Rozhodnutí Komise (EU) 2017/1392 ze dne 25. července 2017, kterým se mění rozhodnutí 2014/350/EU, kterým se stanoví ekologická kritéria pro udělování ekoznačky EU textilním výrobkům (oznámeno pod číslem C(2017) 5069) (Text s významem pro EHP. )

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu dokument 32017D1392 najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
               
               
                  CS
               
               
                  Úřední věstník Evropské unie
               
               
                  L 195/36
               
            
         
      
      
      ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2017/1392
      ze dne 25. července 2017,
      kterým se mění rozhodnutí 2014/350/EU, kterým se stanoví ekologická kritéria pro udělování ekoznačky EU textilním výrobkům
      
         
            (oznámeno pod číslem C(2017) 5069)
         
      
      (Text s významem pro EHP)
      EVROPSKÁ KOMISE,
      s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
      s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 66/2010 ze dne 25. listopadu 2009 o ekoznačce EU (1), a zejména na čl. 8 odst. 2 uvedeného nařízení,
      po konzultaci s Výborem pro ekoznačku Evropské unie,
      vzhledem k těmto důvodům:
      
         
         
         
            
               
                  (1)
               
               
                  Po oznámení technických odborníků Komisi a některým členským státům, že je třeba ujasnit ustanovení čl. 1 bodu 1 rozhodnutí Komise 2014/350/EU (2), je nezbytné blíže upřesnit, na která textilní vlákna se ekologická kritéria použijí, a podpořit potenciál označování textilních meziproduktů.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (2)
               
               
                  Je nutné vylepšit znění oddílu 1 Kritéria pro textilní vlákna a kritéria č. 1 v příloze rozhodnutí 2014/350/EU, aby se vyjasnily výjimky, které se uplatní, jsou-li používána recyklovaná vlákna nebo vlákna ekologicky pěstované bavlny, a jak se má provádět výpočet procenta bavlny požadovaného v kritériích 1 a) a 1 b). Na základě jednání, která proběhla na zasedáních Výboru pro ekoznačku Evropské unie a fóra příslušného subjektu v lednu 2016, je nezbytné harmonizovat znění použité v požadavcích na omezení týkající se ekologicky pěstované bavlny, bavlny pěstované v souladu se zásadami integrované ochrany rostlin a na omezení týkající se pesticidů ve skupinách výrobků textilie, obuv a nábytek, přičemž se jako referenční použijí revidovaná kritéria stanovená v rozhodnutí Komise (EU) 2016/1332 (3) a v rozhodnutí Komise (EU) 2016/1349 (4). Na základě jednání, která proběhla na zasedání Výboru pro ekoznačku Evropské unie v listopadu 2016, je nezbytné omezit požadavek nemísení ekologicky pěstované bavlny a geneticky modifikované bavlny na ty výrobky, pro které je v souladu s kritériem č. 28 rozhodnutí 2014/350/EU vzneseno tvrzení, že obsahují ekologicky pěstovanou bavlnu. Dále by mělo být zváženo, zda nepovolit v kritériu č. 28 rozhodnutí 2014/350/EU další tvrzení týkající se použití bavlny bez genetické modifikace.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (3)
               
               
                  Po oznámení technických odborníků Komisi a některým členským státům je nezbytné ujasnit pokyny pro odebírání smíšeného vzorku při posuzování a ověřování kritéria 3 a).
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (4)
               
               
                  V zájmu srozumitelnosti je nutné vylepšit znění kritéria 13 b) v oddílu 3 Kritéria pro chemické látky a technologické postupy, jakož i z důvodů zajištění souladu s postupem pro určení a zřízení seznamu látek doporučených k zahrnutí mezi látky vzbuzující mimořádné obavy (SVHC) stanoveného v nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (5) a souladu s čl. 6 odst. 7 nařízení (ES) č. 66/2010. Také znění kritéria č. 14 by mělo být sladěno s čl. 6 odst. 6 nařízení (ES) č. 66/2010. Po oznámení technických odborníků Komisi je nezbytné ujasnit kritérium č. 14 rozhodnutí 2014/350/EU, pokud jde o to, kdy používat pravidla klasifikace nebezpečnosti platná pro látky a kdy ta, která platí pro směsi. Na základě jednání, která proběhla na zasedáních fóra příslušného subjektu, je navíc nezbytné harmonizovat omezení uvedená v kritériu 14 b) pro položku tabulky iv) týkající se vodoodpudivých látek a látek zajišťujících odolnost proti ušpinění a skvrnám a požadavky v dodatku 1 s příslušným kritériem a požadavky, které se používají ve skupinách výrobků obuv a nábytek, přičemž jako referenční se použijí revidovaná kritéria pro nábytek v rozhodnutí (EU) 2016/1332 a pro obuv v rozhodnutí (EU) 2016/1349, jak byla odhlasována v lednu 2016 regulativním výborem pro ekoznačku (6). Ohledně položky tabulky v), Pomocné látky, je nutné změnit a vyjasnit rozsah výjimky a umožnit výpočty zbytků v části o posuzování a ověřování. Je rovněž nutné změnit znění v dodatku 1 přílohy rozhodnutí 2014/350/EU tak, aby se uvedlo do souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012 (7).
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (5)
               
               
                  Po oznámení členů Výboru pro ekoznačku Evropské unie Komisi a po jednáních, která proběhla na zasedáních fóra příslušného subjektu v roce 2016, je nezbytné změnit v oddíle f) dodatku 1 přílohy rozhodnutí 2014/350/EU omezení vztahující se na všechny výrobní fáze tak, aby do působnosti omezení byly zahrnuty detergenty, byl opraven odkaz na zkoušku anaerobní biologické rozložitelnosti a zúžena působnost omezení neiontových a kationtových detergentů a povrchově aktivních látek na ty, které jsou klasifikované jako nebezpečné pro vodní prostředí v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 (8).
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (6)
               
               
                  Po oznámení členů Výboru pro ekoznačku Evropské unie Komisi a jednáních, která proběhla na zasedáních fóra příslušného subjektu v roce 2016, je nezbytné změnit kritéria č. 20 a 21 v oddíle 4, Kritéria pro vhodnost k použití, tak, aby odrážela nová technická zjištění odborníků členských států.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (7)
               
