Unie v Podvýboru pro sanitární a fytosanitární správu zřízeném článkem 74 Dohody o přidružení mezi Evropskou unií a Evropským společenstvím pro atomovou energii a jejich členskými státy na jedné straně a Ukrajinou na straně druhé (dále jen „dohoda“), pokud jde o změnu přílohy V dohody, je podpořit návrh rozhodnutí připojený k tomuto rozhodnutí.
      2.   Zástupci Unie v Podvýboru pro sanitární a fytosanitární správu mohou odsouhlasit drobné technické úpravy návrhu rozhodnutí bez dalšího rozhodnutí Rady.
      Článek 2
      Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem přijetí.
      
         V Bruselu dne 17. července 2017.
         
            
               Za Radu
            
            
               předseda
            
            T. TAMM
         
      
      
      
         (1)  Rozhodnutí Rady 2014/691/EU ze dne 29. září 2014 o změně rozhodnutí 2014/668/EU o podpisu jménem Evropské unie a prozatímním provádění Dohody o přidružení mezi Evropskou unií a Evropským společenstvím pro atomovou energii a jejich členskými státy na jedné straně a Ukrajinou na straně druhé, pokud jde o hlavu III (s výjimkou ustanovení o zacházení s pracovníky, kteří jsou státními příslušníky třetích zemí a jsou legálně zaměstnáni na území druhé strany) a hlavy IV, V, VI a VII dohody a související přílohy a protokoly (Úř. věst. L 289, 3.10.2014, s. 1).
      
      
         NÁVRH
         ROZHODNUTÍ PODVÝBORU EU-UKRAJINA PRO SANITÁRNÍ A FYTOSANITÁRNÍ SPRÁVU č. …
         ze dne … 2017,
         kterým se mění příloha V dohody o přidružení
         PODVÝBOR PRO SANITÁRNÍ A FYTOSANITÁRNÍ SPRÁVU,
         s ohledem na Dohodu o přidružení mezi Evropskou unií a Evropským společenstvím pro atomovou energii a jejich členskými státy na jedné straně a Ukrajinou na straně druhé (dále jen „dohoda“), a zejména na čl. 74 odst. 2 písm. c) této dohody,
         vzhledem k těmto důvodům:
         
            
            
            
               
                  
                     (1)
                  
                  
                     V souladu s článkem 486 dohody se části dohody, včetně ustanovení o sanitárních a fytosanitárních opatřeních, mají prozatímně provádět od 1. ledna 2016.
                  
               
            
         
         
            
            
            
               
                  
                     (2)
                  
                  
                     Podle čl. 64 odst. 1 dohody má Ukrajina sblížit své sanitární a fytosanitární právní předpisy a právní předpisy o dobrých životních podmínkách zvířat s právními předpisy Unie uvedenými v příloze V dohody.
                  
               
            
         
         
            
            
            
               
                  
                     (3)
                  
                  
                     V souladu s čl. 64 odst. 4 dohody má Ukrajina předložit seznam ustanovení acquis Unie v oblasti sanitárních a fytosanitárních otázek a otázek týkajících se dobrých životních podmínek zvířat (dále jen „seznam“), s nimiž zamýšlí sbližovat své vnitrostátní právní předpisy. Seznam poslouží coby referenční dokument pro provádění kapitoly 4 (Sanitární a fytosanitární opatření) hlavy IV (Obchod a obchodní záležitosti) dohody.
                  
               
            
         
         
            
            
            
               
                  
                     (4)
                  
                  
                     Ukrajina předložila Evropské komisi seznam v červnu 2016.
                  
               
            
         
         
            
            
            
               
                  
                     (5)
                  
                  
                     Je proto vhodné, aby Podvýbor pro sanitární a fytosanitární správu přijal rozhodnutí nahradit stávající přílohu V novou přílohou,
                  
               
            
         
         PŘIJAL TOTO ROZHODNUTÍ:
         Článek 1
         Příloha V Dohody o přidružení mezi Evropskou unií a Evropským společenstvím pro atomovou energii a jejich členskými státy na jedné straně a Ukrajinou na straně druhé se nahrazuje přílohou tohoto rozhodnutí.
         Článek 2
         Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem přijetí.
         
            V … dne …
            
               
                  Za Podvýbor pro sanitární a fytosanitární správu
               
               
                  předseda nebo předsedkyně
               
            
         
      
      
      
         PŘÍLOHA
         ZMĚNA PŘÍLOHY V DOHODY O PŘIDRUŽENÍ
         Příloha V se nahrazuje tímto:
         „
               PŘÍLOHA V
               SEZNAM PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ UNIE, SE KTERÝMI MÁ UKRAJINA SBLÍŽIT SVÉ PŘEDPISY
               Ukrajina se zavazuje, že sblíží své právní předpisy s níže uvedenými právními předpisy Unie ve lhůtách uvedených níže, v souladu s čl. 64 odst. 4 této dohody.
               
                  
                  
                  
                     
                        
                           Právní předpisy Unie
                        
                        
                           Lhůta pro sblížení
                        
                     
                     
                        
                           Kapitola I – obecné právní předpisy (veřejné zdraví)
                        
                     
                     
                     
                        
                           Směrnice Rady 91/496/EHS ze dne 15. července 1991, kterou se stanoví zásady organizace veterinárních kontrol zvířat dovážených do Společenství ze třetích zemí a kterou se mění směrnice 89/662/EHS, 90/425/EHS a 90/675/EHS
                        
                        
                           2016
                        
                     
                     
                        
                           Směrnice Rady 97/78/ES ze dne 18. prosince 1997, kterou se stanoví základní pravidla pro veterinární kontroly produktů ze třetích zemí dovážených do Společenství
                        
                        
                           2016
                        
                     
                     
                        
                           Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 ze dne 28. ledna 2002, kterým se stanoví obecné zásady a požadavky potravinového práva, zřizuje se Evropský úřad pro bezpečnost potravin a stanoví postupy týkající se bezpečnosti potravin
                        
                        
                           2016
                        
                     
                     
                        
                           Směrnice Rady 2002/99/ES ze dne 16. prosince 2002, kterou se stanoví veterinární předpisy pro produkci, zpracování, distribuci a dovoz produktů živočišného původu určených k lidské spotřebě
                        
                        
                           2016
                        
                     
                     
                        
                           Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 ze dne 29. dubna 2004 o hygieně potravin
                        
                        
                           2016
                        
                     
                     
                        
                           Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004 ze dne 29. dubna 2004, kterým se stanoví zvláštní hygienická pravidla pro potraviny živočišného původu
                        
                        
                           2016
                        
                     
                     
                        
                           Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004 ze dne 29. dubna 2004, kterým se stanoví zvláštní pravidla pro organizaci úředních kontrol produktů živočišného původu určených k lidské spotřebě
                        
                        
                           2016
                        
                     
                     
                        
                           Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004 ze dne 29. dubna 2004 o úředních kontrolách za účelem ověření dodržování právních předpisů týkajících se krmiv a potravin a pravidel o zdraví zvířat a dobrých životních podmínkách zvířat
                        
                        
                           2016
                        
                     
                     
                        
                           Nařízení Komise (ES) č. 669/2009 ze dne 24. července 2009, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004, pokud jde o zesílené úřední kontroly dovozu některých krmiv a potravin jiného než živočišného původu, a kterým se mění rozhodnutí 2006/504/ES
                        
                        
                           2016
                        
                     
                     
                        
                           Nařízení Komise (EU) č. 16/2011 ze dne 10. ledna 2011, kterým se stanoví prováděcí opatření k systému včasné výměny informací pro potraviny a krmiva
                        
                        
                           2018
                        
                     
                     
                        
                           Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 931/2011 ze dne 19. září 2011 o požadavcích na sledovatelnost stanovených nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 pro potraviny živočišného původu
                        
                        
                           2016
                        
                     
                     
                        
                           Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 208/2013 ze dne 11. března 2013 o požadavcích na sledovatelnost u klíčků a semen určených k produkci klíčků
                        
                        
                           2016
                        
                     
                     
                        
                           Označování potravin a informace o potravinách
                        
                     
                     
                     
                        
                           Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1924/2006 ze dne 20. prosince 2006 o výživových a zdravotních tvrzeních při označování potravin
                        
                        
                           2016
                        
                     
                     
                        
                           Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1925/2006 ze dne 20. prosince 2006 o přidávání vitaminů a minerálních látek a některých dalších látek do potravin
                        
                        
                           2016
                        
                     
                     
                        
                           Nařízení Komise (ES) č. 1170/2009 ze dne 30. listopadu 2009, kterým se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/46/ES a nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1925/2006, pokud jde o seznamy vitaminů a minerálních látek a jejich forem, které lze přidávat do potravin, včetně doplňků stravy
                        
                        
                           2016
                        
                     
                     
                        
                           Nařízení Komise (EU) č. 432/2011 ze dne 4. května 2011 o zamítnutí schválení určitých zdravotních tvrzení při označování potravin jiných než tvrzení o snížení rizika onemocnění a o vývoji a zdraví dětí
                        
                        
                           2016
                        
                     
                     
                        
                           Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011 ze dne 25. října 2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1924/2006 a (ES) č. 1925/2006 a o zrušení směrnice Komise 87/250/EHS, směrnice Rady 90/496/EHS, směrnice Komise 1999/10/ES, směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/13/ES, směrnic Komise 2002/67/ES a 2008/5/ES a nařízení Komise (ES) č. 608/2004
                        
