Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2017/1412 ze dne 1. srpna 2017 o uznání Fidži podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/106/ES, pokud jde o systémy výcviku a vydávání průkazů způsobilosti námořníků (oznámeno pod číslem C(2017) 5277) (Text s významem pro EHP. )

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu dokument 32017D1412 najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
            
               CS
            
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
            
               L 202/6
            
         
      
   
   
   PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2017/1412
   ze dne 1. srpna 2017
   o uznání Fidži podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/106/ES, pokud jde o systémy výcviku a vydávání průkazů způsobilosti námořníků
   
      
         (oznámeno pod číslem C(2017) 5277)
      
   
   (Text s významem pro EHP)
   EVROPSKÁ KOMISE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
   s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2008/106/ES ze dne 19. listopadu 2008 o minimální úrovni výcviku námořníků (1), a zejména na čl. 19 odst. 3 uvedené směrnice,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
      
      
      
         
            
               (1)
            
            
               Podle směrnice 2008/106/ES se mohou členské státy rozhodnout, že vydáním potvrzení uznají odpovídající průkazy kompetence nebo průkazy odborné způsobilosti námořníků vydané třetími zeměmi, a to za předpokladu, že je dotčená třetí země uznána Komisí. Předmětné třetí země musí splňovat všechny požadavky Úmluvy Mezinárodní námořní organizace o normách výcviku, kvalifikace a strážní služby námořníků z roku 1978 (dále jen „úmluva“).
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (2)
            
            
               Dne 18. února 2011 požádalo Německo o uznání Fidži. Komise v návaznosti na tuto žádost kontaktovala fidžijské orgány, aby zhodnotila jejich systém výcviku a vydávání průkazů způsobilosti a prověřila tak, zda Fidži splňuje všechny požadavky úmluvy a zda byla přijata vhodná opatření k zabránění podvodům s těmito průkazy. Bylo vysvětleno, že hodnocení bude vycházet z výsledků vyšetřovací inspekce, kterou na Fidži provedou odborníci z Evropské agentury pro námořní bezpečnost.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (3)
            
            
               Na základě výsledků inspekce, jež proběhla v červnu 2013, a s přihlédnutím k dobrovolnému plánu nápravných opatření, který fidžijské orgány předložily v září 2014 a dále doplnily v prosinci 2014, provedla Komise hodnocení fidžijského systému výcviku a vydávání průkazů způsobilosti.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (4)
            
            
               V tomto hodnocení poukázala Komise na několik oblastí, kterými se musely fidžijské orgány patřičně zabývat, včetně nedostatků souvisejících s vnitrostátními ustanoveními – jednalo se například o absenci ustanovení upravujících kvalifikaci určitých kategorií vyučujících, o nedostatečné či neúplné požadavky na vydávání průkazů způsobilosti nebo o nedostatky v postupech řízení kvality.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (5)
            
            
               V dubnu 2015 poskytla Komise fidžijským orgánům hodnotící zprávu, jež vycházela z výsledků inspekce provedené v červnu 2013 a brala v potaz doplněný plán nápravných opatření.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (6)
            
            
               V červnu 2015 předložily fidžijské orgány aktualizovaný plán nápravných opatření.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (7)
            
            
               Na základě všech dostupných informací dospěla Komise k závěru, že fidžijské orgány podnikly kroky, aby fidžijský systém výcviku a vydávání průkazů způsobilosti námořníků uvedly do souladu s požadavky úmluvy, s výjimkou zjištění, jež bylo učiněno v souvislosti s požadavky na vydávání průkazů.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (8)
            
            
               Fidži konkrétně přijalo nové právní předpisy, které řeší zjištěné nedostatky týkající se vnitrostátních předpisů, a aktualizovalo postupy pro kontrolu kvality své správy a svých institucí pro vzdělávání námořníků, jakož i výukové a výcvikové programy zmiňovaných institucí.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (9)
            
            
               Útvary Komise požádaly fidžijské orgány o objasnění v souvislosti se zjištěním, jež Komise učinila ohledně požadavků na vydávání průkazů způsobilosti, zmiňovaným v sedmém bodě odůvodnění. Předmětné zjištění však v žádném případě nezpochybňuje celkově kladné hodnocení.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (10)
            
            
               Z konečných výsledků hodnocení vyplývá, že Fidži splňuje požadavky úmluvy a přijalo vhodná opatření k zabránění podvodům s průkazy způsobilosti.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (11)
            
            
               Zpráva o výsledcích hodnocení byla poskytnuta členským státům.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (12)
            
            
               Opatření stanovené tímto rozhodnutím je v souladu se stanoviskem Výboru pro námořní bezpečnost a zabránění znečištění z lodí,
            
         
      
   
   PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:
   Článek 1
   Pro účely článku 19 směrnice 2008/106/ES se uznává Fidži, pokud jde o systémy výcviku a vydávání průkazů způsobilosti námořníků.
   Článek 2
   Toto rozhodnutí je určeno členským státům.
   
      V Bruselu dne 1. srpna 2017.
      
         
            Za Komisi
         
         Violeta BULC
         
            členka Komise
         
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 323, 3.12.2008, s. 33.
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.