Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2017/1396 ze dne 26. července 2017, kterým se mění příloha rozhodnutí 2007/453/ES, pokud jde o status BSE Polska a některých oblastí Spojeného království (oznámeno pod číslem C(2017) 5140) (Text s významem pro EHP. )

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu dokument 32017D1396 najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
            
               CS
            
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
            
               L 197/9
            
         
      
   
   
   PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2017/1396
   ze dne 26. července 2017,
   kterým se mění příloha rozhodnutí 2007/453/ES, pokud jde o status BSE Polska a některých oblastí Spojeného království
   
      
         (oznámeno pod číslem C(2017) 5140)
      
   
   (Text s významem pro EHP)
   EVROPSKÁ KOMISE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
   s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001 ze dne 22. května 2001 o stanovení pravidel pro prevenci, tlumení a eradikaci některých přenosných spongiformních encefalopatií (1), a zejména na čl. 5 odst. 2 třetí pododstavec uvedeného nařízení,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
      
      
      
         
            
               (1)
            
            
               Nařízení (ES) č. 999/2001 stanoví, že členské státy, třetí země nebo jejich oblasti (dále jen „země nebo oblasti“) se z hlediska svého statusu bovinní spongiformní encefalopatie (dále jen „BSE“) zařadí do jedné ze tří kategorií: zanedbatelné riziko výskytu BSE, kontrolované riziko výskytu BSE a neurčené riziko výskytu BSE.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (2)
            
            
               V ustanovení čl. 5 odst. 2 třetího pododstavce nařízení (ES) č. 999/2001 je uvedeno, že poté, co Mezinárodní úřad pro nákazy zvířat (OIE) zařadí zemi, jež si podala žádost do jedné ze tří kategorií statusu BSE, může být případně rozhodnuto o novém zařazení do kategorie Unie.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (3)
            
            
               V příloze rozhodnutí Komise 2007/453/ES (2) jsou uvedeny statusy BSE zemí nebo oblastí vzhledem k riziku výskytu BSE. Polsko a Spojené království jsou v současné době uvedeny v bodě B zmíněné přílohy jako země nebo oblasti s kontrolovaným rizikem výskytu BSE.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (4)
            
            
               OIE hraje hlavní úlohu v zařazení členských zemí OIE a jejich oblastí podle rizika výskytu BSE v souladu s ustanoveními Kodexu zdraví suchozemských živočichů (3).
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (5)
            
            
               Dne 23. května 2017 bylo na světovém shromáždění delegátů OIE přijato usnesení č. 26 o Uznání statusu členských států podle rizika výskytu bovinní spongiformní encefalopatie (Recognition of the Bovine Spongiform Encephalopathy Risk Status of Member Countries) (4), které mělo vstoupit v platnost dne 26. května 2017. Uvedené usnesení uznalo Polsko a také dvě oblasti Spojeného království, konkrétně Severní Irsko a Skotsko, jako země se zanedbatelným rizikem výskytu BSE.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (6)
            
            
               Seznam zemí nebo oblastí v příloze rozhodnutí 2007/453/ES by proto měl být změněn tak, aby byly Polsko a Severní Irsko a Skotsko uvedeny v bodě A jako země nebo oblasti se zanedbatelným rizikem výskytu BSE.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (7)
            
            
               Příloha rozhodnutí 2007/453/ES by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (8)
            
            
               Opatření stanovená tímto rozhodnutím jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,
            
         
      
   
   PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:
   Článek 1
   Příloha rozhodnutí 2007/453/ES se nahrazuje zněním uvedeným v příloze tohoto rozhodnutí.
   Článek 2
   Toto rozhodnutí je určeno členským státům.
   
      V Bruselu dne 26. července 2017.
      
         
            Za Komisi
         
         Vytenis ANDRIUKAITIS
         
            člen Komise
         
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 147, 31.5.2001, s. 1.
   
      (2)  Rozhodnutí Komise 2007/453/ES ze dne 29.června 2007, kterým se stanoví status BSE členských států nebo třetích zemí nebo jejich oblastí vzhledem k riziku výskytu BSE (Úř. věst. L 172, 30.6.2007, s. 84).
   
      (3)  http://www.oie.int/international-standard-setting/terrestrial-code/access-online/
   
      (4)  http://www.oie.int/fileadmin/Home/eng/Animal_Health_in_the_World/docs/pdf/Resolutions/2017/A26_RESO_2017_BSE.pdf
   
   
      PŘÍLOHA
      Příloha rozhodnutí 2007/453/ES se nahrazuje tímto:
      „
            PŘÍLOHA
            
               SEZNAM ZEMÍ NEBO OBLASTÍ
            
            A.   Země nebo oblasti se zanedbatelným rizikem výskytu BSE
            
            
               Členské státy
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Belgie
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Bulharsko
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Česká republika
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Dánsko
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Německo
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Estonsko
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Chorvatsko
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Itálie
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Kypr
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Lotyšsko
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Litva
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Lucembursko
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Maďarsko
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Malta
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Nizozemsko
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Rakousko
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Polsko
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Portugalsko
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Rumunsko
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Slovinsko
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Slovensko
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Španělsko
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Finsko
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Švédsko
                     
                  
               
            
            
               Oblasti členských států
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Severní Irsko
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Skotsko
                     
                  
               
            
            
               Země Evropského sdružení volného obchodu
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Island
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Lichtenštejnsko
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Norsko
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Švýcarsko
                     
                  
               
            
            
               Třetí země
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Argentina
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Austrálie
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Brazílie
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Chile
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Kolumbie
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Kostarika
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Indie
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Izrael
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Japonsko
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Namibie
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Nový Zéland
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Panama
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Paraguay
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Peru
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Singapur
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Spojené státy americké
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Uruguay
                     
                  
               
            
            B.   Země nebo oblasti s kontrolovaným rizikem výskytu BSE
            
            
               Členské státy
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Irsko
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Řecko
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Francie
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Spojené království kromě oblastí Severní Irsko a Skotsko
                     
                  
               
            
            
               Třetí země
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Kanada
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Mexiko
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Nikaragua
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Jižní Korea
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Tchaj-wan
                     
                  
               
            
            C.   Země nebo oblasti s neurčeným rizikem výskytu BSE
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Země nebo oblasti neuvedené v bodech A nebo B.
                     
                  
               
            
         “
   
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.