Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2017/1406 ze dne 31. července 2017, kterým se určuje umístění pozemní infrastruktury systému EGNOS (Text s významem pro EHP. )

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu dokument 32017D1406 najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
            
               CS
            
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
            
               L 200/4
            
         
      
   
   
   PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2017/1406
   ze dne 31. července 2017,
   kterým se určuje umístění pozemní infrastruktury systému EGNOS
   (Text s významem pro EHP)
   EVROPSKÁ KOMISE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
   s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1285/2013 ze dne 11. prosince 2013 o zřízení evropských systémů družicové navigace a jejich využití a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 876/2002 a nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 683/2008 (1), a zejména na čl. 12 odst. 3 písmeno c) uvedeného nařízení,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
      
      
      
         
            
               (1)
            
            
               V souladu s článkem 6 nařízení (EU) č. 1285/2013 je systém EGNOS vlastnictvím Evropské unie. O převodu veškerého vlastnictví tohoto systému na Unii, k němuž došlo dne 1. dubna 2009, se uskutečnila výměna dopisů mezi Evropskou kosmickou agenturou a Komisí ve dnech 24. a 31. března 2009 a tento převod byl schválen rozhodnutím Komise ze dne 31. března 2009 (2). V dopise zaslaném Evropské kosmické agentuře dne 31. března 2009 Komise prohlásila, že přijímá tento majetek v jeho právním a faktickém stavu.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (2)
            
            
               Pozemní infrastruktura systému EGNOS se skládá z koordinačního střediska pro provoz systému, kontrolních středisek, stanic pro monitorování signálu a jeho integrity, stanic pro komunikaci s geostacionárními družicemi, střediska služeb a ze zabezpečené sítě pro přenos údajů.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (3)
            
            
               Koordinační středisko pro provoz systému je nejdůležitějším prvkem systému EGNOS, neboť řídí provozní činnosti a údržbu systému. Od roku 2004, tedy ještě před převodem systému do vlastnictví Unie, má sídlo ve francouzském Toulouse. Otázkou umístění koordinačního střediska pro provoz systému není nutné se znovu zabývat, jestliže vyhovuje potřebám programu, využívá již schválených veřejných investic a splňuje bezpečnostní požadavky v koordinaci s členským státem, na jehož území se nachází. Přesun do jiné lokality by navíc vyvolal náklady a narušil fungování systému.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (4)
            
            
               Úkolem dvou kontrolních středisek je nepřetržitě sledovat a kontrolovat stav a fungování systému. Od roku 2004 a od roku 2003, tedy ještě před převodem systému do vlastnictví Unie, sídlí jedno středisko v italském Ciampinu a druhé ve španělském Torrejónu. Otázkou umístění těchto dvou kontrolních středisek není nutné se znovu zabývat, jestliže vyhovují potřebám programu, využívají již schválených veřejných investic a splňují bezpečnostní požadavky v koordinaci s členskými státy, na jejichž území se nacházejí. Přesun do jiných lokalit by navíc vyvolal náklady a narušil fungování systému.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (5)
            
            
               Úkolem stanic pro monitorování signálu a jeho integrity („Ranging and Integrity Monitoring Station“, „RIMS“) je sledovat hladké fungování systémů globální družicové navigace (GNSS) na místní úrovni. Tyto stanice měří v reálném čase odchylky mezi údaji o zeměpisné poloze získanými ze signálů vysílaných těmito systémy a jejich vlastní, extrémně přesnou referenční lokalizací. Volba jejich umístění se řídí především technickým požadavkem na jejich vyvážené zeměpisné rozložení na celém území pokrytém systémem EGNOS, ale také případnou přítomností stávajícího zařízení a vybavení a nutností dodržovat bezpečnostní požadavky v koordinaci s členskými státy a se třetími zeměmi, na jejichž území se stanice nacházejí.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (6)
            
            
               Počet a umístění stanic RIMS se může měnit v závislosti na vývoji programu, jeho potřebách a především na rozšíření pokrytí tímto systémem v naprostém souladu s čl. 2 odst. 5 třetím pododstavcem nařízení (EU) č. 1285/2013. Také je lze upravit na základě výsledků analýz bezpečnostních rizik, což se týká zejména stanic RIMS ve třetích zemích.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (7)
            
            
               Stanice pro komunikaci s geostacionárními družicemi („Navigation Land Earth Station“, „NLES“) vysílají do transpondérů EGNOS instalovaných na geostacionárních družicích korigované údaje, které přijímačům signálů GNSS nacházejícím se na území pokrytém systémem EGNOS umožňují provádět cílené korekce podle jejich zeměpisné polohy. Každá geostacionární družice má dvě stanice NLES. Volba jejich umístění je v zásadě dána technickými požadavky, zejména nutností místního propojení vybavení systému EGNOS s vybaveními pro přenos signálu v majetku provozovatelů geostacionárních družic, na nichž jsou instalovány transpondéry systému EGNOS, ale zohledňuje rovněž dodržování bezpečnostních požadavků.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (8)
            