               
                  Na základě jednání, která proběhla na zasedáních fóra příslušného subjektu v letech 2015 a 2016 a z důvodů zajištění souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2010/75/EU (9) je nezbytné umožnit výpočty emisí organických sloučenin uvolňovaných do ovzduší v části kritéria 16 b) pro posuzování a ověřování rozhodnutí 2014/350/EU.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (8)
               
               
                  Na základě jednání, která proběhla na zasedáních Výboru pro ekoznačku Evropské unie a fóra příslušného subjektu v letech 2015 a 2016, je nezbytné harmonizovat znění části o posuzování a ověřování používané v kritériu č. 26, Základní zásady a práva při práci, v rozhodnutí 2014/350/EU se zněním použitým ve skupině výrobků osobní počítače, notebooky a počítače typu tablet, přičemž jako referenční se použije rozhodnutí Komise (EU) 2016/1371 (10).
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (9)
               
               
                  Po jednáních se členy Výboru pro ekoznačku Evropské unie v roce 2016 je nezbytné prodloužit platnost rozhodnutí 2014/350/EU, protože se předpokládá, že úroveň environmentálních ambicí kritérií ekoznačky stanovená rozhodnutím 2014/350/EU zůstane ve srovnání s jinými systémy označování vysoká. Zachovávání stabilního souboru kritérií po delší dobu kromě toho umožní, aby větší počet žadatelů provedl v inovačním cyklu nezbytná zlepšení a technické investice za účelem požádat o ekoznačku a aby trh následně reagoval novými specifikacemi surovin a textilních meziproduktů.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (10)
               
               
                  Rozhodnutí 2014/350/EU by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (11)
               
               
                  Opatření stanovená tímto rozhodnutím jsou v souladu se stanoviskem výboru zřízeného podle článku 16 nařízení (ES) č. 66/2010,
               
            
         
      
      PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:
      Článek 1
      Rozhodnutí 2014/350/EU se mění takto:
      
         
         
         
            
               
                  1)
               
               
                  Bod odůvodnění 6 se zrušuje.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  2)
               
               
                  V čl. 1 odst. 1 se písmena c), d) a e) nahrazují tímto:
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              „c)
                           
                           
                              textilní vlákna, příze, tkaniny a pleteniny: meziprodukty určené pro použití na textilní oděvy a příslušenství a interiérové textilie, včetně čalounických materiálů a potahů matrací před našitím podšívek a úpravou spojenou s konečným výrobkem;
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              d)
                           
                           
                              netextilní prvky: meziprodukty, které jsou součástí textilních oděvů a příslušenství a interiérových textilií, včetně zipů, knoflíků a dalšího příslušenství, jakož i membrán, povlaků a laminátů;
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              e)
                           
                           
                              úklidové textilie: tkané a netkané výrobky vyrobené z textilních vláken určené pro čištění povrchů za sucha nebo za mokra a k utírání nádobí;“
                           
                        
                     
                  
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  3)
               
               
                  Článek 6 se nahrazuje tímto:
                  „Článek 6
                  Kritéria a související požadavky na posuzování stanovené v příloze platí po dobu 78 měsíců ode dne přijetí tohoto rozhodnutí.“
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  4)
               
               
                  Příloha se mění v souladu s přílohou tohoto rozhodnutí.
               
            
         
      
      Článek 2
      Toto rozhodnutí je určeno členským státům.
      
         V Bruselu dne 25. července 2017.
         
            
               Za Komisi
            
            Karmenu VELLA
            
               člen Komise
            
         
      
      
      
         (1)  Úř. věst. L 27, 30.1.2010, s. 1.
      
         (2)  Rozhodnutí Komise 2014/350/EU ze dne 5. června 2014, kterým se stanoví ekologická kritéria pro udělování ekoznačky EU textilním výrobkům (Úř. věst. L 174, 13.6.2014, s. 45).
      
         (3)  Rozhodnutí Komise (EU) 2016/1332 ze dne 28. července 2016, kterým se stanoví ekologická kritéria pro udělování ekoznačky EU nábytku (Úř. věst. L 210, 4.8.2016, s. 100).
      
         (4)  Rozhodnutí Komise (EU) 2016/1349 ze dne 5. srpna 2016, kterým se stanoví ekologická kritéria pro udělování ekoznačky EU obuvi (oznámeno pod číslem C(2016) 5028) (Úř. věst. L 214, 9.8.2016, s. 16).
      
         (5)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, o zřízení Evropské agentury pro chemické látky, o změně směrnice 1999/45/ES a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 793/93, nařízení Komise (ES) č. 1488/94, směrnice Rady 76/769/EHS a směrnic Komise 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES (Úř. věst. L 396, 30.12.2006, s. 1).
      
         (6)  Nařízení (ES) č. 66/2010, článek 16.
      
         (7)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012 ze dne 22. května 2012 o dodávání biocidních přípravků na trh a jejich používání (Úř. věst. L 167, 27.6.2012, s. 1).
      
         (8)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 ze dne 16. prosince 2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí, o změně a zrušení směrnic 67/548/EHS a 1999/45/ES a o změně nařízení (ES) č. 1907/2006 (Úř. věst. L 353, 31.12.2008, s. 1).
      
         (9)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/75/EU ze dne 24. listopadu 2010 o průmyslových emisích (integrované prevenci a omezování znečištění) (Úř. věst. L 334, 17.12.2010, s. 17).
      
         (10)  Rozhodnutí Komise (EU) 2016/1371 ze dne 10. srpna 2016, kterým se stanoví ekologická kritéria pro udělování ekoznačky EU pro osobní počítače, notebooky a počítače typu tablet (Úř. věst. L 217, 12.8.2016, s. 9).
      
