Rozhodnutí Komise (EU, Euratom) 2017/1395 ze dne 26. července 2017 o jmenování dvou členů výboru nezávislých významných osobností podle článku 11 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 1141/2014 o statusu a financování evropských politických stran a evropských politických nadací

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu dokument 32017D1395 najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
            
               CS
            
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
            
               L 197/6
            
         
      
   
   
   ROZHODNUTÍ KOMISE (EU, Euratom) 2017/1395
   ze dne 26. července 2017
   o jmenování dvou členů výboru nezávislých významných osobností podle článku 11 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 1141/2014 o statusu a financování evropských politických stran a evropských politických nadací
   EVROPSKÁ KOMISE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na článek 224 této smlouvy,
   s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství pro atomovou energii, a zejména na článek 106a této smlouvy,
   s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 1141/2014 ze dne 22. října 2014 o statusu a financování evropských politických stran a evropských politických nadací (1), a zejména na čl. 11 odst. 1 uvedeného nařízení,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
      
      
      
         
            
               (1)
            
            
               Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 1141/2014 stanoví jako podmínku jejich registrace, že oba druhy subjektů musí ve svém programu i ve své činnosti respektovat hodnoty uvedené v článku 2 Smlouvy o Evropské unii, na kterých je založena Unie, a sice úctu k lidské důstojnosti, svobodu, demokracii, rovnost, právní stát a dodržování lidských práv, včetně práv příslušníků menšin.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (2)
            
            
               Vyvstanou-li pochybnosti o tom, zda určitá strana nebo nadace tento požadavek v praxi dodržuje, může Evropský parlament, Rada nebo Komise požádat Úřad pro evropské politické strany a evropské politické nadace, aby situaci ověřil.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (3)
            
            
               Před přijetím rozhodnutí o zrušení registrace určité strany nebo nadace úřad konzultuje výbor nezávislých významných osobností, jenž vydá stanovisko do dvou měsíců.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (4)
            
            
               Výbor nezávislých významných osobností byl zřízen čl. 11 odst. 1 nařízení (EU, Euratom) č. 1141/2014.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (5)
            
            
               V čl. 11 odst. 1 nařízení (EU, Euratom) č. 1141/2014 se stanoví, že se tento výbor skládá ze šesti členů, přičemž Evropský parlament, Rada a Komise jmenují po dvou členech,
            
         
      
   
   PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:
   Článek 1
   1.   Členy výboru nezávislých významných osobností na dobu trvání funkčního období výboru jsou jmenováni:
   
      
      
      
         
            
               —
            
            
               paní Meglena KUNEVA,
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               —
            
            
               pan António VITORINO.
            
         
      
   
   2.   Jmenování je podmíněno podepsáním prohlášení o nezávislosti a neexistenci střetu zájmů uvedeného v příloze tohoto rozhodnutí každým navrženým členem.
   Článek 2
   Toto rozhodnutí vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
   
      V Bruselu dne 26. července 2017.
      
         
            Za Komisi
         
         
            předseda
         
         Jean-Claude JUNCKER
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 317, 4.11.2014, s. 1.
   
   
      PŘÍLOHA
      
         PROHLÁŠENÍ O NEZÁVISLOSTI A NEEXISTENCI STŘETU ZÁJMŮ
      
      Já, níže podepsaný/á …, prohlašuji, že jsem se seznámil/a s ustanoveními čl. 11 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 1141/2014 o statusu a financování evropských politických stran a evropských politických nadací a že budu povinnosti člena/členky výboru nezávislých významných osobností vykonávat zcela nezávisle a v plném souladu s pravidly stanovenými tímto nařízením. Nebudu vyžadovat ani přijímat pokyny od žádného orgánu nebo vlády ani od jiné instituce či subjektu. Zdržím se jednání, které je neslučitelné s povahou mých povinností. Prohlašuji, že se podle svého nejlepšího vědomí a svědomí nenacházím v situaci střetu zájmů. Ke střetu zájmů dochází, je-li z rodinných nebo osobních důvodů, z důvodů politické, národní, názorové či náboženské spřízněnosti, z ekonomických důvodů nebo z důvodů jiných společných zájmů s potenciálním příjemcem ohrožen nestranný a objektivní výkon mých povinností jakožto člena/členky výboru nezávislých významných osobností. Zejména prohlašuji, že nejsem členem/členkou Evropského parlamentu, Rady ani Komise. Nevykonávám žádný volený mandát. Nejsem úředníkem/úřednicí nebo zaměstnancem/zaměstnankyní Evropské unie. Nejsem a ani jsem nikdy nebyl/a zaměstnancem/zaměstnankyní evropské politické strany nebo evropské politické nadace.
      V … dne
      [DATUM + PODPIS jmenované/ho člena/členky výboru nezávislých nestranných osobností]
   
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.