            
               Počet a umístění stanic NLES se může měnit v závislosti na vývoji programu a na jeho potřebách, zejména v závislosti na životnosti transpondérů systému EGNOS, jež jsou instalovány na geostacionárních družicích v současnosti umístěných na oběžné dráze, a na volbě družic, na nichž mají být transpondéry umístěny v budoucnu.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (9)
            
            
               Účelem střediska služeb je jednak sledovat kvalitu signálů a údajů vysílaných transpondéry instalovanými na geostacionárních družicích, jednak sloužit jako rozhraní s uživateli systému EGNOS. Zajišťuje také službu pro šíření obchodních údajů (služba EDAS) podle čl. 2 odst. 5 písm. b) nařízení (EU) č. 1285/2013. Od roku 2004, tedy ještě před převodem systému do vlastnictví Unie, má středisko služeb sídlo ve španělském Torrejónu. Otázkou umístění tohoto střediska není nutné se znovu zabývat, jestliže vyhovuje potřebám programu, využívá již schválených veřejných investic a splňuje bezpečnostní požadavky v koordinaci s členským státem, na jehož území se nachází. Přesun do jiné lokality by navíc vyvolal náklady a narušil by fungování systému.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (10)
            
            
               Za účelem zajištění zabezpečeného propojení všech složek pozemní infrastruktury systému EGNOS v reálném čase jsou tyto složky mezi sebou propojeny sítí EWAN („Egnos Wide Area Network“), což je zabezpečená síť pro přenos údajů speciálně vyčleněná pro tento systém. Vzhledem k technickým vlastnostem této sítě není možné v tomto rozhodnutí stanovit její umístění.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (11)
            
            
               Měla by být schváleno umístění koordinačního střediska pro provoz systému, kontrolních středisek, stanic RIMS, stanic NLES a střediska služeb tvořících pozemní infrastrukturu systému EGNOS.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (12)
            
            
               Opatření stanovená tímto rozhodnutím jsou v souladu se stanoviskem výboru zřízeného čl. 36 odst. 1 nařízení (EU) č. 1285/2013,
            
         
      
   
   PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:
   Článek 1
   Umístění koordinačního střediska pro provoz systému, kontrolních středisek, stanic pro monitorování signálu a jeho integrity, stanic pro komunikaci s geostacionárními družicemi a střediska služeb tvořících pozemní infrastrukturu systému EGNOS je stanoveno v příloze.
   Článek 2
   Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
   
      V Bruselu dne 31. července 2017.
      
         
            Za Komisi
         
         
            předseda
         
         Jean-Claude JUNCKER
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 1.
   
      (2)  C(2009) 2386.
   
   
      PŘÍLOHA
      
         
         
         
            
               
                  Název
               
               
                  Umístění
               
            
            
               
                  Koordinační středisko pro provoz systému
               
               
                  Toulouse (Francie)
               
            
            
               
                  Kontrolní středisko
               
               
                  Ciampino (Itálie), Torrejón (Španělsko)
               
            
            
               
                  Stanice pro monitorování signálu a jeho integrity
               
               
                  Aalborg (Dánsko), Abú Simbel (Egypte), Azory (Portugal), Agadir (Maroko), Akaba (Jordánsko), Alexandrie (Egypt), Atény (Řecko), Berlín (Německo), Katánie (Itálie), Ciampino (Itálie), Cork (Irsko), Džerba (Tunisko), Egilsstadir (Island), Gavle (Švédsko), Glasgow (Spojené království)), Golbasi (Turecko), Gran Canaria (Španělsko), Haifa (Israel), Hartebeeshoek (Jihoafrická republika), Jan Mayen (Norsko), Kyjev (Ukrajina), Kirkenes (Norsko), Kourou (Francie), Kuusamo (Finsko), Lappeenranta (Finsko), La Palma (Španělsko), Lisabon (Portugalsko), Madeira (Portugalsko), Málaga (Španělsko), Moncton (Kanada), Nouakchott (Mauritánie), Oran (Alžírsko), Palma de Mallorca (Španělsko), Paříž (Francie), Reykjavík (Island), Santiago de Compostela (Španělsko), Sofie (Bulharsko), Svalbard (Norsko), Swanwick (Spojené království), Toulouse (Francie), Tromsoe (Norsko), Trondheim (Norsko), Varšava (Polsko), Curych (Švýcarsko)
               
            
            
               
                  Stanice pro komunikaci s geostacionárními družicemi
               
               
                  Aussaguel (Francie), Betzdorf (Lucembursko), Burum (Nizozemsko), Cagliari (Itálie), Fucino (Itálie), Rambouillet (Francie), Redu (Belgie)
               
            
            
               
                  Středisko služeb
               
               
                  Torrejón (Španělsko)
               
            
         
      
   
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.