                        
                           2016
                        
                     
                     
                        
                           Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/91/EU ze dne 13. prosince 2011 o údajích nebo značkách určujících šarži, ke které potravina patří
                        
                        
                           2016
                        
                     
                     
                        
                           Nařízení Komise (EU) č. 432/2012 ze dne 16. května 2012, kterým se zřizuje seznam schválených zdravotních tvrzení při označování potravin jiných než tvrzení o snížení rizika onemocnění a o vývoji a zdraví dětí
                        
                        
                           2016
                        
                     
                     
                        
                           Nařízení Komise (EU) č. 1047/2012 ze dne 8. listopadu 2012, kterým se mění nařízení (ES) č. 1924/2006, pokud jde o seznam výživových tvrzení
                        
                        
                           2016
                        
                     
                     
                        
                           Prováděcí rozhodnutí Komise 2013/63/EU ze dne 24. ledna 2013, kterým se přijímají pokyny pro provádění zvláštních podmínek pro zdravotní tvrzení stanovených v článku 10 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1924/2006
                        
                        
                           2016
                        
                     
                     
                        
                           Opatření použitelná u živočišných produktů
                        
                     
                     
                     
                        
                           Směrnice Rady 2001/110/ES ze dne 20. prosince 2001 o medu
                        
                        
                           2016
                        
                     
                     
                        
                           Rozhodnutí Komise 2002/226/ES ze dne 15. března 2002 o zavedení zvláštních hygienických kontrol pro sběr a zpracování některých mlžů vykazujících vyšší celkové množství toxinu ASP (amnesic shellfish poison) než je mez stanovená směrnicí Rady 91/492/EHS
                        
                        
                           2018
                        
                     
                     
                        
                           Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2065/2003 ze dne 10. listopadu 2003 o kouřových aromatech používaných nebo určených k použití v potravinách nebo na jejich povrchu
                        
                        
                           2016
                        
                     
                     
                        
                           Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004 ze dne 29. dubna 2004, kterým se stanoví zvláštní hygienická pravidla pro potraviny živočišného původu (kapitola I dodatek II)
                        
                        
                           2016
                        
                     
                     
                        
                           Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004 ze dne 29. dubna 2004, kterým se stanoví zvláštní hygienická pravidla pro potraviny živočišného původu (kapitola V dodatek III)
                        
                        
                           2016
                        
                     
                     
                        
                           Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004 ze dne 29. dubna 2004, kterým se stanoví zvláštní hygienická pravidla pro potraviny živočišného původu (kapitola VII dodatek III)
                        
                        
                           2017
                        
                     
                     
                        
                           Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004 ze dne 29. dubna 2004, kterým se stanoví zvláštní hygienická pravidla pro potraviny živočišného původu (kapitola VIII dodatek III)
                        
                        
                           2017
                        
                     
                     
                        
                           Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004 ze dne 29. dubna 2004, kterým se stanoví zvláštní hygienická pravidla pro potraviny živočišného původu (kapitola IX dodatek III)
                        
                        
                           2016
                        
                     
                     
                        
                           Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004 ze dne 29. dubna 2004, kterým se stanoví zvláštní hygienická pravidla pro potraviny živočišného původu (kapitola X dodatek III)
                        
                        
                           2017
                        
                     
                     
                        
                           Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004 ze dne 29. dubna 2004, kterým se stanoví zvláštní hygienická pravidla pro potraviny živočišného původu (kapitola XI dodatek III)
                        
                        
                           2017
                        
                     
                     
                        
                           Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004 ze dne 29. dubna 2004, kterým se stanoví zvláštní hygienická pravidla pro potraviny živočišného původu (kapitola XII dodatek III)
                        
                        
                           2018
                        
                     
                     
                        
                           Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004 ze dne 29. dubna 2004, kterým se stanoví zvláštní hygienická pravidla pro potraviny živočišného původu (kapitola XIII dodatek III)
                        
                        
                           2017
                        
                     
                     
                        
                           Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004 ze dne 29. dubna 2004, kterým se stanoví zvláštní hygienická pravidla pro potraviny živočišného původu (kapitola XIV dodatek III)
                        
                        
                           2017
                        
                     
                     
                        
                           Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004 ze dne 29. dubna 2004, kterým se stanoví zvláštní hygienická pravidla pro potraviny živočišného původu (kapitola XV dodatek III)
                        
                        
                           2018
                        
                     
                     
                        
                           Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004 ze dne 29. dubna 2004, kterým se stanoví zvláštní pravidla pro organizaci úředních kontrol produktů živočišného původu určených k lidské spotřebě
                        
                        
                           2017
                        
                     
                     
                        
                           Nařízení Komise (ES) č. 37/2005 ze dne 12. ledna 2005 o sledování teplot v přepravních prostředcích, úložných a skladovacích prostorech pro hluboce zmrazené potraviny určené k lidské spotřebě
                        
                        
                           2016
                        
                     
                     
                        
                           Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1331/2008 ze dne 16. prosince 2008, kterým se stanoví jednotné povolovací řízení pro potravinářské přídatné látky, potravinářské enzymy a látky určené k aromatizaci potravin
                        
                        
                           2016
                        
                     
                     
                        
                           Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1332/2008 ze dne 16. prosince 2008 o potravinářských enzymech a o změně směrnice Rady 83/417/EHS, nařízení Rady (ES) č. 1493/1999, směrnice 2000/13/ES, směrnice Rady 2001/112/ES a nařízení (ES) č. 258/97
                        
                        
                           2016
                        
                     
                     
                        
                           Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008 ze dne 16. prosince 2008 o potravinářských přídatných látkách
                        
                        
                           2016
                        
                     
                     
                        
                           Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1334/2008 ze dne 16. prosince 2008 o látkách určených k aromatizaci a některých složkách potravin vyznačujících se aromatem pro použití v potravinách nebo na jejich povrchu a o změně nařízení Rady (EHS) č. 1601/91, nařízení (ES) č. 2232/96 a (ES) č. 110/2008 a směrnice 2000/13/ES
                        
                        
                           2016
                        
                     
                     
                        
                           Nařízení Komise (EU) č. 234/2011 ze dne 10. března 2011, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1331/2008, kterým se stanoví jednotné povolovací řízení pro potravinářské přídatné látky, potravinářské enzymy a látky určené k aromatizaci potravin
                        
                        
                           2016
                        
                     
                     
                        
                           Nařízení Komise (EU) č. 231/2012 ze dne 9. března 2012, kterým se stanoví specifikace pro potravinářské přídatné látky uvedené v přílohách II a III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008
                        
                        
                           2016
                        
                     
                     
                        
                           Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 872/2012 ze dne 1. října 2012, kterým se přijímá seznam aromatických látek, jak stanoví nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2232/96, a kterým se tento seznam vkládá do přílohy I nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1334/2008 a kterým se zrušuje nařízení Komise (ES) č. 1565/2000 a rozhodnutí Komise 1999/217/ES
                        
                        
                           2016
                        
                     
                     
                        
                           Nařízení Komise (EU) č. 873/2012 ze dne 1. října 2012 o přechodných opatřeních týkajících se seznamu aromat a výchozích materiálů Unie uvedeného v příloze I nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1334/2008
                        
                        
                           2016
                        
                     
                     
                        
                           Ostatní opatření
                        
                     
                     
                     
                        
                           Směrnice Rady 78/142/EHS ze dne 30. ledna 1978 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se materiálů a předmětů obsahujících monomerní vinylchlorid a určených pro styk s potravinami
                        
                        
                           2017
                        
                     
                     
                        
                           Směrnice Komise 82/711/EHS ze dne 18. října 1982, kterou se stanoví základní pravidla nezbytná pro zkoušení migrace složek z materiálů a předmětů z plastů určených pro styk s potravinami
                        
                        
                           2017
                        
                     
                     
                        
                           Směrnice Komise 84/500/EHS ze dne 15. října 1984 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se keramických předmětů určených pro styk s potravinami
                        
                        
                           2017
                        
                     
                     
                        
                           Směrnice Rady 85/572/EHS ze dne 19. prosince 1985, kterou se stanoví seznam simulantů pro použití při zkoušení migrace složek materiálů a předmětů z plastů určených pro styk s potravinami
                        
                        
                           2017
                        
                     
                     
                        
                           Směrnice Komise 93/11/EHS ze dne 15. března 1993 o uvolňování N-nitrosoaminů a N-nitrosovatelných látek ze saviček a dětských šidítek z elastomeru nebo z pryže
                        
                        
                           2017
                        
                     
                     
                        
                           Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 ze dne 22. září 2003 o geneticky modifikovaných potravinách a krmivech
                        
                        
                           2017
                        
                     
                     
                        
                           Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1830/2003 ze dne 22. září 2003 o sledovatelnosti a označování geneticky modifikovaných organismů a sledovatelnosti potravin a krmiv vyrobených z geneticky modifikovaných organismů a o změně směrnice 2001/18/ES
                        
                        
                           2017
                        
                     
                     
                        
                           Nařízení Komise (ES) č. 641/2004 ze dne 6. dubna 2004 o prováděcích pravidlech k nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003, pokud jde o žádosti o povolení nových geneticky modifikovaných potravin a krmiv, o oznámení stávajících produktů a o náhodnou nebo technicky nevyhnutelnou přítomnost geneticky modifikovaného materiálu s příznivým hodnocením rizika
                        