      
         PŘÍLOHA
         Příloha rozhodnutí 2014/350/EU se mění takto:
         
            
            
            
               
                  
                     1)
                  
                  
                     Oddíl „1. Kritéria pro textilní vlákna“ se mění takto:
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 a)
                              
                              
                                 druhý pododstavec se nahrazuje tímto:
                                 „Jakékoli vlákno včetně výše uvedených lze použít, aniž by muselo splňovat kritéria pro textilní vlákna, pokud tvoří méně než 5 % z celkové hmotnosti výrobku nebo pokud tvoří vycpávku či podšívku. S výjimkou polyamidových a polyesterových vláken nemusejí být kritéria pro textilní vlákna splněna v těchto případech:
                                 
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          
                                             i)
                                          
                                          
                                             u celého výrobku, pokud vlákna obsahují recyklovaný obsah, který tvoří alespoň 70 % hmotnostních všech vláken obsažených ve výrobku;
                                          
                                       
                                    
                                 
                                 
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          
                                             ii)
                                          
                                          
                                             u jednotlivých typů vláken, jež tvoří některou část výrobku označeného ekoznačkou, pokud obsahují alespoň 70 % hmotnostních recyklovaného obsahu.
                                          
                                       
                                    
                                 
                                 S výjimkou případu oblečení pro děti mladší tří let se pro účely výpočtu procentuálního podílu bavlny ve výrobku, které je požadováno pro splnění kritéria 1 a) nebo 1 b), od požadovaného minimálního procentuálního podílu odečte obsah recyklovaných bavlněných vláken.“
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 b)
                              
                              
                                 kritérium č. 1 se mění takto:
                                 
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          
                                             i)
                                          
                                          
                                             druhá a třetí odrážka se nahrazují tímto:
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         „—
                                                      
                                                      
                                                         veškerá běžná bavlna a bavlna vypěstovaná v souladu se zásadami integrované ochrany rostlin, která je smíšena s ekologicky pěstovanou bavlnou, musí pocházet z odrůd, které nejsou geneticky modifikovány, pouze v případě, je-li učiněno prohlášení o obsahu ekologicky pěstované bavlny podle kritéria č. 28 pro výrobní normu 1 a);
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         —
                                                      
                                                      
                                                         pro účely výpočtu procentuálního podílu bavlny ve výrobku, které je požadováno pro splnění kritéria 1 b), se od požadovaného minimálního procentuálního podílu odečte obsah všech vláken ekologicky pěstované bavlny;
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         —
                                                      
                                                      
                                                         veškerá ekologicky pěstovaná bavlna a bavlna pěstovaná v souladu se zásadami integrované ochrany rostlin musí být sledovatelná v celém rozsahu stanoveném kritériem 1 d), přičemž ověření se uznává na základě ročního zakoupeného objemu bavlny nebo obsahu v konečném výrobku;“
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                       
                                    
                                 
                                 
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          
                                             ii)
                                          
                                          
                                             v kritériu 1 a) se čtvrtý pododstavec nahrazuje tímto:
                                             „U běžné bavlny a bavlny pěstované v souladu se zásadami integrované ochrany rostlin, která je smíšena s ekologicky pěstovanou bavlnou, se jako důkaz splnění uznává kvalitativní screeningová zkouška na běžné genetické modifikace provedená podle referenčních metod EU pro analýzu geneticky modifikovaných organismů (*1), která vykáže výsledek bez genetické modifikace. Zkoušky je třeba provést na vzorcích surové bavlny z každé země původu, dříve než projde jakoukoli úpravou za mokra. Certifikace bavlny vypěstované v souladu se zásadami integrované ochrany rostlin systémy, které vylučují geneticky modifikovanou bavlnu, se uznávají jako důkaz splnění.
                                             
                                                (*1)  Evropská Komise, Referenční laboratoř Evropské unie pro geneticky modifikované potraviny a krmiva – PCR metody kvalitativní detekce GMO, http://gmo-crl.jrc.ec.europa.eu/gmomethods/“"

                                          
                                       
                                    
                                 
                                 
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          
                                             iii)
                                          
                                          
                                             kritérium 1 b) se mění takto:
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         —
                                                      
                                                      
                                                         ve třetím pododstavci se druhá věta nahrazuje tímto:
                                                         
                                                            „Ověření se provádí buď jednou ročně pro každou zemi původu, nebo na základě certifikace veškeré bavlny vypěstované v souladu se zásadami integrované ochrany rostlin zakoupené za účelem výroby daného produktu.“
                                                         
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         —
                                                      
                                                      
                                                         pátý pododstavec se zrušuje;
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                       
                                    
                                 
                                 
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          
                                             iv)
                                          
                                          
                                             v kritériu 1 c) se druhý a třetí pododstavec nahrazují tímto:
                                             „aldikarb, aldrin, kamfechlor (toxafen), kaptafol, chlordan, 2,4,5-T, chlordimeform, cypermethrin, DDT, dieldrin, dinoseb a jeho soli, endosulfan, endrin, heptachlor, hexachlorbenzen, hexachlorcyklohexan (suma izomerů), methamidofos, methylparathion, monokrotofos, neonikotinoidy (klothianidin, imidakloprid, thiametoxam), parathion, pentachlorfenol.
                                             Celková koncentrace uvedených pesticidů zjištěná po zkouškách bavlny nesmí být vyšší než 0,5 ppm.“
                                          
                                       
                                    
                                 
                                 
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          
                                             v)
                                          
                                          
                                             v kritériu 1 d) odst. 2 se body i) a ii) nahrazují tímto:
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         „i)
                                                      
                                                      
                                                         na průměrném ročním objemu: žadatel předloží záznamy transakcí nebo faktury, jimiž doloží roční objem bavlny zakoupené od pěstitelů či seskupení pěstitelů nebo celkovou hmotnost certifikované bavlny až do fáze výroby základní textilie,
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         ii)
                                                      
                                                      
                                                         na konečných výrobcích: žadatel předloží dokumentaci odpovídající množství bavlny použitému na každý konečný výrobek od fáze spřádání a/nebo výroby látky. Veškerá dokumentace musí uvádět kontrolní subjekt nebo subjekt certifikující jednotlivé typy bavlny.“
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                       
                                    
                                 
                                 
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          
                                             vi)
                                          
                                          
                                             v kritériu č. 3 se třetí a čtvrtý pododstavec nahrazují tímto:
                                             „Posuzování a ověřování: Žadatel předloží výše uvedenou dokumentaci nebo sestaví protokoly o zkouškách vypracované podle metody IWTO Návrh zkušební metody 59. Zkoušku je třeba provést na žoku od chovatele nebo na prodejních šaržích surové vlny podle zemí původu (jsou-li různé), a to dříve, než vlna projde jakýmkoliv zpracováním za mokra. U každé zpracovávané šarže se provede zkouška alespoň na jednom směsném vzorku na žok od chovatele nebo na prodejní šarži z každé země původu. Směsný vzorek by měl obsahovat kteroukoli z uvedených možností:
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         i)
                                                      