                        
                           2016
                        
                     
                     
                        
                           Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1935/2004 ze dne 27. října 2004 o materiálech a předmětech určených pro styk s potravinami a o zrušení směrnic 80/590/EHS a 89/109/EHS
                        
                        
                           2016
                        
                     
                     
                        
                           Nařízení Komise (ES) č. 1895/2005 ze dne 18. listopadu 2005 o omezení použití některých epoxyderivátů v materiálech a předmětech určených pro styk s potravinami
                        
                        
                           2017
                        
                     
                     
                        
                           Nařízení Komise (ES) č. 2023/2006 ze dne 22. prosince 2006 o správné výrobní praxi pro materiály a předměty určené pro styk s potravinami
                        
                        
                           2017
                        
                     
                     
                        
                           Rozhodnutí Komise 2007/275/ES ze dne 17. dubna 2007 o seznamech zvířat a produktů, na něž se vztahují kontroly na stanovištích hraniční kontroly podle směrnic Rady 91/496/EHS a 97/78/ES
                        
                        
                           2016
                        
                     
                     
                        
                           Směrnice Komise 2007/42/ES ze dne 29. června 2007 o materiálech a předmětech vyrobených z celofánu určených pro styk s potravinami
                        
                        
                           2017
                        
                     
                     
                        
                           Nařízení Komise (ES) č. 282/2008 ze dne 27. března 2008 o materiálech a předmětech z recyklovaných plastů určených pro styk s potravinami a o změně nařízení (ES) č. 2023/2006
                        
                        
                           2019
                        
                     
                     
                        
                           Nařízení Komise (ES) č. 450/2009 ze dne 29. května 2009 o aktivních a inteligentních materiálech a předmětech určených pro styk s potravinami
                        
                        
                           2017
                        
                     
                     
                        
                           Rozhodnutí Komise 2010/169/EU ze dne 19. března 2010 o nezařazení (4-chlor-2-hydroxyfenyl)(2,4-dichlorfenyl)etheru do seznamu Unie přísad, které lze použít pro výrobu materiálů a předmětů z plastů určených pro styk s potravinami, podle směrnice 2002/72/ES
                        
                        
                           2017
                        
                     
                     
                        
                           Nařízení Komise (EU) č. 10/2011 ze dne 14. ledna 2011 o materiálech a předmětech z plastů určených pro styk s potravinami
                        
                        
                           2017
                        
                     
                     
                        
                           Nařízení Komise (EU) č. 284/2011 ze dne 22. března 2011, kterým se stanoví zvláštní podmínky a podrobné postupy dovozu plastového kuchyňského nádobí z polyamidu a melaminu pocházejícího nebo zasílaného z Čínské lidové republiky a čínské zvláštní administrativní oblasti Hongkong
                        
                        
                           2017
                        
                     
                     
                        
                           Nařízení Komise (EU) č. 28/2012 ze dne 11. ledna 2012, kterým se stanoví požadavky na osvědčení pro dovoz některých směsných produktů do Unie a tranzit těchto produktů přes Unii a kterým se mění rozhodnutí 2007/275/ES a nařízení (ES) č. 1162/2009
                        
                        
                           2019
                        
                     
                     
                        
                           Opatření, jež mají být zahrnuta po sblížení právních předpisů
                        
                     
                     
                     
                        
                           Směrnice Rady 96/23/ES ze dne 29. dubna 1996 o kontrolních opatřeních u některých látek a jejich reziduí v živých zvířatech a živočišných produktech a o zrušení směrnic 85/358/EHS a 86/469/EHS a rozhodnutí 89/187/EHS a 91/664/EHS
                        
                        
                           2016
                        
                     
                     
                        
                           Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 258/97 ze dne 27. ledna 1997 o nových potravinách a nových složkách potravin
                        
                        
                           2018
                        
                     
                     
                        
                           Směrnice Evropského parlamentu a Rady 1999/2/ES ze dne 22. února 1999 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se potravin a složek potravin ošetřovaných ionizujícím zářením
                        
                        
                           2018
                        
                     
                     
                        
                           Směrnice Evropského parlamentu a Rady 1999/3/ES ze dne 22. února 1999 o stanovení seznamu Společenství potravin a složek potravin ošetřovaných ionizujícím zářením
                        
                        
                           2018
                        
                     
                     
                        
                           Směrnice Komise 2002/63/ES ze dne 11. července 2002, kterou se stanoví metody Společenství pro odběr vzorků určených k úřední kontrole reziduí pesticidů v produktech rostlinného a živočišného původu a na jejich povrchu a kterou se zrušuje směrnice 79/700/EHS
                        
                        
                           2016
                        
                     
                     
                        
                           Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005 ze dne 23. února 2005 o maximálních limitech reziduí pesticidů v potravinách a krmivech rostlinného a živočišného původu a na jejich povrchu a o změně směrnice Rady 91/414/EHS
                        
                        
                           2016
                        
                     
                     
                        
                           Nařízení Komise (ES) č. 401/2006 ze dne 23. února 2006, kterým se stanoví metody odběru vzorků a metody analýzy pro úřední kontrolu množství mykotoxinů v potravinách
                        
                        
                           2016
                        
                     
                     
                        
                           Nařízení Komise (ES) č. 1881/2006 ze dne 19. prosince 2006, kterým se stanoví maximální limity některých kontaminujících látek v potravinách
                        
                        
                           2016
                        
                     
                     
                        
                           Nařízení Komise (ES) č. 1882/2006 ze dne 19. prosince 2006, kterým se stanoví metody odběru vzorků a metody analýzy pro úřední kontrolu množství dusičnanů v některých potravinách
                        
                        
                           2016
                        
                     
                     
                        
                           Nařízení Komise (ES) č. 333/2007 ze dne 28. března 2007, kterým se stanoví metody odběru vzorků a metody analýzy pro kontrolu obsahu stopových prvků a kontaminujících látek z výroby v potravinách
                        
                        
                           2016
                        
                     
                     
                        
                           Nařízení Komise (EU) č. 37/2010 ze dne 22. prosince 2009 o farmakologicky účinných látkách a jejich klasifikaci podle maximálních limitů reziduí v potravinách živočišného původu
                        
                        
                           2016
                        
                     
                     
                        
                           Nařízení Komise (EU) č. 589/2014 ze dne 2. června 2014, kterým se stanoví metody odběru vzorků a analýzy pro kontrolu obsahu dioxinů, PCB s dioxinovým efektem a PCB bez dioxinového efektu v některých potravinách a kterým se ruší nařízení (EU) č. 252/2012
                        
                        
                           2016
                        
                     
                     
                        
                           Kapitola II – Zdraví zvířat
                        
                     
                     
                     
                        
                           Směrnice Rady 64/432/EHS ze dne 26. června 1964 o veterinárních otázkách obchodu se skotem a prasaty uvnitř Společenství
                        
                        
                           2016
                        
                     
                     
                        
                           Rozhodnutí Komise 86/474/EHS ze dne 11. září 1986 o zavedení kontrol na místě v rámci dovozního režimu pro skot, prasata a čerstvé maso ze třetích zemí
                        
                        
                           2016
                        
                     
                     
                        
                           Směrnice Rady 88/407/EHS ze dne 14. června 1988 o veterinárních požadavcích na obchod se spermatem skotu uvnitř Společenství a na jeho dovoz
                        
                        
                           2017
                        
                     
                     
                        
                           Směrnice Rady 89/556/EHS ze dne 25. září 1989 o veterinárních otázkách obchodu s embryi skotu ve Společenství a dovozů těchto embryí ze třetích zemí
                        
                        
                           2016
                        
                     
                     
                        
                           Směrnice Rady 90/429/EHS ze dne 26. června 1990, kterou se stanoví veterinární požadavky na obchod se spermatem prasat uvnitř Společenství a na jeho dovoz
                        
                        
                           2016
                        
                     
                     
                        
                           Směrnice Rady 92/65/EHS ze dne 13. července 1992 o veterinárních předpisech pro obchod se zvířaty, spermatem, vajíčky a embryi uvnitř Společenství a jejich dovoz do Společenství, pokud se na ně nevztahují zvláštní veterinární předpisy Společenství uvedené v příloze A oddíle I směrnice 90/425/EHS
                        
                        
                           2016
                        
                     
                     
                        
                           Rozhodnutí Komise 93/197/EHS ze dne 5. února 1993 o veterinárních podmínkách a veterinárních osvědčeních pro dovoz evidovaných koňovitých a plemenných a užitkových koňovitých
                        
                        
                           2016
                        
                     
                     
                        
                           Nařízení Rady (ES) č. 338/97 ze dne 9. prosince 1996 o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi
                        
                        
                           2017
                        
                     
                     
                        
                           Rozhodnutí Komise 2004/211/ES ze dne 6. ledna 2004, kterým se stanoví seznam třetích zemí a částí jejich území, ze kterých členské státy povolují dovoz živých koňovitých a spermatu, vajíček a embryí druhů koňovitých, a kterým se mění rozhodnutí 93/195/EHS a 94/63/ES
                        
                        
                           2016
                        
                     
                     