                                                      
                                                         vlněná vlákna z alespoň deseti náhodně vybraných žoků od chovatele nebo prodejních šarží (dle země původu), existuje-li ve zpracovávané šarži více než deset prodejních šarží pro danou zemi původu,
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         ii)
                                                      
                                                      
                                                         jeden vzorek na prodejní šarži nebo žok od chovatele (podle toho, která hodnota je nižší), které zpracovávaná šarže obsahuje, je-li ve zpracovávané šarži méně než 10 prodejních šarží pro danou zemi původu.
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                             Nebo může žadatel za každý žok od dodavatele nebo prodejní šarži obsaženou ve výrobní šarži předložit protokoly o zkouškách.
                                             V případech, kdy se uplatňuje výjimka, žadatel předloží doklady potvrzující příslušné řešení provozu prádelny vlny a protokoly o laboratorních zkouškách prokazující rozložení ektoparaziticidů, jež se mohou vyskytnout v odpadu po praní a v kalu.“
                                          
                                       
                                    
                                 
                              
                           
                        
                     
                  
               
            
         
         
            
            
            
               
                  
                     2)
                  
                  
                     V oddílu „3. Kritéria pro chemické látky a technologické postupy“:
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 a)
                              
                              
                                 v kritériu 13 b) se první pododstavec nahrazuje tímto:
                                 „Konečný výrobek včetně všech složek nebo příslušenství nesmí, není-li výslovně stanovena výjimka, obsahovat látky, které splňují tyto podmínky:
                                 
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          
                                             i)
                                          
                                          
                                             splňují kritéria uvedená v článku 57 nařízení (ES) č. 1907/2006;
                                          
                                       
                                    
                                 
                                 
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          
                                             ii)
                                          
                                          
                                             byly identifikovány postupem popsaným v čl. 59 odst. 1 nařízení (ES) č. 1907/2006, jímž se stanoví seznam látek pro případné zahrnutí mezi látky vzbuzující mimořádné obavy.
                                          
                                       
                                    
                                 
                                 Tento požadavek se vztahuje na látky, jež mají konečnému výrobku dodat určitou funkci, a na látky, jež byly záměrně použity ve výrobních postupech.
                                 Na látky vzbuzující mimořádné obavy, které jsou přítomny v textilním výrobku nebo jakékoliv homogenní části textilního výrobku v koncentracích vyšších než 0,10 % (hmotnostních), se nevztahuje žádná výjimka.“
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 b)
                              
                              
                                 kritérium č. 14 se mění takto:
                                 
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          
                                             i)
                                          
                                          
                                             nadpis a první pododstavec se nahrazují tímto:
                                             
                                                „Kritérium č. 14. Nahrazení nebezpečných látek a směsí používaných při barvení, potiskování a konečné úpravě
                                             
                                             Látky a směsi, jež se při barvení, potiskování a konečné úpravě aplikují na textilní materiály a pletené dílce a které zůstanou přítomny v konečném výrobku a jež v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 (*2) (dále: nařízení CLP) splňují kritéria pro klasifikaci třídami nebezpečnosti nebo R-větami, které jsou uvedeny v tabulce 5, se nesmí použít, pokud jim nebyla výslovně udělena výjimka. Tato omezení se použijí také na funkční látky vpravené do syntetických vláken a umělých celulózových vláken při jejich výrobě. Toto kritérium platí pro výrobní chemické látky ve formě, ve které jsou aplikovány na výrobek, buď jako látky, nebo jako směsi.
                                             
                                                (*2)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 ze dne 16. prosince 2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí, o změně a zrušení směrnic 67/548/EHS a 1999/45/ES a o změně nařízení (ES) č. 1907/2006 (Úř. věst. L 353, 31.12.2008, s. 1).“"

                                          
                                       
                                    
                                 
                                 
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          
                                             ii)
                                          
                                          
                                             v kritériu 14 b) se tabulka 6 mění takto:
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         —
                                                      
                                                      
                                                         šestý řádek „iv) vodoodpudivé látky, látky zajišťující odolnost proti ušpinění a skvrnám“ se nahrazuje tímto:
                                                         
                                                            
                                                               
                                                               
                                                               
                                                               
                                                                  
                                                                     
                                                                        
                                                                           
                                                                           
                                                                           
                                                                              
                                                                                 
                                                                                    „iv)
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                    vodoodpudivé látky, látky zajišťující odolnost proti ušpinění a skvrnám
                                                                                 
                                                                              
                                                                           
                                                                        
                                                                     
                                                                     
                                                                        H413
                                                                     
                                                                     
                                                                        Látka a její degradační produkty:
                                                                        
                                                                           
                                                                           
                                                                           
                                                                              
                                                                                 
                                                                                    —
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                    musí být snadno nebo inherentně biologicky rozložitelné, nebo
                                                                                 
                                                                              
                                                                           
                                                                        
                                                                        
                                                                           
                                                                           
                                                                           
                                                                              
                                                                                 
                                                                                    —
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                    nesmí být bioakumulativní ve vodním prostředí ani ve vodním sedimentu.
                                                                                    Výrobek musí splňovat požadavky na životnost funkcí (viz kritérium č. 25).“
                                                                                 
                                                                              
                                                                           
                                                                        
                                                                     
                                                                  
                                                               
                                                            
                                                         
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         —
                                                      
                                                      
                                                         osmý řádek „v) Pomocné látky“ se nahrazuje tímto:
                                                         
                                                            
                                                               
                                                               
                                                               
                                                               
                                                                  
                                                                     
                                                                        
                                                                           
                                                                           
                                                                           
                                                                              
                                                                                 
                                                                                    „v)
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                    Pomocné látky zahrnující:
                                                                                    
                                                                                       
                                                                                       
                                                                                       
                                                                                          
                                                                                             
                                                                                                 
                                                                                             
                                                                                             
                                                                                                přenašeče,
                                                                                             
                                                                                          
                                                                                       
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                       
                                                                                       
                                                                                       
                                                                                          
                                                                                             
                                                                                                 
                                                                                             
                                                                                             
                                                                                                egalizační přípravky,
                                                                                             
                                                                                          
                                                                                       
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                       
                                                                                       
                                                                                       
                                                                                          
                                                                                             
                                                                                                 
                                                                                             
                                                                                             
                                                                                                dispergační činidla,
                                                                                             
                                                                                          
                                                                                       
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                       
                                                                                       
                                                                                       
                                                                                          
                                                                                             
                                                                                                 
                                                                                             
                                                                                             
                                                                                                povrchově aktivní látky,
                                                                                             
                                                                                          
                                                                                       
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                       
                                                                                       
                                                                                       
                                                                                          
                                                                                             
                                                                                                 
                                                                                             
                                                                                             
                                                                                                zahušťovadla,
                                                                                             
                                                                                          
                                                                                       
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                       
                                                                                       
                                                                                       
                                                                                          
                                                                                             
                                                                                                 
                                                                                             
                                                                                             
                                                                                                pojidla
                                                                                             
                                                                                          
                                                                                       
                                                                                    
                                                                                 
                                                                              
                                                                           
                                                                        
                                                                     
                                                                     
                                                                        H301, H311, H331, H371, H373, H317 (1B), H334, H411, H412, H413, EUH070
                                                                     
                                                                     
                                                                        Receptury se vyvíjejí s použitím systémů automatického dávkování a pochody se musí řídit standardními operačními postupy.
                                                                        Látky klasifikované H311, H331, H317 (1B) se nesmí v konečném výrobku vyskytovat v koncentracích vyšších než 1,0 % (hmotnostní).“
                                                                     
                                                                  
                                                               
                                                            
                                                         
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                       
                                    
                                 
                                 
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          
                                             iii)
                                          
                                          
                                             třetí pododstavec po tabulce 6 se nahrazuje tímto:
                                             „Jsou-li součástí výrobních postupů pomocné látky s klasifikacemi nebezpečnosti uvedenými ve výjimce v), vyžaduje se ověření založené na laboratorních zkouškách konečného výrobku nebo meziproduktu nebo se vyžaduje výpočet přenosu klasifikovaných pomocných látek z výrobních procesů do konečného výrobku.“
                                          
                                       
                                    
                                 
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 c)
                              
                              
                                 v kritériu 16 b) se čtvrtý pododstavec nahrazuje tímto:
                                 „Posuzování a ověřování: Žadatel prokáže shodu podle normy EN 12619 nebo jiných rovnocenných norem. Uznává se rovněž výpočet emisí organických sloučenin založený na metodě popsané v nejnovějším referenčním dokumentu Evropské komise o nejlepších dostupných technikách pro textilní průmysl. Předloží se průměrné měsíční celkové emise organických sloučenin uvolněné z daných závodů za šest měsíců před podáním žádosti. Pokud se recyklují a opětovně používají rozpouštědla, předloží se údaje o monitorování k doložení provozu těchto systémů.“
                              
                           
                        
                     
                  
               
            
         
         
            
            
            
               
                  
                     3)
                  
                  
                     Oddíl „4. Kritéria pro vhodnost k použití“ se mění takto:
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 a)
                              
                              
                                 v kritériu č. 20 se první pododstavec nahrazuje tímto:
                                 „Odolnost barvy proti tření za mokra musí být alespoň na úrovni 2–3. Úroveň 2 je povolena pro džínovinu tmavé barvy a úroveň 1 pro všechny ostatní odstíny džínoviny.“
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 b)
                              
                              
                                 v kritériu č. 21 se první pododstavec nahrazuje tímto:
                                 „Odolnost barvy proti tření za sucha musí být alespoň na úrovni 4. Úroveň 3–4 je povolena pro džínovinu tmavé barvy a úroveň 2–3 pro všechny ostatní odstíny džínoviny.“
                              
                           
                        
                     
                  
               
            
         
         
            
            
            
               
                  
                     4)
                  
                  
                     Oddíl 5. „Kritéria pro sociální odpovědnost podniků“ se mění takto:
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 a)
                              
                              
                                 první pododstavec se nahrazuje tímto:
                                 „Kritéria č. 26 a 27 se zabývají pracovními podmínkami a lidskými právy na pracovišti. Kritérium č. 26 se vztahuje na fáze výroby (CMT) výroby textilního výrobku (cut/make/trim, dále jen: CMT), zatímco kritérium č. 27 se vztahuje specificky na výrobu džínoviny.“
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 b)
                              
                              
                                 v kritériu č. 26 se třetí pododstavec nahrazuje tímto:
                                 „Posuzování a ověřování: Pro závody CMT v dodavatelském řetězci svých licencovaných výrobků žadatel prokáže ověření shody třetí stranou prostřednictvím nezávislého ověření nebo dokumentace, a to včetně inspekcí na místě uskutečněných auditory během ověřovacího postupu ekoznačky. Tento krok se musí vykonat při podání žádosti a následně v období platnosti licence tehdy, pokud do svého dodavatelského řetězce zařadí nový závod.
                                 V zemích, v nichž byla ratifikována Úmluva ILO č. 81 o inspekci práce z roku 1947 a dohled ILO uvádí, že vnitrostátní systém inspekce práce je účinný a oblast působnosti systému inspekce zahrnuje výše uvedené oblasti (*3), se uznává ověření inspektorem či inspektory práce jmenovanými orgánem veřejné moci.
                                 
                                    (*3)  Viz systém ILO NORMLEX (http://www.ilo.org/dyn/normlex/en) a doprovodné pokyny v uživatelské příručce.“"

                              
                           
                        
                     
                  
               
            
         
         
            
            
            
               
                  
                     5)
                  
                  
                     V kritériu č. 28 se druhý řádek tabulky 11 o bavlněných vláknech nahrazuje tímto:
                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              
                                 „Bavlněná vlákna
                              
                              
                                 Obsah ekologicky pěstované bavlny více než 50 %
                              
                              
                                 Vyrobeno z xx % ekologicky pěstované bavlny
                                 Použita pouze bavlna bez genetické modifikace
                              
                           
                           
                              
                                 Obsah ekologicky pěstované bavlny více než 95 %
                              
                              
                                 Vyrobeno z ekologicky pěstované bavlny
                                 Použita pouze bavlna bez genetické modifikace
                              
                           
                           