                        
                           Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004 ze dne 29. dubna 2004, kterým se stanoví zvláštní hygienická pravidla pro potraviny živočišného původu (kapitola VII)
                        
                        
                           2019
                        
                     
                     
                        
                           Nařízení Komise (ES) č. 1739/2005 ze dne 21. října 2005, kterým se stanoví veterinární požadavky na přesun cirkusových zvířat mezi členskými státy
                        
                        
                           2016
                        
                     
                     
                        
                           Rozhodnutí Komise 2006/168/ES ze dne 4. ledna 2006, kterým se stanoví veterinární podmínky a požadavky na veterinární osvědčení pro dovoz embryí skotu do Společenství a kterým se ruší rozhodnutí 2005/217/ES
                        
                        
                           2016
                        
                     
                     
                        
                           Rozhodnutí Komise 2006/605/ES ze dne 6. září 2006 o některých ochranných opatřeních v souvislosti s obchodem s drůbeží určenou k dodávce k zazvěření volně žijící zvěře uvnitř Společenství
                        
                        
                           2017
                        
                     
                     
                        
                           Směrnice Rady 2006/88/ES ze dne 24. října 2006 o veterinárních požadavcích na živočichy pocházející z akvakultury a produkty akvakultury a o prevenci a tlumení některých nákaz vodních živočichů
                        
                        
                           2019
                        
                     
                     
                        
                           Rozhodnutí Komise 2006/767/ES ze dne 6. listopadu 2006, kterým se mění rozhodnutí Komise 2003/804/ES a 2003/858/ES, pokud jde o požadavky na osvědčení pro živé měkkýše a živé ryby pocházející z akvakultury a jejich produkty určené pro lidskou spotřebu
                        
                        
                           2019
                        
                     
                     
                        
                           Rozhodnutí Komise 2008/185/ES ze dne 21. února 2008 o stanovení dalších záruk týkajících se Aujeszkyho choroby při obchodu s prasaty uvnitř Společenství a o stanovení kritérií pro poskytování informací o této nákaze
                        
                        
                           2016
                        
                     
                     
                        
                           Nařízení Komise (ES) č. 798/2008 ze dne 8. srpna 2008, kterým se stanoví seznam třetích zemí, území, oblastí nebo jednotek, z nichž lze do Společenství dovážet a přes jeho území přepravovat drůbež a drůbeží produkty, a požadavky na vydání veterinárního osvědčení
                        
                        
                           2016
                        
                     
                     
                        
                           Nařízení Komise (ES) č. 1251/2008 ze dne 12. prosince 2008, kterým se provádí směrnice Rady 2006/88/ES, pokud jde o podmínky a požadavky na osvědčení pro uvádění živočichů pocházejících z akvakultury a produktů akvakultury na trh a pro jejich dovoz do Společenství, a kterým se stanoví seznam druhů přenašečů
                        
                        
                           2019
                        
                     
                     
                        
                           Rozhodnutí Komise 2009/712/ES ze dne 18. září 2009, kterým se provádí směrnice Rady 2008/73/ES, pokud jde informační stránky na internetu obsahující seznamy zařízení a laboratoří schválených členskými státy v souladu s právními předpisy Společenství ve veterinární a zootechnické oblasti
                        
                        
                           2017
                        
                     
                     
                        
                           Směrnice Rady 2009/156/ES ze dne 30. listopadu 2009 o veterinárních předpisech pro přesun koňovitých a jejich dovoz ze třetích zemí
                        
                        
                           2017
                        
                     
                     
                        
                           Směrnice Rady 2009/158/ES ze dne 30. listopadu 2009 o veterinárních podmínkách pro obchod s drůbeží a násadovými vejci uvnitř Společenství a jejich dovoz ze třetích zemí
                        
                        
                           2016
                        
                     
                     
                        
                           Rozhodnutí Komise 2010/57/EU ze dne 3. února 2010, kterým se stanoví veterinární záruky pro tranzit koňovitých přepravovaných přes území uvedená v příloze I směrnice Rady 97/78/ES
                        
                        
                           2017
                        
                     
                     
                        
                           Rozhodnutí Komise 2010/270/EU ze dne 6. května 2010, kterým se mění části 1 a 2 přílohy E směrnice Rady 92/65/EHS, pokud jde o vzory veterinárních osvědčení pro zvířata pocházející z hospodářství, včely a čmeláky
                        
                        
                           2016
                        
                     
                     
                        
                           Rozhodnutí Komise 2010/471/EU ze dne 26. srpna 2010 o dovozu spermatu, vajíček a embryí koňovitých do Unie, pokud jde o seznamy inseminačních stanic a středisek pro skladování spermatu a seznamy týmů pro odběr a produkci embryí a pokud jde o požadavky na veterinární osvědčení
                        
                        
                           2016
                        
                     
                     
                        
                           Rozhodnutí Komise 2010/472/EU ze dne 26. srpna 2010 o dovozu spermatu, vajíček a embryí ovcí a koz do Unie
                        
                        
                           2016
                        
                     
                     
                        
                           Prováděcí rozhodnutí Komise 2011/630/EU ze dne 20. září 2011 o dovozu spermatu skotu do Unie
                        
                        
                           2016
                        
                     
                     
                        
                           Prováděcí rozhodnutí Komise 2012/137/EU ze dne 1. března 2012 o dovozu spermatu prasat do Unie
                        
                        
                           2016
                        
                     
                     
                        
                           Nákazy zvířat
                        
                     
                     
                     
                        
                           Směrnice Rady 82/894/EHS ze dne 21. prosince 1982 o hlášení chorob zvířat ve Společenství
                        
                        
                           2017
                        
                     
                     
                        
                           Rozhodnutí Komise 92/260/EHS ze dne 10. dubna 1992 o veterinárních podmínkách a veterinárních osvědčeních pro dočasný dovoz evidovaných koní
                        
                        
                           2017
                        
                     
                     
                        
                           Směrnice Rady 92/35/EHS ze dne 29. dubna 1992, kterou se stanoví pravidla a opatření pro tlumení moru koní
                        
                        
                           2017
                        
                     
                     
                        
                           Směrnice Rady 92/119/EHS ze dne 17. prosince 1992, kterou se zavádějí obecná opatření Společenství pro tlumení některých nákaz zvířat a zvláštní opatření týkající se vezikulární choroby prasat
                        
                        
                           2017
                        
                     
                     
                        
                           Směrnice Rady 92/119/EHS ze dne 17. prosince 1992, kterou se zavádějí obecná opatření Společenství pro tlumení některých nákaz zvířat a zvláštní opatření týkající se vezikulární choroby prasat
                        
                        
                           2019
                        
                     
                     
                        
                           Rozhodnutí Komise 93/197/EHS ze dne 5. února 1993 o veterinárních podmínkách a veterinárních osvědčeních pro dovoz evidovaných koňovitých a plemenných a užitkových koňovitých
                        
                        
                           2017
                        
                     
                     
                        
                           Rozhodnutí Komise 2000/428/ES ze dne 4. července 2000, kterým se stanoví diagnostické postupy, metody odběru vzorků a kritéria pro vyhodnocování výsledků laboratorních testů pro potvrzení a diferenciální diagnózu vezikulární choroby prasat
                        
                        
                           2017
                        
                     
                     
                        
                           Směrnice Rady 2000/75/ES ze dne 20. listopadu 2000, kterou se stanoví zvláštní ustanovení týkající se tlumení a eradikace katarální horečky ovcí
                        
                        
                           2016
                        
                     
                     
                        
                           Směrnice Rady 2001/89/ES ze dne 23. října 2001 o opatřeních Společenství pro tlumení klasického moru prasat
                        
                        
                           2016
                        
                     
                     
                        
                           Směrnice Rady 2002/60/ES ze dne 27. června 2002, kterou se stanoví zvláštní ustanovení pro tlumení afrického moru prasat a kterou se mění směrnice 92/119/EHS, pokud jde o těšínskou chorobu prasat a africký mor prasat
                        
                        
                           2017
                        
                     
                     
                        
                           Rozhodnutí Komise 2003/466/ES ze dne 13. června 2003, kterým se stanoví kritéria pro vymezení pásem a úřední dozor při podezření na výskyt nakažlivé chudokrevnosti lososů (ISA) nebo po jeho potvrzení
                        
                        
                           2017
                        
                     
                     
                        
                           Rozhodnutí Komise 2003/634/ES ze dne 28. srpna 2003, kterým se schvalují programy s cílem získat status schválených oblastí a schválených hospodářství v neschválených oblastech, pokud jde o virovou hemoragickou septikémii (VHS) a infekční nekrózu krvetvorné tkáně (IHN) u ryb
                        
                        
                           2017
                        
                     
                     
                        
                           Rozhodnutí Komise 2005/217/ES ze dne 9. března 2005, kterým se stanoví veterinární podmínky a požadavky na veterinární osvědčení pro dovoz embryí skotu do Společenství
                        
                        
                           2016
                        
                     
                     
                        
                           Rozhodnutí Komise 2008/855/ES ze dne 3. listopadu 2008 o veterinárních opatřeních pro tlumení klasického moru prasat v některých členských státech
                        
                        
                           2016
                        
                     
                     
                        
                           Rozhodnutí Komise 2009/3/ES ze dne 18. prosince 2008 o vytvoření rezerv očkovacích látek proti moru koní ve Společenství
                        