                              
                                 Obsah pěstovaný v souladu se zásadami IPM více než 70 %
                              
                              
                                 Bavlna vypěstovaná za nižšího použití pesticidů“
                              
                           
                        
                     
                  
               
            
         
         
            
            
            
               
                  
                     6)
                  
                  
                     Dodatek 1 se mění takto:
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 a)
                              
                              
                                 oddíl e) se mění takto:
                                 
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          
                                             i)
                                          
                                          
                                             druhý řádek se nahrazuje tímto:
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         
                                                            
                                                            
                                                            
                                                               
                                                                  
                                                                     „i)
                                                                  
                                                                  
                                                                     biocidní přípravky použité k tomu, aby konečnému výrobku dodaly biocidní vlastnosti.
                                                                     Použitelnost:
                                                                     Všechny výrobky
                                                                  
                                                               
                                                            
                                                         
                                                      
                                                      
                                                         Za účelem propůjčení biocidních vlastností nesmí být vpraveny do vláken, plošných textilních materiálů a konečných výrobků biocidní přípravky (ve smyslu čl. 3 odst. 1 písm. a) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012 (*4)).
                                                         Mezi běžné příklady patří triclosan, nanočástice stříbra, organické sloučeniny zinku, organické sloučeniny cínu, sloučeniny dichlorfenyl(esteru), deriváty benzimidazolu a izothiazolinony.
                                                      
                                                      
                                                         nejsou stanoveny
                                                      
                                                      
                                                         Ověřování:
                                                         Prohlášení žadatele, že látky podléhající omezení nebyly použity
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                       
                                    
                                 
                                 
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          
                                             ii)
                                          
                                          
                                             čtvrtý řádek se nahrazuje tímto:
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         
                                                            
                                                            
                                                            
                                                               
                                                                  
                                                                     „iii)
                                                                  
                                                                  
                                                                     úprava pro nesmáčivost a odolnost proti skvrnám a oleji
                                                                     Použitelnost:
                                                                     Pokud byla k zajištění příslušné funkce tato úprava použita.
                                                                  
                                                               
                                                            
                                                         
                                                      
                                                      
                                                         Nesmí se použít úprava pro nesmáčivost, odolnost proti skvrnám a oleji na bázi fluoru. K takovým úpravám se řadí i úprava za použití perfluorovaných a polyfluorovaných přípravků.
                                                         Nefluorované přípravky musí být ve vodním prostředí včetně vodního sedimentu rychle a/nebo zcela biologicky rozložitelné a nesmí být bioakumulativní. Kromě toho musí splňovat požadavky kritéria pro vhodnost k použití 25 a).
                                                      
                                                      
                                                         nejsou stanoveny
                                                      
                                                      
                                                         Ověřování:
                                                         Prohlášení, že nebyly použity látky podléhající omezení doplněné o BL pro přípravky, jež použily subjekty provádějící konečné úpravy.
                                                         Zkušební metoda:
                                                         není stanovena“
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                       
                                    
                                 
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 b)
                              
                              
                                 oddíl f) se mění takto:
                                 
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          
                                             i)
                                          
                                          
                                             v tabulce „Povrchově aktivní látky, změkčovadla a komplexotvorná činidla“ se první a druhý řádek nahrazují tímto:
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         „Čisticí prostředky, povrchově aktivní látky, změkčovadla a komplexotvorná činidla
                                                      
                                                   
                                                   
                                                      
                                                         
                                                            
                                                            
                                                            
                                                               
                                                                  
                                                                     ii)
                                                                  
                                                                  
                                                                     všechny čisticí prostředky, povrchově aktivní látky, textilní změkčovadla a komplexotvorná činidla
                                                                     
                                                                        Použitelnost: všechny postupy za mokra
                                                                  
                                                               
                                                            
                                                         
                                                      
                                                      
                                                         Minimálně 95 % celkové hmotnosti všech změkčovadel, komplexotvorných činidel, čisticích prostředků a povrchově aktivních látek používaných v každém místě zpracování za mokra musí být:
                                                         
                                                            
                                                            
                                                            
                                                               
                                                                  
                                                                     —
                                                                  
                                                                  
                                                                     rychle biologicky rozložitelných v aerobních podmínkách nebo
                                                                  
                                                               
                                                            
                                                         
                                                         
                                                            
                                                            
                                                            
                                                               
                                                                  
                                                                     —
                                                                  
                                                                  
                                                                     přirozeně biologicky rozložitelných a/nebo
                                                                  
                                                               
                                                            
                                                         
                                                         
                                                            
                                                            
                                                            
                                                               
                                                                  
                                                                     —
                                                                  
                                                                  
                                                                     odstranitelných v čistírnách odpadních vod.
                                                                  
                                                               
                                                            
                                                         
                                                         Jako referenční pomůcka ohledně biologické rozložitelnosti by měla sloužit nejaktuálnější verze databáze složek čisticích prostředků:
                                                         http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/documents/did_list/didlist_part_a_cs.pdf
                                                      
                                                      
                                                         nejsou stanoveny
                                                      
                                                      
                                                         Ověřování:
                                                         Prohlášení dodavatele chemických látek doplněné o BL a/nebo výsledky zkoušek OECD nebo ISO
                                                         Zkušební metoda:
                                                         Viz šlichtovací přípravky a přádelnická činidla (dodatek 1, oddíl a), body i/ii)
                                                      
                                                   
                                                   
                                                      
                                                         
                                                            
                                                            
                                                            
                                                               
                                                                  
                                                                     iii)
                                                                  
                                                                  
                                                                     neiontové a kationové čisticí prostředky a povrchově aktivní látky
                                                                     
                                                                        Použitelnost: všechny postupy za mokra
                                                                  
                                                               
                                                            
                                                         
                                                      
                                                      
                                                         Neiontové a kationtové čisticí prostředky a povrchově aktivní látky používané v každém místě zpracování za mokra, které jsou klasifikovány jako nebezpečné pro vodní prostředí podle nařízení (ES) č. 1272/2008, musí být biologicky plně rozložitelné v anaerobních podmínkách
                                                         Jako referenční pomůcka ohledně biologické rozložitelnosti by měla sloužit databáze složek čisticích prostředků:
                                                         http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/documents/did_list/didlist_part_a_cs.pdf
                                                      
                                                      
                                                         nejsou stanoveny
                                                      
                                                      
                                                         Ověřování:
                                                         Prohlášení z BL a/nebo od dodavatele chemických látek doplněné o výsledky zkoušek OECD nebo ISO
                                                         Zkušební metoda:
                                                         EN ISO 11734, ECETOC č. 28 OECD 311“
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                       
                                    
                                 
                                 
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          
                                             ii)
                                          
                                          
                                             v tabulce „Pomocné látky“ se první řádek nahrazuje tímto:
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         
                                                            
                                                            
                                                            
                                                               
                                                                  
                                                                     „iv)
                                                                  
                                                                  
                                                                     pomocné látky použité v prostředcích a přípravcích
                                                                     Použitelnost:
                                                                     Všechny výrobky.
                                                                  
                                                               
                                                            
                                                         
                                                      
                                                      
                                                         V žádném prostředku nebo přípravku používaném pro textilie nesmí být použity tyto látky a pro jejich výskyt v konečném výrobku jsou stanoveny limitní hodnoty:
                                                         
                                                            
                                                            
                                                            
                                                               
                                                                  
                                                                      
                                                                  
                                                                  
                                                                     nonylfenol, směs izomerů
                                                                  
                                                               
                                                            
                                                         
                                                         
                                                            
                                                            
                                                            
                                                               
                                                                  
                                                                      
                                                                  
                                                                  
                                                                     4-nonylfenol
                                                                  
                                                               
                                                            
                                                         
                                                         
                                                            
                                                            
                                                            
                                                               
                                                                  
                                                                      
                                                                  
                                                                  
                                                                     4-nonylfenol, větvený
                                                                  
                                                               
                                                            
                                                         
                                                         
                                                            
                                                            
                                                            
                                                               
                                                                  
                                                                      
                                                                  
                                                                  
                                                                     oktylfenol
                                                                  
                                                               
                                                            
                                                         
                                                         
                                                            
                                                            
                                                            
                                                               
                                                                  
                                                                      
                                                                  
                                                                  
                                                                     4-oktylfenol
                                                                  
                                                               
                                                            
                                                         
                                                         
                                                            
                                                            
                                                            
                                                               
                                                                  
                                                                      
                                                                  
                                                                  
                                                                     4-terc-oktylfenol
                                                                  
                                                               
                                                            
                                                         
                                                      
                                                      
                                                         celkem 25 mg/kg
                                                      
                                                      
                                                         Ověřování:
                                                         Zkoušky konečného výrobku
                                                         Zkušební metoda:
                                                         Extrakce rozpouštědlem a poté kapalinová chromatografie s hmotnostní spektrometrií (LCMS)
                                                      
                                                   
                                                   
                                                      
                                                         alkylfenolethoxyláty (APEO) a jejich deriváty:
                                                         
                                                            
                                                            
                                                            
                                                               
                                                                  
                                                                      
                                                                  
                                                                  
                                                                     polyoxyethylovaný oktylfenol
                                                                  
                                                               
                                                            
                                                         
                                                         
                                                            
                                                            
                                                            
                                                               
                                                                  
                                                                      
                                                                  
                                                                  
                                                                     polyoxyethylovaný nonylfenol
                                                                  
                                                               
                                                            
                                                         
                                                         
                                                            
                                                            
                                                            
                                                               
                                                                  
                                                                      
                                                                  
                                                                  
                                                                     polyoxyethylovaný p-nonylfenol
                                                                  
                                                               
                                                            
                                                         
                                                      
                                                      
                                                         Ověřování:
                                                         Zkoušky konečného výrobku
                                                         Zkušební metoda:
                                                         ISO 18254“
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                       
                                    
                                 
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 c)
                              
                              
                                 oddíl g) se mění takto:
                                 
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          
                                             i)
                                          
                                          
                                             položka „iii) biocidní přípravky“ se nahrazuje tímto:
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         
                                                            
                                                            
                                                            
                                                               
                                                                  
                                                                     „iii)
                                                                  
                                                                  
                                                                     biocidní přípravky použité k ochraně textilií během dopravy a skladování
                                                                     Použitelnost:
                                                                     Všechny výrobky
                                                                  
                                                               
                                                            
                                                         
                                                      
                                                      
                                                         Je povoleno použít pouze biocidní přípravky, které obsahují účinné látky, jež jsou schválené podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 528/2012 (*5). Žadatelé by měli konzultovat nejnovější verzi seznamu povolených látek:
                                                         https://echa.europa.eu/web/guest/information-on-chemicals/biocidal-active-substances
                                                         Omezeny jsou tyto látky:
                                                         
                                                            
                                                            
                                                            
                                                               
                                                                  
                                                                     —
                                                                  
                                                                  
                                                                     chlorfenoly (jejich soli a estery)
                                                                  
                                                               
                                                            
                                                         
                                                         
                                                            
                                                            
                                                            
                                                               
                                                                  
                                                                     —
                                                                  
                                                                  
                                                                     polychlorované bifenyly (PCB)
                                                                  
                                                               
                                                            
                                                         
                                                         
                                                            
                                                            
                                                            
                                                               
                                                                  
                                                                     —
                                                                  
                                                                  
                                                                     organocínové sloučeniny včetně TBT, TPhT, DBT a DOT
                                                                  
                                                               
                                                            
                                                         
                                                         
                                                            
                                                            
                                                            
                                                               
                                                                  
                                                                     —
                                                                  
                                                                  
                                                                     dimethylfumarát (DMFu)
                                                                  
                                                               
                                                            
                                                         
                                                      
                                                      
                                                         nejsou stanoveny
                                                      
                                                      
                                                         Ověřování:
                                                         Prohlášení, že před dopravou a skladováním nebyly použity látky podléhající omezení, doplněné o BL.
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                       
                                    
                                 
                                 
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          
                                             ii)
                                          
                                          
                                             položka „iv) Extrahovatelné kovy“ se nahrazuje tímto:
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         
                                                            
                                                            
                                                            
                                                               
                                                                  
                                                                     „iv)
                                                                  
                                                                  
                                                                     Extrahovatelné kovy
                                                                     Použitelnost:
                                                                     Všechny výrobky, pro které platí jiné hodnoty pro kojence a děti do tří let.
                                                                  
                                                               
                                                            
                                                         
                                                      