                        
                           2019
                        
                     
                     
                        
                           Nařízení Komise (ES) č. 789/2009 ze dne 28. srpna 2009, kterým se mění nařízení (ES) č. 1266/2007, pokud jde o ochranu před napadením vektory a minimální požadavky týkající se programů pro sledování katarální horečky ovcí a pro dozor nad katarální horečkou ovcí
                        
                        
                           2016
                        
                     
                     
                        
                           Identifikace a evidence zvířat
                        
                     
                     
                     
                        
                           Nařízení Komise (ES) č. 494/98 ze dne 27. února 1998, kterým se přijímají některá prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 820/97 týkající se použití nejnižších možných správních sankcí v rámci systému identifikace a registrace skotu
                        
                        
                           2016
                        
                     
                     
                        
                           Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1760/2000 ze dne 17. července 2000 o systému identifikace a evidence skotu, o označování hovězího masa a výrobků z hovězího masa a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 820/97
                        
                        
                           2016
                        
                     
                     
                        
                           Rozhodnutí Komise 2000/678/ES ze dne 23. října 2000, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro registraci hospodářství ve vnitrostátních databázích pro prasata podle směrnice Rady 64/432/EHS
                        
                        
                           2016
                        
                     
                     
                        
                           Nařízení Komise (ES) č. 1082/2003 ze dne 23. června 2003, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1760/2000, pokud jde o minimální kontroly v rámci systému identifikace a evidence skotu
                        
                        
                           2016
                        
                     
                     
                        
                           Nařízení Rady (ES) č. 21/2004 ze dne 17. prosince 2003 o stanovení systému identifikace a evidence ovcí a koz a o změně nařízení (ES) č. 1782/2003 a směrnic 92/102/EHS a 64/432/EHS
                        
                        
                           2016
                        
                     
                     
                        
                           Nařízení Komise (ES) č. 911/2004 ze dne 29. dubna 2004, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1760/2000, pokud jde o ušní značky, zvířecí pasy a evidence zemědělských
                        
                        
                           2016
                        
                     
                     
                        
                           Rozhodnutí Komise 2006/28/ES ze dne 18. ledna 2006 o prodloužení lhůty pro použití ušních značek u některého skotu
                        
                        
                           2016
                        
                     
                     
                        
                           Nařízení Komise (ES) č. 1505/2006 ze dne 11. října 2006, kterým se provádí nařízení Rady (ES) č. 21/2004, pokud jde o minimální úrovně kontrol, jež mají být prováděny v souvislosti s identifikací a evidencí ovcí a koz
                        
                        
                           2016
                        
                     
                     
                        
                           Rozhodnutí Komise 2006/968/ES ze dne 15. prosince 2006, kterým se provádí nařízení Rady (ES) č. 21/2004, pokud jde o pokyny a postupy pro elektronickou identifikaci ovcí a koz
                        
                        
                           2017
                        
                     
                     
                        
                           Směrnice Rady 2008/71/ES ze dne 15. července 2008 o identifikaci a evidování prasat
                        
                        
                           2016
                        
                     
                     
                        
                           Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/262 ze dne 17. února 2015, kterým se stanoví pravidla podle směrnic Rady 90/427/EHS a 2009/156/ES, pokud jde o metody identifikace koňovitých (nařízení o průkazu koňovitých)
                        
                        
                           2017
                        
                     
                     
                        
                           Vedlejší produkty živočišného původu
                        
                     
                     
                     
                        
                           Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (ES) č. 2160/2003 ze dne 17. listopadu 2003 o tlumení salmonel a některých jiných původců zoonóz vyskytujících se v potravním řetězci
                        
                        
                           2017
                        
                     
                     
                        
                           Směrnice Evropského Parlamentu a Rady 2003/99/ES ze dne 17. listopadu 2003 o sledování zoonóz a jejich původců, o změně rozhodnutí Rady 90/424/EHS a o zrušení směrnice Rady 92/117/EHS
                        
                        
                           2017
                        
                     
                     
                        
                           Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (ES) č. 1069/2009 ze dne 21. října 2009 o hygienických pravidlech pro vedlejší produkty živočišného původu a získané produkty, které nejsou určeny k lidské spotřebě, a o zrušení nařízení (ES) č. 1774/2002 (nařízení o vedlejších produktech živočišného původu)
                        
                        
                           2016
                        
                     
                     
                        
                           Nařízení Komise (EU) č. 142/2011 ze dne 25. února 2011, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1069/2009 o hygienických pravidlech pro vedlejší produkty živočišného původu a získané produkty, které nejsou určeny k lidské spotřebě, a provádí směrnice Rady 97/78/ES, pokud jde o určité vzorky a předměty osvobozené od veterinárních kontrol na hranici podle uvedené směrnice
                        
                        
                           2016
                        
                     
                     
                        
                           Nařízení Komise (EU) č. 749/2011 ze dne 29. července 2011, kterým se mění nařízení (EU) č. 142/2011, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1069/2009 o hygienických pravidlech pro vedlejší produkty živočišného původu a získané produkty, které nejsou určeny k lidské spotřebě, a provádí směrnice Rady 97/78/ES, pokud jde o určité vzorky a předměty osvobozené od veterinárních kontrol na hranici podle uvedené směrnice
                        
                        
                           2016
                        
                     
                     
                        
                           Opatření použitelná u krmiv a doplňkových látek
                        
                     
                     
                     
                        
                           Směrnice Rady 90/167/EHS ze dne 26. března 1990, kterou se stanoví podmínky pro přípravu, uvádění na trh a používání medikovaných krmiv ve Společenství
                        
                        
                           2018
                        
                     
                     
                        
                           Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/82/ES ze dne 6. listopadu 2001 o kodexu Společenství týkajícím se veterinárních léčivých přípravků
                        
                        
                           2017
                        
                     
                     
                        
                           Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1831/2003 ze dne 22. září 2003 o doplňkových látkách používaných ve výživě zvířat
                        
                        
                           2017
                        
                     
                     
                        
                           Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/28/ES ze dne 31. března 2004, kterou se mění směrnice 2001/82/ES o kodexu Společenství týkajícím se veterinárních léčivých přípravků
                        
                        
                           2017
                        
                     
                     
                        
                           Doporučení Komise 2004/704/ES ze dne 11. října 2004 o monitorování základních hodnot dioxinů a polychlorovaných bifenylů typu dioxinů v krmivech
                        
                        
                           2016
                        
                     
                     
                        
                           Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 183/2005 ze dne 12. ledna 2005, kterým se stanoví požadavky na hygienu krmiv
                        
                        
                           2016
                        
                     
                     
                        
                           Nařízení Komise (ES) č. 378/2005 ze dne 4. března 2005 o podrobných prováděcích pravidlech k nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1831/2003, pokud jde o povinnosti a úkoly referenční laboratoře Společenství v souvislosti s žádostmi o povolení doplňkových látek v krmivech
                        
                        
                           2017
                        
                     
                     
                        
                           Nařízení Komise (ES) č. 1876/2006 ze dne 18. prosince 2006 o dočasném a trvalém povolení určitých doplňkových látek v krmivech
                        
                        
                           2017
                        
                     
                     
                        
                           Směrnice Komise 2008/38/ES ze dne 5. března 2008, kterou se stanoví seznam určených užití krmiv pro zvláštní účely výživy
                        
                        
                           2017
                        
                     
                     
                        
                           Nařízení Komise (ES) č. 429/2008 ze dne 25. dubna 2008 o prováděcích pravidlech k nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1831/2003, pokud jde o vypracování a podávání žádostí a vyhodnocování a povolování doplňkových látek
                        
                        
                           2017
                        
                     
                     
                        
                           Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 470/2009 ze dne 6. května 2009, kterým se stanoví postupy Společenství pro stanovení limitů reziduí farmakologicky účinných látek v potravinách živočišného původu, kterým se zrušuje nařízení Rady (EHS) č. 2377/90 a kterým se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/82/ES a nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 726/2004
                        
                        
                           2017
                        
                     
                     
                        
                           Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 767/2009 ze dne 13. července 2009 o uvádění na trh a používání krmiv, o změně nařízení (ES) č. 1831/2003 a o zrušení směrnice Rady 79/373/EHS, směrnice Komise 80/511/EHS, směrnic Rady 82/471/EHS, 83/228/EHS, 93/74/EHS, 93/113/ES a 96/25/ES a rozhodnutí Komise 2004/217/ES
                        
                        
                           2017
                        
                     
                     
                        
                           Nařízení Komise (EU) č. 1270/2009 ze dne 21. prosince 2009 o trvalém povolení určitých doplňkových látek v krmivech
                        
                        
                           2017
                        
                     
                     
                        
                           Nařízení Komise (EU) č. 37/2010 ze dne 22. prosince 2009 o farmakologicky účinných látkách a jejich klasifikaci podle maximálních limitů reziduí v potravinách živočišného původu
                        
                        
                           2017
                        
                     
                     
                        
                           Nařízení Komise (EU) č. 892/2010 ze dne 8. října 2010 o statusu určitých produktů, pokud jde o doplňkové látky v oblasti působnosti nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1831/2003
                        
                        
                           2017
                        
                     
                     
                        
                           Nařízení Komise (EU) č. 16/2011 ze dne 10. ledna 2011, kterým se stanoví prováděcí opatření k systému včasné výměny informací pro potraviny a krmiva
                        
                        
                           2017
                        
                     
                     
                        
                           Doporučení Komise 2011/25/EU ze dne 14. ledna 2011, kterým se stanoví pokyny pro rozlišení mezi krmnými surovinami, doplňkovými látkami, biocidními přípravky a veterinárními léčivými přípravky
                        
                        
                           2017
                        
                     
                     
                        
                           Nařízení Komise (EU) č. 68/2013 ze dne 16. ledna 2013 o katalogu pro krmné suroviny
                        
                        
                           2017
                        
                     
                     
                        
                           Dobré životní podmínky zvířat
                        
                     
                     
                     
                        
                           Směrnice Rady 1999/74/ES ze dne 19. července 1999, kterou se stanoví minimální požadavky na ochranu nosnic
                        
                        
                           2016
                        
                     
                     
                        
                           Směrnice Komise 2002/4/ES ze dne 30. ledna 2002 o registraci zařízení pro chov nosnic, kterou stanoví směrnice Rady 1999/74/ES
                        
                        
                           2016
                        
                     
                     
                        
                           Nařízení Rady (ES) č. 1/2005 ze dne 22. prosince 2004 o ochraně zvířat během přepravy a souvisejících činností a o změně směrnic 64/432/EHS a 93/119/ES a nařízení (ES) č. 1255/97
                        
                        
                           2016
                        
                     
                     
                        
                           Rozhodnutí Komise 2006/778/ES ze dne 14. listopadu 2006 o minimálních požadavcích na sběr informací při inspekcích míst produkce, v nichž se chovají některá zvířata pro hospodářské účely
                        
                        
                           2016
                        
                     
                     
                        
                           Směrnice Rady 2007/43/ES ze dne 28. června 2007 o minimálních pravidlech pro ochranu kuřat chovaných na maso
                        
                        
                           2016
                        
                     
                     
                        
                           Směrnice Rady 2008/119/ES ze dne 18. prosince 2008, kterou se stanoví minimální požadavky pro ochranu telat
                        
                        
                           2016
                        
                     
                     
                        
                           Směrnice Rady 2008/120/ES ze dne 18. prosince 2008, kterou se stanoví minimální požadavky pro ochranu prasat
                        
                        
                           2017
                        
                     
                     
                        
                           Nařízení Rady (ES) č. 1099/2009 ze dne 24. září 2009 o ochraně zvířat při usmrcování
                        
                        
                           2018
                        
                     
                     
                        
                           Prováděcí rozhodnutí Komise 2013/188/EU ze dne 18. dubna 2013 o výročních zprávách o nediskriminačních inspekcích provedených podle nařízení Rady (ES) č. 1/2005 o ochraně zvířat během přepravy a souvisejících činností a o změně směrnic 64/432/EHS a 93/119/ES a nařízení (ES) č. 1255/97
                        
                        
                           2016
                        
                     
                     
                        
                           Kapitola III – fytosanitární opatření
                        
                     
                     
                     
                        
                           Směrnice Rady 66/401/EHS ze dne 14. června 1966 o uvádění osiva pícnin na trh
                        
                        
                           2017
                        
                     
                     
                        
                           Směrnice Rady 66/402/EHS ze dne 14. června 1966 o uvádění osiva obilovin na trh
                        
                        
                           2017
                        
                     
                     
                        
                           Směrnice Rady 69/464/EHS ze dne 8. prosince 1969 o ochraně proti rakovině bramboru
                        
                        
                           2019
                        
                     
                     
                        
                           Směrnice Komise 92/90/EHS ze dne 3. listopadu 1992, kterou se stanoví povinnosti, jimž podléhají producenti a dovozci rostlin, rostlinných produktů nebo jiných předmětů, a kterou se stanoví podrobnosti pro jejich registraci
                        
                        
                           2018
                        
                     
                     
                        
                           Směrnice Komise 92/105/EHS ze dne 3. prosince 1992, kterou se stanoví míra sjednocení rostlinolékařských pasů užívaných pro přemísťování některých rostlin, rostlinných produktů nebo jiných předmětů na území Společenství a podrobné postupy pro vydávání těchto rostlinolékařských pasů, jakož i podmínky a podrobné postupy pro jejich nahrazování
                        
                        
                           2019
                        
                     
                     
                        
                           Směrnice Komise 93/51/EHS ze dne 24. června 1993, kterou se stanoví pravidla pro přemísťování určitých rostlin, rostlinných produktů nebo jiných předmětů přes chráněnou zónu a pro přemísťování těchto rostlin, rostlinných produktů nebo jiných předmětů v rámci chráněné zóny, ze které pocházejí
                        
                        
                           2019
                        
                     
                     
                        
                           Směrnice Rady 93/85/EHS ze dne 4. října 1993 o ochraně proti bakteriální kroužkovitosti bramboru
                        
                        
                           2019
                        
                     
                     
                        
                           Směrnice Komise 94/3/ES ze dne 21. ledna 1994, kterou se zavádí postup pro oznamování zadržení zásilky nebo škodlivého organismu pocházejících ze třetích zemí a představujících bezprostřední nebezpečí pro zdraví rostlin
                        
                        
                           2018
                        
                     
                     
                        
                           Nařízení Rady (ES) č. 2100/94 ze dne 27. července 1994 o odrůdových právech Společenství
                        
                        
                           2019
                        
                     
                     
                        
                           Nařízení Komise (ES) č. 1238/95 ze dne 31. května 1995, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 2100/94, pokud jde o poplatky, které je třeba zaplatit Odrůdovému úřadu Společenství
                        
                        
                           2019
                        
                     
                     
                        
                           Nařízení Komise (ES) č. 1768/95 ze dne 24. července 1995, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro odchylku podle čl. 14 odst. 3 nařízení Rady (ES) č. 2100/94 o odrůdových právech Společenství
                        
                        
                           2019
                        
                     
                     
                        
                           Nařízení Rady (ES) č. 2506/95 ze dne 25. října 1995, kterým se mění nařízení (ES) č. 2100/94 o odrůdových právech Společenství
                        
                        
                           2019
                        
                     
                     
                        
                           Nařízení Rady (ES) č. 2470/96 ze dne 17. prosince 1996, kterým se pro brambory prodlužuje doba platnosti odrůdového práva Společenství
                        
                        
                           2019
                        
                     
                     
                        
                           Směrnice Komise 97/46/ES ze dne 25. července 1997, kterou se mění směrnice 95/44/ES, kterou se stanoví podmínky, na základě kterých lze pro pokusné nebo vědecké účely a pro práci ve šlechtění odrůd dovážet některé škodlivé organismy, rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty uvedené v přílohách I až V směrnice Rady 77/93/EHS do Společenství nebo některých chráněných zón Společenství nebo je na těchto územích přemísťovat
                        
                        
                           2020
                        
                     
                     
                        
                           Směrnice Komise 98/22/ES ze dne 15. dubna 1998, kterou se stanoví ve Společenství minimální podmínky pro provádění rostlinolékařských kontrol rostlin, rostlinných produktů nebo jiných předmětů, pocházejících ze třetích zemí, na jiných inspekčních místech než jsou místa určení
                        
                        
                           2018
                        
                     
                     
                        
                           Směrnice Rady 98/56/ES ze dne 20. července 1998 o uvádění rozmnožovacího materiálu okrasných rostlin na trh
                        
                        
                           2017
                        
                     
                     
                        
                           Směrnice Rady 98/57/ES ze dne 20. července 1998 o ochraně proti Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al.
                        
                        
                           2019
                        
                     
                     
                        
                           Nařízení Komise (ES) č. 2605/98 ze dne 3. prosince 1998, kterým se mění nařízení (ES) č. 1768/95, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro odchylku podle čl. 14 odst. 3 nařízení Rady (ES) č. 2100/94 o odrůdových právech Společenství
                        
                        
                           2019
                        
                     
                     
                        
                           Směrnice Rady 2000/29/ES ze dne 8. května 2000 o ochranných opatřeních proti zavlékání organismů škodlivých rostlinám nebo rostlinným produktům do Společenství a proti jejich rozšiřování na území Společenství
                        
                        
                           2018
                        
                     
                     
                        
                           Směrnice Rady 2002/54/ES ze dne 13. června 2002 o uvádění osiva řepy na trh
                        
                        
                           2017
                        
                     
                     
                        
                           Směrnice Rady 2002/55/ES ze dne 13. června 2002 o uvádění osiva zeleniny na trh
                        
                        
                           2017
                        
                     
                     
                        
                           Směrnice Rady 2002/56/ES ze dne 13. června 2002 o uvádění sadby brambor na trh
                        
                        
                           2017
                        
                     
                     
                        
                           Směrnice Rady 2002/57/ES ze dne 13. června 2002 o uvádění osiva olejnin a přadných rostlin na trh
                        
                        
                           2017
                        
                     
                     
                        
                           Rozhodnutí Rady 2003/17/ES ze dne 16. prosince 2002 o rovnocennosti inspekcí v terénu prováděných ve třetích zemích u množitelského porostu pro produkci osiva a o rovnocennosti osiva vyprodukovaného ve třetích zemích
                        
                        
                           2017
                        
                     
                     
                        
                           Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 ze dne 22. září 2003 o geneticky modifikovaných potravinách a krmivech
                        
                        
                           2017
                        
                     
                     