                                                      
                                                         Pro výrobky určené kojencům a dětem do tří let se použijí tyto limitní hodnoty:
                                                      
                                                      
                                                         mg/kg
                                                      
                                                      
                                                         Ověřování:
                                                         Zkoušky konečného výrobku
                                                         Zkušební metoda:
                                                         extrakce – EN ISO 105-E04-2013 (kyselý roztok potu)
                                                         detekce – ICP-MS nebo ICP-OES
                                                      
                                                   
                                                   
                                                      
                                                         antimon (Sb)
                                                      
                                                      
                                                         30,0
                                                      
                                                   
                                                   
                                                      
                                                         arsen (As)
                                                      
                                                      
                                                         0,2
                                                      
                                                   
                                                   
                                                      
                                                         kadmium (Cd)
                                                      
                                                      
                                                         0,1
                                                      
                                                   
                                                   
                                                      
                                                         chrom (Cr)
                                                      
                                                      
                                                          
                                                      
                                                   
                                                   
                                                      
                                                         
                                                            
                                                            
                                                            
                                                               
                                                                  
                                                                     —
                                                                  
                                                                  
                                                                     textilie barvené barvivy s komplexně vázaným kovem
                                                                  
                                                               
                                                            
                                                         
                                                      
                                                      
                                                         1,0
                                                      
                                                   
                                                   
                                                      
                                                         
                                                            
                                                            
                                                            
                                                               
                                                                  
                                                                     —
                                                                  
                                                                  
                                                                     všechny ostatní textilie
                                                                  
                                                               
                                                            
                                                         
                                                      
                                                      
                                                         0,5
                                                      
                                                   
                                                   
                                                      
                                                         kobalt (Co)
                                                      
                                                      
                                                         1,0
                                                      
                                                   
                                                   
                                                      
                                                         měď (Cu)
                                                      
                                                      
                                                         25,0
                                                      
                                                   
                                                   
                                                      
                                                         olovo (Pb)
                                                      
                                                      
                                                         0,2
                                                      
                                                   
                                                   
                                                      
                                                         nikl (Ni)
                                                      
                                                      
                                                          
                                                      
                                                   
                                                   
                                                      
                                                         
                                                            
                                                            
                                                            
                                                               
                                                                  
                                                                     —
                                                                  
                                                                  
                                                                     textilie barvené barvivy s komplexně vázaným kovem
                                                                  
                                                               
                                                            
                                                         
                                                      
                                                      
                                                         1,0
                                                      
                                                   
                                                   
                                                      
                                                         
                                                            
                                                            
                                                            
                                                               
                                                                  
                                                                     —
                                                                  
                                                                  
                                                                     všechny ostatní textilie
                                                                  
                                                               
                                                            
                                                         
                                                      
                                                      
                                                         0,5
                                                      
                                                   
                                                   
                                                      
                                                         rtuť (Hg)
                                                      
                                                      
                                                         0,02
                                                      
                                                   
                                                   
                                                      
                                                         Pro všechny ostatní výrobky včetně interiérových textilií platí tyto limitní hodnoty:
                                                      
                                                      
                                                         mg/kg
                                                      
                                                      
                                                         Ověřování:
                                                         Zkoušky konečného výrobku
                                                         Zkušební metoda:
                                                         extrakce – DIN EN ISO 105-E04-2013 (kyselý roztok potu)
                                                         detekce – ICP-MS nebo ICP-OES“
                                                      
                                                   
                                                   
                                                      
                                                         antimon (Sb)
                                                      
                                                      
                                                         30,0
                                                      
                                                   
                                                   
                                                      
                                                         arsen (As)
                                                      
                                                      
                                                         1,0
                                                      
                                                   
                                                   
                                                      
                                                         kadmium (Cd)
                                                      
                                                      
                                                         0,1
                                                      
                                                   
                                                   
                                                      
                                                         chrom (Cr)
                                                      
                                                      
                                                          
                                                      
                                                   
                                                   
                                                      
                                                         
                                                            
                                                            
                                                            
                                                               
                                                                  
                                                                     —
                                                                  
                                                                  
                                                                     textilie barvené barvivy s komplexně vázaným kovem
                                                                  
                                                               
                                                            
                                                         
                                                      
                                                      
                                                         2,0
                                                      
                                                   
                                                   
                                                      
                                                         
                                                            
                                                            
                                                            
                                                               
                                                                  
                                                                     —
                                                                  
                                                                  
                                                                     všechny ostatní textilie
                                                                  
                                                               
                                                            
                                                         
                                                      
                                                      
                                                         1,0
                                                      
                                                   
                                                   
                                                      
                                                         kobalt (Co)
                                                      
                                                      
                                                          
                                                      
                                                   
                                                   
                                                      
                                                         
                                                            
                                                            
                                                            
                                                               
                                                                  
                                                                     —
                                                                  
                                                                  
                                                                     textilie barvené barvivy s komplexně vázaným kovem
                                                                  
                                                               
                                                            
                                                         
                                                      
                                                      
                                                         4,0
                                                      
                                                   
                                                   
                                                      
                                                         
                                                            
                                                            
                                                            
                                                               
                                                                  
                                                                     —
                                                                  
                                                                  
                                                                     všechny ostatní textilie
                                                                  
                                                               
                                                            
                                                         
                                                      
                                                      
                                                         1,0
                                                      
                                                   
                                                   
                                                      
                                                         měď (Cu)
                                                      
                                                      
                                                         50,0
                                                      
                                                   
                                                   
                                                      
                                                         olovo (Pb)
                                                      
                                                      
                                                         1,0
                                                      
                                                   
                                                   
                                                      
                                                         nikl (Ni)
                                                      
                                                      
                                                         1,0
                                                      
                                                   
                                                   
                                                      
                                                         rtuť (Hg)
                                                      
                                                      
                                                         0,02
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                       
                                    
                                 
                              
                           
                        
                     
                  
               
            
         
         
         
            (*4)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012 ze dne 22. května 2012 o dodávání biocidních přípravků na trh a jejich používání (Úř. věst. L 167, 27.6.2012, s. 1).“
         
            (*5)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012 ze dne 22. května 2012 o dodávání biocidních přípravků na trh a jejich používání (Úř. věst. L 167, 27.6.2012, s. 1).“
      
      
   

Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.