                        
                           Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1830/2003 ze dne 22. září 2003 o sledovatelnosti a označování geneticky modifikovaných organismů a sledovatelnosti potravin a krmiv vyrobených z geneticky modifikovaných organismů a o změně směrnice 2001/18/ES
                        
                        
                           2017
                        
                     
                     
                        
                           Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2003/2003 ze dne 13. října 2003 o hnojivech
                        
                        
                           2021
                        
                     
                     
                        
                           Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004 ze dne 29. dubna 2004 o úředních kontrolách za účelem ověření dodržování právních předpisů týkajících se krmiv a potravin a pravidel o zdraví zvířat a dobrých životních podmínkách zvířat
                        
                        
                           2017
                        
                     
                     
                        
                           Směrnice Komise 2004/102/ES ze dne 5. října 2004, kterou se mění přílohy II, III, IV a V směrnice Rady 2000/29/ES o ochranných opatřeních proti zavlékání organismů škodlivých rostlinám nebo rostlinným produktům do Společenství a proti jejich rozšiřování na území Společenství
                        
                        
                           2018
                        
                     
                     
                        
                           Směrnice Komise 2004/103/ES ze dne 7. října 2004 o kontrolách totožnosti a rostlinolékařských kontrolách rostlin, rostlinných produktů nebo jiných předmětů uvedených v části B přílohy V směrnice Rady 2000/29/ES, které lze provádět jinde než ve vstupním místě do Společenství nebo v místě jeho blízkosti, a o podmínkách souvisejících s těmito kontrolami
                        
                        
                           2019
                        
                     
                     
                        
                           Nařízení Komise (ES) č. 1756/2004 ze dne 11. října 2004, kterým se stanoví podrobné podmínky pro požadovanou dokumentaci a kritéria pro způsob a míru omezení rostlinolékařských kontrol u některých rostlin, rostlinných produktů nebo jiných předmětů uvedených v části B přílohy V směrnice Rady 2000/29/ES
                        
                        
                           2019
                        
                     
                     
                        
                           Směrnice Komise 2004/105/ES ze dne 15. října 2004, kterou se stanoví vzory úředních rostlinolékařských osvědčení nebo rostlinolékařských osvědčení pro zpětný vývoz doprovázející rostliny, rostlinné produkty nebo jiné předměty ze třetích zemí uvedené ve směrnici Rady 2000/29/ES
                        
                        
                           2018
                        
                     
                     
                        
                           Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005 ze dne 23. února 2005 o maximálních limitech reziduí pesticidů v potravinách a krmivech rostlinného a živočišného původu a na jejich povrchu a o změně směrnice Rady 91/414/EHS
                        
                        
                           2019
                        
                     
                     
                        
                           Nařízení Komise (ES) č. 217/2006 ze dne 8. února 2006, kterým se stanoví prováděcí pravidla ke směrnicím Rady 66/401/EHS, 66/402/EHS, 2002/54/ES, 2002/55/ES a 2002/57/ES, pokud jde o oprávnění členských států dočasně povolit uvádění na trh osiva, které nevyhovuje požadavkům z hlediska minimální klíčivosti
                        
                        
                           2017
                        
                     
                     
                        
                           Směrnice Rady 2007/33/ES ze dne 11. června 2007 o ochraně proti cystotvornému háďátku bramborovému a o zrušení směrnice 69/465/EHS
                        
                        
                           2019
                        
                     
                     
                        
                           Rozhodnutí Komise 2008/495/ES ze dne 7. května 2008 o dočasném zákazu používání a prodeje geneticky modifikované kukuřice (Zea mays L. linie MON810) v Rakousku podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/18/ES
                        
                        
                           2017
                        
                     
                     
                        
                           Směrnice Komise 2008/61/ES ze dne 17. června 2008, kterou se stanoví podmínky, na základě kterých lze pro pokusné nebo vědecké účely a pro práci ve šlechtění odrůd dovážet některé škodlivé organismy, rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty uvedené v přílohách I až V směrnice Rady 2000/29/ES do Společenství nebo některých chráněných zón Společenství nebo je na těchto územích přemísťovat
                        
                        
                           2019
                        
                     
                     
                        
                           Směrnice Rady 2008/72/ES ze dne 15. července 2008 o uvádění sadby a rozmnožovacího materiálu zeleniny mimo osivo na trh
                        
                        
                           2017
                        
                     
                     
                        
                           Směrnice Rady 2008/90/ES ze dne 29. září 2008 o uvádění na trh rozmnožovacího materiálu ovocných rostlin a ovocných rostlin určených k produkci ovoce
                        
                        
                           2017
                        
                     
                     
                        
                           Rozhodnutí Komise 2009/244/ES ze dne 16. března 2009, kterým se v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2001/18/ES uvádí na trh karafiát (Dianthus caryophyllus L., linie 123.8.12) geneticky modifikovaný pro barvu květu
                        
                        
                           2017
                        
                     
                     
                        
                           Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/41/ES ze dne 6. května 2009 o uzavřeném nakládání s geneticky modifikovanými mikroorganismy
                        
                        
                           2017
                        
                     
                     
                        
                           Nařízení Komise (ES) č. 874/2009 ze dne 17. září 2009, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 2100/94, pokud jde o řízení před Odrůdovým úřadem Společenství
                        
                        
                           2019
                        
                     
                     
                        
                           Rozhodnutí Komise 2009/770/ES ze dne 13. října 2009, kterým se stanoví standardní formáty zpráv pro účely předkládání výsledků monitorování záměrného uvolňování geneticky modifikovaných organismů nebo produktů, které geneticky modifikované organismy obsahují, do životního prostředí pro účely uvádění na trh podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/18/ES
                        
                        
                           2017
                        
                     
                     
                        
                           Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/128/ES ze dne 21. října 2009, kterou se stanoví rámec pro činnost Společenství za účelem dosažení udržitelného používání pesticidů
                        
                        
                           2017
                        
                     
                     
                        
                           Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 ze dne 21. října 2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh a o zrušení směrnic Rady 79/117/EHS a 91/414/EHS
                        
                        
                           2019
                        
                     
                     
                        
                           Rozhodnutí Komise 2010/135/EU ze dne 2. března 2010, kterým se v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2001/18/ES uvádí na trh produkt z brambor (Solanum tuberosum L. linie EH92-527-1) geneticky modifikovaný za účelem zvýšení obsahu amylopektinové složky ve škrobu
                        
                        
                           2017
                        
                     
                     
                        
                           Doporučení Komise 2010/C 200/01 ze dne 13. července 2010 o pokynech pro vytváření vnitrostátních opatření pro koexistenci k předcházení nezáměrné přítomnosti GMO v konvenčních a ekologických plodinách
                        
                        
                           2017
                        
                     
                     
                        
                           Nařízení Komise (EU) č. 188/2011 ze dne 25. února 2011, kterým se stanoví prováděcí pravidla ke směrnici Rady 91/414/EHS, pokud jde o postup posuzování účinných látek, které nebyly uvedeny na trh do dvou let ode dne oznámení uvedené směrnice
                        
                        
                           2019
                        
                     
                     
                        
                           Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 540/2011 ze dne 25. května 2011, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009, pokud jde o seznam schválených účinných látek
                        
                        
                           2019
                        
                     
                     
                        
                           Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 541/2011 ze dne 1. června 2011, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 540/2011, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009, pokud jde o seznam schválených účinných látek
                        
                        
                           2019
                        
                     
                     
                        
                           Nařízení Komise Komise (EU) č. 547/2011 ze dne 8. června 2011, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009, pokud jde o požadavky na označování přípravků na ochranu rostlin
                        
                        
                           2019
                        
                     
                     
                        
                           Nařízení Komise (EU) č. 544/2011 ze dne 10. června 2011, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009, pokud jde o požadavky na údaje o účinných látkách
                        
                        
                           2019
                        
                     
                     
                        
                           Nařízení Komise (EU) č. 545/2011 ze dne 10. června 2011, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009, pokud jde o požadavky na údaje o přípravcích na ochranu rostlin
                        
                        
                           2019
                        
                     
                     
                        
                           Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 702/2011 ze dne 20. července 2011, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh schvaluje účinná látka prohexadion a mění příloha prováděcího nařízení Komise (EU) č. 540/2011
                        
                        
                           2019
                        
                     
                     
                        
                           Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 703/2011 ze dne 20. července 2011, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh schvaluje účinná látka azoxystrobin a mění příloha prováděcího nařízení Komise (EU) č. 540/2011
                        
                        
                           2019
                        
                     
                     
                        
                           Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 704/2011 ze dne 20. července 2011, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh schvaluje účinná látka azimsulfuron a mění příloha prováděcího nařízení Komise (EU) č. 540/2011
                        
                        
                           2019
                        
                     
                     
                        
                           Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 705/2011 ze dne 20. července 2011, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh schvaluje účinná látka imazalil a mění příloha prováděcího nařízení Komise (EU) č. 540/2011
                        
                        
                           2019
                        
                     
                     
                        
                           Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 706/2011 ze dne 20. července 2011, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh schvaluje účinná látka profoxydim a mění příloha prováděcího nařízení Komise (EU) č. 540/2011
                        
                        
                           2019
                        
                     
                     
                        
                           Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 736/2011 ze dne 26. července 2011, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh schvaluje účinná látka fluroxypyr a mění příloha prováděcího nařízení Komise (EU) č. 540/2011
                        
                        
                           2019
                        
                     
                     
                        
                           Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 740/2011 ze dne 27. července 2011, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh schvaluje účinná látka bispyribak a mění příloha prováděcího nařízení Komise (EU) č. 540/2011
                        
                        
                           2019
                        
                     
                     
                        
                           Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 786/2011 ze dne 5. srpna 2011, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh schvaluje účinná látka 1-naftylacetamid a mění příloha prováděcího nařízení Komise (EU) č. 540/2011 a rozhodnutí Komise 2008/941/ES
                        
                        
                           2019
                        
                     
                     
                        
                           Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 787/2011 ze dne 5. srpna 2011, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh schvaluje účinná látka 1-naftyloctová kyselina a mění příloha prováděcího nařízení Komise (EU) č. 540/2011 a rozhodnutí Komise 2008/941/ES
                        
                        
                           2019
                        
                     
                     
                        
                           Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 788/2011 ze dne 5. srpna 2011, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh schvaluje účinná látka fluazifop-P a mění příloha prováděcího nařízení Komise (EU) č. 540/2011 a rozhodnutí Komise 2008/934/ES
                        
                        
                           2019
                        
                     
                     
                        
                           Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 797/2011 ze dne 9. srpna 2011, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh schvaluje účinná látka spiroxamin a mění příloha prováděcího nařízení Komise (EU) č. 540/2011
                        
                        
                           2019
                        
                     
                     
                        
                           Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 798/2011 ze dne 9. srpna 2011, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh schvaluje účinná látka oxyfluorfen, a mění příloha prováděcího nařízení Komise (EU) č. 540/2011 a rozhodnutí Komise 2008/934/ES
                        
                        
                           2019
                        
                     
                     
                        
                           Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 800/2011 ze dne 9. srpna 2011, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh schvaluje účinná látka tefluthrin a mění příloha prováděcího nařízení Komise (EU) č. 540/2011 a rozhodnutí Komise 2008/934/ES
                        
                        
                           2019
                        
                     
                     
                        
                           Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 807/2011 ze dne 10. srpna 2011, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh schvaluje účinná látka triazoxid a mění příloha prováděcího nařízení Komise (EU) č. 540/2011
                        
                        
                           2019
                        
                     
                     
                        
                           Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 810/2011 ze dne 11. srpna 2011, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh schvaluje účinná látka kresoxim-methyl a mění příloha prováděcího nařízení Komise (EU) č. 540/2011
                        
                        
                           2019
                        
                     
                     
                        
                           Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 974/2011 ze dne 29. září 2011, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh schvaluje účinná látka akrinathrin a mění příloha prováděcího nařízení Komise (EU) č. 540/2011 a rozhodnutí Komise 2008/934/ES
                        
                        
                           2019
                        
                     
                     
                        
                           Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 993/2011 ze dne 6. října 2011, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh schvaluje účinná látka 8-hydroxychinolin a mění příloha prováděcího nařízení Komise (EU) č. 540/2011
                        
                        
                           2019
                        
                     
                     
                        
                           Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1143/2011 ze dne 10. listopadu 2011, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh schvaluje účinná látka prochloraz a mění příloha prováděcího nařízení Komise (EU) č. 540/2011 a rozhodnutí Komise 2008/934/ES
                        
                        
                           2019
                        
                     
                     
                        
                           Prováděcí rozhodnutí Komise 2011/787/EU ze dne 29. listopadu 2011, kterým se členské státy opravňují k přijetí dočasných mimořádných opatření proti šíření Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. vůči Egyptu
                        
                        
                           2019
                        
                     
                     
                        
                           Prováděcí rozhodnutí Komise 2012/138/EU ze dne 1. března 2012 o mimořádných opatřeních proti zavlékání organismu Anoplophora chinensis (Forster) do Unie a jeho rozšiřování na území Unie
                        
                        
                           2019
                        
                     
                     
                        
                           Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 359/2012 ze dne 25. dubna 2012, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh schvaluje účinná látka metam a mění příloha prováděcího nařízení Komise (EU) č. 540/2011
                        
                        
                           2019
                        
                     
                     
                        
                           Prováděcí rozhodnutí Komise 2012/340/EU ze dne 25. června 2012 o organizaci časově omezeného testu podle směrnic Rady 66/401/EHS, 66/402/EHS, 2002/54/ES, 2002/55/ES a 2002/57/ES, pokud jde o přehlídku porostu základního osiva a šlechtitelského osiva generací předcházejících základnímu osivu pod úředním dohledem
                        
                        
                           2017
                        
                     
                     
                        
                           Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 582/2012 ze dne 2. července 2012, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh schvaluje účinná látka bifenthrin a mění příloha prováděcího nařízení Komise (EU) č. 540/2011
                        
                        
                           2019
                        
                     
                     
                        
                           Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 589/2012 ze dne 4. července 2012, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh schvaluje účinná látka fluxapyroxad a mění příloha prováděcího nařízení Komise (EU) č. 540/2011
                        
                        
                           2019
                        
                     
                     
                        
                           Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 595/2012 ze dne 5. července 2012, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh schvaluje účinná látka fenpyrazamin a mění příloha prováděcího nařízení Komise (EU) č. 540/2011
                        
                        
                           2019
                        
                     
                     
                        
                           Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 746/2012 ze dne 16. srpna 2012, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh schvaluje účinná látka Adoxophyes orana
                              granulovirus a mění příloha prováděcího nařízení Komise (EU) č. 540/2011
                        
                        
                           2019
                        
                     
                     
                        
                           Prováděcí rozhodnutí Komise 2012/535/EU ze dne 26. září 2012 o mimořádných opatřeních proti šíření háďátka Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. (háďátka borovicového) na území Unie
                        
                        
                           2019
                        
                     
                     
                        
                           Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 485/2013 ze dne 24. května 2013, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 540/2011, pokud jde o podmínky schválení účinných látek klothianidin, thiamethoxam a imidakloprid, a kterým se zakazuje použití a prodej osiva ošetřeného přípravky na ochranu rostlin obsahujícími uvedené účinné látky
                        
                        
                           2017
                        
                     
                     
                        
                           Prováděcí směrnice Komise 2014/20/EU ze dne 6. února 2014 o vymezení tříd Unie pro základní a certifikovanou sadbu brambor a o podmínkách a označování těchto tříd
                        
                        
                           2017
                        
                     
                     
                        
                           Prováděcí směrnice Komise 2014/21/EU ze dne 6. února 2014 o minimálních podmínkách a třídách Unie pro sadbu brambor předcházející základní sadbě brambor
                        
                        
                           2017
                        
                     
                     
                        
                           Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 632/2014 ze dne 13. května 2014, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh schvaluje účinná látka flubendiamid a mění příloha prováděcího nařízení Komise (EU) č. 540/2011
                        
                        
                           2019
                        
                     
                     
                        
                           Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 571/2014 ze dne 26. května 2014, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh schvaluje účinná látka ipkonazol a mění příloha prováděcího nařízení Komise (EU) č. 540/2011
                        
                        
                           2019
                        
                     
                     
                        
                           Prováděcí rozhodnutí Komise 2014/362/EU ze dne 13. června 2014, kterým se mění rozhodnutí 2009/109/ES o uspořádání časově omezeného testu umožňujícího určité odchylky při uvádění směsí osiv určených k použití jako pícnina na trh podle směrnice Rady 66/401/EHS
                        
                        
                           2017
                        
                     
                     
                        
                           Prováděcí rozhodnutí Komise 2014/367/EU ze dne 16. června 2014, kterým se mění směrnice Rady 2002/56/ES, pokud jde o datum stanovené v čl. 21 odst. 3, do kterého jsou členské státy zmocněny prodloužit dobu platnosti rozhodnutí o rovnocennosti sadby brambor ze třetích zemí
                        
                        
                           2017
                        
                     
                     
                        
                           Prováděcí směrnice Komise 2014/83/EU ze dne 25. června 2014, kterou se mění přílohy I, II, III, IV a V směrnice Rady 2000/29/ES o ochranných opatřeních proti zavlékání organismů škodlivých rostlinám nebo rostlinným produktům do Společenství a proti jejich rozšiřování na území Společenství
                        
                        
                           2018
                        
                     
                     
                        
                           Prováděcí směrnice Komise 2014/96/EU ze dne 15. října 2014 o požadavcích na označování, uzavírání a balení rozmnožovacího materiálu ovocných rostlin a ovocných rostlin určených k produkci ovoce, spadajících do oblasti působnosti směrnice Rady 2008/90/ES
                        
                        
                           2017
                        
                     
                     
                        
                           Prováděcí směrnice Komise 2014/97/EU ze dne 15. října 2014, kterou se provádí směrnice Rady 2008/90/ES, pokud jde o registraci dodavatelů a odrůd a společný seznam odrůd
                        
                        
                           2017
                        
                     
                     
                        
                           Prováděcí směrnice Komise 2014/98/EU ze dne 15. října 2014, kterou se provádí směrnice Rady 2008/90/ES, pokud jde o zvláštní požadavky na rody a druhy ovocných rostlin uvedených v příloze I uvedené směrnice, zvláštní požadavky na dodavatele a podrobná pravidla pro úřední inspekce
                        
                        
                           2017
                        
                     
                  
               
            “
      
      
   

Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.